PROCEDURĂ din 6 august 2007de autorizare a diriginţilor de şantier
EMITENT
 • INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 10 septembrie 2007   +  Capitolul I Scop  +  Articolul 1Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ privind autorizarea şi reautorizarea diriginţilor de şantier în conformitate cu prevederile art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994.  +  Articolul 2Procedura prezintă modalitatea şi tehnicile de autorizare, respectiv reautorizare, domeniile de autorizare şi de valabilitate a autorizaţiilor.  +  Articolul 3Autorizarea specialiştilor care exercită funcţia de diriginte de şantier este obligatorie, indiferent de forma de organizare, pentru toate lucrările de construcţii precizate la art. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Autorizarea diriginţilor de şantier de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoana autorizată la organismul de autorizare şi nici nu îi exonerează pe aceştia de obligaţiile şi responsabilităţile ce le revin.  +  Capitolul II Domeniul de aplicare  +  Articolul 5Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru autorizarea şi reautorizarea diriginţilor de şantier.  +  Articolul 6Autorizarea se referă la evaluarea capacităţii tehnice şi a experienţei profesionale a specialiştilor care solicită obţinerea autorizaţiei în vederea exercitării funcţiei de diriginte de şantier.  +  Articolul 7Reautorizarea diriginţilor de şantier se face la solicitarea titularului de autorizaţie, în cel mult 3 luni după expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei.  +  Articolul 8 (1) Titularul autorizaţiei poate solicita reautorizarea o singură dată, în condiţiile prevăzute de prezenta procedură. (2) Dacă solicitarea de reautorizare este depusă după 3 luni de la data expirării autorizaţiei, se iniţiază procedura de autorizare.  +  Articolul 9Specialiştii, indiferent de cetăţenie, angajaţi de persoane fizice sau juridice pentru urmărirea execuţiei lucrărilor ce se realizează pe teritoriul României se autorizează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.  +  Capitolul III Cadrul legal  +  Articolul 10La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare;- Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994;- Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 147/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 mai 2007;- Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificările ulterioare;- Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IV Termeni utilizaţi  +  Articolul 11În contextul prezentei proceduri, termenii referitori la activitatea procedurală sunt definiţi după cum urmează: a) diriginte de şantier - persoană fizică învestită de către investitor cu atribuţii şi competenţe privind verificarea calităţii materialelor şi produselor de construcţii puse în lucrare şi/sau cu verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii; b) autorizare - procedura prin care Inspectoratul de Stat în Construcţii, prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale în construcţii, atestă că o persoană care îndeplineşte cerinţele de calificare şi experienţă profesională stabilite prin prezenta procedură este competentă să efectueze activitatea de dirigenţie de şantier; c) autorizaţie - document oficial emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii, care dă dreptul titularului de a desfăşura activitatea de diriginte de şantier în domeniile autorizate; d) suspendarea autorizaţiei - întreruperea temporară a valabilităţii autorizaţiei pentru unul sau mai multe domenii autorizate; e) anularea autorizaţiei - suspendarea definitivă a valabilităţii autorizaţiei; f) învăţământ universitar de lungă durată - învăţământ universitar cu durata de 4-6 ani, încheiat cu examen de licenţă sau de diplomă şi titlu de licenţiat în profilul şi în specializarea urmate; g) învăţământ universitar de scurtă durată - învăţământ universitar cu durata de 3 ani, încheiat cu examen de absolvire şi diplomă care specifică specializarea dobândită.  +  Capitolul V Cerinţe şi domenii de autorizare  +  Articolul 12 (1) Domeniile în care se autorizează diriginţii de şantier, precum şi cerinţele obligatorii de învăţământ universitar şi vechime profesională în domeniu sunt cuprinse în tabelul de mai jos. (2) Categoriile de importanţă ale construcţiilor sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, cuprins în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997.
