DECIZIE nr. 2.896 din 15 august 2007privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 4 septembrie 2007  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) pct. 5 şi 7 şi ale art. 7 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, precum şi ale art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioarepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei emite prezenta decizie:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta decizie stabileşte condiţiile în care un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului dobândeşte şi îşi poate exercita dreptul de a utiliza resursele de numerotaţie prevăzute în Planul naţional de numerotaţie, adoptat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.895/2007, pentru o perioadă limitată. (2) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare ANRCTI, poate acorda dreptul de utilizare a unor resurse de numerotaţie prevăzute în Planul naţional de numerotaţie, denumit în continuare PNN, unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, autorizat în condiţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Prezenta decizie nu se aplică în cazul următoarelor categorii de numere: a) numere cu valoare economică deosebită, stabilite de ANRCTI, care se acordă printr-o procedură de selecţie competitivă sau comparativă; b) numere naţionale scurte pentru servicii de urgenţă şi pentru alte servicii armonizate la nivel european, care se alocă şi se utilizează conform unor reglementări speciale.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel: a) alocare - atribuirea primară de către ANRCTI a unor numere, blocuri de numere sau indicative de selectare a transportatorului furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, denumită în continuare LURN; b) asignare - atribuirea secundară a unor numere individuale abonaţilor de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cărora li s-au alocat resurse de numerotaţie de către ANRCTI; c) activare - începerea furnizării serviciilor către un abonat căruia i s-a asignat un număr, astfel încât să fie posibilă originarea sau terminarea apelurilor la numărul respectiv sau începerea furnizării serviciilor prin intermediul unui număr alocat; d) perioada de carantină - perioada în care, în urma încetării furnizării serviciilor prin intermediul unui număr activat, numărul respectiv nu poate fi asignat altui abonat decât celui căruia i s-au furnizat servicii prin intermediul numărului respectiv. (2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor, precum şi la art. 2 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.895/2007.  +  Articolul 3 (1) Dreptul unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului de a utiliza resursele de numerotaţie prevăzute în PNN se dobândeşte numai prin LURN, emisă de ANRCTI. (2) Resursele de numerotaţie care pot face obiectul LURN sunt următoarele: a) blocuri de 10.000 de numere geografice formate din 9 cifre, pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03. În cazuri temeinic justificate se vor putea aloca şi blocuri mai mici de 10.000 de numere; b) blocuri de 10 numere geografice formate din 6 cifre pentru servicii de interes general la nivel local, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03; c) blocuri de 10.000 sau de 100.000 de numere independente de locaţie pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe, prevăzute în PNN în domeniul 0Z = 03; d) blocuri de 100.000 sau de 1.000.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, prevăzute în PNN în domeniul 0Z = 07, cu excepţia celor prevăzute în subdomeniul 0ZA = 070; e) blocuri de 100.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile pentru furnizorii de reţele mobile virtuale, prevăzute în PNN în subdomeniul 0ZA = 070; f) blocuri de 1.000 de numere nongeografice, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 08 şi 0Z = 09; g) numere scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional de forma 19vx, în condiţiile art. 37 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.895/2007; h) indicative individuale de forma 10xy(z) şi 16xy(z) pentru selectarea transportatorului.  +  Capitolul II Acordarea LURN  +  Articolul 4 (1) În vederea acordării LURN, solicitantul va transmite o cerere la ANRCTI, prin completarea în mod obligatoriu a formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta decizie. (2) Formularul-tip poate fi obţinut de la sediul central sau de la structurile teritoriale ale ANRCTI ori de pe pagina de internet a ANRCTI. (3) Transmiterea cererii se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANRCTI în a cărei rază se situează domiciliul ori sediul solicitantului, numai în unul dintre următoarele moduri: a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură; b) printr-un serviciu poştal; c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice. (4) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei al ANRCTI, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANRCTI printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.  +  Articolul 5 (1) La formularul-tip vor fi anexate următoarele informaţii şi documente, care fac parte integrantă din cererea de acordare a LURN: a) specificaţia de implementare pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie solicitată, conform anexei nr. 2 la prezenta decizie, pentru prima solicitare de resurse de numerotaţie dintr-o anumită categorie; b) previziunile de creştere a gradului de utilizare a resurselor de numerotaţie în următoarele 12 luni, însoţite de justificarea acestor previziuni (ritmul de creştere din ultima perioadă, lansarea unor noi tipuri de servicii, extinderea ariei de furnizare a serviciilor etc.); c) modul de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate anterior solicitantului şi gradul de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate, pentru solicitările ulterioare de alocare a unor blocuri suplimentare de numere (în cazul numerelor geografice, pentru aceeaşi arie geografică de utilizare); d) în vederea alocării unor blocuri de numere pentru servicii de interes general la nivel local din domeniul 0Z = 03, caracteristicile şi descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi furnizate prin intermediul acestor numere, precizându-se categoriile de abonaţi cărora le vor fi asignate aceste numere, precum şi disponibilitatea la nivel local a unor servicii similare; solicitantul va transmite copii de pe antecontractele încheiate în vederea furnizării de servicii din această categorie, pentru cel puţin 3 dintre numerele din fiecare bloc de 10 numere