ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUT din 29 ianuarie 2007între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 5 septembrie 2007  F/P 1566 (2006)------- Notă *) TraducereRomânia, prin Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România (denumită în continuare Împrumutat), pe de o parte,şiBanca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organizaţie internaţională, Paris (denumită în continuare BDCE), pe de altă parte,având în vedere solicitarea transmisă de un membru al Guvernului României din data de 18 mai 2006,având în vedere Rezoluţia Consiliului de administraţie al BDCE nr. 1.480 (2004),având în vedere cel de-al Treilea Protocol la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei,având în vedere articolele Normelor de împrumut ale BDCE din octombrie 1970,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Condiţii generaleAcest împrumut este acordat în cadrul condiţiilor generale ale actualelor norme de împrumut ale BDCE şi în cadrul condiţiilor speciale stabilite prin acest acord-cadru de împrumut (denumit în continuare acordul) şi anexele acestuia şi scrisorile sale suplimentare (denumite în continuare scrisori suplimentare).  +  Articolul 2ProiectulBDCE acordă Împrumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finanţarea parţială a F/P 1566 (2006), aprobat de către Consiliul de administraţie al BDCE în 16 iunie 2006, referitor la dezvoltarea de servicii comunitare în România ce vizează prevenirea separării copiilor de familie, precum şi instruirea personalului aferent.Acest împrumut este acordat de BDCE, luând în considerare angajamentul asumat de Împrumutat de a utiliza acest împrumut exclusiv pentru finanţarea proiectului sectorial descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (denumit în continuare Proiectul) şi de a realiza acest proiect, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), agenţie aflată în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în condiţiile care sunt detaliate în anexa menţionată.Orice schimbare a modului în care împrumutul este aplicat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului, conform termenilor art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.  +  Articolul 3Împrumutul3.1. Condiţii financiareValoarea împrumutului acordat este de 10.000.000 EUR (zece milioane euro).Acesta va fi disponibilizat în tranşe. Fiecare tranşă a împrumutului va fi pentru o perioadă care nu va depăşi 15 ani, incluzând o perioadă de graţie de 5 ani.Pentru fiecare tranşă, valoarea, rata dobânzii, valuta, data de disponibilizare, perioada de rambursare şi conturile de remitere ale fiecărei părţi vor fi stabilite de comun acord, prin fax, de către Împrumutat şi BDCE.O scrisoare suplimentară la acest acord, precizând condiţiile pentru fiecare tranşă, va fi întocmită la momentul tragerii, în formatul stabilit în anexa nr. 2 la prezentul acord.3.2. TrageriTragerea sumelor împrumutului în mai multe tranşe se va efectua în conformitate cu stadiul implementării Proiectului, dacă au fost îndeplinite condiţiile specifice enumerate în anexa nr. 1 la prezentul acord.O tranşă de avans de cel mult 25% din suma aprobată a împrumutului va fi vărsată într-un cont înregistrat, ce poate fi supus auditului BDCE.Tragerile ulterioare vor fi efectuate pe baza declaraţiilor Împrumutatului, prin ANPDC, referitoare la stadiul implementării Proiectului (şi previziunile privind stadiul lucrărilor în anul curent).Tranşele ulterioare vor fi disponibilizate odată ce 90% din tranşa precedentă au fost utilizate.3.3. MobilizareÎn scopul mobilizării tranşelor împrumutului, Împrumutatul va transmite BDCE înaintea efectuării fiecărei trageri angajamentul de plată anexat (anexa nr. 3 la prezentul acord) pentru fiecare tranşă.Angajamentul de plată este întocmit şi plătibil în valută în care tranşa a fost disponibilizată.3.4. DomiciliuToate sumele datorate de Împrumutat în cadrul acestui împrumut sunt plătibile în valută fiecărei tranşe, în contul cu numărul comunicat de BDCE Împrumutatului la momentul disponibilizarii, prin notificare prin fax a BDCE de banca însărcinată de către Împrumutat cu efectuarea plăţii, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei plăţi.3.5. DatePrevederile art. 3 fac obiectul Convenţiei privind ziua lucrătoare următoare modificată. Convenţia privind ziua lucrătoare următoare modificată înseamnă o convenţie prin care, dacă data specificată va cădea într-o zi care nu este o zi lucrătoare [zi lucrătoare înseamnă o zi în care Sistemul TARGET (Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real), funcţionează], acea dată va fi prima zi care urmează acelei zile, care este zi lucrătoare, cu condiţia ca acea zi să nu cadă în următoarea lună calendaristică, caz în care acea dată va fi prima zi care precedă acea zi, care este zi lucrătoare.  +  Articolul 4Monitorizarea împrumutului şi Proiectului4.1. Utilizarea împrumutului4.1.1. PerioadaSumele împrumutului pentru fiecare tranşă trebuie să fie utilizate de Împrumutat pentru finanţarea Proiectului în termen de 12 luni de la disponibilizarea acesteia de către BDCE.4.1.2. Implementarea ProiectuluiPentru implementarea Proiectului Împrumutatul desemnează ANPDC ca agenţie de implementare. ANPDC va înfiinţa o unitate de management al proiectului (UMP) care va asigura asistenţă completă tehnică, administrativă şi financiară pentru implementarea şi coordonarea Proiectului.Împrumutatul, prin ANPDC, va depune toate eforturile şi diligenţele şi va exercita toate mijloacele utilizate în mod curent, în special mijloace financiare, tehnice, sociale şi manageriale, precum şi cele referitoare la protecţia mediului înconjurător, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzătoare a Proiectului.