             
    Nr. crt.Domeniul de autorizareÎnvăţământ universitarVechime în muncă
    NivelSpecializare
    1.Produse pentru construcţiiînvăţământ universitar de lungă duratăCCIA, CFDP, CH, INS, IC*), Facultatea de chimie industrială (secţie de profil), Institutul de Arhitectură, IF**)4 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată6 ani
    tehnician******)Construcţii10 ani
    2.Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţă:
    2.1.Categoria de importanţă Dînvăţământ universitar de lungă duratăCCIA, CFDP, CH, IF, INS, Utilaj tehnologic pentru construcţii*), Inginerie urbană şi dezvoltare regională (IUDR), Inginerie civilă (IC), Inginerie sanitară şi protecţia mediului*), Arhitectură3 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată5 ani
    tehnician******)Construcţii10 ani
    2.2.Categoria de importanţă Cînvăţământ universitar de lungă duratăCCIA, CFDP, CH, IUDR, IC, Arhitectură4 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată6 ani
    tehnician******)Construcţii20 de ani
    2.3.Categoria de importanţă Bînvăţământ universitar de lungă duratăCCIA, CFDP*), CH*), IC5 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată7 ani
    2.4.Categoria de importanţă Aînvăţământ universitar de lungă duratăCCIA, CH*), CFDP*), IC7 ani
    3.Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu:
    3.1.De interes naţionalînvăţământ universitar de lungă duratăCFDP, CCIA*), CH*), IC*)6 ani
    învăţământ universitar de scurtă duratăCFDP**)10 ani
    3.2.De interes judeţeanînvăţământ universitar de lungă duratăCFDP, CCIA*), CH*), IC*) IF**)5 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată7 ani
    tehnician******)Construcţii, drumuri20 ani
    3.3.De interes localînvăţământ universitar de lungă duratăCFDP, CCIA*), CH*), IUDR, IC*) IF**)3 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată5 ani
    tehnician******)Construcţii, drumuri10 ani
    4.Căi ferate, metrou, tramvaiînvăţământ universitar de lungă duratăCFDP, CCIA**), CH**), Utilaj tehnologic pentru construcţii**)5 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată8 ani
    5.Lucrări hidrotehnice
    5.1.Categoria de importanţă Dînvăţământ universitar de lungă duratăCH, CCIA, INS*), IF*), IC, CFDP*)3 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată4 ani
    tehnician******)Construcţii10 ani
    5.2.Categoria de importanţă Cînvăţământ universitar de lungă duratăCH, CCIA, INS*), IF*), IC, CFDP*)4 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată6 ani
    tehnician******)Construcţii20 ani
    5.3.Categoria de importanţă Bînvăţământ universitar de lungă duratăCH, CCIA, IC, INS*), IF*), CFDP*)5 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată7 ani
    5.4.Categoria de importanţă Aînvăţământ universitar de lungă duratăCH, CCIA*), IC*)7 ani
    6.Lucrări tehnico-edilitare
    6.1.Lucrări tehnico-edilitare de alimentări cu apă şi de canalizareînvăţământ universitar de lungă duratăCH, INS, CCIA, CFDP*), IC, IF, utilaj tehnologic pentru construcţii**), Inginerie sanitară şi protecţia mediului*)5 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată8 ani
    tehnician******)Construcţii15 ani
    6.2.Lucrări tehnico-edilitare de îmbunătăţiri funciareînvăţământ universitar de lungă duratăIF, CH, CCIA, CFDP*), IC, Utilaj tehnologic pentru construcţii**)5 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată8 ani
    tehnician******)Construcţii15 ani
    7.Lucrări de construcţii silviceînvăţământ universitar de lungă duratăCCIA, IC, CFDP, CH, Facultatea de Silvicultură3 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată5 ani