solicitat, precum şi informaţii privind capacitatea în reţeaua alocată pentru furnizarea acestor servicii; e) în vederea alocării de numere pentru furnizarea de servicii de către furnizorii de reţele mobile virtuale, dovada începerii negocierilor relevante cu un furnizor de reţele publice mobile cu privire la furnizarea accesului la reţeaua acestuia; f) alte informaţii şi documente considerate de solicitant relevante pentru analizarea cererii. (2) Informaţiile privind modul de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate anterior solicitantului, prevăzute la alin. (1) lit. c), vor cuprinde: a) resursele de numerotaţie activate, inclusiv în cazul introducerii portabilităţii numerelor, numerele portate; b) resursele de numerotaţie asignate şi neactivate; c) resursele de numerotaţie aflate în perioada de carantină; d) resursele de numerotaţie tehnice (numere utilizate în procesul de rutare a apelurilor către numere nongeografice, numere utilizate pentru teste şi măsurători etc.); e) în cazul resurselor de numerotaţie din domeniul 0Z = 07, resursele de numerotaţie care nu au fost asignate, dar pentru care au fost comandate cartele SIM. (3) Gradul de utilizare a resurselor de numerotaţie prevăzut la alin. (1) lit. c) se calculează pe baza următoarei formule:N(1)GU = ───── x 100 [%],N(2)unde N(1) reprezintă totalul resurselor de numerotaţie din aceeaşi categorie utilizate, prevăzute la alin. (2), iar N(2) reprezintă totalul resurselor de numerotaţie din aceeaşi categorie alocate solicitantului prin LURN; în cazul numerelor geografice, formula se aplică pentru resursele de numerotaţie având aceeaşi arie geografică de utilizare. (4) Solicitantul poate preciza în cererea de acordare a LURN un anumit format al resurselor de numerotaţie. Dacă ANRCTI nu poate aloca resursele de numerotaţie solicitate, îl va informa pe solicitant, propunându-i o soluţie alternativă, acolo unde este disponibilă, pe baza căreia acesta îşi poate modifica sau retrage cererea.  +  Articolul 6 (1) Cererile privind resursele de numerotaţie se analizează de către o comisie, formată dintr-un preşedinte şi mai mulţi membri, desemnată prin decizie a preşedintelui ANRCTI, denumită în continuare Comisia. (2) Comisia verifică îndeplinirea cerinţelor legale privind transmiterea, forma şi conţinutul cererii. (3) În cazul în care Comisia consideră că informaţiile prezentate sunt insuficiente, va solicita informaţii suplimentare. (4) Comisia analizează cererile privind resursele de numerotaţie pe baza principiilor obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii. (5) Criteriile generale de analizare a cererilor privind resursele de numerotaţie sunt următoarele: a) necesitatea obţinerii resurselor de numerotaţie respective; b) natura serviciului furnizat de solicitant; c) asigurarea unei utilizări eficiente şi raţionale a resurselor de numerotaţie, avându-se în vedere şi resursele de numerotaţie alocate anterior solicitantului şi altor furnizori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului; d) poziţia pe piaţă a solicitantului. (6) Criteriile speciale de analizare a cererilor privind resursele de numerotaţie sunt următoarele: a) iniţial, se alocă, de regulă, câte un singur bloc de numere pentru fiecare dintre categoriile de resurse de numerotaţie solicitate; în cazul numerelor geografice se alocă, de regulă, câte un singur bloc de numere pentru o arie geografică, fie în domeniul 0Z = 02, fie în domeniul 0Z = 03; b) dacă există resurse de numerotaţie disponibile, alocările suplimentare de blocuri de numere se realizează în acelaşi domeniu sau subdomeniu din PNN. (7) Alocările iniţiale şi ulterioare de resurse de numerotaţie se vor face în blocuri de numere de dimensiunile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-f). Indicativele individuale de forma 10xy(z) şi 16xy(z) de selectare a transportatorului se alocă câte unul pentru fiecare furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. (8) În vederea alocării unor blocuri suplimentare de numere, gradul minim de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate anterior solicitantului pentru furnizarea aceluiaşi tip de serviciu va fi: a) 50%, în cazul numerelor geografice formate din 9 cifre din domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03 din PNN; b) 80%, în cazul numerelor geografice formate din 6 cifre din domeniul 0Z = 03 din PNN; c) 60%, în cazul numerelor independente de locaţie din domeniul 0Z = 03 din PNN; d) 60%, în cazul numerelor nongeografice din domeniul 0Z = 07 din PNN; e) 40%, în cazul numerelor din domeniile 0Z = 08 şi 0Z = 09 din PNN.  +  Articolul 7 (1) Pe baza informaţiilor furnizate în cuprinsul cererii şi a eventualelor informaţii suplimentare primite, Comisia va propune preşedintelui ANRCTI emiterea LURN sau respingerea cererii. (2) ANRCTI poate respinge o cerere de acordare a LURN în următoarele cazuri: a) solicitantul nu are calitatea de furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului; b) nu sunt îndeplinite condiţiile de alocare prevăzute în prezenta decizie; c) nu sunt îndeplinite condiţiile de utilizare a resurselor de numerotaţie prevăzute în Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.895/2007 sau solicitantul nu dispune de capacitatea tehnică de a implementa resursele de numerotaţie solicitate; d) data la care se estimează că resursele de numerotaţie vor fi activate depăşeşte termenul prevăzut pentru activarea resurselor de numerotaţie; e) resursele de numerotaţie solicitate au fost alocate altui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau resursele de numerotaţie respective nu pot fi alocate potrivit prevederilor art. 18 alin. (3); f) solicitantul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate anterior, stabilit de ANRCTI în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi eventuale majorări de întârziere aferente acestuia. (3) ANRCTI poate acorda total sau parţial resursele de numerotaţie solicitate, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 6. În cazul în care ANRCTI intenţionează să acorde parţial resursele de numerotaţie îl va informa pe solicitant. Solicitantul îşi poate modifica sau retrage cererea de acordare a resurselor de numerotaţie. (4) Respingerea totală sau parţială a cererii de acordare a LURN va fi motivată şi se va comunică solicitantului. (5) ANRCTI va acorda LURN sau va comunică respingerea cererii, după caz, în termen de cel mult 3 săptămâni de la data transmiterii cererii sau a tuturor informaţiilor suplimentare solicitate de ANRCTI.  +  Articolul 8 (1) În situaţia în care aceleaşi resurse de numerotaţie fac obiectul mai multor solicitări, Comisia va examina cererile de acordare a LURN în ordinea în care acestea au fost transmise ANRCTI. (2) Dacă toate condiţiile prevăzute în prezenta decizie sunt îndeplinite, resursele solicitate vor fi acordate primului furnizor care a transmis cererea.  +  Articolul 9 (1) În vederea alocării unor resurse de numerotaţie suplimentare, solicitantul va depune o cerere de acordare a LURN în condiţiile art. 4 şi 5, prevederile prezentului capitol aplicându-se în mod corespunzător. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), ANRCTI va putea emite LURN conţinând resursele de numerotaţie alocate suplimentar, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 6.  +  Capitolul III Drepturi şi obligaţii privind utilizarea resurselor de numerotaţie  +  Articolul 10LURN cuprinde datele de identificare ale titularului, serviciile pentru care au fost acordate resursele de numerotaţie, resursele de numerotaţie alocate şi aria geografică în care acestea pot fi utilizate, condiţiile de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate, precum şi orice alte condiţii stabilite în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11 (1) LURN se acordă pentru o perioadă de 10 ani şi poate fi reînnoită succesiv pentru aceeaşi perioadă. (2) Prelungirea valabilităţii LURN se realizează în baza unei cereri transmise de titular cu cel mult 6 luni înainte, dar cu cel puţin 60 de zile înaintea expirării termenului cuprins în aceasta, prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1. (3) În termen de 3 săptămâni de la data depunerii unei cereri în condiţiile alin. (2), ANRCTI poate emite o nouă LURN privind utilizarea aceloraşi resurse de numerotaţie.  +  Articolul 12 (1) Titularul LURN are obligaţia de a realiza şi de a actualiza o evidenţă detaliată privind utilizarea resurselor de numerotaţie alocate prin LURN, astfel încât să poată furniza ANRCTI toate informaţiile solicitate de aceasta în vederea exercitării atribuţiilor legale. (2) Titularul LURN are obligaţia de a transmite ANRCTI, până la data de 28 februarie a fiecărui an, un raport privind utilizarea în anul anterior a tuturor resurselor de numerotaţie alocate, în formatul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta decizie. (3) Raportul anual nu va include resursele de numerotaţie neactivate pentru care nu a expirat termenul de activare prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. f).  +  Articolul 13 (1) Principalele condiţii de utilizare a resurselor de numerotaţie sunt următoarele: a) resursele de numerotaţie nu pot fi utilizate decât pentru furnizarea serviciilor pentru care au fost alocate, conform PNN; b) titularul LURN are obligaţia de a respecta condiţiile de utilizare pentru categorii specifice de resurse de numerotaţie prevăzute în PNN; c) resursele de numerotaţie, cu excepţia indicativelor de selectare a transportatorului prevăzute în LURN, se asignează în mod direct abonaţilor de către furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau se utilizează de către acesta în vederea furnizării unor servicii, conform destinaţiei şi în formatul prevăzut în PNN; d) cu excepţia portabilităţii numerelor, resursele de numerotaţie nu pot fi transferate în mod direct între furnizori; e) titularii LURN au obligaţia de a aplica principiul nediscriminării şi transparenţei faţă de alţi furnizori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în ceea ce priveşte secvenţele de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor; f) titularul LURN are obligaţia de a activa toate blocurile de numere alocate, precum şi, după caz, indicativele de selectare a transportatorului, în termen de cel mult 6 luni de la data alocării acestora, şi de a notifica ANRCTI în termen de 30 de zile de la data activării acestora; g) titularul LURN are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că resursele de numerotaţie care i-au fost alocate sunt utilizate în conformitate cu obligaţiile prevăzute în LURN şi în conformitate cu PNN, precum şi cu alte reglementări specifice emise de ANRCTI; h) titularul LURN are obligaţia de a asigura o perioadă de carantină de minimum 60 de zile înainte de a reasigna un număr; i) titularul LURN care asignează numere din domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03 şi care nu furnizează servicii de telefonie destinate publicului prin intermediul acestor numere are obligaţia de a informa abonaţii cărora le furnizează servicii, cel puţin de două ori pe an, cu privire la limitările serviciului pe care îl furnizează faţă de caracteristicile serviciului de telefonie destinat publicului; j) titularul LURN are obligaţia de a asigna în mod eficient resursele de numerotaţie alocate, în funcţie de caracteristicile serviciului ce urmează a fi furnizat prin intermediul numerelor respective, inclusiv pentru echipamentele de tip PBX; k) un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului poate beneficia de dreptul de a utiliza un singur indicativ de selectare a transportatorului de forma 10xy(z) şi un singur indicativ de selectare a transportatorului de forma 16xy(z); dacă în urma dizolvării, fuziunii sau divizării unei societăţi comerciale, un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului preia şi dreptul de utilizare a celui de-al doilea indicativ individual de selectare a transportatorului, acesta are obligaţia de a opta în termen de 10 zile pentru utilizarea unuia dintre indicative. (2) Se consideră activate indicativele de selectare a transportatorului pentru care a fost lansată o ofertă comercială pentru accesul la servicii de transport. (3) Se consideră activate blocurile de numere din care cel puţin un număr a fost activat. În cazul blocurilor de numere care nu se asignează abonaţilor, acestea se consideră activate dacă pentru cel puţin un număr din blocul respectiv a fost lansată o ofertă comercială pentru accesul la servicii.  +  Articolul 14 (1) Titularul LURN are obligaţia de a asigura abonaţilor următoarele drepturi: a) dreptul de a utiliza numărul asignat, în condiţiile stabilite de furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi de ANRCTI; b) dreptul de a păstra numărul asignat; modificarea numărului în cazuri justificate se realizează motivat, după notificarea abonatului, cu cel puţin 30 de zile înainte, stabilindu-se totodată o perioadă de minimum 15 zile după modificarea numărului în care sunt transmise mesaje vocale în mod gratuit cu privire la schimbarea numărului, în cazul apelării de către terţi a vechiului număr; c) în condiţiile introducerii portabilităţii numerelor, dreptul abonaţilor de a-şi păstra numărul asignat când schimbă furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, în condiţiile stabilite de ANRCTI; d) dreptul de a solicita modificarea numărului asignat în condiţiile în care acesta este apelat din greşeală sau abuziv, în mod frecvent; e) dreptul de a li se include numărul într-un registru al abonaţilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Titularul LURN are obligaţia de a se asigura că abonaţii respectă următoarele obligaţii cu privire la numerele care le-au fost asignate: a) obligaţia de a utiliza numerele doar în formatul în care le-au fost asignate; b) obligaţia de a nu subasigna numărul; c) obligaţia de a utiliza numărul numai pentru serviciul pentru care le-a fost asignat.  +  Capitolul IV Cedarea LURN  +  Articolul 15 (1) LURN poate fi cedată total sau parţial către un terţ, furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cu acordul prealabil al ANRCTI şi cu asumarea de către cesionar a tuturor obligaţiilor care decurg din aceasta. (2) În vederea cedării LURN, titularul LURN va depune la ANRCTI o cerere care va cuprinde: a) datele de identificare ale cedentului; b) datele de identificare ale cesionarului; c) resursele de numerotaţie ce urmează a fi cedate; d) un proiect al contractului de cesiune ce urmează a fi încheiat între cedent şi cesionar; e) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligaţiilor cuprinse în LURN, semnat de reprezentantul legal şi purtând ştampila cesionarului; f) specificaţiile de implementare de către cesionar pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie cedate, conform anexei nr. 2 la prezenta decizie; g) semnătura reprezentantului legal şi ştampila cedentului. (3) Pot face obiectul unei cereri de cedare a LURN blocurile de numere prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) -f), în integralitate sau după cum urmează: a) una sau mai multe tranşe de 1.000 de numere din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a); b) una sau mai multe tranşe de 1.000 de numere din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de 10.000 de numere alocate cedentului, sau una sau mai multe tranşe de 10.000 de numere din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de 100.000 de numere alocate cedentului, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c); c) una sau mai multe tranşe de 100.000 de numere din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de 1.000.000 de numere prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d); d) una sau mai multe tranşe de 10.000 de numere din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. e); e) una sau mai multe tranşe de 100 de numere din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. f). (4) Indicativele de selectare a transportatorului pot face obiectul unei cereri de cedare a LURN dacă cesionarul nu beneficiază de dreptul de utilizare a unor indicative de aceeaşi formă cu cele care urmează a fi cedate. (5) ANRCTI va analiza dacă cesionarul îndeplineşte condiţiile de alocare a resurselor de numerotaţie ce urmează a fi cedate, dacă se păstrează destinaţia numerelor prevăzută în PNN şi condiţiile tehnice de rutare a apelurilor originate de la numerele cedate, precum şi dacă prin cedarea LURN se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurenţa. (6) Dacă informaţiile furnizate nu sunt suficiente, ANRCTI poate solicita cedentului sau cesionarului informaţii suplimentare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii cererii. (7) Acordul prealabil cu privire la posibilitatea cedării LURN se emite în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data transmiterii cererii sau a tuturor informaţiilor suplimentare solicitate de ANRCTI, după caz. Prin acordul prealabil, ANRCTI poate stabili anumite condiţii în care poate fi încheiat contractul de cesiune, astfel încât să se asigure respectarea cerinţelor prevăzute la alin. (5). (8) ANRCTI poate refuza emiterea acordului prealabil dacă: a) cesionarul nu are calitatea de furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului; b) în urma cedării licenţei se schimbă destinaţia numerelor prevăzută în PNN; c) în urma cedării licenţei se schimbă condiţiile tehnice de rutare a apelurilor originate de la numerele cedate, astfel încât pot rezultă probleme de natură operaţională pentru alţi furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice; d) în urma cedării licenţei se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurenţa.  +  Articolul 16 (1) După încheierea contractului de cesiune pe baza acordului prealabil, cesionarul va completa şi va transmite ANRCTI formularul-tip prevăzut în anexa nr. 1, însoţit de o copie a contractului de cesiune. (2) Contractul de cesiune încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) este nul de drept. (3) În termen de 10 zile de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1), ANRCTI va modifica LURN acordată cedentului, în cazul cedării parţiale, sau va emite o decizie de revocare a dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie cedate cedentului, în cazul cedării totale, şi va emite LURN cesionarului, incluzând resursele de numerotaţie cedate, în cazul în care contractul de cesiune a fost încheiat cu respectarea condiţiilor stabilite de ANRCTI. (4) Utilizarea resurselor de numerotaţie cedate nu se poate realiza de către cesionar decât după emiterea LURN, în condiţiile alin. (3). (5) Cedarea LURN se publică pe pagina de internet a ANRCTI. (6) În cuprinsul licenţelor emise pentru utilizarea resurselor de numerotaţie cedate se păstrează data expirării din licenţa cedentului.  +  Capitolul V Modificarea şi încetarea LURN  +  Articolul 17 (1) ANRCTI va putea modifica prevederile LURN, din oficiu sau la cererea titularului, în următoarele cazuri: a) este necesar pentru respectarea obligaţiilor României ce decurg din acorduri internaţionale sau din calitatea de membru într-o organizaţie internaţională; b) este necesar pentru asigurarea siguranţei naţionale, a apărării naţionale sau a ordinii publice; c) s-au schimbat circumstanţele în care LURN a fost emisă; d) s-a modificat PNN; e) titularul renunţă la dreptul de utilizare a unor resurse de numerotaţie prevăzute în LURN; f) s-au modificat datele de identificare ale titularului LURN; g) se cedează parţial LURN. (2) În vederea renunţării la dreptul de utilizare a unor resurse de numerotaţie, titularul LURN va depune o cerere în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (2). (3) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) lit. f), titularul LURN va depune o cerere, însoţită de actele doveditoare. (4) În urma modificării prevederilor LURN, ANRCTI va elibera o nouă licenţă, păstrându-se data expirării din licenţa anterioară. (5) În cazul în care modificarea LURN este determinată de modificarea formatului resurselor de numerotaţie prevăzute în PNN, ANRCTI poate stabili şi o perioadă în care resursele de numerotaţie în format nou şi cele în format vechi vor fi rutate în paralel. (6) Dacă în urma modificării PNN sunt modificate caracteristicile serviciilor care pot fi furnizate prin intermediul anumitor resurse de numerotaţie, ANRCTI poate stabili o perioadă de tranziţie pentru ca titularul LURN să înceapă furnizarea noilor servicii. (7) În urma modificării prevederilor LURN, eliberarea noii licenţe se va realiza după depunerea, în original, a licenţei anterioare.  +  Articolul 18 (1) Dreptul de a utiliza resursele de numerotaţie prevăzute în LURN încetează în următoarele cazuri: a) ca urmare a încetării existenţei titularului LURN; b) ca urmare a încetării dreptului de a furniza serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului pentru care au fost acordate resursele de numerotaţie; c) la cererea titularului LURN; d) ca urmare a cedării resurselor de numerotaţie; e) în vederea respectării obligaţiilor României ce decurg din acorduri internaţionale sau din calitatea de membru într-o organizaţie internaţională; f) la expirarea duratei de valabilitate; g) dacă în urma divizării, fuziunii sau dizolvării dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie este preluat de o persoană care nu are calitatea de furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului; h) în cazul în care titularul LURN nu optează pentru utilizarea unuia dintre indicativele de selectare a transportatorului, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. k); în această situaţie, încetează dreptul de utilizare a celui de de-al doilea indicativ de selectare a transportatorului de forma 10xy(z) sau 16xy(z), după caz; i) ca urmare a retragerii acestui drept, în condiţiile art. 19. (2) Cererea de renunţare parţială sau totală la dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie prevăzute în LURN va fi transmisă ANRCTI de către titularul LURN prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta decizie. Cererea produce efecte de la data transmiterii către ANRCTI, determinată conform art. 4 alin. (4), cu excepţia cazului în care titularul LURN precizează o dată ulterioară. (3) După încetarea dreptului de utilizare a unor resurse de numerotaţie, acestea nu pot fi alocate o perioadă de 30 de zile, în cazul blocurilor de numere sau al indicativelor de selectare a transportatorului care nu au fost activate, sau de 90 de zile, în cazul blocurilor de numere sau al indicativelor de selectare a transportatorului care au fost activate, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1) lit. d). În aceste termene, resursele de numerotaţie nu pot fi alocate de către ANRCTI decât furnizorului de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care a beneficiat anterior de dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie respective. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazuri justificate, ANRCTI poate decide reducerea perioadei în care resursele de numerotaţie nu pot fi alocate sau, în vederea protejării intereselor utilizatorilor finali, neaplicarea unei astfel de perioade.  +  Articolul 19 (1) ANRCTI poate suspenda sau retrage, total ori parţial, LURN în următoarele cazuri: a) încălcări grave şi repetate ale condiţiilor sau obligaţiilor prevăzute în LURN sau ale reglementărilor ANRCTI privind resursele de numerotaţie; b) ca urmare a suspendării sau retragerii dreptului de a furniza servicii de comunicaţii electronice; c) măsura este necesară pentru asigurarea siguranţei sau apărării naţionale, a ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor sau pentru eliminarea ameninţării creării unor probleme grave de natură economică ori operaţională altor furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice; d) neactivarea resurselor de numerotaţie alocate în termenul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit.f); în acest caz, vor fi retrase doar resursele de numerotaţie neactivate; e) în cazul prevăzut la art. 57 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) LURN se retrage sau se suspendă prin decizie a preşedintelui ANRCTI, care se comunică titularului LURN şi se publică pe pagina de internet a ANRCTI. (3) Măsura suspendării LURN nu se poate dispune pentru o perioadă mai mare de 6 luni. Suspendarea LURN încetează în situaţia eliminării cauzelor care au determinat luarea acestei măsuri. Dacă, pe perioada suspendării LURN, nu sunt eliminate cauzele care au determinat luarea acestei măsuri, ANRCTI va dispune retragerea LURN. (4) Pe baza informării transmise de ANRCTI, în urma retragerii dreptului de a utiliza resursele de numerotaţie prevăzute în LURN unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau a suspendării acestui drept, furnizorii care originează apeluri nu vor mai ruta la destinaţie apelurile către numerele pentru care a fost suspendat sau retras dreptul de utilizare.  +  Articolul 20ANRCTI va informa în avans şi motivat titularul LURN cu privire la intenţia de modificare a LURN sau cu privire la încetarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie, în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) şi d) şi la art. 18 alin. (1) lit. e), stabilind totodată un termen de la care modificarea sau încetarea îşi va produce efectele.  +  Articolul 21În cazul în care LURN a fost pierdută, deteriorată sau furată, ANRCTI poate elibera, la solicitarea scrisă a titularului LURN, în urma depunerii unei declaraţii pe propria răspundere cu privire la pierderea, deteriorarea sau furtul LURN, un duplicat al licenţei, pe care se va menţiona cu majuscule "DUPLICAT".  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22După expirarea unui termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.895/2007, ANRCTI, din oficiu, va modifica LURN acordate furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care conţin blocuri de numere din domeniul 0ZAB = 0807, în sensul eliminării acestora.  +  Articolul 23LURN acordată Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A. va fi modificată potrivit planului de migrare aprobat, în conformitate cu PNN, până la data de 2 mai 2008.  +  Articolul 24Deschiderea pentru alocare a domeniilor sau subdomeniilor din PNN prevăzute la art. 39 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.895/2007 va fi stabilită de ANRCTI prin publicare pe pagina de internet proprie, precizându-se şi data de la care pot fi transmise cereri de acordare a LURN pentru resursele de numerotaţie din domeniile sau subdomeniile respective.  +  Articolul 25Cererile de acordare a LURN transmise până la data intrării în vigoare a prezentei decizii vor fi analizate în conformitate cu procedura prevăzută în Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 141/EN/2002 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, modificată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 137/EN/2004.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 27 (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 141/EN/2002 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă.p. Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementare în Comunicaţiişi Tehnologia Informaţiei,Codruţa Georgeta MeranBucureşti, 15 august 2007.Nr. 2.896.  +  Anexa 1 FORMULAR - TIPde acordare a licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie1. Date necesare identificării solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea/Numele solicitantului: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Sediul/Domiciliul solicitantului: ││Strada: Nr. Bl. Sc. Et. Apt. ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ││├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┤ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Localitatea: Cod poştal: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Judeţ/Sector: Telefon: Fax: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│E-mail: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Pagina de internet: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Solicitantul este înregistrat în registrul comerţului: ││ ││Judeţ/Sector: Cod unic de înregistrare: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││ Cont bancar: ││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Reprezentantul legal al solicitantului: ││Nume: Prenume: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Telefon: Fax: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││E-mail: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Adresa de corespondenţă: ││Strada: Nr. Bl. Sc. Et. Apt. ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ││├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┤ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Localitatea: Cod poştal: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Judeţ/Sector: Telefon: Fax: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│E-mail: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Persoana de contact: ││Nume: Prenume: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Telefon: Fax: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││E-mail: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. Resurse de numerotaţie pentru care se solicită acordarea dreptului de utilizare:[] a) Numere geografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe, din domeniul 0Z = 02┌────┬────────────┬─────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────────┐│Nr. │Indicativ de│ Dimensiunea │Blocul solicitat*)│ Aria de │Data estimativă││crt.│destinaţie │ blocului de │ (B)PQ(M) │ utilizare │ de activare ││ │naţională │ numere │ │ │ ││ │ 2A(B) │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┤├────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ . │ │ │ │ ││ │ . │ │ │ │ ││ │ . │ │ │ │ ││ │ . │ │ │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────────┤└────┴────────────┴─────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────────┘[] b) Numere geografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe, din domeniul 0Z = 03┌────┬─────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬───────────────┐│Nr. │Nr. cifre│ Indicativ │Dimensiunea│ Blocul │ Aria de │Data estimativă││crt │(6 cifre/│de destinaţie│ blocului │solicitat*)│utilizare│ de activare ││ │9 cifre) │ naţională │ de numere │(B)PQ(M) │ │ ││ │ │ 3A(B) │ │ │ │ │├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────────┤├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────────┤│ │ . │ │ │ │ │ ││ │ . │ │ │ │ │ ││ │ . │ │ │ │ │ ││ │ . │ │ │ │ │ ││ │ . │ │ │ │ │ ││ │ . │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────────┤└────┴─────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴───────────────┘[] c) Numere independente de locaţie pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe, din domeniul 0Z = 03
  Nr. crt. Indicativ de destinaţie naţională ZA Dimensiunea blocului de numere Blocul solicitat*) BPQ Aria de utilizare Data estimativă de activare
  37
  38
  39
  [] d) Numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, din domeniul 0Z = 07
  Nr. crt. Subdomeniul Dimensiunea blocului de numere Blocul solicitat*) AB(P) Data estimativă de activare
  0ZA=07A(B)
  . . . .
  0ZA=07A(B)
  [] e) Numere nongeografice pentru servicii diverse, din domeniul 0Z = 08
  Nr. crt. Indicativ de destinaţie naţională Dimensiunea blocului de numere Blocul solicitat*) PQM Data estimativă de activare
  ZAB = 800
  . . . .
  ZAB = 870
  [] f) Numere nongeografice pentru servicii cu tarif special, din domeniul 0Z = 09
  Nr. crt. Indicativ de destinaţie naţională 9AB Dimensiunea blocului de numere Blocul solicitat*) PQM Data estimativă de activare
  ZAB = 900
  ZAB = 903
  ZAB = 906
  ZAB = 910
  [] g) Indicative de selectare a transportatorului┌────┬────────────────────┬───────────┬───────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ Serviciul │Indicativ │Categoriile de apeluri care│ Data ││crt.│ furnizat │solicitat*)│ pot fi originate │estimativă ││ │ (selectare/ │ ├──────┬─────────┬──────────┤de activare ││ │ preselectare) │ │Locale│Naţionale│Interna- │ ││ │(cu ton intermediar/│ │ │ │ţionale │ ││ │preselectare/fără │ │ │ │ │ ││ │ton intermediar)9AB │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────────┤├────┼────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────────┤├────┼────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────────┤├────┼────────────────────┼───────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────────┤└────┴────────────────────┴───────────┴──────┴─────────┴──────────┴────────────┘___________ Notă *) Completarea acestei coloane este opţională.Dacă solicitantul nu optează pentru alocarea unui anumit format al resurselor de numerotaţie, ANRCTI va aloca resurse de numerotaţie pe baza criteriilor generale şi speciale de analizare a cererilor privind resursele de numerotaţie.Semnătura reprezentantului legalşi ştampila solicitantului.................................