În cazul în care costurile Proiectului prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul acord se majorează sau vor fi revizuite din orice motive, Împrumutatul se va asigura că sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru finalizarea Proiectului.În plus, Împrumutatul, prin ANPDC, se va asigura că:- Proiectul corespunde prevederilor convenţiilor în materie ale Consiliului Europei;- Proiectul respectă mediul înconjurător, potrivit cadrului legal în materie din România;- Proiectul corespunde criteriilor de eligibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul acord;- finanţarea parţială acordată de BDCE nu depăşeşte 70% din costul total al Proiectului, excluzând dobânda şi comisioanele financiare, conform anexei nr. 1 la prezentul acord.4.1.3. AchiziţiiAchiziţiile se vor efectua în conformitate cu lgea română, în prezent Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, conformă cu directivele UE în vigoare (2004/17/CE şi 2004/18/CE ) şi care nu intră deci în niciun fel de contradicţie cu Liniile directoare privind achiziţiile ale BDCE sau în conformitate cu ultima variantă amendată a legii naţionale privind achiziţiile publice, în vigoare la data lansării licitaţiilor.În oricare dintre situaţii, responsabilitatea pentru implementarea Proiectului şi, ca urmare, responsabilitatea pentru adjudecarea şi administrarea contractelor în cadrul Proiectului revin Împrumutatului, prin ANPDC. Contractele în derulare, adjudecate înainte de aprobarea Proiectului, vor fi transmise în copie la BDCE împreună cu toată documentaţia necesară ce demonstrează că respectivele contracte au fost încredinţate în conformitate cu legea şi reglementările naţionale privind achiziţiile publice în vigoare la data lansării procesului de achiziţie.BDCE nu va emite "fără obiecţii" pentru aranjamentele de achiziţii propuse de Împrumutat prin ANPDC, inclusiv gruparea contractelor, procedurile aplicabile, dar îşi va rezerva dreptul de a proceda la o analiză anterioară sau ulterioară, efectuată prin sondaj, a documentaţiei de achiziţii, pentru a verifica dacă aceasta este în conformitate cu legislaţia naţională privind achiziţiile publice.Dacă, la orice moment, BDCE constată că o achiziţie efectuată în cadrul acestui proiect nu este în conformitate cu prevederile menţionate anterior, îşi rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.4.2. Raportările Împrumutatului4.2.1. Raportările privind stadiul ProiectuluiLa fiecare 6 luni de la tragerea primei tranşe din împrumut până la finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul, prin ANPDC, va transmite BDCE un raport în care se detaliază:- situaţia utilizării împrumutului;- stadiul planului financiar al Proiectului;- stadiul Proiectului;- detalii privind managementul Proiectului.În anexa nr. 4 este inclus formatul în care se menţionează informaţiile minimale solicitate de BDCE pentru aceste rapoarte privind stadiul Proiectului. Pot fi utilizate şi formate alternative ce conţin aceleaşi informaţii.4.2.2. Raportul privind finalizarea ProiectuluiLa finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul, prin ANPDC, va prezenta un raport final conţinând evaluarea efectelor economice, financiare, sociale şi a efectelor asupra mediului înconjurător pe care le-a avut Proiectul.4.3. Furnizarea de informaţii către BDCEÎmprumutatul, prin ANPDC, va ţine evidenţe contabile privind Proiectul, care vor fi în conformitate cu standardele internaţionale, care vor reflecta în orice moment stadiul Proiectului şi în care se vor înregistra toate operaţiunile efectuate şi se vor identifica activele şi serviciile finanţate cu ajutorul prezentului împrumut.Împrumutatul, prin ANPDC, se angajează să primească favorabil orice misiune de informare efectuată de către salariaţii BDCE sau de consultanţi externi angajaţi de BDCE şi să asigure cooperarea necesară pentru această misiune de informare, prin facilitarea oricărei vizite posibile la amplasamentul Proiectului. În special BDCE poate efectua la faţa locului un audit al contabilităţii Proiectului, realizat de unul sau mai mulţi consultanţi, la alegerea acesteia, pe cheltuiala Împrumutatului, în cazul neonorării la scadenţă de către Împrumutat a oricărei obligaţii asumate în cadrul prezentului împrumut.Împrumutatul, prin ANPDC, se angajează să răspundă într-o perioadă de timp rezonabilă oricărei solicitări de informaţii din partea BDCE şi să furnizeze orice documentaţie pe care BDCE o poate considera necesară şi o poate solicita rezonabil, pentru implementarea corespunzătoare a prezentului acord, în special în ceea ce priveşte monitorizarea Proiectului şi utilizarea împrumutului.Împrumutatul şi/sau ANPDC vor informa BDCE imediat despre orice modificare a legislaţiei sau a normelor în sectorul economic relevant pentru Proiect şi în sens general despre orice eveniment care poate influenţa îndeplinirea obligaţiilor lor asumate în cadrul prezentului acord. Orice modificare a legislaţiei sau a normelor în sectorul economic relevant pentru Proiect constituie unul dintre evenimentele precizate în art. 13-h al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.  +  Articolul 5Încetarea obligaţiilor ÎmprumutatuluiPlata sumei datorate, stipulată în angajamentul de plată, eliberează Împrumutatul de orice obligaţie, după cum este definită la pct. 3.1 de mai sus.După ce întreaga sumă a acestui împrumut şi toate dobânzile şi alte costuri care rezultă din acesta, în special acele sume prevăzute la art. 6 şi 7 de mai jos, au fost plătite corespunzător, Împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligaţiile sale faţă de BDCE.