METODOLOGIE din 7 august 2007privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 29 august 2007   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Hărţile de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren se elaborează, se avizează şi se aprobă în conformitate cu prevederile Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - zone de risc natural şi ale Hotărârii Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii, precum şi cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 2Hărţile de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren, avizate şi aprobate conform prevederilor art. 1, se cuprind în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism în vederea instituirii măsurilor specifice privind atenuarea riscurilor, realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor.  +  Articolul 3Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor avizează din punct de vedere tehnic hărţile de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren împreună cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale competente potrivit legii.  +  Capitolul II Finanţarea elaborării hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren  +  Articolul 4 (1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia să prevadă în bugetele proprii anuale fondurile necesare finanţării elaborării hărţilor de risc natural. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru zonele identificate de autorităţile administraţiei publice locale ca având un potenţial ridicat de risc natural, finanţarea elaborării hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren se poate asigura în proporţie de până la 50% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pe baza programelor anuale aprobate prin ordin al ministrului, în limita fondurilor anuale alocate cu această destinaţie.  +  Articolul 5 (1) În vederea finanţării elaborării hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, consiliile judeţene, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, vor deschide la trezoreriile statului, conform art. 70 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, contul 21.46.02.05 "Planuri şi regulamente locale de urbanism, hărţi de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren". (2) Conturile prevăzute la alin. (1) se alimentează, pe măsura necesităţilor, cu sumele prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, reprezentând transferuri de la bugetul de stat: a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor alocă sume, cu ordin de plată, sub formă de transferuri, consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza cererilor justificative; b) transferurile primite se cuprind în veniturile bugetului judeţean la capitolul 4202 "Subvenţii primite din bugetul de stat", subcapitolul 420205 "Planuri şi regulamente locale de urbanism, hărţi de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren".  +  Articolul 6Pentru fundamentarea necesarului de alocaţii de la bugetul de stat în vederea elaborării hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren se procedează după cum urmează: a) compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, examinează şi centralizează solicitările primite de la consiliile locale, precum şi alte zone având un potenţial ridicat de risc natural identificate în cadrul teritoriului judeţean, stabilesc priorităţile şi transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor, lista cuprinzând hărţile de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren, care urmează să fie elaborate, şi valoarea totală a cheltuielilor prevăzute pentru acestea în bugetul judeţean, potrivit anexei nr. 1A; b) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor examinează, centralizează şi prioritizează propunerile consiliilor judeţene şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza cărora prezintă Ministerului Economiei şi Finanţelor estimările proprii, în scopul includerii în proiectul bugetului de stat pentru anul următor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1B.  +  Articolul 7 (1) În limita alocaţiilor bugetare aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va repartiza şi va comunică consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti plafoanele aprobate pentru elaborarea hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren. (2) Pa baza şi în limitele plafoanelor transmise de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi a plafoanelor cuprinse în bugetele proprii, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de priorităţile stabilite, vor comunică Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor lista cuprinzând lucrările, întocmită conform anexei nr. 1A, precum şi valoarea acestora repartizată pe trimestre, în limita prevederilor bugetare comunicate.  +  Articolul 8În limita plafoanelor aprobate consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor încheia contracte de elaborare a hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren, cu operatori economici de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, verifică documentaţia primită, acordă viza de control financiar propriu şi întocmesc decontul justificativ, care se transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în două exemplare până la data de 5 a lunii următoare încheierii trimestrului, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2. (2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pe baza deconturilor justificative, solicită Ministerului Economiei şi Finanţelor deschiderea de credite în limita alocaţiilor bugetare aprobate şi virează sumele consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu ordin de plată, la trezorerii, în contul 21.46.02.05 "Planuri şi regulamente locale de urbanism, hărţi de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren".  +  Articolul 10Preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti răspund, în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, de utilizarea fondurilor primite de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.  +  Articolul 11Trimestrial, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor împreună cu consiliile judeţene şi cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor centraliza situaţia contractelor de elaborare a hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren încheiate, urmând ca fondurile neutilizate să se redistribuie.  +  Articolul 12În limita plafoanelor aprobate şi a priorităţilor stabilite conform prezentei metodologii, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, răspund, conform prevederilor legale, de elaborarea hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 13 (1) Hărţile de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren au caracter public. (2) Hărţile de risc vor fi afişate la sediul primăriilor care au solicitat alocaţii potrivit art. 6 lit. a), într-un loc vizibil şi accesibil publicului, timp de 3 luni, perioadă în care publicul poate face observaţii pe care le va consemna într-un registru special deschis în acest sens la secretariatul primăriilor. (3) Observaţiile consemnate în registrul special vor fi analizate şi aprobate, după caz, de consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care va dispune măsurile corespunzătoare fiecărei situaţii în parte.  +  Articolul 14Informaţiile furnizate de hărţile de risc pentru cutremure şi alunecări de teren, avizate şi aprobate conform legii, vor fi introduse în planurile de urbanism general şi regulamentul local de urbanism, precum şi în planurile de amenajare a teritoriului judeţean, prin grija autorităţilor administraţiei publice locale şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 15Nivelul finanţării de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pentru elaborarea hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren nu exonerează consiliile judeţene de a prevedea în bugetele proprii anuale fondurile necesare finanţării în integralitate a elaborării hărţilor de risc pentru zonele de risc de pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale componente.  +  Articolul 16Anexele nr. 1A,1B şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1A la metodologie--------------Consiliul*) ........................LISTAcuprinzând lucrările privind elaborarea şi/sau actualizareahărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren*Font 9*┌────────────┬───────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────┬───┐│ Lista │ Valoa │ Valoa │ Valoarea │ Din care în trimestrul: │Ter│├─────────── │ rea │ rea │ 2000 - │ │me ││Denumirea │ totală│ rămasă│ din care: ├───────────┬─────────┬─────────┬─────────┤nul││lucrării │ │ de │──────┬───────│ I │ II │ III │ IV │ fi││ │ │ execu │ buge │ buge ├───────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤nal││ │ │ tat │ tul │ tul │ bu │bu │bu │bu │bu │bu │bu │bu │ ││ │ │ │ de │ consi │ ge │ge │ge │ge │ge │ge │ge │ge │ ││ │ │ │ stat │ liului│ tul │tul│tul │tul│tul │tul│tul │tul│ ││ │ │ │ prin │ jude │ MDLPL│CJ │MDLPL│CJ │MDLPL│CJ │MDLPL│CJ │ ││ │ │ │ MDLPL│ ţean │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼───┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │ 12│ 13│├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼───┤│Total, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││A. Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în conti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││nuare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││1. Consiliul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Judeţean ...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││a) Hartă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ risc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(elaborare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││/actuali │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ zare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││- etapa I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(califica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ tivă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││- etapa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││a II-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(de detaliu)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼───┤│Total A: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼───┤│B. Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ noi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││1. Consiliul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Judeţean ...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Hartă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ risc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(elaborare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││/actuali │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││zare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││- etapa I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(califica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tivă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││- etapa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││a II-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (de deta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ liu) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼───┤│Total B: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴───┘Preşedinţe, Control financiar propriu............Întocmit.──────────Direcţia generală coordonatoarea activităţii de amenajare ateritoriului şi urbanism a judeţului............................───────── Notă *) Se completează, după caz, Judeţean sau General al Municipiului Bucureşti.  +  Anexa 1B la metodologie--------------Ordonator principal de credite*) ...............LISTAcuprinzând lucrările privind elaborarea şi/sauactualizarea hărţilor de risc natural pentrucutremure şi alunecări de teren*Font 9*┌────────────┬───────┬───────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────┬───┐│ Lista │ Valoa │ Valoa │ Valoarea │ Din care în trimestrul: │Ter│├─────────── │ rea │ rea │ 2000 - │ │me ││Denumirea │ totală│ rămasă│ din care: ├───────────┬─────────┬─────────┬─────────┤nul││lucrării │ │ de │──────┬───────│ I │ II │ III │ IV │ fi││ │ │ execu │ buge │ buge ├───────┬───┼─────┬───┼─────┬───┼─────┬───┤nal││ │ │ tat │ tul │ tul │ bu │bu │bu │bu │bu │bu │bu │bu │ ││ │ │ │ de │ consi │ ge │ge │ge │ge │ge │ge │ge │ge │ ││ │ │ │ stat │ liului│ tul │tul│tul │tul│tul │tul│tul │tul│ ││ │ │ │ prin │ jude │ MDLPL│CJ │MDLPL│CJ │MDLPL│CJ │MDLPL│CJ │ ││ │ │ │ MDLPL│ ţean │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼───┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │ 12│ 13│├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼───┤│Total, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││A. Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în conti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││nuare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││1. Consiliul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Judeţean ...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││a) Hartă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ risc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(elaborare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││/actuali │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ zare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││- etapa I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(califica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ tivă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││- etapa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││a II-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(de detaliu)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼───┤│Total A: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼───┤│B. Lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ noi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││1. Consiliul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Judeţean ...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Hartă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ risc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(elaborare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││/actuali │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││zare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││- etapa I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(califica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tivă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││- etapa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││a II-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (de deta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ liu) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼───┼───┤│Total B: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴─────┴───┴───┘Ministru/Secretar de stat, Control financiar propriu.........................Întocmit.────────Direcţia generală coordonatoarea activităţii de amenajare ateritoriului şi urbanism a judeţului...........................─────────── Notă *) Se completează, după caz, ministerul ordonator principal de credit.  +  Anexa 2 la metodologie--------------
      Consiliul*)..........................
      Se aprobă. Vizat.
      ────────── ───────
      Ministru/Secretar Director general
        de stat Direcţia generală
     Ministerul Dezvoltării, coordonatoare
     Lucrărilor Publice şi a programului
      Locuinţelor
                          DECONT JUSTIFICATIV
              privind fundamentarea necesarului de alocaţii
                   bugetare pe trimestrul ..../200....
              pentru elaborarea sau actualizarea hărţilor de
            risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren
                                                                   - mii lei -
  Nr. crt Beneficiarul ............ Denumirea lucrării ............ Numărul şi data depunerii documen telor la consi liu*) Numărul şi data contrac tului Numărul contu lui şi banca benefi ciarului Valoarea lucrări lor execu tate Disponibilul la finele trimestru lui prece dent
  0 1 2 3 4 5 6
  1. 2. Consiliul*) Judeţean ........ Hartă de risc Consiliul*) Judeţean ........
  Total Consiliul*) Judeţean ........
  2. Consiliul*) Judeţean ........ a) ............... b) ............... Total Consiliul*) Judeţean .........
  Total Consiliul*)..
  Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.Preşedinte, Control financiar propriu.............. Director,....................───────────── Notă *) Se completează, după caz, Judeţean sau General al Municipiului Bucureşti.--------