   +  Anexa 2 SPECIFICAŢIE DE IMPLEMENTARE A RESURSELOR DE NUMEROTAŢIE SOLICITATE*1)I. Categoria de resurse de numerotaţie solicitată, în conformitate cu pct. 2 din anexa nr. 1II. Serviciile de comunicaţii electronice care vor fi furnizate prin intermediul resurselor de numerotaţie solicitate a) Tipul serviciilor:- servicii de telefonie destinate publicului;- servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care nu sunt servicii de telefonie destinate publicului; b) Caracteristicile serviciilor:- Se permite originarea de apeluri:[] Apeluri naţionale[] Apeluri internaţionale- Se permite primirea de apeluri:[] Apeluri naţionale[] Apeluri internaţionale- Se asigură accesul la numărul unic pentru apeluri de urgenţă (112):[] Da[] Nu- Se asigură accesul la servicii conexe:[] Relaţii cu clienţii[] Informaţii privind abonaţii[] Registre de abonaţi[] Servicii furnizate în condiţii speciale[] Facilitaţi pentru persoane cu handicap sau cu nevoi sociale speciale[] Acces la numere nongeografice din domeniile 0Z = 08 şi 0Z = 09- Se asigură portabilitatea numerelor[] Da[] Nu- Metoda de rutare utilizată pentru rutarea apelurilor către numere portate:[] ACQ[] OR*2)____________*1) Se va întocmi câte o specificaţie pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie solicitată, pentru prima solicitare de resurse de numerotaţie dintr-o anumită categorie.*2) În situaţia în care furnizorul intenţionează să utilizeze pentru rutarea apelurilor către numerele portate metoda de rutare OR, va anexa la cererea de acordare a LURN justificarea temeinică a utilizării acestei metode.III. Condiţiile tehnice de implementare*3) a) Informaţii privind configuraţia hardware şi software a echipamentelor necesare abonaţilor pentru accesul la servicii: terminale, modemuri (xDSL, cablu, PLC, radio), PC, soft (standard sau dedicat) b) Informaţii privind modalitatea de acces al abonaţilor/utilizatorilor finali la serviciile furnizate de solicitant- tipul conexiunii la platforma furnizorului de servicii de comunicaţii electronice (conexiune dedicată serviciului de telefonie sau conexiune de acces la internet);- controlul accesului utilizatorului final la servicii (înregistrare, autentificare etc.);- protocolul de semnalizare utilizat în reţeaua de acces (IP, ISDN etc.);- mobilitatea abonatului (punct fix, nomadicitate, mobilitate limitată, servicii la puncte mobile);- posibilităţile tehnice de localizare a apelantului. c) Informaţii privind reţeaua de transport: tipul reţelei de transport (reţea dedicată traficului pentru serviciul de telefonie (comutare de circuite, IP, ATM), reţea IP), protocoalele de semnalizare utilizate d) Informaţii privind modalitatea de utilizare a resurselor de numerotaţie în procesul de rutare:- rutare directă pe baza numărului de abonat;- translatare a numerelor E.164/E.164 (prin utilizarea funcţiilor unei platforme IN sau ale VLR);- translatare a numerelor E.164/IP [(baze de date locale, ENUM (User, Infrastructure, Private) etc.)].Se va anexa schema-bloc a reţelei prin intermediul căreia se furnizează serviciile de comunicaţii electronice.IV. Condiţiile economice de implementare*3) a) Descrierea condiţiilor de acces al abonaţilor/utilizatorilor finali la serviciile furnizate, precum şi posibilităţile de acces la numerele din alte reţele publice de comunicaţii electronice b) Modalitatea de plată (plata în avans/ulterior furnizării serviciilor) şi principiile de tarifare (tarife diferenţiate: local/naţional, în interiorul reţelei/în afara reţelei, gratuite pentru apelant/cu valoare adăugată, tarife maxime etc.).________*3) Solicitantul va transmite toate informaţiile relevante, în funcţie de caracteristicile serviciului furnizat, cu respectarea cerinţelor minime de specificaţie.  +  Anexa 3 FORMATUL RAPORTULUI ANUALprivind utilizarea resurselor de numerotaţie alocate prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie1. Raport privind utilizarea numerelor geografice de 9 cifre pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe, din domeniile 0Z = 02 sau 0Z = 03Se vor completa informaţiile corespunzătoare pentru fiecare indicativ de destinaţie naţională ZA(B), conform tabelului 1.Tabelul 1┌─┬─────────┬───────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┐│N│Indicativ│ Total │ Total numere utilizate │ Grad de utilizare ││r│de desti-│numere ├────────────┬────────┬───────┬───────┤ 9 = (4+6+7+8)/3 ││ │naţie │alocate│Total numere│Total │Total │Total │ ││c│naţională│ │ activate │numere │numere │numere │ ││r│ ZA(B) │ ├───┬────────┤asignate│în ca- │tehnice│ ││t│ │ │ │din care│şi neac-│rantină│ │ ││ │ │ │ │portate │tivate │ │ │ ││ │ │ │ │ (out) │ │ │ │ │├─┼─────────┼───────┼───┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────────────────┤│1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─┼─────────┼───────┼───┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────────────────┤├─┼─────────┼───────┼───┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────────────────┤├─┼─────────┼───────┼───┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────────────────┤└─┴─────────┴───────┴───┴────────┴────────┴───────┴───────┴────────────────────┘2. Raport privind utilizarea numerelor geografice de 6 cifre pentru servicii de interes general la nivel local, din domeniul 0Z = 03Se vor completa informaţiile corespunzătoare pentru fiecare indicativ de destinaţie naţională ZA(B), conform tabelului 2.Tabelul 2┌─┬─────────┬───────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┐│N│Indicativ│ Total │ Total numere utilizate │ Grad de utilizare ││r│de desti-│numere ├────────────┬────────┬───────┬───────┤ 9 = (4+6+7+8)/3 ││ │naţie │alocate│Total numere│Total │Total │Total │ ││c│naţională│ │ activate │numere │numere │numere │ ││r│ ZA(B) │ ├───┬────────┤asignate│în ca- │tehnice│ ││t│ │ │ │din care│şi neac-│rantină│ │ ││ │ │ │ │portate │tivate │ │ │ ││ │ │ │ │ (out) │ │ │ │ │├─┼─────────┼───────┼───┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────────────────┤│1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─┼─────────┼───────┼───┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────────────────┤├─┼─────────┼───────┼───┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────────────────┤├─┼─────────┼───────┼───┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────────────────┤└─┴─────────┴───────┴───┴────────┴────────┴───────┴───────┴────────────────────┘3. Raport privind utilizarea numerelor independente de locaţie pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe, din domeniul 0Z = 03Se vor completa informaţiile corespunzătoare conform tabelului 3.Tabelul 3┌─┬─────────┬───────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┐│N│Indicativ│ Total │ Total numere utilizate │ Grad de utilizare ││r│de desti-│numere ├────────────┬────────┬───────┬───────┤ 8 = (4+5+6+7)/3 ││ │naţie │alocate│Total numere│Total │Total │Total │ ││c│naţională│ │ activate │numere │numere │numere │ ││r│ ZA │ │ │asignate│în ca- │tehnice│ ││t│ │ │ │şi neac-│rantină│ │ ││ │ │ │ │tivate │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────┼───────┼────────────────────┤│1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├─┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────┼───────┼────────────────────┤├─┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────┼───────┼────────────────────┤├─┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────┼───────┼────────────────────┤└─┴─────────┴───────┴────────────┴────────┴───────┴───────┴────────────────────┘4. Raport privind utilizarea numerelor nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, din domeniul 0Z = 07Se vor completa informaţiile corespunzătoare pentru fiecare subdomeniu ZA, conform tabelului 4.Tabelul 4┌─┬─────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────┐│N│Indicativ│ Total │ Total numere utilizate │ Grad de ││r│de desti-│numere ├────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┤ utilizare ││ │naţie │alocate│Total numere│ Total │Total │Total │Total │10=(4+6+7+8+││c│naţională│ │ activate │ numere │numere │numere │numere │ 9)/3 ││r│ ZA(B) │ ├───┬────────┤asignate│în ca- │pentru │tehnice│ ││t│ │ │ │din care│şi neac-│rantină│care s-│ │ ││ │ │ │ │portate │tivate │ │au co- │ │ ││ │ │ │ │ (out) │ │ │mandat │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │cartele│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │SIM │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────────┼───────┼───┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────────┤│1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├─┼─────────┼───────┼───┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────────┤├─┼─────────┼───────┼───┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────────┤├─┼─────────┼───────┼───┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────────┤└─┴─────────┴───────┴───┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────────┘5. Raport privind utilizarea numerelor nongeografice pentru servicii diverse din domeniul 0Z = 08 şi pentru servicii cu tarif special din domeniul 0Z = 09Se vor completa informaţiile corespunzătoare pentru fiecare indicativ de destinaţie naţională ZAB, conform tabelului 5.Tabelul 5┌─┬─────────┬───────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┐│N│Indicativ│ Total │ Total numere utilizate │ Grad de utilizare ││r│de desti-│numere ├────────────┬────────────┬───────────┤ 9 = (4+6+7+8)/3 ││ │naţie │alocate│Total numere│Total numere│ Total │ ││c│naţională│ │ activate │asignate şi │ numere în │ ││r│ ZA(B) │ ├───┬────────┤ neactivate │ carantină │ ││t│ │ │ │din care│ │ │ ││ │ │ │ │portate │ │ │ ││ │ │ │ │ (out) │ │ │ │├─┼─────────┼───────┼───┼────────┼────────────┼───────────┼────────────────────┤│1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├─┼─────────┼───────┼───┼────────┼────────────┼───────────┼────────────────────┤├─┼─────────┼───────┼───┼────────┼────────────┼───────────┼────────────────────┤├─┼─────────┼───────┼───┼────────┼────────────┼───────────┼────────────────────┤└─┴─────────┴───────┴───┴────────┴────────────┴───────────┴────────────────────┘6. Raport privind utilizarea indicativelor de selectare a transportatoruluiSe vor preciza:- dacă indicativele alocate au fost activate;- numărul estimativ de utilizatori finali care au originat apeluri prin intermediul acestor indicative;- categoriile de apeluri care pot fi originate prin intermediul acestor indicative.  +  Anexa 4 CERERE - TIPde renunţare totală sau parţială la dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie prevăzute în licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţieSolicitantul, titular al Licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie nr. ..... din ......, cu sediul/domiciliul în ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ........, codul unic de înregistrare ........., reprezentat legal prin domnul/doamna .........., renunţă, începând cu data de *), la dreptul de a utiliza următoarele resurse de numerotaţie alocate:1. ...................................................2. ...................................................**)Anexăm, în original, licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie nr. ............... din ...................Semnătura reprezentantului legalşi ştampila solicitantului..................................____________ Notă *) Cererea de renunţare totală sau parţială la resursele de numerotaţie produce efecte de la data transmiterii. Solicitantul poate preciza o dată ulterioară. Notă **) Se vor preciza, pe categorii de resurse de numerotaţie, blocurile de numere sau indicativele individuale de selectare a transportatorului la care se renunţă. În cazul renunţării totale la dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie, se va preciza "renunţare totală".___________