În ceea ce priveşte obligaţiile stabilite la pct. 4.3 de mai sus, acestea vor continua să fie în vigoare pentru scopurile unei posibile evaluări ulterioare a Proiectului, care va avea loc într-o perioadă rezonabilă ce nu va depăşi 7 ani de la data finalizării Proiectului.  +  Articolul 6Dobânda pentru întârziereFără a contraveni oricărui alt recurs aflat la dispoziţia BDCE prin prezentul acord şi prin Normele de împrumut ale BDCE ori în alt fel, dacă Împrumutatul nu plăteşte întreaga dobândă sau orice altă sumă plătibilă, conform prezentului acord, cel mai târziu la data scadenţei specificate, Împrumutatul trebuie să plătească o dobândă suplimentară la suma datorată şi neplătită integral, egală cu dobânda EURIBOR la o lună pentru depozitele în valută plăţii întârziate la data scadenţei (dacă nu este zi lucrătoare TARGET, următoarea zi lucrătoare) la ora 11,00 a.m. (ora locală la Bruxelles), plus 2,5% pe an calculată de la data scadenţei acestei sume până la data efectuării plăţii.Dobânda EURIBOR la o lună, aplicabilă, va fi actualizată la fiecare 30 de zile.  +  Articolul 7Costuri asociateToate impozitele şi taxele de orice fel, datorate şi plătite, şi toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate ori parţial, fie din garantarea sau refinanţarea împrumutului acordat, împreună cu toate actele judiciare ori extrajudiciare ce decurg din acest împrumut, vor fi suportate de către Împrumutat.Totuşi, se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE pentru costurile procedurilor de arbitraj menţionate în acest capitol 4.  +  Articolul 8GaranţiiÎmprumutatul declară că niciun alt angajament nu a fost făcut şi nu va fi făcut în viitor, care ar putea conferi unei terţe părţi un regim preferenţial, un drept preferenţial de plată, o garanţie colaterală sau o garanţie de orice natură ar fi, care ar putea conferi drepturi sporite asupra unor terţi (denumită în continuare garanţie).Dacă o astfel de garanţie a fost totuşi acordată unei terţe părţi, Împrumutatul este de acord să întocmească sau să furnizeze o garanţie identică în favoarea BDCE sau, când este împiedicat să o facă, să ofere o garanţie echivalentă şi să stipuleze formarea unei astfel de garanţii în favoarea BDCE.Nerespectarea acestor prevederi reprezintă un caz de neîndeplinire a obligaţiilor, după cum se prevede în art. 13-h din cap. 3 al Normelor de împrumut ale BDCE, şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.  +  Articolul 9Reprezentări şi certificăriÎmprumutatul prezintă şi certifică faptul că:- autorităţile sale competente l-au autorizat să încheie prezentul acord şi au dat în acest sens semnatarilor autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, reglementările, articolele asocierii şi alte texte aplicabile acestuia;- întocmirea şi semnarea acordului nu contravin legilor, decretelor, reglementărilor, articolelor asocierii şi altor texte aplicabile acestuia şi că toate permisele, licenţele şi autorizaţiile necesare acestuia au fost obţinute şi vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.Orice modificare referitoare la reprezentările şi certificările de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificată imediat BDCE şi să fie furnizate toate documentele justificative.  +  Articolul 10Relaţii cu terţiiÎmprumutatul nu poate invoca, în cadrul utilizării împrumutului, niciun fapt referitor la relaţiile sale cu terţe părţi, în vederea evitării îndeplinirii totale sau parţiale a obligaţiilor sale ce rezultă din prezentul acord.BDCE nu poate fi implicată în disputele care ar putea să apară între Împrumutat şi terţe părţi, iar costurile, indiferent de natura lor, efectuate de către BDCE datorită oricărei dispute şi în special toate costurile juridice sau de judecată vor fi suportate de Împrumutat.  +  Articolul 11Interpretarea acorduluiÎmprumutatul declară că a luat cunoştinţă de Normele de împrumut ale BDCE şi că a primit o copie a acestora.Atunci când există o contradicţie între orice prevedere din Normele de împrumut ale BDCE şi orice prevedere a prezentului acord, va prevala prevederea acordului.Titlurile paragrafelor, secţiunilor şi capitolelor prezentului acord, nu vor servi pentru interpretarea acestuia.În nicio situaţie nu se va presupune că BDCE a renunţat tacit la vreun drept care i-a fost acordat prin prezentul acord.  +  Articolul 12Legea aplicabilăAcest acord şi garanţiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile BDCE, după cum este specificat în prevederile art. 1 paragraful 3 al celui de-al Treilea Protocol din data de 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei din data de 2 septembrie 1949 şi, în secundar, dacă este cazul, de legea franceză.Diferendele dintre părţile la prezentul acord vor face obiectul arbitrajului, în condiţiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.  +  Articolul 13Executarea unei hotărâri de arbitrajPărţile contractante convin să nu facă uz de niciun privilegiu, nicio imunitate sau legislaţie în faţa oricărei autorităţi jurisdicţionale ori a altei autorităţi, fie ea naţională sau internaţională, în vederea împiedicării punerii în aplicare a unei decizii date în condiţiile specificate în cap. 4 al Normelor de împrumut ale BDCE.  +  Articolul 14NotificăriOrice notificare sau alte comunicări care vor fi date ori efectuate în cadrul acestui acord către BDCE sau Împrumutat vor fi făcute în scris şi vor fi considerate pe deplin acordate ori efectuate dacă sunt predate personal, transmise par-avion sau prin fax de către o parte celeilalte părţi la acea adresă a părţii specificată mai jos.Pentru Împrumutat:Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17, sectorul 5Bucureşti, RomâniaÎn atenţia: Ministrului finanţelor publice, secretarului de stat şi/sau directorului general al Direcţiei generale a finanţelor publice externeFax: +4021 312 67 92Pentru BDCE:Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei55 Avenue Kleber75 116 ParisÎn atenţia: Directorului Departamentului de proiecteFax: +33 1 47 55 37 52Toate comunicările care vor fi date sau efectuate vor fi în limba engleză ori franceză sau dacă sunt în altă limbă vor fi însoţite de o traducere a acestora în limba engleză sau franceză.  +  Articolul 15Intrarea în vigoareAcest acord va intra în vigoare după semnarea de către BDCE şi Împrumutat şi după aprobarea lui de către autorităţile române, în baza confirmării în scris a acestui lucru primite de către BDCE de la Împrumutat.  +  Articolul 16Exemplarele acorduluiPrezentul acord este întocmit în două exemplare originale, fiecare dintre acestea fiind egal autentic.Câte un exemplar original este păstrat de fiecare dintre părţile contractante.Bucureşti, 29 ianuarie 2007Pentru România,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,ministrul finanţelor publiceParis, 9 februarie 2007Pentru BDCE,Apolonio Ruiz Ligero,viceguvernator  +  Anexa 1 la acordDESCRIEREA PROIECTULUI   ┌────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐I. │F/P │1566 (2006) │   ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤   │Împrumutat │România │   ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤   │Aprobat de Consiliul de │ │   │administraţie │16 iunie 2006 CA/PV/ 242/2006 │   ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤   │Suma aprobată │10.000.000 EUR │   └────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘   ┌────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐II.│Domenii de intervenţie: │Sănătate │   ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤   │Lucrările planificate: │Proiectul va sprijini procesul de descentralizare │   │ │în România, care va transfera anumite funcţiuni de│   │ │protecţie, incluzând serviciile de protecţie │   │ │socială a copilului, de la judeţ la nivel │   │ │orăşenesc. │   │ │ │   │ │Proiectul va permite identificarea, finanţarea şi │   │ │crearea de servicii descentralizate, cum ar fi: │   │ │(i) centre de îngrijire de zi, (îi) centre de │   │ │consiliere şi de sprijin pentru copii şi familiile│   │ │acestora şi (iii) centre de pregătire şi sprijin │   │ │pentru reintegrarea copilului în familie. Proiectul   │ │va susţine crearea de aproximativ 200 de centre de│   │ │dimensiuni mici (ce pot asista 8-15 copii fiecare)│   │ │pentru 3.500 de copii cu risc de abandon. În plus,│   │ │Proiectul va finanţa instruirea a aproximativ │   │ │4.300 de angajaţi, atât pentru personalul care │   │ │asigură funcţionarea centrelor de îngrijire de zi │   │ │(în jur de 800), cât şi pentru asistenţii sociali │   │ │şi pentru personalul orăşenesc responsabil cu │   │ │asigurarea şi organizarea serviciilor de îngrijire│   │ │a copilului (circa 3.500). │   │ │ │   │ │Sumele împrumutului vor fi utilizate pentru: (i) │   │ │achiziţionarea de teren pentru subproiecte (unde │   │ │este cazul); (îi) ridicarea nivelului de informare│   │ │al publicului, întocmirea de studii de fezabili- │   │ │tate, elaborarea de mecanisme de monitorizare şi a│   │ │activităţilor aferente (cum ar fi dezvoltarea unui│   │ │sistem de monitorizare computerizat care să │   │ │conecteze furnizorii de servicii orăşeneşti la o │   │ │bază de date centrală cu informaţii privind │   │ │protecţia copilului); (iii) construcţii şi lucrări│   │ │civile; (iv) instruirea personalului; (v) achizi- │   │ │ţionarea de bunuri şi servicii. │   ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤   │Localizare: │Pe tot cuprinsul României (dat fiind faptul că │   │ │Proiectul va fi derulat în funcţie de cerere, │   │ │lista locaţiilor se va stabili în cursul procesului   │ │de selectare a subproiectelor) │   ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤   │Costul total estimat al │ │   │Proiectului: │14.300.000 EUR │   ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤   │Defalcare orientativă a │ în EUR │   │costurilor │ │   │ │Finalizarea lucrărilor civile şi │   │ │achiziţia de bunuri 10.400.000│   │ │Instruirea personalului şi dezvoltarea │   │ │mecanismelor IT şi de monitorizare 1.990.000│   │ │Managementul Proiectului pe parcursul │   │ │implementării 520.000│   │ │Furnizarea de clădiri şi terenuri 400.000│   │ │Proiecte tehnice, autorizaţii şi │   │ │specificaţii 480.000│   │ │Întocmirea de studii de fezabilitate 250.000│   │ │Pregătirea şi elaborarea de subproiecte 260.000│   │ │Total 14.300.000│   │ │ │   ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤   │Planul de finanţare: │10.000.000 EUR BDCE 70% │   │ │ 3.000.000 EUR Guvernul României 21% │   │ │ 1.300.000 EUR Autorităţi locale │   │ │ şi alţi donatori 9% │   ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤   │Stadiul lucrărilor la │0% │   │momentul prezentării │ │   │solicitării: │ │   ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤   │Graficul lucrărilor: │2007-2011 │   ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤   │Condiţii specifice: │1. Înaintea primei trageri Autoritatea Naţională │   │ │pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) va │   │ │crea Unitatea de management al Proiectului (UMP) │   │ │care va asigura asistenţă tehnică, administrativă │   │ │şi financiară completă pentru implementarea şi │   │ │coordonarea Proiectului. │   ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤   │ │2. Înaintea celei de-a doua trageri, UMP va elabora   │ │un manual de implementare a Proiectului care va │   │ │cuprinde procedurile detaliate ce vor fi urmate în│   │ │toate aspectele implementării Proiectului. │   ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤   │ │3. Contracte de implementare - ce precizează şi │   │ │modul în care vor fi canalizate fondurile - se vor│   │ │încheia între consiliile locale, consiliile │   │ │judeţene şi ANPDC. Înainte de tragerea celei de-a │   │ │doua tranşe, se va transmite BDCE o copie a │   │ │contractului standard (cuprinzând şi o clauză │   │ │obligatorie de sustenabilitate ce impune autori- │   │ │tăţilor locale să se angajeze că vor asigura partea   │ │lor de finanţare a serviciilor sociale pentru cel │   │ │puţin 5 ani de funcţionare a centrului comunitar │   │ │local). │   └────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘    ┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐III.│Criterii de eligibili- │Proiectul intră sub incidenţa criteriilor de │    │tate (pe domenii de │eligibilitate stabilite în Rezoluţia 1480 (2004) │    │intervenţie): │şi deci contribuie la coeziunea socială în ţară. │    └───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘   ┌────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐IV.│Efecte sociale (pe │Proiectul va sprijini eforturile autorităţilor │   │domenii de intervenţie):│române în direcţia prevenirii separării copilului │   │ │de familie şi a dezvoltării reintegrării în │   │ │familie, a reintegrării cu succes în familie, │   │ │precum şi descentralizarea cu succes a serviciilor│   │ │de protecţie a copilului, prin: │   │ │- asigurarea depistării timpurii a problemelor şi │   │ │proiectarea acţiunilor preventive individualizate;│   │ │- reducerea numărului de copii separaţi de │   │ │familiile lor; │   │ │- creşterea numărului de copii din instituţii │   │ │rezidenţiale reintegraţi în familiile lor; │   │ │- reducerea numărului de copii care utilizează şi │   │ │fac trafic de droguri ilegale şi alcool; │   │ │- consolidarea implicării comunităţilor locale în │   │ │protecţia copilului; │   │ │- îmbunătăţirea îngrijirii copilului în familii. │   │ │Abordarea descentralizată a serviciilor de │   │ │protecţie a copilului va permite dezvoltarea │   │ │graduală a capacităţii instituţionale şi a compe- │   │ │tenţelor autorităţilor locale în aspecte de │   │ │protecţia copilului. Numărul total de beneficiari │   │ │finali ai programului va fi de aproximativ 3.500 │   │ │de copii cu risc ridicat de a fi abandonaţi de │   │ │către familiile lor sau deja separaţi de familie │   │ │şi prin program se va finanţa instruirea a │   │ │aproximativ 4.300 de angajaţi. │   └────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 la acord    Model de scrisoare suplimentară pentru un împrumut cu rată variabilă                                                      F/P 1566 - tranşa [număr]                    BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI                             SCRISOARE SUPLIMENTARĂ    La Acordul-cadru din data [data] dintre Banca de Dezvoltare a ConsiliuluiEuropei (denumită în continuare BDCE) şi România (denumită în continuareÎmprumutat),    prezenta scrisoare suplimentară şi Acordul-cadru de împrumut stabilesctermenii şi condiţiile convenite pentru tranşa [număr] aşa cum este specificatîn art. [număr] din acordul-cadru menţionat.    Suma împrumutului: [valuta şi suma]    Maturitate: până la 15 ani maturitate finală, cu o                                     perioadă de graţie de 5 ani    EURIBOR [introduceţi definiţia EURIBOR]    Rata variabilă a dobânzii: EURIBOR la 6 luni plus sau minus [număr]                                     puncte de bază [net] pe an                                     (Telerate [referinţă] sau Reuters                                     [referinţă])    Plata dobânzii: Semestrial, la sfârşitul perioadei    Numitorul fracţiei: actual/360 de zile, Convenţia privind ziua                                     lucrătoare următoare modificată    Zi lucrătoare (euro) înseamnă o zi în care Sistemul de transfer                                     rapid automat transeuropean cu privire la                                     decontările brute în timp real (TARGET)                                     funcţionează    sau (altele) înseamnă o zi lucrătoare în ţara valutei    Data de disponibilizare [data]    Instrucţiuni de plată Numărul contului [număr] al [nume bancă şi    (Împrumutat) oraş], codul SWIFT: [cifrul] prin [nume                                     bancă corespondentă şi oraş], codul SWIFT                                     [cifrul]    Instrucţiuni de plată (BDCE) Conform pct. 3.4 din Acordul-cadru de                                     împrumut    Rata dobânzii va fi calculată pentru fiecare perioadă de 6 luni începând dela data de disponibilizare. Dobânda va fi fixată cu două zile lucrătoareînaintea fiecărei noi perioade de dobândă. BDCE va informa Împrumutatul despredobânda plătibilă la fiecare 6 luni. Plata dobânzii va avea loc în [ziua,luna] *1) a fiecărui an şi pentru prima dată la [data] (se listează datele deplată şi ratele de capital datorate pentru fiecare dată)    Toate plăţile vor fi efectuate în contul BDCE conform instrucţiunilor deplată (BDCE) descrise mai sus.    Aceste prevederi fac obiectul înţelegerii "Convenţia privind ziua lucrătoareurmătoare modificată", a cărei definiţie se găseşte la pct.3.5 din Acordul-cadrude împrumut, semnat între Împrumutat şi BDCE la [data].    