ORDIN nr. 704 din 23 august 2007privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiază de plăţi naţionale directe complementare
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 3 septembrie 2007    Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007,în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul politicii agricole comune şi stabilirea altor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Referatului de aprobare nr. 277.899 din 5 iunie 2007 al Direcţiei generale implementare politici agricole,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul ordin reglementează modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006.  +  Capitolul II Scheme de plăţi directe şi de plăţi naţionale directe complementare  +  Articolul 2Beneficiarii plăţilor directe şi ai plăţilor naţionale directe complementare sunt cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006.  +  Articolul 3Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un solicitant pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006.  +  Articolul 4 (1) Documentele doveditoare solicitate producătorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, privind utilizarea terenului agricol sunt, după caz, titlu de proprietate, contract de arendare, contract de concesionare, contract de închiriere, adeverinţă de la primăria locală care să ateste înscrierea în Registrul agricol ca utilizator al terenului respectiv, chitanţa/bon fiscal pentru achitarea taxei de păşunat, contract de păşunat şi, după caz, adeverinţa eliberată de consiliul local din care să reiasă suprafaţa utilizată pentru păşunat în funcţie de taxa achitată. (2) Documentele se prezintă, la cerere, reprezentanţilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.  +  Articolul 5 (1) În situaţia în care, în cadrul aceleiaşi scheme de sprijin pe suprafaţă, într-un bloc fizic au depus cerere de plată doi sau mai mulţi producători agricoli, iar suprafaţa declarată depăşeşte suprafaţa agricolă din blocul respectiv, cu o diferenţă de maximum 5%, dar nu mai mare de 1 ha, A.P.I.A. poate aplica o reducere proporţională a suprafeţelor din acel bloc fizic, în temeiul art. 24 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 796/2004 . (2) Producătorii agricoli sunt înştiinţati de A.P.I.A. prin notificare despre faptul că li s-a aplicat o reducere pentru supradeclararea blocului fizic, iar aceştia pot contesta decizia respectivă în termen de 15 zile lucrătoare şi trebuie să prezinte acte doveditoare privind suprafaţa declarată.  +  Articolul 6 (1) Consiliile locale pot depune cereri de plată pentru terenurile agricole pe care le administrează şi pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere sau pentru care nu se încasează taxe de păşunat, iar pe aceste terenuri consiliile locale trebuie să desfăşoare propria activitate agricolă pentru respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006. (2) În cazul utilizării în comun a păşunilor comunale, persoanele fizice sau juridice sunt eligibile pentru plăţile acordate în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă SAPS, aferente suprafeţelor de păşuni comunale, dacă fac dovada utilizării suprafeţei declarate şi identificate în cererea de plată prin actele doveditoare menţionate la art. 4 alin. (1).  +  Articolul 7Prin prezentul ordin, pe lângă condiţiile generale stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, se adaugă condiţii şi criterii de eligibilitate specifice, conform legislaţiei comunitare, precum şi legislaţiei naţionale, pentru: a) schemele de plăţi naţionale directe complementare la SAPS, decuplată de producţie în sectorul vegetal, pentru culturile amplasate pe teren arabil; b) schemele de plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, cuplate de producţie, pentru culturile de în, cânepă, tutun şi hamei; c) schema de plată naţională directă complementară pentru sfeclă de zahăr, decuplată de producţie; d) schema de plată directă separată pentru zahăr.  +  Articolul 8 (1) Se acordă o plată naţională directă complementară la SAPS, decuplată de producţie în sectorul vegetal, pentru culturile amplasate pe teren arabil, eligibil SAPS, în cuantum fix pe hectar: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale), culturi proteice (mazăre, fasole de câmp, lupin dulce şi linte), plante industriale (floarea-soarelui, rapiţă, soia convenţională, în şi cânepă, tutun, în pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartofi, legume proaspete, căpşuni, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil. (2) Culturile permanente şi pajiştile permanente nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar.  +  Articolul 9 (1) Se acordă plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, cuplate de producţie, pentru culturile de în, cânepă, tutun şi hamei. (2) Pentru culturile de în şi cânepă se acordă plăţi directe complementare în sectorul vegetal, cuplate de producţie, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate: a) culturile să fie amplasate pe parcele agricole eligibile SAPS pentru categoria de folosinţă teren arabil; b) cererea de sprijin financiar să fie însoţită de etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă, care se vor păstra la centrul local A.P.I.A./sucursala judeţeană sau a municipiului Bucureşti A.P.I.A.; c) în cazul în care semănatul se face după termenul limită de depunere a cererii unice, etichetele pot fi depuse ulterior, până cel târziu la data de 30 iunie a anului în curs inclusiv, conform art. 13 din Regulamentului Comisiei (CE) nr. 796/2004 ; d) sprijinul financiar se acordă în cuantum fix pe hectar numai pentru suprafaţa prevăzută în contractul/angajamentul încheiat între producătorul agricol şi procesator; e) culturile de în şi cânepă trebuie să fie menţinute în condiţii de creştere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel puţin 10 zile după înflorire, astfel încât să poată fi efectuate controalele prevăzute în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară; f) producătorul agricol are obligaţia de a ţine un registru de evidenţă pentru fiecare an de piaţă, care să conţină informaţii privind cantităţile de materie primă în şi cânepă recoltate pentru obţinerea de fibră în cadrul unui contract, cantităţile de fibră lungă şi scurtă de în şi cânepă obţinute, cantităţile de fibră lungă şi scurtă de în şi cânepă vândute sau transferate cu numele şi adresa beneficiarilor, documentele aferente tranzacţiilor în vederea controalelor de către organismele abilitate, conform art. 4 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 245/2004; g) producătorul agricol trebuie să depună la A.P.I.A. până la data de 1 septembrie a anului în curs inclusiv:g1) o declaraţie privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţare, iar