DECIZIE nr. 2.895 din 15 august 2007privind Planul naţional de numerotaţie
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 4 septembrie 2007  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) pct. 4 şi 5 şi ale art. 7 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, precum şi ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta decizie stabileşte regulile de administrare şi gestionare la nivel naţional a resurselor de numerotaţie din Planul naţional de numerotaţie, denumit în continuare PNN, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel: a) arie geografică - una dintre cele 41 de zone în care este împărţită România din punct de vedere al resurselor de numerotaţie geografice, corespunzătoare unui indicativ de arie geografică; un indicativ de arie geografică identifică un judeţ, cu excepţia indicativelor 21 (în domeniul 0Z = 02) şi 31 (în domeniul 0Z = 03), care identifică municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov; b) cod de ţară - secvenţa de cifre care indică ţara de destinaţie a apelului; codul de ţară pentru servicii de telefonie destinate publicului alocat României de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU) este 40; c) indicativ de selectare a transportatorului - indicativ care permite selectarea sau preselectarea, după caz, a serviciilor oferite de un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care realizează, fără a afecta conţinutul informaţiei, transportul apelului din reţeaua în care este originat către reţeaua de destinaţie; d) numere cu acces gratuit pentru apelant - numere nongeografice a căror apelare nu presupune plata unui tarif de către apelant, indiferent de reţeaua din care este originat apelul; e) numere de acces universal - numere nongeografice care permit abonaţilor să recepţioneze apeluri prin intermediul unui număr unic la diferite puncte terminale ale aceleiaşi reţele de comunicaţii electronice, conform indicaţiilor de rutare furnizate de abonat; f) numere personale - numere nongeografice care permit abonaţilor să origineze şi să recepţioneze apeluri la puncte terminale aparţinând unor reţele de comunicaţii electronice diferite, prin intermediul unui număr unic, conform indicaţiilor de rutare furnizate de abonat; g) Acasă direct (Home Country Direct - HCD) - serviciu care permite ca un apelant aflat pe teritoriul unei ţări (ţara vizitată) să acceseze în mod direct un furnizor de servicii dintr-o altă ţară (ţara de origine), care acceptă informaţiile pentru plata serviciului, efectuează procesul de verificare şi înregistrează detaliile apelului, în vederea rutării şi, acolo unde este cazul, a terminării apelului la destinaţie, în ţara de origine sau în afara acesteia; h) numere pentru servicii cu trafic atipic - numere nongeografice care asigură accesul la servicii care presupun originarea unui număr mare de apeluri în intervale scurte de timp (de exemplu, televotare); i) numere pentru servicii cu tarif special - numere nongeografice care asigură accesul la servicii de conţinut, la tarife mai mari decât cele aferente apelurilor naţionale, iar tariful perceput este partajat între furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi un terţ care furnizează direct sau indirect serviciul de conţinut, indiferent de modalitatea de plată; j) dialler - program sau subprogram care realizează şi, după caz, controlează direct sau indirect o conexiune la un serviciu cu tarif special; în această categorie se includ şi programele sau subprogramele care influenţează şi modifică direct sau indirect configuraţia echipamentului terminal al utilizatorului final care realizează conexiunea la serviciul cu tarif special; k) domeniu (subdomeniu) nealocabil - domeniu sau subdomeniu din PNN rezervat pentru extinderea unor domenii definite sau pentru dezvoltări viitoare, a cărui destinaţie nu a fost încă stabilită, în sensul asocierii resurselor de numerotaţie cu anumite servicii, ori blocat în vederea utilizării ca resurse tehnice, iar blocurile de numere din aceste domenii sau subdomenii nu pot fi alocate prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie; destinaţia acestor numere se stabileşte prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; l) furnizor de reţele mobile virtuale (mobile virtual network operator - MVNO) - furnizor de servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile care nu deţine o licenţă de utilizare a frecvenţelor radio, ci furnizează servicii prin utilizarea unor elemente ale altor reţele publice mobile, pe baza unor acorduri încheiate cu operatorii acestor reţele; m) număr de abonat (Subscriber Number - SN) - convenţie terminologică ce identifică secvenţa de cifre din numărul naţional semnificativ care urmează după indicativul de destinaţie naţională; numărul de abonat identifică în mod unic un punct terminal sau un abonat în cadrul aceluiaşi indicativ de destinaţie naţională. (2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor.  +  Articolul 3 (1) PNN cuprinde: a) resurse de numerotaţie care identifică puncte terminale ale reţelelor publice de comunicaţii electronice; b) resurse de numerotaţie care identifică anumite servicii furnizate prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice; c) indicative de selectare a transportatorului; d) domenii (subdomenii) nealocabile. (2) Resursele de numerotaţie prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt: a) resursele de numerotaţie definite în conformitate cu Recomandarea ITU-T E.164 - Planul internaţional de numerotaţie pentru servicii publice de telecomunicaţii; b) numerele naţionale scurte. (3) În cazul în care anumite numere interne utilizate exclusiv în cadrul unei reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor alocate prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, limitează sau împiedică utilizarea resurselor de numerotaţie prevăzute în PNN, acestea vor fi eliberate de furnizorul de servicii de comunicaţii electronice care le utilizează, în termenul stabilit de Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ANRCTI).  +  Articolul 4PNN asigură, în principal: a) dezvoltarea serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului pe baze nediscriminatorii, cu respectarea principiului neutralităţii tehnologice; b) transparenţa faţă de utilizatorii finali în ceea ce priveşte localizarea punctelor terminale apelate, categoriile de servicii furnizate şi modalitatea de tarifare a acestora; c) asigurarea posibilităţii de selectare şi preselectare a transportatorului; d) implementarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de urgenţă şi pentru alte servicii armonizate la nivel european; e) implementarea numerelor scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional.  +  Capitolul II Structura şi destinaţia resurselor de numerotaţie din PNN  +  Articolul 5 (1) Resursele de numerotaţie incluse în PNN sunt: a) prefixul internaţional; b) prefixul naţional; c) numerele naţionale semnificative (NSN); d) numerele naţionale scurte; e) indicativele de selectare a transportatorului. (2) Numerele incluse în PNN sunt folosite de utilizatorii finali pentru originarea apelurilor către puncte terminale ale unei reţele publice de comunicaţii electronice sau pentru accesul la alte servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau la servicii de conţinut.  +  Articolul 6Prefixul internaţional precede codul de ţară, în cazul originării unui apel internaţional. Prefixul internaţional al României este 00.  +  Articolul 7Prefixul naţional este 0 şi precede numărul naţional semnificativ în cazul originării unui apel naţional.  +  Articolul 8 (1) Numerele naţionale semnificative sunt secvenţe de 9 cifre, de forma ZABPQMCDU, sau, în mod excepţional, de 6 cifre, de forma ZABPQM, unde primele cifre (Z, ZA, ZAB) reprezintă indicativul de destinaţie naţională, iar restul cifrelor reprezintă numărul de abonat. (2) Numărul naţional este format din prefixul naţional, urmat de numărul naţional semnificativ, şi are forma 0ZABPQMCDU sau, în mod excepţional, forma 0ZABPQM. (3) Numărul internaţional este format din codul de ţară al României şi numărul naţional semnificativ, precedate de prefixul internaţional.  +  Articolul 9 (1) Indicativele de destinaţie naţională sunt secvenţe de cifre de lungimi variabile care oferă utilizatorului final informaţii în ceea ce priveşte aria geografică în care sunt situate punctele terminale apelate, categoriile de servicii furnizate sau modalitatea de tarifare a acestora, precum şi informaţii privind rutarea apelurilor. (2) În funcţie de semnificaţia şi formatul indicativelor de destinaţie naţională, numerele naţionale semnificative se împart în următoarele categorii: a) numere geografice, unde indicativul de destinaţie naţională oferă informaţii cu privire la aria geografică în care se află punctul terminal al reţelei (indicativ de arie geografică); b) numere independente de locaţie, unde indicativul de destinaţie naţională arată că serviciul este furnizat, în principal, la puncte terminale fixe, punctul terminal al reţelei identificat de numărul respectiv putând fi situat oriunde pe teritoriul naţional; c) numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, unde indicativul de destinaţie naţională arată că serviciul este furnizat la puncte mobile, prin intermediul unei reţele publice mobile; d) numere nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, unde indicativul de destinaţie naţională oferă informaţii privind serviciul furnizat sau modalitatea de tarifare a acestuia. (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), indicativul de destinaţie naţională este format din două cifre (ZA) pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov şi din trei cifre (ZAB) pentru celelalte judeţe, unde Z poate lua valorile 2 sau 3, iar grupul AB poate lua valorile prevăzute în PNN. (4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), indicativul de destinaţie naţională este format din două cifre (ZA), unde Z = 3, iar A poate lua valorile 7, 8 sau 9. (5) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), indicativul de destinaţie naţională este format dintr-o singură cifră (Z), unde Z = 7. (6) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. d), indicativul de destinaţie naţională este format din trei cifre (ZAB), unde Z poate lua valorile 8 sau 9, iar grupul AB poate lua valorile prevăzute în PNN.  +  Articolul 10Numerele geografice, în funcţie de numărul de cifre al numărului de abonat, se împart în: a) numere geografice de 9 cifre; b) numere geografice de 6 cifre.  +  Articolul 11În funcţie de lungimea acestora, numerele de abonat pot fi: a) numere de abonat de 7 cifre, de forma BPQMCDU, unde B nu poate lua valoarea 9, pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, şi de 6 cifre, de forma PQMCDU, unde P nu poate lua valoarea 9, pentru celelalte 40 de judeţe, pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe; b) numere de abonat de 4 cifre, de forma BPQM, unde B = 9, pentru Bucureşti şi judeţul Ilfov, şi de 3 cifre, de forma PQM, unde P = 9, pentru celelalte judeţe, pentru servicii de interes general la nivel local furnizate utilizatorilor finali dintr-o anumită arie geografică; c) numere de abonat de 7 cifre, de forma BPQMCDU, care intră în componenţa numerelor independente de locaţie; d) numere de abonat de 8 cifre, de forma ABPQMCDU, pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile; e) numere de abonat de 6 cifre, de forma PQMCDU, pentru servicii diverse sau pentru servicii cu tarif special.  +  Articolul 12 (1) Numerele naţionale scurte sunt de forma generală 1tv (xyz) şi au o lungime de 3-6 cifre. (2) Numerele naţionale scurte de forma 11v (xyz) sunt utilizate pentru accesul la servicii de urgenţă şi la alte servicii armonizate la nivel european. (3) Numerele naţionale scurte de forma 19vx sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii de interes public la nivel naţional.  +  Articolul 13 (1) Indicativele de selectare a transportatorului sunt de forma 10xy (z) sau 16xy (z) şi au o lungime de 4 sau 5 cifre. (2) Indicativele de selectare a transportatorului de forma 10xy (z) se utilizează pentru formarea cu ton intermediar a secvenţei numerice formate din acest indicativ şi numărul naţional sau internaţional apelat. (3) Indicativele de selectare a transportatorului de forma 16xy (z) se utilizează pentru formarea fără ton intermediar a secvenţei numerice formate din acest indicativ şi numărul naţional sau internaţional apelat sau pentru preselectarea transportatorului.  +  Articolul 14 (1) PNN este structurat pe domenii de numerotaţie. (2) Destinaţia resurselor de numerotaţie dintr-un anumit domeniu este indicată de valorile grupului 0Z, în cazul numerelor naţionale, şi de valorile grupului 1t, în cazul numerelor naţionale scurte. (3) Destinaţiile definite ale grupului 0Z prevăzute în PNN sunt: a) 0Z = 02 - numere geografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe; b) 0Z = 03 - numere geografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe şi numere independente de locaţie pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe; c) 0Z = 07 - numere pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile; d) 0Z = 08 - numere pentru servicii diverse; e) 0Z = 09 - numere pentru servicii cu tarif special. (4) Destinaţiile definite ale grupului 1t prevăzute în PNN sunt: a) 1t = 11 - numere pentru accesul la servicii de urgenţă şi la alte servicii armonizate la nivel european; b) 1t = 19 - numere pentru servicii de interes public la nivel naţional. (5) Destinaţiile posibile ale grupului 0Z şi 1t sunt detaliate în PNN.  +  Capitolul III Reguli de formare a numerelor din PNN  +  Articolul 15PNN este un plan de numerotaţie închis, originarea apelurilor către numerele din PNN realizându-se prin formarea unui număr naţional sau a unui număr naţional scurt.  +  Articolul 16Originarea apelurilor din afara teritoriului naţional către numere din PNN se realizează prin formarea prefixului internaţional al ţării din care este originat apelul, urmat de codul de ţară al României şi de numărul naţional semnificativ.  +  Articolul 17Originarea unui apel către un număr din planul naţional de numerotaţie al unei alte ţări de la un număr din PNN se realizează prin formarea prefixului internaţional, urmat de codul ţării de destinaţie şi de numărul naţional semnificativ asociat utilizatorului apelat.  +  Articolul 18 (1) Originarea unui apel prin utilizarea procedurii de selectare a transportatorului cu ton intermediar se realizează prin formarea indicativului de selectare a transportatorului 10xy (z), a unui indicativ suplimentar de autentificare (PIN), dacă este cazul, urmat: a) în cazul apelurilor internaţionale, de prefixul internaţional, de codul ţării de destinaţie şi de numărul naţional semnificativ asociat utilizatorului apelat; b) în cazul apelurilor naţionale, de numărul naţional asociat utilizatorului apelat. (2) Originarea unui apel prin utilizarea procedurii de selectare a transportatorului fără ton intermediar se realizează prin formarea indicativului de selectare a transportatorului 16xy (z), urmat: a) în cazul apelurilor internaţionale, de prefixul internaţional, de codul ţării de destinaţie şi de numărul naţional semnificativ asociat utilizatorului apelat; b) în cazul apelurilor naţionale, de numărul naţional asociat utilizatorului apelat. (3) Originarea unui apel prin utilizarea procedurii de preselectare a transportatorului se realizează, în cazul apelurilor internaţionale, conform art. 17, iar în cazul apelurilor naţionale, prin formarea numărului naţional asociat utilizatorului apelat.  +  Capitolul IV Reguli de utilizare a resurselor de numerotaţie din PNN  +  Articolul 19 (1) Numerele geografice de 9 cifre se alocă furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care oferă servicii de comunicaţii electronice la puncte fixe în aria geografică pentru care solicită numerele. (2) Numerele geografice de 6 cifre sunt de forma 219xxx, 2AB9xx, 319xxx şi 3AB9xx, unde AB poate lua valori între 30 şi 69. (3) Numerele geografice pot fi asignate abonaţilor în vederea furnizării către aceştia de servicii de comunicaţii electronice la puncte terminale fixe, constând inclusiv în echipamente de tip PBX, ale reţelelor situate în ariile geografice corespunzătoare indicativelor de arie geografică ale numerelor respective. (4) Apelurile originate către numere geografice trebuie să fie complet terminate în ariile geografice asociate unui indicativ de arie geografică, cu excepţia cazurilor în care apelurile au fost redirecţionate către un alt punct terminal al reţelei, iar utilizatorul final care originează apelul nu trebuie să formeze o secvenţă suplimentară de numere şi nu plăteşte decât tariful corespunzător apelului către respectivul număr geografic. (5) Numerele prevăzute la alin. (2) vor fi utilizate pentru furnizarea unor servicii de interes general la nivel local pentru utilizatorii finali din aria geografică asociată indicativului de arie geografică respectiv. Sunt considerate servicii de interes general la nivel local atât unele servicii furnizate în mod comercial în vederea satisfacerii nevoilor comunitare, cât şi unele servicii publice de interes general. (6) Tarifele apelurilor către numerele prevăzute la alin. (2) nu vor putea depăşi tarifele apelurilor către numerele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 20 (1) Numerele independente de locaţie se alocă pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe. (2) Serviciile furnizate prin intermediul numerelor independente de locaţie vor asigura atât originarea, cât şi terminarea apelurilor la punctele terminale cărora le-au fost asignate aceste numere. (3) Localizarea echipamentului terminal al abonatului căruia i s-a asignat un număr independent de locaţie nu este în mod necesar asociată permanent cu un anumit punct terminal al reţelei. (4) Pentru rutarea apelurilor către numere independente de locaţie nu este necesară conversia acestora în numere geografice. (5) Numerele independente de locaţie nu vor fi utilizate pentru furnizarea serviciilor pentru care există numere specifice. (6) Tarifele cu amănuntul practicate de un furnizor de servicii de comunicaţii electronice pentru apelurile către numerele independente de locaţie nu pot depăşi tarifele practicate de acesta pentru apelurile naţionale către numere geografice.  +  Articolul 21 (1) Numerele având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 800 sunt numere cu acces gratuit pentru apelant. (2) Numerele cu acces gratuit pentru apelant vor fi utilizate numai pentru terminarea apelurilor, fără a exista posibilitatea reoriginării de apeluri naţionale sau internaţionale de la numerele respective.  +  Articolul 22 (1) Numerele pentru servicii cu costuri partajate, având indicativele de destinaţie naţională ZAB = 801 şi ZAB = 803, sunt utilizate pentru accesul la servicii pentru care tariful apelului către aceste numere este partajat între apelant şi abonatul căruia i s-a asignat numărul respectiv. (2) În cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul numerelor având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 801, tariful perceput apelantului nu poate depăşi tariful corespunzător unui apel local în interiorul reţelei. (3) În cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul numerelor având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 803, tariful perceput apelantului nu poate depăşi tariful corespunzător unui apel naţional în interiorul reţelei. (4) Numerele pentru servicii cu costuri partajate pot fi utilizate şi ca numere de acces universal. (5) Numerele pentru servicii cu costuri partajate pot fi utilizate pentru terminarea apelurilor la puncte terminale de pe teritoriul României, precum şi pentru originarea cu ton intermediar a unor apeluri naţionale sau internaţionale. (6) Modalitatea de plată a tarifelor pentru apelurile naţionale sau internaţionale originate prin utilizarea numerelor pentru servicii cu costuri partajate se stabileşte de furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului prin intermediul căruia se originează apelurile.  +  Articolul 23 (1) Numerele având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 802 sunt numere personale. (2) Implementarea acestor numere necesită încheierea unor acorduri speciale pentru realizarea rutării, atât pentru originarea apelurilor de la aceste numere, cât şi pentru terminarea apelurilor la aceste numere.  +  Articolul 24 (1) Numerele având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 805 sunt utilizate pentru servicii cu trafic atipic, pentru terminarea apelurilor la puncte terminale aflate pe teritoriul României. (2) Este interzisă utilizarea altor resurse de numerotaţie pentru serviciile cu trafic atipic, cu excepţia numerelor pentru servicii cu tarif special din subdomeniul ZAB = 900, a căror apelare generează în mod specific un astfel de trafic.  +  Articolul 25 (1) Numerele având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 808 sunt utilizate pentru accesul indirect la servicii prin intermediul funcţiilor unei platforme inteligente. (2) Pot fi furnizate prin intermediul numerelor prevăzute la alin. (1) serviciile de tip "Acasă direct", precum şi serviciile a căror modalitate de plată o constituie cartelele virtuale sau cartelele preplătite. (3) Accesul la serviciul furnizat se realizează după autentificarea apelantului, metoda de autentificare fiind stabilită de către furnizorul de servicii (cod de identificare, PIN etc.). (4) Accesul la platforma inteligentă prin intermediul resurselor de numerotaţie prevăzute la alin. (1) este gratuit pentru apelant. Tariful datorat pentru efectuarea unui apel prin modalitatea prevăzută la alin. (3) este perceput apelantului identificat, modalitatea de plată fiind stabilită de către furnizorul de servicii.  +  Articolul 26Numerele având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 870 sunt utilizate pentru accesul la servicii de transmisiuni de date şi la internet, prin dial-up.  +  Articolul 27 (1) Numerele din domeniul 0Z = 09 sunt utilizate pentru servicii cu tarif special. (2) Serviciile de conţinut care pot fi furnizate prin intermediul numerelor pentru servicii cu tarif special sunt: a) divertisment, jocuri şi concursuri, prin intermediul numerelor având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 900; b) informaţii diverse (generale, de afaceri, de marketing, utilitare etc.), divertisment, jocuri şi concursuri, prin intermediul numerelor având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 903; c) divertisment pentru adulţi, prin intermediul numerelor având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 906; d) acces la internet prin dialler, prin intermediul numerelor având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 910. (3) Numerele pentru servicii cu tarif special se alocă furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în funcţie de serviciile de conţinut ce urmează a fi furnizate, şi se utilizează de către aceştia pentru propriile servicii sau se asignează furnizorilor de servicii de conţinut, pentru furnizarea unor servicii la puncte terminale de pe teritoriul României. (4) Numerele pentru servicii cu tarif special nu pot fi utilizate pentru furnizarea altor servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, inclusiv pentru efectuarea unor apeluri internaţionale. (5) Accesul la numerele prevăzute la alin. (2) lit. d) se realizează în următoarele condiţii: a) instalarea sau activarea dialler-ului necesită aprobarea explicită a utilizatorului final; b) anterior stabilirii conexiunii, furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are obligaţia de a informa utilizatorul final cu privire la numărul de acces, tariful practicat, furnizorul serviciilor de conţinut şi adresa de contact a acestuia; c) nu este permisă restabilirea automată a conexiunii dacă aceasta a fost în mod intenţionat deconectată de către utilizatorul final; d) la solicitarea ANRCTI, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a bloca accesul la anumite numere, care nu sunt utilizate cu respectarea prevederilor prezentei decizii. (6) Este interzisă utilizarea altor resurse de numerotaţie decât cele prevăzute la alin. (1) în vederea furnizării de servicii cu tarif special.  +  Articolul 28Numerele naţionale scurte pentru servicii de urgenţă şi pentru alte servicii armonizate la nivel european de forma 11v (xyz), inclusiv numerele de forma 116(xyz) şi 118(xyz), se alocă şi se utilizează în conformitate cu reglementări speciale.  +  Articolul 29Numerele naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional se alocă individual în scopul furnizării de servicii la puncte terminale de pe teritoriul României, precum: a) siguranţa cetăţeanului (poliţie, jandarmerie etc.); b) servicii de asistenţă medicală; c) deranjamente utilităţi publice (telefon, gaze, energie electrică, apă/canal etc.); d) asistenţa cetăţeanului (protecţia consumatorului, Avocatul Poporului etc.); e) servicii de informaţii (informaţii transporturi feroviare, informaţii transporturi aeriene, starea vremii, starea drumurilor etc.); f) asistenţă abonaţi servicii de comunicaţii electronice (relaţii cu clienţii, ghidul serviciilor etc.).  