În vederea mobilizării acestei tranşe din împrumut, Împrumutatul va trimiteîn timp util către BDCE un angajament de plată corespunzător acestei tranşe [ase vedea anexa nr. 3 la acord].            [Oraşul , data] [Oraşul, data]       Pentru Banca de Dezvoltare a Pentru [nume Împrumutat]           Consiliului Europei-------*1) Se precizează 4 date pentru plăţile trimestriale şi două date pentru plăţile semestriale.  +  Anexa 3 la acord    Model de angajament de plată pentru un împrumut cu rată variabilă                                                      F/P 1566 - tranşa [număr]                               ANGAJAMENT DE PLATĂ    [VALUTA] [SUMA] [DATA]    Pentru valoarea primită, subsemnatul, ...................................,prin acest angajament de plată promite să plătească Băncii de Dezvoltare aConsiliului Europei sau altuia suma împrumutată de: [suma în litere] [valuta înlitere] în tranşele şi la o dobândă specificate mai jos:    Rate de capital Dobânda    [data]: [valuta][suma] [se inserează dobânda specificată în                                           scrisoarea suplimentară]    [data]: [valuta][suma]    [data]: [valuta][suma]    [data]: [valuta][suma]    [data]: [valuta][suma]    ....//.....    Plăţile de mai sus vor fi făcute la: [banca corespondentă a BDCE şi contulde referinţă] în favoarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, fără niciodeducere sau luare în considerare a vreunei taxe, vreunui impozit ori a altorcosturi, prezente sau viitoare, datorate ori percepute, pentru acest angajamentsau pentru sumele acestuia de către ori în cadrul [introduceţi statul] saual oricărei alte subdiviziuni politice ori fiscale a acesteia.    Acest angajament de plată este legat de împrumutul acordat de Banca deDezvoltare a Consiliului Europei Împrumutatului la....... din data de [datadisponibilizării].    În cazul neefectuării plăţii prompte şi în totalitate a oricărei sumedatorate prin acest angajament, întregul împrumut şi dobânda aferentă conformacestuia până la data plăţii vor deveni imediat scadente şi vor fi plătite laopţiunea şi la cererea deţinătorului acestuia.    Neexercitarea de către deţinătorul angajamentului a oricărui drept carerezultă din acesta nu va constitui în niciun caz o renunţare la niciunul dintredrepturile sale în aceasta sau în oricare altă circumstanţă.            Pentru Împrumutat,  +  Anexa 4 la acordFormularul de raport privind stadiul Proiectului  +  Anexa 4A la acordFIŞA DE IDENTIFICARESinteza studiului de fezabilitate    ŢARA: ROMÂNIA    PROIECT: F/P 1566 (2006) - Servicii comunitare┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│Titlul subproiectului │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│Amplasarea │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│Beneficiari (capacitate maximă) │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│Matrice operaţională │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│1. Descrierea stadiului curent │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│2. Descrierea stadiului propus │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│3. Personal şi instruire │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│4. Calendar de lucru │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│5. Descrierea bunurilor şi echipamentelor │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│6. Costuri şi analiza financiară │ │└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘    Tabelul 1 - Defalcarea costurilor┌──────────────────┬─────┬───────┬──────────┬────────┬──────┬────────┬─────────┐│ Descriere │BDCE │România│Autorităţi│ Total │ │ Alte │ Total ││ │ │ │locale şi/│ (fără │ TVA │impozite│(inclusiv││ │ │ │ sau alţi │impozite│ │ şi │impozite ││ │ │ │ donatori │şi taxe)│ │ taxe │şi taxe) ││ ├─────┼───────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────┤│ │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │ EUR │├──────────────────┼─────┼───────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────┤│Pregătirea şi │ │ │ │ │ │ │ ││elaborarea │ │ │ │ │ │ │ ││subproiectelor │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────┼───────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────┤│Valoarea terenului│ │ │ │ │ │ │ ││şi clădirii │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────┼───────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────┤│Studiu de fezabi- │ │ │ │ │ │ │ ││litate, proiect │ │ │ │ │ │ │ ││tehnic, proces de │ │ │ │ │ │ │ ││licitaţie, permise│ │ │ │ │ │ │ ││şi autorizaţii, │ │ │ │ │ │ │ ││documentaţie, │ │ │ │ │ │ │ ││asistenţă tehnică,│ │ │ │ │ │ │ ││impozite şi alte │ │ │ │ │ │ │ ││taxe │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────┼───────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────┤│Lucrări civile │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││Lucrări de con- │ │ │ │ │ │ │ ││strucţii, furni- │ │ │ │ │ │ │ ││zare şi montare │ │ │ │ │ │ │ ││echipament tehnic,│ │ │ │ │ │ │ ││lucrări exterioare│ │ │ │ │ │ │ ││conectarea la │ │ │ │ │ │ │ ││reţeaua de utili- │ │ │ │ │ │ │ ││tăţi │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────┼───────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────┤│Achiziţionarea de │ │ │ │ │ │ │ ││bunuri │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────┼───────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼─────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────┴─────┴───────┴──────────┴────────┴──────┴────────┴─────────┘  +  Anexa 4B la acordCOSTURIîn EUR (exclusiv impozite şi taxe)ŢARA: ROMÂNIAPROIECT: F/P 1566 (2006) - Servicii comunitarepentru protecţia copilului Data ............
