ORDIN nr. 911 din 10 august 2007pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 28 august 2007    În temeiul art. 11 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,având în vedere dispoziţiile:- art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;- Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999;- Regulamentului Comisiei nr. 1.828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 august 2007.Nr. 911.  +  Anexa NORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale,a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de labugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare,în bugetul instituţiilor implicate în gestionareainstrumentelor structurale şi utilizarea acestorapentru obiectivul convergenţă  +  Capitolul I Programarea bugetară a fondurilor externe nerambursabile şi a fondurilor aferente contribuţiei naţionale  +  Articolul 1 (1) În scopul aplicării prevederilor art. 3 şi 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, Autoritatea de management completează formularele de prezentare şi de fundamentare a fondurilor aferente instrumentelor structurale, precum şi a contribuţiei naţionale incluse în poziţia globală "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană", potrivit metodologiei elaborate anual de Ministerul Economiei şi Finanţelor în vederea elaborării proiectului anual de buget. (2) Autoritatea de management transmite documentele menţionate la alin. (1) Autorităţii pentru coordonarea instrumentelor structurale şi Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru avizarea propunerilor de cheltuieli formulate de Autoritatea de management şi, după avizare, direcţiei abilitate cu elaborarea proiectului de buget din ministerul din care face parte. (3) Direcţia abilitată cu elaborarea proiectului de buget din ministerul din care face parte Autoritatea de management cuprinde în proiectul bugetului ordonatorului principal de credite, cu prioritate şi în întregime, sumele de natura celor prevăzute la art. 5 pct. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, precum şi fondurile aferente instrumentelor structurale din formularele din metodologia menţionată la art. 1 alin. (1). (4) Ordonatorul principal de credite din care face parte Autoritatea de management transmite propunerea de buget direcţiei abilitate cu programarea bugetară din Ministerul Economiei şi Finanţelor, în vederea elaborării proiectului de buget de stat, conform legislaţiei în vigoare. (5) În scopul aplicării prevederilor art. 3 şi 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor desfăşoară următoarele activităţi: a) analizează şi avizează previziunile de cheltuieli cuprinse în propunerile de cheltuieli formulate de Autoritatea de management, prin Autoritatea de certificare şi plată şi Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, care transmit Autorităţii de management şi, în copie, direcţiei abilitate cu programarea bugetară din Ministerul Economiei şi Finanţelor o scrisoare de informare privind avizarea; b) transmite direcţiei responsabile cu elaborarea proiectului de buget al Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale şi, spre informare, Autorităţii pentru coordonarea instrumentelor structurale sumele propuse a fi alocate de la bugetul de stat în vederea includerii acestora la poziţia globală "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană", prin Autoritatea de certificare şi plată, pe baza propunerilor de cheltuieli formulate de Autoritatea de management, reprezentând: cofinanţarea publică din fonduri de la bugetul de stat, prefinanţarea alocată de la bugetul de stat, continuarea finanţării proiectelor în cadrul programelor operaţionale, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor comunitare, cheltuielile aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Economiei şi Finanţelor în conturile beneficiarilor sau unităţilor de plată, precum şi sumele necesare rambursării cheltuielilor aferente taxei pe valoarea adăugată pentru cheltuielile eligibile realizate pentru implementarea proiectelor finanţate din instrumente structurale; c) întocmeşte previziunea poziţiei nete a României în relaţia financiară cu Uniunea Europeană, prin Unitatea de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană, pe baza propunerilor de cheltuieli formulate de Autoritatea de management, conform procedurii şi modelului ce vor fi stabilite în cadrul activităţilor proiectului de twinning RO05/IB/FI-01 "Consolidarea capacităţii administrative pentru asigurarea eficienţei şi transparenţei fluxurilor financiare către şi de la bugetul Uniunii Europene".  +  Capitolul II Fluxurile fondurilor externe nerambursabile, precum şi ale fondurilor acordate de la bugetul de stat  +  Articolul 2 (1) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile sunt transferate de către Autoritatea de certificare şi plată în contul: a) unităţilor de plată de pe lângă autorităţile de management, în cazul plăţii indirecte; b) beneficiarilor, în cazul plăţii directe. (2) Sumele reprezentând cofinanţarea publică eligibilă din fonduri de la bugetul de stat, prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale în poziţia globală distinctă denumită "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană", se asigură: a) în cazul plăţii indirecte, prin suplimentarea bugetului ordonatorului principal de credite în calitate de autoritate de management, iar deschiderea de credite se realizează prin direcţia abilitată cu programarea bugetară din Ministerul Economiei şi Finanţelor; b) în cazul plăţii directe, prin deschidere de credite bugetare de către Autoritatea de certificare şi plată. (3) Sumele necesare continuării finanţării proiectelor în cadrul programelor operaţionale, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor comunitare prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale, în poziţia globală distinctă denumită "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană" se transferă din contul de disponibil al Autorităţii de certificare şi plată, alimentat de la bugetul de stat, în contul: a) unităţilor de plată de pe lângă autorităţile de management, în cazul plăţii indirecte; b) beneficiarilor, în cazul plăţii directe. (4) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. a) sunt transferate de către Autoritatea de certificare şi plată pe baza previziunilor fluxurilor de numerar lunare, respectiv trimestriale în cazul sumelor prevăzute la alin. (2) lit. a), transmise de autorităţile de management, în conformitate cu prevederile acordului încheiat între Autoritatea de management şi Autoritatea de certificare şi plată. (5) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. b) sunt transferate beneficiarilor de Autoritatea de certificare şi plată pe baza următoarelor documente transmise de către Autoritatea de management, în conformitate cu prevederile acordului încheiat între Autoritatea de management şi Autoritatea de certificare şi plată: a) declaraţia lunară a Autorităţii de management privind eligibilitatea cheltuielilor la nivel de axă prioritară, cuprinzând cheltuielile defalcate pe domenii majore de intervenţie; b) cererea de rambursare lunară întocmită de către Autoritatea de management, defalcată la nivel de proiect, pe baza cererilor de rambursare primite de la beneficiari. (6) Autoritatea de management stabileşte, dacă este cazul, prin proceduri interne plafonul minim al plăţilor pentru care un beneficiar poate solicita rambursare. (7) În cazul plăţilor indirecte, lunar, după efectuarea plăţii de la unitatea de plată de pe lângă Autoritatea de management către beneficiari, Autoritatea de management transmite Autorităţii de certificare şi plată declaraţia privind eligibilitatea cheltuielilor la nivel de axă prioritară, cuprinzând cheltuielile defalcate pe domenii majore de intervenţie. (8) Autoritatea de certificare şi plată transmite Unităţii de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană situaţia sumelor prevăzute la art. 2 alin. (1) în vederea monitorizării poziţiei nete a României în relaţia financiară cu Uniunea Europeană, conform procedurii şi modelului ce vor fi stabilite în cadrul activităţilor proiectului de twinning RO05/IB/FI-01 "Consolidarea capacităţii administrative pentru asigurarea eficienţei şi transparenţei fluxurilor financiare către şi de la bugetul Uniunii Europene".  +  Capitolul III Acordarea şi recuperarea sumelor aferente prefinanţării  +  Articolul 3 (1) Sumele aferente prefinanţării din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale, cuprinse în poziţia globală "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană" gestionată de Autoritatea de certificare şi plată, precum şi din instrumentele structurale se acordă potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt transferate din conturile de disponibil ale Autorităţii de certificare şi plată, menţionate la art. 18, în contul: a) unităţilor de plată de pe lângă autorităţile de management, în cazul plăţii indirecte; b) beneficiarilor, în cazul plăţii directe. (3) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt transferate beneficiarilor, cu condiţia existenţei următoarelor documente: a) contract de finanţare încheiat între Autoritatea de management/organismul intermediar şi beneficiar; b) contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiat între beneficiar şi un operator economic; c) solicitare scrisă din partea beneficiarului, conform contractului de finanţare încheiat între Autoritatea de management/organismul intermediar şi beneficiar.  +  Articolul 4Pentru asigurarea disponibilităţii sumelor necesare acordării prefinanţării, prin plată directă sau indirectă, Autoritatea de management transmite trimestrial Autorităţii de certificare şi plată previziunea fluxului de plăţi, până pe data de 15 a lunii anterioare trimestrului pentru care se transmite previziunea, pe baza contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii.  +  Articolul 5 (1) În vederea efectuării plăţii prefinanţării de unitatea de plată de pe lângă Autoritatea de management către beneficiari, la începutul fiecărei luni, Autoritatea de management notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la încheierea contractelor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b), pentru care se acordă prefinanţare în acea lună. (2) În vederea efectuării plăţii prefinanţării de Autoritatea de certificare şi plată către beneficiari, Autoritatea de management transmite lunar Autorităţii de certificare şi plată o notificare cu privire la încheierea contractelor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b), pentru care urmează să se facă plata în luna următoare, incluzând datele de identificare ale fiecărui beneficiar şi suma de plată pentru fiecare beneficiar.  +  Articolul 6Prefinanţarea se acordă în procent de maximum 15% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare încheiat între Autoritatea de management şi beneficiar.  +  Articolul 7 (1) Prin excepţie de la prevederile art. (6), procentul de acordare a prefinanţării în cazul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" este de 20% în cazul proiectelor finanţate în cadrul axelor prioritare 1-5, respectiv 40% pentru cele finanţate în cadrul axei prioritare 6. (2) Prin excepţie de la prevederile art. (6), în cazul proiectelor prin care se finanţează instrumentele de inginerie financiară, conform art. 44 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , prefinanţarea se acordă în procent de 100% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare încheiat între Autoritatea de management şi beneficiar.  +  Articolul 8Procentele prevăzute la art. 6 şi 7 pot fi modificate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.  +  Articolul 9Prefinanţarea se poate acorda beneficiarilor integral sau în tranşe, cu încadrarea în limitele stabilite la art. 6 şi 7, în funcţie de previziunea fluxului de plăţi aprobată de Autoritatea de management.  +  Articolul 10 (1) Suma acordată unui beneficiar sub forma prefinanţării se recuperează integral şi progresiv, indiferent de sursa din care a provenit, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de beneficiari, stabilit de fiecare autoritate de management. Acest procent se specifică în procedurile interne şi în contractul de finanţare încheiat între Autoritatea de management/organismul intermediar şi beneficiar. (2) Recuperarea se efectuează începând cu prima cerere de rambursare, astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare.  +  Articolul 11În cazul plăţilor indirecte, lunar, după efectuarea plăţii prefinanţării de la unitatea de plată de pe lângă Autoritatea de management către beneficiari, Autoritatea de management transmite Autorităţii de certificare şi plată o informare cu privire la plăţile efectuate.  +  Capitolul IV Fluxurile fondurilor aferente finanţării axelor de asistenţă tehnică din cadrul programelor operaţionale şi a Programului operaţional de asistenţă tehnică  +  Articolul 12 (1) Sumele necesare finanţării axei de asistenţă tehnică din cadrul unui program operaţional şi sumele necesare finanţării Programului operaţional de asistenţă tehnică sunt prevăzute în bugetul anual al ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru respectivul program operaţional, poziţia bugetară titlul II "Bunuri şi servicii", articolul "Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale", cod 20.26. (2) Previziunea sumelor menţionate la alin. (1) din prezentul articol este realizată de Autoritatea de management şi avizată conform prevederilor art. 1. (3) Autoritatea de management stabileşte prin proceduri interne modul de fundamentare şi gestionare a poziţiei bugetare titlul II "Bunuri şi servicii", articolul "Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale", cod 20.26. (4) Pe baza plăţilor efectuate, Autoritatea de management întocmeşte şi transmite lunar către Autoritatea de certificare şi plată cererea de rambursare a cheltuielilor, defalcată la nivel de proiect, însoţită de declaraţia privind eligibilitatea cheltuielilor la nivel de axa prioritară, cuprinzând cheltuielile defalcate pe domenii majore de intervenţie. (5) Autoritatea de certificare şi plată rambursează sumele solicitate aferente cheltuielilor din fondurile externe nerambursabile, conform ratei de intervenţie stabilite în cadrul programului operaţional, în contul indicat de Autoritatea de management. (6) Sumele aflate în contul de disponibil al Autorităţii de management la sfârşitul anului rămân la dispoziţia acesteia, putând fi utilizate cu aceeaşi destinaţie în anul următor. (7) La finele anului, sumele aflate în bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management şi neutilizate de Autoritatea de management sunt anulate de drept. (8) La întocmirea propunerii de buget pentru anul următor, Autoritatea de management prezintă direcţiei abilitate pentru elaborarea bugetului, din cadrul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, necesarul de fonduri pentru anul următor, luând în considerare previziunile de plăţi, disponibilităţile existente în cont şi sumele pe care urmează să le primească de la Autoritatea de certificare şi plată, pe baza cererilor de rambursare transmise.  +  Capitolul V Finanţarea cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor aferente taxei pe valoarea adăugată şi a cheltuielilor conexe aferente programelor operaţionale  +  Articolul 13 (1) Asigurarea sumelor necesare plăţii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale, prin bugetul acestora. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) beneficiarii din sectorul public care beneficiază de alocări de fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 14 (1) Sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile se rambursează de Autoritatea de certificare şi plată beneficiarilor eligibili, prin transfer: a) în contul unităţilor de plată de pe lângă autorităţile de management, pe baza previziunilor transmise de Autoritatea de management, conform prevederilor art. 2 alin. (4); b) în contul beneficiarilor, pe baza declaraţiilor de cheltuieli transmise de autorităţile de management, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) şi ale acordului încheiat între Autoritatea de management şi Autoritatea de certificare şi plată. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul axelor prioritare de asistenţă tehnică, respectiv Programul operaţional de asistenţă tehnică, cheltuielile aferente taxei pe valoarea adăugată rămân cheltuială definitivă din bugetul ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, poziţia bugetară titlul II "Bunuri şi servicii", articolul "Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale", cod 20.26, în cazul contractelor încheiate de autorităţile de management cu operatorii economici.  +  Articolul 15În scopul aplicării prevederilor art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007, beneficiază de rambursarea taxei pe valoarea adăugată organismele neguvernamentale nonprofit cu personalitate juridică, pentru activitatea desfăşurată fără scop patrimonial.  +  Articolul 16Cheltuielile conexe finanţate de la bugetul de stat se cuprind în bugetul ordonatorului principal de credite la solicitarea Autorităţii de management, pe baza fundamentării necesarului de fonduri aprobat de Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Capitolul VI Recuperarea debitelor  +  Articolul 17 (1) Debitele apărute în cursul implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi din fonduri alocate de la bugetul de stat pentru cofinanţarea cheltuielilor eligibile urmează să fie recuperate conform legislaţiei specifice în domeniu, respectiv Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor specifice ale prezentului capitol. (2) În cazul în care, în urma verificării documentelor justificative ale cheltuielilor eligibile, Autoritatea de certificare şi plată constată efectuarea unor plăţi susceptibile a fi neeligibile, aceasta informează Autoritatea de management cu privire la neincluderea sumelor în declaraţia de cheltuieli transmisă Comisiei Europene şi solicită Autorităţii de management să reexamineze cheltuielile respective. Această notificare cuprinde următoarele informaţii: a) axa prioritară, domeniul major de intervenţie, operaţiunea, proiectul în cadrul căruia au fost efectuate respectivele cheltuieli susceptibile a fi neeligibile; b) numele beneficiarului care a efectuat plata cheltuielilor susceptibile a fi neeligibile; c) numele operatorului economic către care s-a efectuat plata; d) numărul şi data documentelor aferente tranzacţiei (factură, ordin de plată, extras de cont); e) suma susceptibilă ca fiind plătită pentru cheltuieli neeligibile; f) categoria de cheltuieli susceptibile a fi neeligibile pentru care s-a efectuat o plată din fonduri pentru cheltuieli eligibile; g) numărul şi data declaraţiei de cheltuieli şi ale cererii de rambursare întocmită şi semnată de Autoritatea de management prin care a certificat cheltuiala ca fiind eligibilă; h) contul şi termenul în care urmează a fi recuperat debitul, în cazul în care Autoritatea de management constată că acea cheltuială este neeligibilă. (3) Dacă în urma reexaminării se confirmă neeligibilitatea cheltuielilor, Autoritatea de management întreprinde demersurile necesare pentru recuperarea debitelor, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Dacă în urma reexaminării nu se confirmă suspiciunea cu privire la neeligibilitatea cheltuielilor, există următoarele situaţii: a) Autoritatea de certificare şi plată este de acord cu rezultatul reexaminării, caz în care introduce cheltuielile suspendate în următoarea declaraţie de cheltuieli transmisă Comisiei Europene; b) Autoritatea de certificare şi plată nu este de acord cu rezultatul reexaminării, caz în care invită la o reconciliere reprezentanţii Autorităţii de management. (5) Autoritatea de management întreprinde măsuri pentru includerea sumelor aferente achitării unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari, în bugetul ordonatorului principal de credite din care face parte, conform art. 5 pct. 3 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007.  +  Capitolul VII Conturile aferente derulării instrumentelor structurale şi a fondurilor de la bugetul de stat  +  Articolul 18 (1) În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de gestionarea instrumentelor structurale reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 se deschid conturi bancare în sistemul Trezoreriei Statului. (2) În numele Ministerului Economiei şi Finanţelor, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală conturi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de certificare şi plată, sunt următoarele: a) contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă"; b) contul 54.01.01.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional de asistenţă tehnică"; c) contul 54.01.01.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice"; d) contul 54.01.01.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane"; e) contul 54.01.01.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative"; f) contul 54.01.01.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional regional"; g) contul 54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional sectorial Transport"; h) contul 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional sectorial Mediu". (3) În numele Ministerului Economiei şi Finanţelor, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală conturi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru cofinanţare în cazul plăţilor directe. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de certificare şi plată, sunt următoarele: a) contul 54.01.02.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional sectorial Transport"; b) contul 54.01.02.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional sectorial Mediu". (4) În numele Ministerului Economiei şi Finanţelor, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală conturi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru prefinanţare şi în cazul indisponibilităţii temporare de externe nerambursabile. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de certificare şi plată, sunt următoarele: a) contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale"; b) contul 54.01.03.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului operaţional de asistenţă tehnică"; c) contul 54.01.03.02 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice"; d) contul 54.01.03.03 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane"; e) contul 54.01.03.04 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative"; f) contul 54.01.03.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului operaţional regional"; g) contul 54.01.03.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului operaţional sectorial Transport"; h) contul 54.01.03.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului operaţional sectorial Mediu". (5) În numele Ministerului Economiei şi Finanţelor, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală conturi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile în cazul plăţilor directe. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de certificare şi plată, sunt următoarele: a) contul 54.01.04.06 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului operaţional sectorial Transport"; b) contul 54.01.04.07 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului operaţional sectorial Mediu". (6) În numele Ministerului Economiei şi Finanţelor, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativă Centrală conturi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite apărute în gestionarea instrumentelor structurale. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de certificare şi plată, sunt următoarele: a) contul 54.01.05.00 "Disponibil din debite recuperate aferente instrumentelor structurale"; b) contul 54.01.05.06 "Disponibil din debite recuperate aferente Programului operaţional sectorial Transport"; c) contul 54.01.05.07 "Disponibil din debite recuperate aferente Programului operaţional sectorial Mediu". (7) Conturile prevăzute la alin. (3), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) se alimentează cu sume din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale, virate din contul 23.51.01.55 "Autorităţi publice şi acţiuni externe - Alte transferuri". (8) În cazul plăţilor indirecte, pe numele fiecărui ordonator principal de credite se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti conturi de disponibil pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de finanţarea din fonduri externe nerambursabile şi prefinanţare de la bugetul de stat a proiectelor în cadrul programelor operaţionale. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de management din structura ordonatorului responsabilă cu implementarea programului operaţional, sunt următoarele: a) contul 54.01.06.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional de asistenţă tehnică"; b) contul 54.01.06.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice"; c) contul 54.01.06.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane"; d) contul 54.01.06.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative"; e) contul 54.01.06.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului operaţional regional". (9) În cazul plăţilor indirecte, pe numele fiecărui ordonator principal de credite se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti conturi de disponibil pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru cofinanţare. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de management din structura ordonatorului responsabilă cu implementarea programului operaţional, sunt următoarele: a) contul 54.01.02.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional de asistenţă tehnică"; b) contul 54.01.02.02 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice"; c) contul 54.01.02.03 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane"; d) contul 54.01.02.04 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative"; e) contul 54.01.02.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului operaţional regional". (10) În cazul plăţilor indirecte, pe numele fiecărui ordonator principal de credite se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti conturi de disponibil pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de management din structura ordonatorului responsabilă cu implementarea programului operaţional, sunt următoarele: a) contul 54.01.04.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului operaţional de asistenţă tehnică"; b) contul 54.01.04.02 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice"; c) contul 54.01.04.03 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane"; d) contul 54.01.04.04 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative"; e) contul 54.01.04.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului operaţional regional". (11) În cazul plăţilor indirecte, pe numele fiecărui ordonator principal de credite se deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti conturi pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite apărute în gestionarea instrumentelor structurale. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de management din structura ordonatorului responsabilă cu implementarea programului operaţional, sunt următoarele: a) contul 54.01.05.01 "Disponibil din debite recuperate aferente Programului operaţional de asistenţă tehnică"; b) contul 54.01.05.02 "Disponibil din debite recuperate aferente Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice"; c) contul 54.01.05.03 "Disponibil din debite recuperate aferente Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane"; d) contul 54.01.05.04 "Disponibil din debite recuperate aferente Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative"; e) contul 54.01.05.05 "Disponibil din debite recuperate aferente Programului operaţional regional". (12) În cazul plăţilor indirecte, pe numele fiecărui ordonator principal de credite se deschide la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti contul de cheltuieli 23... "Cheltuieli ale bugetului de stat..." pentru efectuarea de plăţi în limita creditelor bugetare deschise la poziţia bugetară corespunzătoare cofinanţării proiectelor şi pentru acoperirea unor cheltuieli neeligibile aflate în sarcina autorităţilor de management. Din acest cont se transferă fondurile în conturile de disponibil gestionate de Autoritatea de management. (13) Conturile beneficiarilor, prin care se gestionează sumele aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale şi din fonduri aferente cofinanţării sau prefinanţării acestora de la bugetul de stat, se deschid la Trezoreria Statului.  +  Articolul 19Evidenţa contabilă a sumelor provenite din derularea unor proiecte finanţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 se va ţine distinct de alte fonduri. În cazul instituţiilor publice gestionare sau beneficiare de fonduri, operaţiunile înregistrate în sistemul contabil conform prezentului capitol vor fi preluate în situaţiile financiare ale ordonatorului de credite în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul contabilităţii.  +  Articolul 20Funcţionarea conturilor prevăzute la art. 18 se stabileşte prin instrucţiuni aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.  +  Articolul 21Prezentele norme reglementează fluxurile aferente instrumentelor structurale derulate în monedă naţională.-------