PROTOCOL nr. 4 din 16 septembrie 1963 (*actualizat*)recunoscând anumite drepturi şi libertăţi, altele decât cele deja înscrise în convenţie şi în primul Protocol adiţional la convenţie(actualizat până la data de 5 mai 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 31 mai 1994. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 29 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 79 din 6 iulie 1995; LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2003; LEGE nr. 345 din 12 iulie 2004; LEGEA nr. 39 din 17 martie 2005; LEGEA nr. 103 din 25 aprilie 2006.Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,hotărîte sa ia măsuri de natura să asigure garantarea colectivă a drepturilor şi libertăţilor, altele decît cele care sunt deja înscrise în titlul I al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita în continuare convenţia), şi în art. 1 - 3 din primul Protocol adiţional la convenţie, semnat la Paris la 20 martie 1952,au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv că nu este în măsura să execute o obligaţie contractuală.-------------Titlul art. 1 din Protocol a fost inserat potrivit anexei la PROTOCOLUL nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificat prin LEGEA nr. 79 din 6 iulie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 13 iulie 1995.  +  Articolul 21. Oricine se găseşte în mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul sa circule în mod liber şi să-şi aleagă în mod liber reşedinţa sa.2. Orice persoană este libera sa părăsească orice ţara, inclusiv pe a sa.3. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor constrângeri decît acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratica, pentru securitatea naţionala, siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii sau a moralei, ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.4. Drepturile recunoscute în paragraful 1 pot, de asemenea, în anumite zone determinate, să facă obiectul unor restringeri care, prevăzute de lege, sunt justificate de interesul public într-o societate democratica.-------------Titlul art. 2 din Protocol a fost inserat potrivit anexei la PROTOCOLUL nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificat prin LEGEA nr. 79 din 6 iulie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 13 iulie 1995.  +  Articolul 31. Nimeni nu poate fi expulzat printr-o măsura individuală sau colectivă, de pe teritoriul statului al cărui cetăţean este.2. Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe teritoriul statului al cărui cetăţean este.-------------Titlul art. 3 din Protocol a fost inserat potrivit anexei la PROTOCOLUL nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificat prin LEGEA nr. 79 din 6 iulie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 13 iulie 1995.  +  Articolul 4Expulzarile colective de străini sunt interzise.-------------Titlul art. 4 din Protocol a fost inserat potrivit anexei la PROTOCOLUL nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificat prin LEGEA nr. 79 din 6 iulie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 13 iulie 1995.  +  Articolul 51. Orice înaltă parte contractantă poate, în momentul semnării ori al ratificării prezentului protocol sau în orice moment ulterior, sa comunice secretarului general al Consiliului Europei o declaraţie precizînd măsura în care ea se angajează ca dispoziţiile prezentului protocol să se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate în declaraţia respectiva şi ale căror relaţii internaţionale ea le asigura.2. Orice înaltă parte contractantă care a comunicat o declaraţie în virtutea paragrafului precedent poate, periodic, sa comunice o noua declaraţie prin care să modifice termenii oricărei declaraţii anterioare sau prin care să pună capăt aplicării dispoziţiilor prezentului protocol cu privire la un anumit teritoriu.3. O declaraţie facuta potrivit prezentului articol va fi considerată ca fiind facuta în conformitate cu paragraful 1 din art. 56 al convenţiei.4. Teritoriul oricărui stat la care se aplică prezentul protocol, în virtutea ratificării sau a acceptării sale de către respectivul stat, şi fiecare dintre teritoriile cu privire la care protocolul se aplică, în virtutea unei declaraţii semnate de respectivul stat conform prezentului articol, vor fi considerate ca teritorii distincte în sensul referirilor la teritoriul unui stat, făcute de art. 2 şi 3.5. Orice stat care a făcut o declaraţie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate ulterior, în orice moment, sa declare, referitor la unul sau la mai multe teritorii vizate în aceasta declaraţie, ca accepta competenţa Curţii de a primi cererile persoanelor fizice, ale organizaţiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare, conform art. 34 din convenţie privitor la art. 1-4 din prezentul protocol sau la unele dintre acestea.-------------Titlul art. 5 din Protocol a fost inserat potrivit anexei la PROTOCOLUL nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificat prin LEGEA nr. 79 din 6 iulie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 13 iulie 1995.-------------Paragraful 3 al art. 5 a fost modificat de lit. b) a pct. 5 al art. 2 din PROTOCOLUL nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificat prin LEGEA nr. 79 din 6 iulie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 13 iulie 1995.Paragraful 5 al art. 5 a fost introdus de lit. b) a pct. 5 al art. 2 din PROTOCOLUL nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificat prin LEGEA nr. 79 din 6 iulie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 13 iulie 1995.  +  Articolul 61. Inaltele părţi contractante vor considera art. 1 - 5 ale acestui protocol ca articole adiţionale la convenţie şi toate dispoziţiile convenţiei se vor aplica în consecinţa.-------------Titlul art. 6 din Protocol a fost inserat potrivit anexei la PROTOCOLUL nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificat prin LEGEA nr. 79 din 6 iulie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 13 iulie 1995.-------------Paragraful 2 al art. 6 a fost suprimat de lit. c) a pct. 5 al art. 2 din PROTOCOLUL nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificat prin LEGEA nr. 79 din 6 iulie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 13 iulie 1995.  +  Articolul 71. Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei, semnatari ai convenţiei; el va fi ratificat o dată cu convenţia sau după ratificarea acesteia. El va intra în vigoare după depunerea a cinci instrumente de ratificare. Pentru oricare semnatar care îl va ratifica ulterior, protocolul va intra în vigoare o dată cu depunerea instrumentului de ratificare.2. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei care va notifica tuturor membrilor numele celor care au ratificat protocolul.În considerarea celor de mai sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest sens, au semnat prezentul protocol.Încheiat la Strasbourg la 16 septembrie 1963, în limbile franceza şi engleza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general va transmite copie certificată fiecăruia dintre statele semnatare.-------------Titlul art. 7 din Protocol a fost inserat potrivit anexei la PROTOCOLUL nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificat prin LEGEA nr. 79 din 6 iulie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 13 iulie 1995.-----------------------