                               
    DescriereCheltuieli efectuate la datadin care surse de finanţare utilizate:Cheltuieli viitoareCosturi totale% cheltuitComentarii
    Nr.SubproiectObiectivAmplasareBDCEGuvernul României (GR)Autorităţi locale (AL)Alţi donatoripână la finalizaredin care următoarele 12 luni
    1234 = 1+25 = 1/4
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
    TOTAL:                    
  Tabelul 1 subproiecteCOSTURIîn EUR (exclusiv impozite şi taxe)ŢARA: ROMÂNIAPROIECT: F/P 1566 (2006) - Servicii comunitarepentru protecţia copilului Data .............
                             
    DescriereCheltuieli efectuate la datadin care surse de finanţare utilizate:Cheltuieli viitoareCosturi totale% cheltuitComentarii
    BDCEGuvernul României (GR)Autorităţi locale (AL)Alţi donatoripână la finalizaredin care următoarele 12 luni
    1234 = 1+25 = 1/4
    AUMPManagementul Proiectului pe toată perioada implementării                    
    BCOMPONENTAIdentificare, finanţare şi creare                    
      1: Servicii comunitare
    Instruirea personalului                    
    TOTAL COMPONENTA 1                    
    CCOMPONENTAInstruirea personalului Sistem IT de monitorizare TOTAL COMPONENTA 2                    
      2: Dezvoltarea resurselor umane
    TOTAL:                    
  Tabelul 1 ProgramEVALUAREA ACHIZIŢIILORŢARA: ROMÂNIAPROIECT: F/P 1566 (2006) - Servicii comunitarepentru protecţia copilului
               
    Categoria de cheltuieliMetoda de achiziţii
      LDLRAlteleNFB
    1. Lucrări          
    finanţate de BDCE          
    2. Bunuri          
    finanţate de BDCE          
    3. Servicii          
    finanţate de BDCE          
    TOTAL:          
  Tabelul 2AAbrevieriLD: Licitaţie deschisăLR: Licitaţie restrânsăNFB: Nefinanţat de BancăEVALUAREA CONTRACTULUIŢARA: ROMÂNIAPROIECT: F/P 1566 (2006) - Servicii comunitarepentru protecţia copilului Data ..........EXCLUSIV TVA
                           
    Descrierea contractuluiData semnării contractuluiÎncredinţat lui (numele contractorului)Metoda de achiziţie*)COSTPreţ fix (D=da N=Nu)Suma plătită la data de ...Perioada de implementareData de recepţie a lucrărilorModificări/ Comentarii
    ValutaSumaÎnceputSfârşit
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  *) Abrevieri ce se vor utiliza:LD = Licitaţie deschisă;LR = Licitaţie restrânsă;DC = Dialog competitiv;N = Negociere;SP = Solicitare de propuneri;CS - Concurs de soluţiiTabelul 2BPROGRAM DE ACTIVITATEDIAGRAMA
       
    ŢARA: ROMÂNIATabelul 3 A
    PROIECT: F/P 1566 (2006) - Servicii comunitare pentru protecţia copiluluiData .....................