    tehnician******)Construcţii15 ani
    8.Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D)
    8.1.Instalaţii electriceînvăţământ universitar de lungă duratăINS, CCIA*), IC*), Facultate tehnică de profil***)5 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată8 ani
    8.2.Instalaţii sanitare, termoventilaţiiînvăţământ universitar de lungă duratăINS, CCIA*), IC*), Utilaj tehnologic pentru construcţii**), Facultate tehnică de profil***)5 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată8 ani
    8.3.Instalaţii gazeînvăţământ universitar de lungă duratăPetrol şi gaze, INS, CCIA*), IC*), Facultate tehnică de profil***), autorizare ANRGN****)5 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată8 ani
    9.Reţele
    9.1.Electriceînvăţământ universitar de lungă duratăINS, Energetică, CCIA*), IC*), Facultate tehnică de profil***), autorizare ANRE****)5 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată8 ani
    tehnician******)de specialitate, autorizare ANRE****)15 ani
    9.2.Termiceînvăţământ universitar de lungă duratăEnergetică, INS, CCIA*), IC*), Utilaj tehnologic pentru construcţii**), Facultate tehnică de profil***)5 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată8 ani
    tehnician******)de specialitate15 ani
    9.3.De telecomunicaţiiînvăţământ universitar de lungă duratăElectronică şi telecomunicaţii, Automatică, INS*)5 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată8 ani
    tehnician******)de specialitate15 ani
    9.4.De gazeînvăţământ universitar de lungă duratăFacultate tehnică de profil***), autorizare ANRGN****)5 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată8 ani
    tehnician******)de specialitate, autorizare ANRGN****)15 ani
    9.5.Pentru transportul produselor petroliereînvăţământ universitar de lungă duratăPetrol şi gaze, INS5 ani
    învăţământ universitar de scurtă durată8 ani
    tehnician******)de specialitate15 ani
    10.Consolidări construcţii
    10.1.Consolidări construcţii - inclusiv monumente*****)învăţământ universitar de lungă duratăCCIA, IC, CH, CFDP8 ani
  ─────────── Notă *) Se iau în considerare situaţiile de vechime de cel puţin 2 ani în domeniul de autorizare, dovedite prin carnet de muncă. Notă **) Se iau în considerare situaţiile de vechime de cel puţin 10 ani în domeniul de autorizare, dovedite prin carnet de muncă şi nominalizarea a 3 obiective, pentru fiecare domeniu solicitat, la care a participat ca proiectant sau executant. Notă ***) Se demonstrează prin foaia matricolă studierea domeniului. Notă ****) Autorizările trebuie să fie obţinute anterior depunerii dosarului. Notă *****) Pentru monumente istorice autorizaţia este valabilă numai însoţită de atestarea de la Ministerul Culturii şi Cultelor. Notă ******) Vechime în muncă în domeniul solicitat.
   +  Articolul 13 (1) Un specialist poate fi autorizat, la cererea sa, în unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile prevăzute la art. 12, cu condiţia respectării tuturor condiţiilor de învăţământ universitar, vechime (şi autorizare de specialitate, dacă este cazul). (2) Pentru domeniile de autorizare 2, 3 şi 5 din tabelul prevăzut la art. 12 obţinerea unei categorii de importanţă a construcţiilor superioare dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru categoriile inferioare. (3) Candidaţii care solicită autorizarea ca "Diriginte de şantier", deţin un titlu universitar sau de doctor în ştiinţe tehnice şi activează în domeniul de autorizare pot obţine această autorizare fără a mai susţine examen, în baza dosarului depus la secretariatul comisiei de autorizare.
