ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 septembrie 2007pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 10 septembrie 2007  Luând în considerare necesitatea ratificării amendamentului la Acordul de împrumut în regim de urgenţă, precum şi modificarea corespunzătoare a sumelor asigurate de bugetul de stat cu titlu de cofinanţare pentru lansarea, în cel mai scurt timp, a procedurii de licitaţie internaţională pentru achiziţionarea echipamentelor, produselor software şi serviciilor aferente necesare implementării Sistemului informaţional pentru situaţii de urgenţă,având în vedere existenţa unui risc ridicat de neîndeplinire a principalului obiectiv al Proiectului, respectiv implementarea la nivel naţional a Sistemului informaţional pentru situaţii de urgenţă, în termenul limită stabilit prin Acordul de împrumut, respectiv 31 decembrie 2009, determinat de perioada lungă de timp, aproximativ 20 de luni, necesară implementării,în considerarea riscului ridicat de neutilizare a specificaţiilor tehnice întocmite de consultant şi incluse în documentaţia de achiziţie, datorită evoluţiei rapide înregistrate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, existând riscul ca anumite componente ale căror performanţe au fost solicitate prin caietul de sarcini să devină indisponibile din cauza uzurii morale sau din alte cauze, aspecte care pot genera un risc ridicat de eşec al procedurii de achiziţie, ofertanţii fiind puşi în imposibilitatea întocmirii unor oferte corespunzătoare,ţinând cont de faptul că situaţiile de urgenţă, în ceea ce priveşte vulnerabilitatea sub aspect social şi economic la calamităţi naturale, vizează interesul public, iar implementarea Sistemului informaţional pentru situaţii de urgenţă, prin importanţa sa în managementul situaţiilor de urgenţă, constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ISe ratifică Amendamentul convenit prin scrisoarea*) semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, ratificat prin Legea nr. 389/2004.--------- Notă *) Cuprinsul scrisorii reprezintă traducere autorizată din limba engleză.  +  Articolul IILegea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 prima şi a treia liniuţă se modifică şi vor avea următorul cuprins:"- prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - 4,007 milioane dolari S.U.A.;................................................................- prin bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile - 21,985 milioane dolari S.U.A.; şi".2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Repartizarea contribuţiei prevăzute la art. 3 se poate modifica, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), prin hotărâre a Guvernului."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan Vosganianp. Ministrul afacerilor externe,Iulian Buga,secretar de statBucureşti, 5 septembrie 2007.Nr. 85.BANCA MONDIALĂ 1818 H Street N.W. Tel: (202) 473-3000BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU Washington, D.C. 20433 Fax: (202) 522-2566RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE S.U.A.ASOCIAŢIA DE DEZVOLTAREINTERNAŢIONALĂ5 iunie 2007Excelenţei Sale,Varujan Vosganian,ministrul economiei şi finanţelorBucureşti, RomâniaProiectul de diminuare a riscurilor în cazul produceriicalamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă(Împrumut nr. 4736-RO)Al patrulea amendament la Acordul de împrumutStimate domnule ministru:Ne referim la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), pentru proiectul mai sus menţionat, datat 26 mai 2004, astfel cum a fost amendat (Acordul), şi la scrisorile datate 4 mai şi 17 mai 2007, de la domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, secretar de stat, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin care se solicită un amendament la Acord.Suntem de acord cu cererea dumneavoastră şi prin aceasta Acordul se amendează după cum urmează:Tabelul prezentat în paragraful 1 al anexei