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 30 (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Societatea Comercială "Romtelecom" - S.A. va propune spre aprobare ANRCTI un plan de migrare a serviciilor furnizate în prezent prin intermediul numerelor locale scurte de 3 (9PQ) sau 4 cifre (9PQM), pentru Bucureşti şi judeţul Ilfov, şi de 3 cifre (9QM), pentru celelalte 40 de judeţe, către numere geografice scurte, numere naţionale scurte, numere pentru servicii cu tarif special sau numere interne utilizate exclusiv în cadrul reţelei pe care o operează, după caz, care să fie implementat până la data de 3 mai 2008, ora 0,00. (2) După aprobarea planului de migrare, Societatea Comercială "Romtelecom" - S.A. va lua măsurile necesare în vederea modificării acordurilor de acces şi de interconectare încheiate cu furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice în conformitate cu prevederile planului. (3) ANRCTI va publică planul de migrare aprobat pe pagina sa de internet.  +  Articolul 31Până la data de 2 mai 2008 originarea apelurilor de la punctele terminale cărora le-au fost asignate numere geografice din domeniul 0Z = 02 către numere geografice din domeniul 0Z = 02 din interiorul aceleiaşi arii geografice se poate realiza prin formarea numerelor de abonat de forma BPQMCDU, pentru Bucureşti şi judeţul Ilfov, sau de forma PQMCDU, pentru celelalte 40 de judeţe, ori a unui număr local scurt de 3 (9PQ) sau 4 cifre (9PQM), pentru Bucureşti şi judeţul Ilfov, şi de 3 cifre (9QM) pentru celelalte 40 de judeţe.  +  Articolul 32Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi de reţele publice de comunicaţii electronice vor lua toate măsurile necesare în vederea rutării apelurilor originate conform dispoziţiilor art. 15, începând cu data de 3 mai 2008, ora 0,00.  +  Articolul 33 (1) De la data de 3 mai 2008 până la data de 31 iulie 2008, originarea apelurilor de la punctele terminale cărora le-au fost asignate numere geografice din domeniul 0Z = 02 către numere geografice din domeniul 0Z = 02 din interiorul aceleiaşi arii geografice se va putea realiza atât prin formarea numerelor de abonat de forma BPQMCDU, pentru Bucureşti şi judeţul Ilfov, şi a numerelor de abonat de forma PQMCDU, pentru celelalte 40 de judeţe, cât şi prin formarea numărului naţional. (2) De la data de 3 mai 2008 până la data de 31 iulie 2008, originarea apelurilor către numerele pentru serviciile de interes general la nivel local, conform planului de migrare aprobat de ANRCTI, se va putea realiza atât prin formarea numerelor de 3 cifre (9PQ) sau 4 cifre (9PQM), pentru Bucureşti şi judeţul Ilfov, şi de 3 cifre (9QM) pentru celelalte 40 de judeţe, cât şi prin formarea numerelor geografice de 6 cifre, de forma 219XXX şi 2AB9XX, precedate de prefixul naţional. (3) De la data de 3 mai 2008 până la data de 31 iulie 2008 originarea apelurilor către numerele pentru servicii de interes public la nivel naţional, conform planului de migrare aprobat de ANRCTI, se va putea realiza atât prin formarea numerelor de 3 cifre (9QM), cât şi prin formarea numerelor de forma 19vx.  +  Articolul 34 (1) De la data de 3 mai 2008 până la data de 31 iulie 2008, furnizorii care originează apeluri vor informa în mod activ utilizatorii finali care originează apeluri prin formarea numerelor din domeniul 0Z = 02 în format deschis, a numerelor pentru servicii de interes local de 3 sau 4 cifre sau a numerelor pentru servicii de interes public la nivel naţional de 3 cifre, prin intermediul unor mesaje vocale sau prin transmiterea unor mesaje scrise, precum şi prin orice alte modalităţi, cu privire la modificarea modului de formare a numărului, rutând apelurile la destinaţie în conformitate cu prevederile art. 33. (2) De la data de 1 august 2008 până la data de 30 septembrie 2008 furnizorii care originează apeluri vor informa utilizatorii finali care originează apeluri în conformitate cu prevederile alin. (1), prin intermediul unor mesaje vocale sau prin transmiterea unor mesaje scrise, precum şi prin orice alte modalităţi, cu privire la modificarea modului de formare a numărului, fără a mai ruta apelul la destinaţie.  +  Articolul 35Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului vor lua toate măsurile necesare în vederea informării utilizatorilor finali cu privire la modificarea modalităţii de formare a numerelor şi cu privire la noile numere utilizate pentru accesul la diferite servicii, astfel încât să se asigure implementarea în cele mai bune condiţii a prevederilor prezentei decizii.  +  Articolul 36Dreptul de utilizare a blocurilor de numere având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 807, incluse în licenţele de utilizare a resurselor de numerotaţie, încetează de drept în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, urmând ca serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului a căror modalitate de plată o constituie cartelele virtuale să fie furnizate prin intermediul numerelor având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 808 (numere pentru accesul indirect la servicii).  +  Articolul 37Numerele pentru servicii de interes public la nivel naţional de forma 19vx şi numerele pentru servicii de interes general la nivel local din domeniul 0Z = 02 se alocă furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului după aprobarea planului de migrare prevăzut la art. 30 alin. (1), conform procedurii stabilite de ANRCTI.  +  Articolul 38Alocarea de către ANRCTI a resurselor de numerotaţie din PNN furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului se realizează conform procedurii de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie sau conform unor reglementări speciale, stabilite de ANRCTI.  +  Articolul 39Deschiderea pentru alocare a următoarelor domenii sau subdomenii din PNN se va realiza de la data stabilită în conformitate cu procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie: a) numere geografice de 6 cifre din domeniul 0Z = 03, de forma 319XXX şi 3AB9XX; b) 0ZA = 038 şi 0ZA = 039 - numere independente de locaţie; c) 0ZA = 070 - numere nongeografice pentru furnizorii de reţele mobile virtuale; d) 0ZA = 071 şi 0ZA = 079 - numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile; e) 0ZAB = 0802 - numere personale; f) 0ZAB = 0803 - numere pentru servicii cu costuri partajate (tarif naţional în interiorul reţelei pentru apelant) şi numere de acces universal; g) 0ZAB = 0910 - numere pentru acces la internet prin intermediul diallerelor.  +  Articolul 40 (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 140/EN/2002 privind adoptarea Planului naţional de numerotaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2003, modificată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 137/EN/2004, şi Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.311/EN/2004 privind unele măsuri în vederea utilizării eficiente a resurselor de numerotaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.132 din 30 noiembrie 2004, modificată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 189/EN/2005, se abrogă.p. Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementare în Comunicaţiişi Tehnologia Informaţiei,Codruţa Georgeta MeranBucureşti, 15 august 2007.Nr. 2.895.  +  Anexa PLANUL NAŢIONAL DE NUMEROTAŢIESecţiunea A - Numere naţionale (0ZABPQMCDU)┌───┬────────┬──────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┐│Pre│ Indica │Numar naţional│ │ ││fix│ tiv │semnificativ │ │ ││na │ de ├──────┬───────┤ Destinaţie │ Aria de utilizare ││ţio│ desti │Nr. │ Nr. │ │ ││nal│ naţie │max. │ min.│ │ ││ │ naţio │de │ de │ │ ││ │ nală │cifre │ cifre│ │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├───┴────────┴──────┴───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ Domeniul 0Z = 00 │Prefix internaţional │ │├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ Domeniul 0Z = 01 │Nealocabil │ │├───────────────────────────┼───────────────────────────┴──────────────────────┤│ Domeniul 0Z = 02 │Servicii de comunicaţii electronice furnizate ││ │la puncte fixe │├───┬────────┬──────┬───────┼───────────────────────────┬──────────────────────┤│ 0 │ 20 │ │ │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 21 │ 9 │ 6 │Numere geografice │municipiul Bucureşti ││ │ │ │ │ │şi judeţul Ilfov │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 22 │ - │ - │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────││ 0 │ 230 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Suceava │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 231 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Botoşani │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 232 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Iaşi │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 233 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Neamţ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 234 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Bacău │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 235 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Vaslui │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 236 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Galaţi │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 237 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Vrancea │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 238 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Buzău │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 239 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Brăila │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 240 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Tulcea │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 241 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Constanţa │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 242 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Călăraşi │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 243 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Ialomiţa │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 244 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Prahova │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 245 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Dâmboviţa │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 246 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Giurgiu │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 247 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Teleorman │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 248 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Argeş │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 249 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Olt │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 250 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Vâlcea │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 251 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Dolj │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 252 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Mehedinţi │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 253 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Gorj │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 254 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Hunedoara │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 255 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Caraş-Severin │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 256 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Timiş │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 257 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Arad │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 258 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Alba │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 259 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Bihor │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 260 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Sălaj │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 261 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Satu Mare │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 262 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Maramureş │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 263 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Bistriţa ││ │ │ │ │ │ -Năsăud │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 264 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Cluj │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 265 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Mureş │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 266 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Harghita │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 267 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Covasna │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 268 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Braşov │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 269 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Sibiu │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 27 │ - │ - │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 28 │ - │ - │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 29 │ - │ - │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┴────────┴──────┴───────┼───────────────────────────┴──────────────────────││Domeniul 0Z = 03 │Servicii de comunicaţii electronice furnizate, ││ │în principal, la puncte fixe │├───┬────────┬──────┬───────┼───────────────────────────┬──────────────────────┤│ 0 │ 30 │ 9 │ - │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 31 │ 9 │ 6 │Numere geografice │municipiul Bucureşti ││ │ │ │ │ │şi judeţul Ilfov │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 32 │ 9 │ - │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 330 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Suceava │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 331 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Botoşani │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 332 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Iaşi │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 333 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Neamţ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 334 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Bacău │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 335 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Vaslui │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 336 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Galaţi │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 337 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Vrancea │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 338 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Buzău │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 339 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Brăila │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 340 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Tulcea │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 341 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Constanţa │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 342 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Călăraşi │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 343 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Ialomiţa │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 344 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Prahova │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 345 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Dâmboviţa │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 346 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Giurgiu │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 347 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Teleorman │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 348 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Argeş │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 349 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Olt │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 350 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Vâlcea │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 351 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Dolj │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 352 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Mehedinţi │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 353 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Gorj │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 354 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Hunedoara │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 355 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Caraş -Severin│├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 356 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Timiş │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 357 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Arad │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 358 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Alba │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 359 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Bihor │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 360 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Sălaj │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 361 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Satu Mare │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 362 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Maramureş │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 363 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Bistriţa ││ │ │ │ │ │ -Năsăud │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 364 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Cluj │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 365 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Mureş │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 366 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Harghita │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 367 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Covasna │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 368 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Braşov │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 369 │ 9 │ 6 │Numere geografice │judeţul Sibiu │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 37 │ 9 │ - │Numere independente │ ││ │ │ │ │de locaţie │Naţională │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 38 │ 9 │ - │Numere independente │ ││ │ │ │ │de locaţie │Naţională │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 39 │ 9 │ - │Numere independente │ ││ │ │ │ │de locaţie │Naţională │├───┴────────┴──────┴───────┼───────────────────────────┴──────────────────────││Domeniul 0Z = 04 │Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Domeniul 0Z = 05 │Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Domeniul 0Z = 