   +  Capitolul VI Procedura autorizării  +  Articolul 14Autorizarea diriginţilor de şantier se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale în construcţii.  +  Articolul 15Comisiile de autorizare se constituie şi îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii.  +  Articolul 16 (1) Autorizarea constă în declararea ca "admis" a candidatului în urma susţinerii de către acesta a examenului de autorizare, desfăşurat conform schemei de principiu (anexa nr. 1). (2) Autorizaţia are o valabilitate de 4 ani. (3) Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 5.  +  Capitolul VII Documentele solicitate în vederea autorizării  +  Articolul 17Admiterea la examenul de autorizare se face în baza dosarului de autorizare compus din: a) cerere din partea candidatului (conform modelului prezentat în anexa nr. 2); b) curriculum vitae (conform modelului prezentat în anexa nr. 4); c) diploma de absolvire (copie legalizată sau vizată pentru conformitate de secretarul comisiei de autorizare); d) două recomandări din partea unor instituţii privind activitatea desfăşurată în domeniul pentru care solicită autorizarea; e) autorizări (ANRGN, ANRE etc.); f) foto 3 x 4 cm; g) dovada achitării cheltuielilor de autorizare (depusă după analizarea şi admiterea dosarului); h) copie de pe cartea de muncă (acolo unde este cazul).  +  Articolul 18 (1) Dosarul se depune la secretariatul comisiei de autorizare, care analizează şi comunică solicitantului, pe loc sau în cel mult 5 zile, domeniul (domeniile/subdomeniile) pentru care este admis să participe la examenul de autorizare. (2) Dosarele incomplete sunt restituite candidaţilor în vederea completării. (3) Dosarele candidaţilor care nu îndeplinesc cerinţele de autorizare prevăzute în art. 12 sunt respinse.  +  Articolul 19Solicitanţii care în ultimii 3 ani nu au desfăşurat activitate în domeniul pentru care solicită autorizarea trebuie să prezinte dovada privind participarea la o formă de instruire profesională în domeniu.  +  Articolul 20În vederea reautorizării, candidatul trebuie să depună la secretariatul inspectoratului judeţean în construcţii pe raza căruia lucrează următoarele documente: a) cerere prin care se solicită reautorizarea (anexa nr. 3); b) copie de pe autorizaţie; c) memoriu de activitate în perioada de valabilitate a autorizaţiei; d) autorizări (ANRGN, ANRE etc.); e) foto 3 x 4 cm; f) dovada achitării cheltuielilor de reautorizare (50% din cheltuielile de autorizare).  +  Articolul 21Candidaţii care nu au desfăşurat activitate de diriginte de şantier în domeniul autorizat în perioada de valabilitate a autorizaţiei vor susţine examen de autorizare în condiţiile prevăzute la art. 16.  +  Capitolul VIII Desfăşurarea examenului de autorizare  +  Articolul 22Data stabilită pentru susţinerea examenului în vederea autorizării se comunică la sediul inspectoratelor judeţene şi teritoriale în construcţii, cu cel puţin 15 zile înainte de examenul de autorizare.  +  Articolul 23Examenul de autorizare se desfăşoară în limba română şi constă într-un test-grilă ce conţine: a) întrebări privind legislaţia şi reglementările tehnice din domeniul calităţii construcţiilor; b) întrebări din domeniul sistemului calităţii; c) întrebări din domeniul tehnic aferent activităţii pentru care se solicită autorizarea.  +  Articolul 24Bibliografia pentru examen va fi pusă la dispoziţia solicitanţilor de către Inspectoratul de Stat în Construcţii pe site-ul www.isc-web.ro sau de secretariatul comisiilor teritoriale de autorizare.  +  Articolul 25Sunt consideraţi admişi candidaţii care au obţinut nota 7.  +  Articolul 26Rezultatele obţinute se afişează la sediul inspectoratului teritorial în construcţii unde a fost susţinut examenul, în termen de maximum 10 zile de la încheierea sesiunii.  +  Articolul 27Contestaţiile se pot depune în termen de 7 zile de la data afişării oficiale a rezultatelor examenului de autorizare. Contestaţiile depuse după această dată nu se iau în consideraţie.  +  Articolul 28Candidaţii care nu se prezintă la examen se pot prezenta la următorul examen cu aceleaşi cheltuieli de autorizare. Dacă, din motivele menţionate anterior, candidaţii renunţă să se prezinte la examen şi în următoarea sesiune de examene, contravaloarea cheltuielilor de autorizare se returnează.  +  Articolul 29Autorizaţiile se emit de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, centralizat la nivel naţional.  +  Articolul 30Inspectoratul de Stat în Construcţii înregistrează autorizaţiile emise în registrul de evidenţă a autorizaţiilor, iar lista persoanelor autorizate şi domeniile de autorizare se publică pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii www.isc-web.ro.  +  Articolul 31 (1) Reautorizarea se face în baza analizei dosarului întocmit conform prevederilor art. 20 şi a susţinerii unui interviu. Tematica abordată va fi bazată pe bibliografia tehnică şi legislativă specifică domeniului de autorizare şi pe activitatea practică a candidatului. (2) Candidaţii respinşi la examenul de reautorizare se pot înscrie la un nou examen de autorizare.  +  Articolul 32Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii poate dispune suspendarea sau anularea autorizaţiei de diriginte de şantier pentru neîndeplinirea corespunzătoare a responsabilităţilor şi atribuţiilor specifice, la propunerea inspectoratelor în construcţii teritoriale şi judeţene sau a investitorului.  +  Articolul 33 (1) Cheltuielile pentru autorizare sunt în valoare de 200 lei şi se percep pe domenii de autorizare, cu excepţia domeniilor 6, 8 şi 9 din tabelul prevăzut la art. 12, pentru care acestea se percep pe subdomenii. (2) Cheltuielile pentru autorizare se indexează prin ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii.  +  Capitolul IX Drepturile şi obligaţiile titularilor de autorizaţii  +  Articolul 34Specialiştii autorizaţi au dreptul să desfăşoare activitate de dirigenţie de şantier în domeniul autorizat şi să presteze această activitate pentru unităţi, persoane fizice investitoare/utilizatoare sau unităţi de consultanţă specializate în domeniul verificării calităţii.  +  Articolul 35În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii:1. verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;2. verificarea concordanţei dintre prevederile autorizaţiei şi ale proiectului;3. preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora executantului, libere de orice sarcină;4. participarea împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;5. predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier;6. studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor;7. verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;8. verificarea existenţei programului de control al calităţii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii;9. verificarea existenţei şi valabilităţii tuturor avizelor, acordurilor, precum şi a modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect;10. verificarea existenţei şi respectarea "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;11. verificarea respectării legislaţiei cu privire la produsele pentru construcţii, respectiv: existenţa documentelor de atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte;12. interzicerea utilizării produselor pentru construcţii necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netradiţionale);13. urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementărilor tehnice în vigoare şi ale contractului;14. verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare;15. interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor legale în vigoare;16. participarea la verificarea în faze determinante;17. efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, proceseverbale de lucrări ce devin ascunse etc.);18. interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic;19. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;20. urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, şi admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ;21. transmiterea către proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;22. dispunerea opririi execuţiei, demolării sau, după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant, în baza soluţiilor elaborate de proiectant şi vizate de verificatorul de proiecte atestat;23. verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale;24. urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;25. preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;26. urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului acestuia;27. asigurarea secretariatului recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie;28. urmărirea soluţionării obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi realizării recomandărilor comisiei de recepţie;29. predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.  +  Articolul 36Obligaţiile prevăzute la art. 35 nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa în calitate de reprezentant al investitorului/beneficiarului în toate fazele privind conceperea, proiectarea şi realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările în vigoare şi ale contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul.  +  Articolul 37Diriginţii de şantier răspund în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 35, precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contracte.  +  Capitolul X Suspendarea/limitarea/anularea autorizaţiilor  +  Articolul 38Suspendarea autorizaţiei se face pe o perioadă de la 1 la 6 luni, în cazul încălcării în mod repetat a obligaţiilor ce-i revin în conformitate cu prevederile legislaţiei şi reglementărilor tehnice aferente domeniului de autorizare.  +  Articolul 39Anularea autorizaţiei se face în situaţiile în care: a) titularul a încălcat obligaţiile ce-i revin conform prezentei proceduri, având deja o suspendare a autorizaţiei în decursul unui an; b) exercită activităţi de dirigenţie în afara domeniului de autorizare şi a categoriei de importanţă a construcţiei pentru care a fost autorizat.  +  Articolul 40Propunerile privind suspendarea, limitarea sau anularea autorizaţiei se fac de către inspectoratul judeţean în construcţii (care a constatat abaterea), în baza unui referat prin care se motivează propunerea respectivă. Referatul, vizat de inspectorul teritorial şef, se înaintează inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii în vederea luării unei decizii.  +  Articolul 41 (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii va comunică în scris titularului decizia de suspendare sau anulare a unei autorizaţii (anexa nr. 6), în termen de 10 zile de la emiterea ei. (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii va elabora lista autorizaţiilor suspendate sau anulate şi o va transmite spre ştiinţă tuturor inspectoratelor teritoriale şi judeţene din ţară.  +  Articolul 42 (1) Titularii autorizaţiilor suspendate sau anulate nu au dreptul de a desfăşura activitatea pentru care au fost autorizaţi, pe perioada de suspendare sau anulare a autorizaţiei. (2) Titularii autorizaţiilor anulate trebuie să depună autorizaţia la inspectoratul judeţean în construcţii pe raza căruia îşi au domiciliul, în termen de 10 zile de la primirea comunicării.  +  Articolul 43Titularii autorizaţiilor anulate au dreptul de a participa la un nou examen de autorizare, în condiţiile prevăzute la art. 16.  +  Capitolul XI Dispoziţii finale  +  Articolul 44Specialiştii autorizaţi în baza derogărilor eliberate conform Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 257/2005 privind aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier pot fi reautorizaţi în condiţiile art. 31.  +  Articolul 45Autorizaţiile de inspectori/diriginţi de şantier emise de Inspectoratul de Stat în Construcţii anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenelor pentru care au fost emise.  +  Articolul 46Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se fac de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, prin Direcţia generală autorizare, avizare, atestare - Direcţia autorizare şi atestare şi inspectoratele teritoriale şi judeţene în construcţii.  +  Articolul 47Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1la procedură------------SCHEMA DE PRINCIPIUprivind autorizarea/reautorizarea diriginţilor de şantier  +  Anexa 2la procedură------------
                      DOAMNĂ / DOMNULE INSPECTOR TERITORIAL ŞEF
      Subsemnatul (a) ............, de profesie .............., domiciliat/ domiciliată în ............, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........ nr. ..........., CNP ............, în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier solicit înscrierea la examenul de autorizare ca "Diriginte de şantier" pentru domeniul (domeniile):
  1. Produse pentru construcţii [] 6. Lucrări tehnico-edilitare
  2. Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţă: 2.1. categoria de importanţă D [] 2.2. categoria de importanţă C [] 2.3. categoria de importanţă B [] 2.4. categoria de importanţă A [] 6.1. Lucrări tehnico-edilitare de alimentări cu apă şi de canalizare [] 6.2. Lucrări tehnico-edilitare de îmbunătăţiri funciare [] 7. Lucrări de construcţii silvice [] 8. Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D): 8.1. instalaţii electrice []
  3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu: 3.1. de interes naţional [] 3.2. de interes judeţean [] 3.3. de interes local [] 8.2. instalaţii sanitare şi termoventilaţii [] 8.3. instalaţii gaze [] 9. Reţele: 9.1. electrice []
  4. Căi ferate, metrou, tramvai [] 9.2. termice []
  5. Lucrări hidrotehnice: 5.1. categoria de importanţă D [] 5.2. categoria de importanţă C [] 5.3. categoria de importanţă B [] 5.4. categoria de importanţă A [] 9.3. de telecomunicaţii [] 9.4. de gaze [] 9.5. ptr. transportul produselor petroliere [] 10. Consolidări construcţii 10.1. Consolidări construcţii (inclusiv momente) []
      Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:
      - curriculum vitae;
      - diploma de absolvire (copie);
      - două recomandări din partea unor instituţii sau persoane fizice;
      - copie după carnetul de muncă (acolo unde este cazul);
      - autorizări (ANRGN, ANRE etc);
      - o fotografie de 3 x 4 cm.