                                                     
    DESCRIERE   200620072008200920102011REALIZATCOMENTARII
      412341234123412341234    
    Înfiinţarea UMP (selectarea de personal, instruire, spaţii): şase luniProgram de activitate iniţial                                              
    Activitate finalizată                                          
    Program de activitate revizuit                                          
    Elaborarea documentelor tehnice ale programului (planificarea activităţilor şi a achiziţiilor, Manualul de Implementare a Proiectului, documente de licitaţie standard, contracte model, materiale de instruire, ...): trei luniProgram de activitate iniţial                                              
    Activitate finalizată                                          
    Program de activitate revizuit                                          
    Pregătire pentru selecţia subproiectelor ce vor fi finanţate (cunoaşterea situaţiei, pregătirea echipelor locale, adaptarea documentaţiei, lansarea activităţilor): şase luniProgram de activitate iniţial                                              
    Activitate finalizată                                          
    Program de activitate revizuit                                          
    Elaborarea subproiectelor de către autorităţile locale: şase luniProgram de activitate iniţial                                              
    Activitate finalizată                                          
    Program de activitate revizuit                                          
    Selectarea subproiectelor ce vor fi finanţate, inclusiv vizite la faţa locului şi clarificări, transmiterea listei de subproiecte la BDCE: şase luniProgram de activitate iniţial                                              
    Activitate finalizată                                          
    Program de activitate revizuit                                          
    Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru subproiectele selectate: douăsprezece luniProgram de activitate iniţial                                              
    Activitate finalizată                                          
    Program de activitate revizuit                                          
    Aprobarea studiilor de fezabilitate de către ANPDC: douăsprezece luniProgram de activitate iniţial                                              
    Activitate finalizată                                          
    Program de activitate revizuit                                          
    Transmiterea descrierii de sinteză la BDCE: douăsprezece luniProgram de activitate iniţial                                              
    Activitate finalizată                                          
    Program de activitate revizuit                                          
    Achiziţionarea terenului (unde este cazul) pentru subproiecte: douăsprezece luniProgram de activitate iniţial                                              
    Activitate finalizată                                          
    Program de activitate revizuit                                          
    Elaborarea proiectului tehnic detaliat pentru fiecare subproiect şi obţinerea autorizaţiilor: cincisprezece luniProgram de activitate iniţial                                              
    Activitate finalizată                                          
    Program de activitate revizuit                                          
    Licitaţie pentru lucrările civile aferente subproiectelor, încredinţarea contractelor şi emiterea ordinelor de mobilizare: douăsprezece luniOriginal Work Schedule                                              
    Work Completed                                          
    Revised Work Schedule                                          
    Construcţia lucrărilor civile: treizeci şi trei de luniProgram de activitate iniţial                                              
    Activitate finalizată                                          
    Program de activitate revizuit                                          
    Selectarea şi instruirea personalului, organizarea serviciilor (pe parcursul construcţiei lucrărilor civile): douăzeci şi şapte de luniProgram de activitate iniţial                                              
    Activitate finalizată                                          
    Program de activitate revizuit                                          
    Demararea selecţiei beneficiarilor (pe parcursul construcţiei lucrărilor civile): douăzeci şi patru de luniProgram de activitate iniţial                                              
    Activitate finalizată                                          
    Program de activitate revizuit                                          
    Licitaţia pentru bunuri, încredinţarea contractelor şi livrarea bunurilor (pe parcursul construcţiei lucrărilor civile): treizeci de luniOriginal Work Schedule                                              
    Work Completed                                          
    Revised Work Schedule                                          
    Dezvoltarea mecanismelor informaţionale şi de monitorizare: douăzeci de luniProgram de activitate iniţial                                              
    Activitate finalizată                                          
    Program de activitate revizuit                                          
    Monitorizarea funcţionării subproiectelor: cincisprezece luniProgram de activitate iniţial                                              
    Activitate finalizată                                          
    Program de activitate revizuit                                          
  Tabelul 3APROGRAMUL DE ACTIVITATE PE SUBPROIECTEDIAGRAMA
       
    ŢARA: ROMÂNIATabelul 3 B
    PROIECT: F/P 1566 (2006) - Servicii comunitare pentru protecţia copiluluiData .....................
                                                       
    DESCRIERE20072008200920102011% REALIZATCOMENTARII
    SubproiectAmplasare   12341234123412341234    
          Program de activitate iniţial                                            
    Program de activitate revizuit                                        
    Activitate finalizată                                        
          Program de activitate iniţial                                            
    Program de activitate revizuit                                        
    Activitate finalizată                                        
          Program de activitate iniţial                                            
    Program de activitate revizuit                                        
    Activitate finalizată                                        
          Program de activitate iniţial                                            
    Program de activitate revizuit                                        
    Activitate finalizată                                        
          Program de activitate iniţial                                            
    Program de activitate revizuit                                        
    Activitate finalizată                                        
          Program de activitate iniţial                                            
    Program de activitate revizuit                                        
    Activitate finalizată                                        
          Program de activitate iniţial                                            
    Program de activitate revizuit                                        
    Activitate finalizată                                        
          Program de activitate iniţial                                            
    Program de activitate revizuit                                        
    Activitate finalizată                                        
          Program de activitate iniţial                                            
    Program de activitate revizuit                                        
    Activitate finalizată                                        
          Program de activitate iniţial                                            
    Program de activitate revizuit                                        
    Activitate finalizată                                        
  Tabelul 3BOBIECTIVE PE SUBPROIECTE                                                                 Data ........    ŢARA: ROMÂNIA    PROIECT: F/P 1566 (2006) - Servicii comunitare    pentru protecţia copilului
                             
    DescriereObiective anticipate*)Obiective realizate**)Modificări Comentarii
    BeneficiariPersonalBeneficiariPersonal
    SubproiectAmplasareServiciiCapacitate max.SpecializatAltulInstruireCapacitate maximăSpecializatAltulInstruire
    NumărNumărNumăr%NumărNumărNumăr%
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                                                       Tabelul 4A------- Notă *) Se va completa înainte de implementarea subproiectului. Notă **) Se va completa la finalizarea proiectului.OBIECTIVELE PROGRAMULUI    ŢARA: ROMÂNIA    PROIECT: F/P 1566 (2006) - Servicii comunitare    pentru protecţia copilului┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐│ Obiective anticipate │ Baza*) │ FINAL**) ││ │(la începutul │(la sfârşitul││ │ programului) │ programului)│├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│Numărul serviciilor comunitare la nivel local │ │ ││(comune, municipalităţi) │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│Numărul de copii în dificultate │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│% de copii în dificultate separaţi de familie │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│% de copii în dificultate neseparaţi de familie │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│% de familii în dificultate monitorizate │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│Număr de personal la nivel local │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│Număr de instruiri efectuate │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│% din personalul instruit la nivel local │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘                                                                     Tabelul 4B------- Notă *) Se va completa înainte de implementarea programului. Notă **) Se va completa la finalizarea Proiectului.--------