06 │Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Domeniul 0Z = 07 │Servicii de comunicaţii electronice furnizate ││ │la puncte mobile │├───┬────────┬──────┬───────┼───────────────────────────┬───────────────────── ││ 0 │ 70 │ 9 │ │Numere nongeografice pentru│Naţională ││ │ │ │ │furnizorii de reţele mobile│ ││ │ │ │ │virtuale │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 71 │ 9 │ │Numere nongeografice │Naţională │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 72 │ 9 │ │Numere nongeografice │Naţională │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 73 │ 9 │ │Numere nongeografice │Naţională │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 74 │ 9 │ │Numere nongeografice │Naţională │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 75 │ 9 │ │Numere nongeografice │Naţională │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 76 │ 9 │ │Numere nongeografice │Naţională │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 77 │ 9 │ │Numere nongeografice │Naţională │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 78 │ 9 │ │Numere nongeografice │Naţională │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 79 │ 9 │ │Numere nongeografice │Naţională │├───┴────────┴──────┴───────┼───────────────────────────┴──────────────────────││Domeniul 0Z = 08 │Servicii diverse │├───┬────────┬──────┬───────┼───────────────────────────┬──────────────────────┤│ 0 │ 800 │ 9 │ - │Numere cu acces gratuit │ ││ │ │ │ │pentru apelant │Naţională │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 801 │ 9 │ - │Numere pentru servicii cu │Naţională ││ │ │ │ │costuri partajate │ ││ │ │ │ │(tarif local în interiorul │ ││ │ │ │ │reţelei pentru apelant) │ ││ │ │ │ │Numere de acces universal │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 802 │ 9 │ - │Numere personale │Naţională │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 803 │ 9 │ - │Numere pentru servicii cu │Naţională ││ │ │ │ │costuri partajate │ ││ │ │ │ │(tarif naţional în │ ││ │ │ │ │interiorul reţelei pentru │ ││ │ │ │ │apelant) │ ││ │ │ │ │Numere de acces universal │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 804 │ - │ - │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 805 │ 9 │ - │Numere pentru servicii cu │ ││ │ │ │ │trafic atipic │Naţională │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 806 │ - │ - │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 807 │ 9 │ - │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 808 │ 9 │ - │Numere pentru accesul │ ││ │ │ │ │indirect la servicii │Naţională │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 809 │ │ │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 81 │ │ │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │extindere - numere cu acces│ ││ │ │ │ │gratuit pentru apelant) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 82 │ │ │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 83 │ │ │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 84 │ │ │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 85 │ │ │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 86 │ │ │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 870 │ 9 │ - │Numere de acces la servicii│Naţională ││ │ │ │ │de transmisiuni de date │ ││ │ │ │ │şi la internet │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │871-879 │ │ │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 88 │ │ │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 89 │ │ │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┴────────┴──────┴───────┼───────────────────────────┴──────────────────────││Domeniul 0Z = 09 │Servicii cu tarif special (Premium rate) │├───┬────────┬──────┬───────┼───────────────────────────┬──────────────────────┤│ 0 │ 900 │ 9 │ - │Divertisment, jocuri, │Naţională ││ │ │ │ │concursuri │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 901 │ │ │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 902 │ │ │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 903 │ 9 │ - │Informaţii diverse │Naţională ││ │ │ │ │(generale, de afaceri, de │ ││ │ │ │ │marketing, utilitare etc.),│ ││ │ │ │ │divertisment, jocuri │ ││ │ │ │ │şi concursuri │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │904-905 │ │ │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 906 │ 9 │ - │Divertisment adulţi │Naţională │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │907-909 │ │ │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 910 │ 9 │ - │Acces la internet prin │Naţională ││ │ │ │ │intermediul dialler-elor │ │├───┼────────┼──────┼───────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │911-999 │ │ │Nealocabil (Rezervat pentru│ ││ │ │ │ │dezvoltări viitoare) │ │└───┴────────┴──────┴───────┴───────────────────────────┴──────────────────────┘Secţiunea B - Numere naţionale scurte (1tvxyz)
  Domeniu Destinaţie Aria de utilizare
  11 Servicii de urgenţă şi alte servicii armonizate la nivel european
  110 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  111 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  112 Număr unic pentru apeluri de urgenţă Naţională
  113 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  114 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  115 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  116(xyz) Numere naţionale pentru servicii armonizate cu caracter social Naţională
  116000 117 118(xyz) Număr de urgenţă pentru copii dispăruţi Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) Numere naţionale pentru serviciul de informaţii privind abonaţii Naţională Naţională
  119 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare) Naţională
  12 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  13 Nealocabil (Blocat pentru resurse tehnice)
  14 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  15 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  17 Nealocabil (Blocat pentru resurse tehnice)
  18 Nealocabil (Blocat pentru resurse tehnice)
  19 Numere scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional
  Secţiunea C - Indicative de selectare a transportatorului
  Domeniu Destinaţie
  10
  10xy (z) Indicative de selectare a transportatorului pentru formarea cu ton intermediar
  16
  16xy (z) Indicative de selectare a transportatorului pentru formarea fără ton intermediar şi pentru preselectarea transportatorului
  -------