                       Data: Semnătura:
                     ......... ...........
   +  Anexa 3la procedură------------
                      DOAMNĂ / DOMNULE INSPECTOR TERITORIAL ŞEF
      Subsemnatul (a) ............, de profesie .............., domiciliat/ domiciliată în ............, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........ nr. ..........., CNP ............, în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier solicit înscrierea la examenul de autorizare ca "Diriginte de şantier" pentru domeniul (domeniile):
  1. Produse pentru construcţii [] 6. Lucrări tehnico-edilitare
  2. Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţă: 2.1. categoria de importanţă D [] 2.2. categoria de importanţă C [] 2.3. categoria de importanţă B [] 2.4. categoria de importanţă A [] 6.1. Lucrări tehnico-edilitare de alimentări cu apă şi de canalizare [] 6.2. Lucrări tehnico-edilitare de îmbunătăţiri funciare [] 7. Lucrări de construcţii silvice [] 8. Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D): 8.1. instalaţii electrice []
  3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu: 3.1. de interes naţional [] 3.2. de interes judeţean [] 3.3. de interes local [] 8.2. instalaţii sanitare şi termoventilaţii [] 8.3. instalaţii gaze [] 9. Reţele: 9.1. electrice []
  4. Căi ferate, metrou, tramvai [] 9.2. termice []
  5. Lucrări hidrotehnice: 5.1. categoria de importanţă D [] 5.2. categoria de importanţă C [] 5.3. categoria de importanţă B [] 5.4. categoria de importanţă A [] 9.3. de telecomunicaţii [] 9.4. de gaze [] 9.5. ptr. transportul produselor petroliere [] 10. Consolidări construcţii 10.1. Consolidări construcţii (inclusiv momente) []
      Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:
      - memoriu de activitate în perioada de valabilitate a autorizaţiei;
      - autorizări (ANRGN, ANRE etc);
      - o fotografie de 3 x 4 cm.
                       Data: Semnătura:
                     ......... ...........
   +  Anexa 4la procedură------------CURRICULUM VITAE1. Numele:2. Prenumele:3. Cod numeric personal:4. Data şi locul naşterii:5. Adresa:6. Telefoane de contact:7. Adresă e-mail:8. Învăţământ universitar:(Descrieţi fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă.)
           
    PerioadaInstituţiaDomenii studiateTipul calificării/ Grade sau diplome obţinute
           
           
           
  9. Titluri ştiinţifice:10. Experienţa profesională:(Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.)
             
    PerioadaInstituţiaAdresaFuncţiaDescriere (activităţi şi responsabilităţi)
             
             
             
  11. Informaţii suplimentare:12. Anexe: copii ale documentelor ataşate la CV (diplome, autorizaţii etc.):Data Semnătura............. ...........
   +  Anexa 5la procedură------------AUTORIZAŢIE  +  Anexa 6la procedură-----------ANTET ISCCătre.................................(numele titularului autorizaţiei)Spre ştiinţă........................................(operatorul economic la care este angajat dirigintele de șantier)Ca urmare a analizării Referatului nr. ..../...........................întocmit de Inspectoratul Judeţean în Construcţii ...., prin care se propune suspendarea/anularea Autorizaţiei de "Diriginte de şantier" nr. ........../........., din cauza nerespectării ...................................................................................................................................................................................... şi în conformitate cu prevederile capitolului _. din "Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier", cod PA-001, prin Decizia inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. .../... s-a dispus:SUSPENDAREA AUTORIZAŢIEI/PENTRU DOMENIILE DE AUTORIZARE:........................................................................................... ....................................Pentru o perioadă de ........... luni, începând cu data de ................ANULAREA AUTORIZAŢIEIîncepând cu data de .................................Inspector general de stat,.............................--------