nr. 1 se amendează şi se va citi după cum urmează:- în cadrul categoriei (1) (b) (îi), scade suma alocată cu 3.487.000 dolari S.U.A., de la 4.476.000 dolari S.U.A. la 989.000 dolari S.U.A.;- în cadrul categoriei (2) (a), creşte suma alocată cu 3.487.000 dolari S.U.A., de la 5.417.000 dolari S.U.A. la 8.904.000 dolari S.U.A., prin realocarea de la categoria (1) (b) (îi);- se cumulează sumele alocate subcomponentelor Componentei C (anexa nr. 1) în cadrul categoriilor (1) (b) (i) şi (1) (b) (îi) într-o singură categorie (1) (b), cu o sumă alocată de 61.848.000 dolari S.U.A.;- se cumulează sumele alocate subcomponentelor Componentei C (anexa nr. 1) în cadrul categoriilor (2) (b) (i) şi (2) (b) (îi) într-o singură categorie (2) (b), cu o sumă alocată de 239.000 dolari S.U.A.;- se cumulează sumele alocate subcomponentelor Componentei C (anexa nr. 1) în cadrul categoriilor (4) (c) (i) şi (4) (c) (îi) într-o singură categorie (4) (c), cu o sumă alocată de 6.053.000 dolari S.U.A.;- se cumulează sumele alocate subcomponentelor Componentei C (anexa nr. 1) în cadrul categoriilor (6) (c) (i) şi (6) (c) (îi) într-o singură categorie (6) (c), cu o sumă alocată de 5.368.000 dolari S.U.A.Tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de împrumut, în forma revizuită, este redat în mod corespunzător în anexa ataşată acestei scrisori.Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră în legătură cu cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea şi returnarea unui exemplar al prezentei scrisori. Acest amendament va deveni efectiv la momentul primirii unui exemplar contrasemnat al acestei scrisori.Al dumneavoastră sincer,Anand K. Seth,directorEuropa Centrală şi de SudRegiunea Europa şi Asia CentralăDe acord:---------RomâniaDe către: Varujan Vosganian,reprezentant autorizatTitlu: ministrul economiei şi finanţelorData: 20 iunie 2007Copii certificate pentru:-------------------------Excelenţa Sa Cristian David,ministrul internelor şi reformei administrative,Bucureşti, RomâniaExcelenţa Sa Laszlo Borbely,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,Bucureşti, RomâniaExcelenţa Sa Attila Korodi,ministrul mediului şi dezvoltării durabile,Bucureşti, RomâniaDomnul Bogdan Găbudeanu, preşedinteAgenţia Naţională pentru Resurse Minerale,Bucureşti, RomâniaDomnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,secretar de stat,Ministerul Economiei şi Finanţelor,Bucureşti, RomâniaDomnul Herman Wijffels,director executiv pentru România,Banca Mondială  +  Anexa
    "ANEXA Nr. 1
    TRAGERI DIN ÎMPRUMUT 1. Tabelul de mai jos stabileşte categoriile de cheltuieli care urmează să fie finanţate din împrumut, alocarea sumelor  din împrumut pentru fiecare categorie, precum şi procentul maxim în care urmează să fie finanţate cheltuielile în cadrul fie cărei categorii:
    CategoriaSuma alocată din împrumut (exprimată în dolari)Procent (%) din cheltuieli ce urmează a fi finanţat
    (1)Lucrări pentru:   100% din cheltuielile externe şi 78% din cheltuielile locale (efectuate înainte de 7 martie 2007) şi 78% din toate cheltuielile ulterioare
      a)partea B a Proiectului45.388.000
      b)partea C a Proiectului61.848.000  
      c)partea D a Proiectului4.983.000  
      d)partea E a Proiectului    
        (i)partea E113.000  
        (ii)partea E219.000  
        (iii)partea E326.000  
    (2)Bunuri pentru:   100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) şi 75% din cheltuielile locale pentru alte bunuri achiziţionate pe piaţa internă (efectuate înainte de 7 martie 2007) şi 75% din toate cheltuielile ulterioare
      a)partea A a Proiectului8.904.000
      b)partea C a Proiectului239.000
      c)partea E a Proiectului  
        (i)partea E1148.000
        (ii)partea E2235.000  
        (iii)partea E3269.000  
        (iv)partea E423.000  
    (3)Servicii tehnice pentru partea a C5 Proiectului0100% din cheltuielile externe şi 75% din cheltuielile locale
  ------------