pentru cultura de în, certificatul de calitate al seminţelor utilizate sau factura fiscală de cumpărare a seminţelor certificate, pe fiecare parcelă în parte;g2) o copie de pe contractul/angajamentul încheiat între producătorul agricol şi procesator;g3) o copie de pe autorizaţia de cultivare pentru cânepă; h) producătorul agricol trebuie să prezinte până la data de 31 octombrie a anului în curs inclusiv acte doveditoare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract, şi anume: proces-verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte documente. (3) Pentru cultura tutunului se acordă o plată naţională directă complementară în sectorul vegetal, cuplată de producţie, pentru toată producţia livrată în baza contractelor de vânzare - cumpărare încheiate între cultivatori şi prim-procesatori, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate: a) producătorul agricol individual sau grupul de producători prezintă o copie a contractului încheiat cu un prim-procesator. Contractul trebuie să fie înregistrat la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.848/1998 , până la data de 30 mai a anului curent inclusiv, iar o copie să fie predată la centrul local/sucursala judeţeană sau a municipiului Bucureşti A.P.I.A. până la data de 30 iunie a anului curent inclusiv; b) producătorul agricol trebuie să depună la centrul local/sucursala judeţeană sau a municipiului Bucureşti A.P.I.A. o declaraţie privind varietăţile de tutun cultivate pe fiecare parcelă în parte, până la data de 31 august a anului curent inclusiv; c) contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de producători; d) grupurile de producători nu pot exercita activitatea de prim-procesare a tutunului; e) un producător de tutun poate să aparţină numai unui singur grup de producători; f) producătorul agricol trebuie să prezinte până cel târziu la data de 15 mai a anului următor recoltării inclusiv o copie conform cu originalul de pe declaraţia de livrare a tutunului livrat conform art. 13 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 796/2004 ; g) plata naţională directă complementară cuplată de producţie se acordă în cuantum fix pe kilogram numai pentru producţia obţinută de pe suprafaţa stipulată în contractul de cultivare şi în baza declaraţiei de livrare a tutunului, însoţită de documentaţia de livrare (proces-verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau altele asemenea). (4) Pentru cultura de hamei se acordă o plată directă naţională complementară în sectorul vegetal, cuplată de producţie, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate: a) suprafeţele pentru care se solicită sprijin financiar sunt în întregime cultivate şi pe care s-au respectat condiţiile normale de cultivare conform art. 2 din Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.973/2004 ; b) sprijinul se acordă plantaţiilor de hamei situate în zonele de cultură stabilite conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine; c) cererea este însoţită de copia contractului de cultură încheiat cu un cumpărător şi înregistrat la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.952/2005 ; d) sprijinul se acordă în cuantum fix pe hectar numai pentru suprafaţa inclusă în contract; e) producătorul agricol trebuie să prezinte până cel târziu la data de 31 octombrie a anului în curs inclusiv acte doveditoare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract, şi anume: proces-verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau altele asemenea.  +  Articolul 10 (1) Se acordă plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal pentru sfeclă de zahăr şi o plată directă separată pentru zahăr, decuplate de producţie, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate: a) cultura de sfeclă de zahăr să fie destinată exclusiv producţiei de zahăr; b) culturile să fie amplasate pe parcele agricole eligibile SAPS; c) producătorii agricoli trebuie să deţină un contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, conform anexei nr. I la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 338/2007 privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2007-2008, încheiat pentru recolta anului de piaţă 2007-2008; d) contractul încheiat între producătorul agricol şi fabrica de zahăr trebuie să fie vizat de direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Anul de piaţă 2007-2008 este considerat an de referinţă pentru acordarea plăţilor prevăzute la alin. (1) şi pentru desemnarea suprafeţei naţionale eligibile, precum şi a producătorilor agricoli eligibili care realizează această suprafaţă. (3) Sprijinul se acordă în cuantum fix pe hectar numai pentru suprafaţa prevăzută în contract.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 11 (1) Contractele încheiate, după caz, între producătorul agricol şi procesator/cumpărător, prevăzute la cap. II, vor cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) data de încheiere a contractului. b) datele de identificare a părţilor contractante; c) anul de piaţă pentru producerea şi valorificarea producţiei, după caz; d) numărul autorizaţiei unităţii de prim-procesare, în cazul tutunului, inului şi cânepei; e) numărul autorizaţiei de cultivare, în cazul culturii de cânepă; f) numărul unic de înregistrare al producătorului agricol în Registrul fermierilor; g) suprafeţele cultivate, exprimate în hectare cu două zecimale, şi detaliile de identificare ale acestor suprafeţe, ca urmare a identificării pe hărţile puse la dispoziţie de către A.P.I.A. (bloc fizic, număr de parcelă); h) în cazul unui grup de producători se prezintă în anexă lista nominală cu producătorii agricoli pe care îi reprezintă şi suprafeţele aferente fiecăruia; i) varietatea cultivată în cazul culturilor de tutun, cânepă; j) alte elemente convenite între părţi. (2) Contractele vor avea viza direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care va certifica îndeplinirea obligaţiilor ce revin producătorilor agricoli şi unităţilor de procesare.  +  Articolul 12 (1) În caz de forţă majoră, acordarea de plăţi în cadrul schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare se face prin dovedirea situaţiei, în baza documentelor prevăzute de legislaţia naţională. (2) Conform art. 72 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 796/2004 şi în sensul prezentului ordin, se consideră forţă majoră calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung sau decesul producătorului agricol.  +  Articolul 13Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiază de plăţi naţionale directe complementare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 31 august 2006, se abrogă.  +  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşBucureşti, 23 august 2007.Nr. 704.----