ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 84 din 28 august 2007pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2007  Prevederile actelor normative ce reglementează organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membri din România în Parlamentul European trebuie să asigure realizarea unui control eficient pentru identificarea și sancționarea persoanelor care votează multiplu.Având în vedere imperativul asigurării unui proces electoral corect și necesitatea unei bune gestionări a acțiunii de imprimare a buletinelor de vot la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European,ținând cont de faptul că la data de 1 iulie 2007 a expirat termenul prevăzut la art. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007, cu modificările ulterioare, în acest moment fiind inaplicabile dispozițiile referitoare la exercitarea controlului finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, ceea ce impune stabilirea în regim de urgență a măsurilor necesare de reglementare,în vederea clarificării unor aspecte legate de depunerea listelor de alegători care susțin candidatura partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale sau candidații independenți pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007,în considerarea faptului că aceste elemente de fapt și de drept vizează un interes public, constituind o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată în perspectiva organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European din luna noiembrie 2007,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Alegătorii care sunt înscriși în lista electorală suplimentară își vor exercita dreptul de vot după completarea unei declarații pe propria răspundere, dată sub sancțiunea legii penale, conform căreia nu și-au exercitat dreptul de vot și nu și-l vor mai exercita la o altă secție de votare în respectiva zi a alegerilor.2. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Imprimarea buletinelor de vot se asigură de către Biroul Electoral Central, prin grija Ministerului Internelor și Reformei Administrative, care răspunde ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel puțin 15 zile înainte de ziua de referință. Un exemplar al primului tiraj al buletinului de vot se prezintă Biroului Electoral Central, care îl validează, încheind în acest sens un proces-verbal.3. Alineatul (9) al articolului 21^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Procesul-verbal împreună cu toate contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale secției de votare, precum și cu buletinele de vot nule și cele contestate vor alcătui un dosar care, sigilat și ștampilat, va fi înaintat biroului electoral județean sau, după caz, al sectorului municipiului București de președintele biroului electoral al secției de votare și membrii biroului, cu pază militară, în cel mult 24 de ore. Împreună cu acest dosar va fi înaintat și un dosar sigilat și ștampilat cuprinzând listele electorale suplimentare și declarațiile date pe propria răspundere ale alegătorilor care au fost înscriși pe lista electorală suplimentară. În cazul secțiilor de votare din străinătate, procesele-verbale de constatare a rezultatului alegerilor și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale secțiilor de votare vor putea fi transmise și pe fax, membrii Biroului Electoral al Municipiului București urmând a primi confirmarea telefonică asupra corectitudinii datelor înscrise în aceste documente de la președintele secției de votare respective. Dosarul cuprinzând lista electorală suplimentară și declarațiile pe propria răspundere date la secțiile de votare din străinătate vor fi transmise prin poștă direct către Autoritatea Electorală Permanentă.4. Alineatele (3), (4) și (5) ale articolului 21^2 se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Procesul-verbal împreună cu întâmpinările, contestațiile și procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, formând un dosar încheiat, sigilat și semnat de membrii biroului electoral județean, împreună cu toate dosarele cuprinzând listele electorale suplimentare și declarațiile date pe propria răspundere ale alegătorilor ce au fost înscriși pe lista electorală suplimentară, primite de la secțiile de votare, se înaintează cu pază militară la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale secțiilor de votare.(4) Procesele-verbale întocmite conform alin. (1) de birourile electorale ale sectoarelor municipiului București împreună cu întâmpinările, contestațiile și procesele-verbale ale birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și toate dosarele cuprinzând listele electorale suplimentare și declarațiile date pe propria răspundere ale alegătorilor ce au fost înscriși pe lista electorală suplimentară, primite de la secțiile de votare din sector, se vor înainta Biroului Electoral al Municipiului București, conform prevederilor alin. (3).(5) Biroul Electoral al Municipiului București va centraliza și va întocmi propriul proces-verbal, conform prevederilor alin. (1), și îl va înainta Biroului Electoral Central în cel mult 24 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al biroului electoral de sector, însoțit de toate dosarele cuprinzând listele electorale suplimentare și declarațiile date pe propria răspundere ale alegătorilor care au fost înscriși pe lista electorală suplimentară, primite de la secțiile de votare din municipiul București, în conformitate cu prevederile alin. (3).5. După alineatul (5) al articolului 21^2 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Biroul Electoral Central va înainta dosarele cuprinzând listele electorale suplimentare și declarațiile pe propria răspundere Autorității Electorale Permanente, care le va verifica în vederea depistării eventualei existențe a unor voturi multiple, în termen de 6 luni de la ziua de referință. În situația în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existența unor persoane care și-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în aplicarea prevederilor art. 103 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările și completările ulterioare.6. După alineatul (2) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuințate și cele anulate, ștampilele de la secția de votare, copiile de pe listele electorale permanente și listele electorale speciale, folosite în secția de votare, se depun spre arhivare la judecătoria la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află secția de votare. Copiile de pe listele electorale permanente și listele electorale speciale vor fi păstrate, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare, în arhiva judecătoriilor, separat de celelalte documente și materiale electorale, precum și de documentele acestor instanțe, pentru a putea fi consultate în vederea depistării unor eventuale voturi multiple.  +  Articolul IIAlineatul (6) al articolului IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Până la data de 31 decembrie 2007, atribuțiile de control referitoare la acordarea subvențiilor de la bugetul de stat, precum și atribuțiile de control, evidență și sancțiuni referitoare la finanțarea campaniilor electorale, ce revin Autorității Electorale Permanente în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 334/2006, cu modificările ulterioare, se exercită de Curtea de Conturi.  +  Articolul IIIDupă alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 12 martie 2007, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți care nu au depus listele de alegători prevăzute la alin. (1) la Biroul Electoral Central până la data de 14 martie 2007 vor putea să le depună odată cu listele de candidați, în termenul stabilit prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 2 alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul internelor și reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Marian Muhuleț
  București, 28 august 2007.Nr. 84.-----