METODOLOGIE din 19 iulie 2007de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 27 august 2007   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta metodologie stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţii de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor. (2) Atestarea persoanelor care desfăşoară activităţi de proiectare, executare, verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, altele decât cele prezentate la alin. (1), se face prin metodologii specifice, aprobate în condiţiile legii.  +  Articolul 2În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) certificat de atestare - documentul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indică existenţa încrederii adecvate că persoana numită este competentă să efectueze anumite servicii; b) evaluare - examinarea sistematică a măsurii în care persoana este capabilă să satisfacă condiţiile specifice; c) referat de supraveghere - documentul în care se consemnează dacă se menţin sau nu condiţiile tehnico-organizatorice care au stat la baza atestării persoanei; d) persoane atestate - persoanele juridice, persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, denumite în continuare persoane fizice autorizate, precum şi asociaţii familiale; e) personal - operatorii responsabili cu executarea lucrărilor şi care au obţinut un certificat de competenţă profesională în acest sens. Sunt consideraţi operatori responsabili cu executarea lucrărilor: angajaţii persoanelor juridice, membrii asociaţiilor familiale sau persoanele fizice autorizate; f) certificat de competenţă profesională - documentul care atestă pregătirea profesională în domeniul pentru care se solicită certificatul de atestare.  +  Articolul 3Certificarea competenţelor profesionale ale personalului care execută, verifică, întreţine şi/sau repară sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, execută, verifică, întreţine şi/sau repară sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor, pe baza standardelor ocupaţionale specifice, în centre de formare şi evaluare a competenţelor profesionale.  +  Articolul 4În conformitate cu art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 259/2005 privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, atestarea persoanelor reprezintă prestare de servicii care se efectuează contra cost, la cererea solicitantului.  +  Capitolul II Desfăşurarea activităţii de atestare a persoanelor  +  Articolul 5Pentru atestare, solicitantul depune dosarul de atestare la Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, denumit în continuare Centrul Naţional, unitate specializată din structura Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectoratul General, personal sau printr-o persoană împuternicită.  +  Articolul 6 (1) Dosarul de atestare a persoanelor juridice care execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor trebuie să cuprindă următoarele documente: a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr.1; b) copie de pe certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului; c) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului în luna solicitării atestării, care trebuie să cuprindă obiectul de activitate conform codului CAEN, în original; d) listă cu personalul care deţine un certificat emis conform art. 3, semnată şi ştampilată de persoana juridică, şi copii de pe certificate; e) listă cu mijloacele tehnice din dotare, semnată şi ştampilată de persoana juridică, întocmită conform anexei nr. 2; f) buletine de verificare metrologică, certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic, după caz, contract de închiriere pentru minimum 3 ani pentru mijloacele tehnice din dotare; pentru mijloacele tehnice achiziţionate cu cel mult 6 luni înainte de solicitarea atestării/reatestării, se admit copii de pe facturile fiscale, declaraţiile de conformitate şi certificatele de calitate şi garanţie; g) procedură de lucru specifică activităţii pentru care se solicită atestarea, semnată şi ştampilată din partea persoanei juridice; h) copie de pe autorizaţia I.S.C.I.R. pentru efectuarea activităţilor de umplere, reparare, verificare tehnică, scoatere din uz şi casare a recipientelor-butelii stingătoare de incendiu, în cazul persoanelor juridice care solicită atestarea pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu; i) etichete autocolante, în original, pentru fiecare tip de stingător, conform standardelor în vigoare, în cazul persoanelor juridice care solicită atestarea pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu. (2) Dosarul de atestare a persoanelor juridice pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu şi/sau a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor va cuprinde următoarele documente: a) cerere-tip de atestare; b) copie de pe certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului; c) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului în luna solicitării atestării, care trebuie să cuprindă obiectul de activitate conform codului CAEN, în original; d) listă cu personalul, semnată şi ştampilată de persoana juridică, şi copii legalizate de pe diplomele de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior cu profil electric, instalaţii pentru construcţii sau conexe cu acestea; e) procedură de lucru specifică activităţii pentru care se solicită atestarea, semnată şi ştampilată de persoana juridică. (3) Dosarul de atestare a asociaţiilor familiale sau a persoanelor fizice autorizate, care execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor, trebuie să cuprindă următoarele documente: a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 1; b) copii legalizate de pe următoarele documente: certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului şi autorizaţia de funcţionare care trebuie să cuprindă obiectul de activitate conform codului CAEN; c) certificatul emis conform art. 3, în copie; d) listă cu mijloacele tehnice din dotare, semnată şi ştampilată de asociaţia familială sau de persoana fizică autorizată, întocmită conform anexei nr. 2; e) buletine de verificare metrologică, certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic, după caz, contract de închiriere pentru minimum 3 ani pentru mijloacele tehnice din dotare; pentru mijloacele tehnice achiziţionate cu cel mult 6 luni înainte de solicitarea atestării/reatestării, se admit copii de pe facturile fiscale, declaraţiile de conformitate şi certificatele de calitate şi garanţie; f) procedură de lucru specifică activităţii pentru care se solicită atestarea, semnată şi ştampilată de asociaţia familială sau de persoana fizică autorizată; g) copie de pe autorizaţia I.S.C.I.R. pentru efectuarea activităţilor de umplere, reparare, verificare tehnică, scoatere din uz şi casare a recipientelor-butelii stingătoare de incendiu, în cazul asociaţiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate care solicită atestarea pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu; h) etichete autocolante, în original, pentru fiecare tip de stingător, conform standardelor în vigoare, în cazul asociaţiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate care solicită atestarea pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu. (4) Dosarul de atestare a asociaţiilor familiale sau a persoanelor fizice autorizate pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu şi/sau a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor va cuprinde următoarele documente: a) cerere-tip de atestare; b) copii legalizate de pe următoarele documente: certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului; autorizaţia de funcţionare care trebuie să cuprindă obiectul de activitate conform codului CAEN; c) copii legalizate de pe diplomele de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior cu profil electric, instalaţii pentru construcţii sau conexe cu acestea; d) procedură de lucru specifică activităţii pentru care se solicită atestarea, semnată şi ştampilată de asociaţia familială sau persoana fizică autorizată. (5) În cazul în care dosarul de atestare nu cuprinde toate documentele prevăzute la alin. (1)-(4), Centrul Naţional comunică în scris solicitantului neconformităţile constatate, în cel mult 20 de zile de la data înregistrării cererii. (6) În cazul în care solicitantul nu rezolvă neconformităţile în cel mult 60 de zile de la comunicare, cererea de atestare se respinge.  +  Articolul 7 (1) Atestarea persoanelor prevăzute la art. 1 se efectuează pe baza dosarului de atestare de către Centrul Naţional, prin comisia de atestare care este desemnată anual, prin ordin, de către inspectorul general al Inspectoratului General. (2) Preşedintele comisiei de atestare este şeful Centrului Naţional. (3) Componenţa comisiei şi modul de lucru al acesteia sunt stabilite prin procedură aprobată de inspectorul general al Inspectoratului General.  +  Articolul 8 (1) Comisia de atestare are următoarele atribuţii: a) studiază şi analizează dosarul de atestare şi hotărăşte asupra emiterii certificatului de atestare; b) hotărăşte asupra suspendării atestării, retragerii şi anulării certificatului de atestare. (2) Membrii comisiei de atestare trebuie să asigure păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor din documentele studiate, potrivit legii. (3) Modelul certificatului de atestare este prezentat în anexa nr. 3.  +  Articolul 9Comisia de atestare se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 10Certificatul de atestare se acordă pentru o perioadă de 3 ani.  +  Articolul 11Decizia comisiei de atestare se comunică solicitantului în scris, în termen de 30 de zile de la data prezentării documentaţiei complete.  +  Capitolul III Supravegherea persoanelor  +  Articolul 12 (1) Auditul persoanelor atestate se efectuează cel puţin o dată pe an, de către specialişti nominalizaţi din Centrul Naţional şi/sau din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti. (2) Lista specialiştilor nominalizaţi din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru efectuarea auditului se aprobă de inspectorul general al Inspectoratului General după efectuarea de către aceştia a unei pregătiri specifice la Centrul Naţional.  +  Articolul 13 (1) Persoanele atestate trebuie să permită accesul necondiţionat al auditorilor în spaţiile de lucru aflate în proprietate, la toate documentele referitoare la atestatul acordat, după caz, documente de provenienţă, certificate de calitate, declaraţii de conformitate pentru toate reperele şi substanţele utilizate şi altele asemenea. (2) Persoanele atestate trebuie să asigure accesul necondiţionat al auditorilor, cu acordul beneficiarului, la toate lucrările efectuate. (3) Controlul calităţii lucrărilor efectuate se realizează pe baza procedurilor de lucru întocmite în conformitate cu reglementările tehnice specifice în vigoare, la minimum 3 lucrări alese de auditor, şi se consemnează într-un referat de supraveghere.  +  Articolul 14 (1) Auditul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat. (2) Auditul de supraveghere planificat se comunică de Centrul Naţional sau de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, persoanei în cauză cu cel puţin 15 zile înainte de a fi efectuat. (3) Auditul de supraveghere inopinat se execută: a) în urma reclamaţiilor unui beneficiar cu privire la calitatea lucrărilor efectuate de persoana atestată; b) pe timpul verificării auditorilor din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti de către reprezentanţii Inspectoratului General, prin structura specializată de supravegherea pieţei; c) ori de câte ori există dovezi care impun efectuarea supravegherii.  +  Articolul 15La auditul de supraveghere se verifică menţinerea condiţiilor care au stat la baza atestării.  +  Articolul 16 (1) În urma auditului de supraveghere se întocmeşte referat de supraveghere. (2) Modelul referatului de supraveghere este prezentat în anexa nr. 4.  +  Capitolul IV Suspendarea, retragerea şi anularea atestării persoanelor  +  Articolul 17 (1) Dacă pe timpul auditului de supraveghere se constată abateri de la condiţiile care au stat la baza atestării, Centrul Naţional suspendă atestarea şi atenţionează persoana ca în cel mult 30 de zile să remedieze deficienţele constatate. (2) Abaterile constatate, atenţionarea şi termenul de suspendare se consemnează într-un raport întocmit în 3 exemplare, după caz, care se distribuie astfel: a) un exemplar la persoana în cauză; b) un exemplar la inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti; c) un exemplar la Centrul Naţional. (3) Constatările din raport se vor menţiona şi în registrul de audit aflat la persoana în cauză. (4) Modelul registrului de audit este prezentat în anexa nr. 5.  +  Articolul 18 (1) Suspendarea atestării se ridică dacă în urma unei verificări persoana în cauză dovedeşte că au fost eliminate cauzele care au dus la luarea măsurii de suspendare. (2) Perioada de suspendare nu se adaugă duratei de valabilitate a certificatului de atestare. (3) Verificarea în vederea ridicării suspendării se efectuează de către persoanele menţionate la art. 12.  +  Articolul 19 (1) Pe perioada suspendării persoana în cauză nu are dreptul de a mai efectua lucrări în domeniul în care era atestată. În caz contrar, certificatul de atestare se retrage şi se anulează. (2) Dacă în termen de 30 de zile persoana căreia i s-a aplicat suspendarea nu face dovada înlăturării cauzelor care au stat la baza suspendării, comisia de atestare retrage şi anulează certificatul de atestare.  +  Articolul 20În cazul în care se constată efectuarea de lucrări de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu necertificate, precum şi utilizarea de substanţe sau componente necertificate la întreţinerea, repararea autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor ori la lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, certificatul de atestare se retrage şi se anulează.  +  Articolul 21Retragerea şi anularea certificatului de atestare se comunică în scris persoanei în cauză şi inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti în termen de 10 zile de la luarea deciziei.  +  Articolul 22 (1) Persoana căreia i-a fost anulat certificatul de atestare poate solicita o nouă atestare numai după expirarea unui an de la comunicarea măsurii de anulare rămase definitivă. (2) În cazul în care persoana solicită o nouă atestare fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea va fi respinsă ca prematură. (3) Persoana căreia i-a fost anulat a doua oară certificatul de atestare nu mai poate solicita o nouă atestare.  +  Capitolul V Menţinerea atestării persoanelor  +  Articolul 23 (1) Atestarea persoanelor poate fi menţinută prin prelungirea cu încă 3 ani a termenului de valabilitate al certificatului de atestare de către Centrul Naţional. (2) Menţinerea atestării se face pe baza dosarului de atestare actualizat şi a referatului/referatelor de supraveghere.  +  Articolul 24Pentru menţinerea atestării, persoana trebuie să depună la Centrul Naţional, cu cel puţin 90 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate al certificatului de atestare, următoarele documente: a) cerere de menţinere a atestării; b) certificatul de atestare, în original; c) referatul/referatele de supraveghere; d) documentele prevăzute la art. 6, după caz, actualizate.  +  Articolul 25În cazul în care persoana nu solicită menţinerea atestării în termenul menţionat la art. 24 şi solicită o nouă atestare după expirarea termenului de valabilitate al certificatului de atestare, aceasta trebuie să depună la Centrul Naţional, pe lângă documentele prevăzute la art. 6, şi referatul/referatele de supraveghere.  +  Articolul 26Decizia cu privire la menţinerea atestării este luată de comisia de atestare şi se comunică, în scris, în termen de 15 zile de la data întrunirii acesteia.  +  Capitolul VI Contestaţii  +  Articolul 27 (1) Cu privire la decizia de respingere a atestării sau de anulare a certificatului de atestare, luată de către comisia de atestare, persoana poate să solicite revocarea acesteia în termen de 30 de zile de la data comunicării actului. Contestaţia se poate adresa în egală măsură şefului Centrului Naţional sau inspectorului general al Inspectoratului General. (2) Decizia de respingere a atestării sau de anulare a certificatului de atestare rămâne definitivă la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (1), dacă aceasta nu a fost contestată, sau la data soluţionării contestaţiei, după caz. (3) Soluţionarea contestaţiilor se face conform procedurii aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.  +  Capitolul VII Înregistrări privind atestarea  +  Articolul 28Centrul Naţional păstrează dosarele de atestare o durată de 10 ani după expirarea termenului de valabilitate al certificatului de atestare.  +  Articolul 29Dosarele de atestare păstrate în arhiva Centrului Naţional cuprind documentaţia ce justifică atestarea, completată cu documentele provenite din auditurile de supraveghere, cererile de menţinere, contestaţii etc.  +  Articolul 30Persoanele au drept de consultare a dosarului propriu în prezenţa unui reprezentant desemnat, pe baza unei cereri scrise adresate şefului Centrului Naţional.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 31 (1) Persoanele atestate au următoarele obligaţii: a) să asigure păstrarea în permanenţă a condiţiilor tehnice şi organizatorice pe baza cărora s-a emis certificatul de atestare; b) să pună la dispoziţia organelor de control registrul de audit; c) să menţină la zi registrele cu evidenţa lucrărilor efectuate, pentru fiecare domeniu; d) să comunice în scris Centrului Naţional modificările survenite în sistemul propriu de calitate sau în condiţiile care au stat la baza atestării, în termen de 15 zile de la data producerii acestora; e) să transmită Centrului Naţional documentele actualizate, respectiv buletine de verificare metrologică, autorizaţii şi altele asemenea; f) să transmită Centrului Naţional, semestrial, lista cu proiectele puse în operă, pentru persoanele juridice care proiectează sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu şi/sau sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor; g) să achite în avans contravaloarea prestărilor de servicii incluse în activitatea de analiză a dosarului şi/sau de audit de supraveghere. (2) Modelele registrelor cu evidenţa lucrărilor efectuate sunt prezentate în anexele nr. 6-10. (3) Certificatele de atestare acordate până la data aprobării prezentei metodologii sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate.  +  Articolul 32Persoanele atestate poartă întreaga răspundere pentru activităţile desfăşurate ori în legătură cu acestea şi nu se pot prevala de certificatul de atestare acordat de Centrul Naţional pentru a fi exonerate de răspundere sau pentru împărţirea răspunderii ce le revine potrivit legii.  +  Articolul 33 (1) Persoanele juridice atestate trebuie să asigure pentru fiecare sucursală mijloacele tehnice. (2) Fiecare filială constituită conform legii se atestă conform prevederilor prezentei metodologii.  +  Articolul 34Verificarea activităţii auditorilor din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi din Centrul Naţional se face de către reprezentanţii Inspectoratului General, prin structura specializată de supraveghere a pieţei, pe baza procedurii aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.  +  Articolul 35Pentru aplicarea prezentei metodologii, Centrul Naţional elaborează proceduri specifice aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.  +  Articolul 36Centrul Naţional transmite periodic publicaţiilor de specialitate în vederea publicării listele cu persoanele juridice atestate, precum şi cele cărora li s-a anulat certificatul de atestare.  +  Articolul 37Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1 la metodologieCERERE-TIP DE ATESTARECătreŞeful Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie CivilăSubsemnatul/Subsemnata, .............................., în calitate de .............................. al ......................, persoană juridică/asociaţie familială/persoană fizică autorizată în condiţiile legii, cu sediul în localitatea ........................., judeţul ..................., str. ............................ nr. ......, înregistrată la registrul comerţului sub nr. ........................., solicit atestarea/reatestarea pentru executarea lucrărilor de ............................................................................................................................ .În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un număr de...... documente, care atestă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor prevăzute în Metodologia de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 252/2007.Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 252/2007.Localitatea ................ Data ............... Semnătura ............  +  Anexa 2 la metodologieLISTAmijloacelor tehnice din dotare1. Lista cuprinzând dotarea minimă necesară persoanelor care execută sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu1. Multimetru de măsură pentru mărimi electrice diverse (tensiunea, intensitatea curentului, rezistenţa electrică etc.) - verificat metrologic de un laborator autorizat2. Truse de scule diverse (electronist, electrician etc.)3. Maşină de găurit portabilă (rotopercutoare)NOTĂ:Se vor indica seriile aparatelor din dotare.2. Lista cuprinzând dotarea minimă necesară persoanelor care verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu1. Multimetru de măsură pentru mărimi electrice diverse (tensiunea, intensitatea curentului, rezistenţa electrică etc.) - verificat metrologic de un laborator autorizat2. Truse de scule diverse (electronist, electrician etc.)3. Maşină de găurit portabilă (rotopercutoare)NOTĂ:Se vor indica seriile aparatelor din dotare.3. Lista cuprinzând dotarea minimă necesară persoanelor care execută sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor1. Generator de sudură cu acetilenă2. Transformator (convertizor) pentru sudură3. Maşină de găurit portativă (cu percuţie)4. Trusă de lăcătuşărie5. Polizor de banc (dublu, simplu)6. Dispozitiv de tăiat metale cu disc abraziv7. Electrocompresor-manometru verificat metrologic de un laborator autorizat8. Cântar (50-200 kg) - verificat metrologic de un laborator autorizat9. Pompă hidraulică (cel puţin 15 bari)10. Trusă de chei (fixe, inelare)NOTĂ:Se vor indica seriile aparatelor din dotare.4. Lista cuprinzând dotarea minimă necesară persoanelor care verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor1. Generator de sudură cu acetilenă2. Transformator (convertizor) pentru sudură3. Maşină de găurit portativă (cu percuţie)4. Trusă de lăcătuşărie5. Polizor de banc (dublu, simplu)6. Dispozitiv de tăiat metale cu disc abraziv7. Electrocompresor-manometru verificat metrologic de un laborator autorizat8. Cântar (50-200 kg) - verificat metrologic de un laborator autorizat9. Pompă hidraulică (cel puţin 15 bari)10. Trusă de chei (fixe, inelare)NOTĂ:Se vor indica seriile aparatelor din dotare.5. Lista cuprinzând dotarea minimă necesară persoanelor care efectuează lucrări de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu1. Instalaţie de vopsit (manometrul compresorului verificat metrologic de un laborator autorizat)2. Mijloace tehnice pentru măsurarea cantităţii de substanţă de stingere sau agent propulsor, adecvat dimensional (balanţă, cântar, etc.) - verificat metrologic de un laborator autorizat:- o bucată în intervalul 5-50 kg- o bucată de minimum 100 kg3. Trusă de chei (fixe, inelare, tubulare)4. Cilindru gradat pentru apă, spumantNOTĂ:Se vor indica seriile aparatelor din dotare.6. Lista cuprinzând dotarea minimă necesară persoanelor care efectuează lucrări de termoprotecţie cu vopsele termospumante1. Instalaţie de sablare omologată sau documente similare2. Instalaţie de aplicare a vopselelor cu presiune nominală de minimum 240 atm, cu presiune la pistol de minimum 4 atm, debit minim de lucru de 5 l/min., raport de compresie minimum 1/30 - omologată sau documente similare3. Set duze de la 0,48 mm - 0,84 mm4. Dispozitiv de determinare a aderenţei grundului, conform SR ISO 2409-1994 - verificat metrologic de un laborator autorizat5. Dispozitive de măsurat grosimea stratului umed - verificate metrologic de un laborator autorizat6. Aparate de măsurat umiditatea şi temperatura suprafeţei metalului - verificate metrologic de un laborator autorizat7. Aparat electronic de măsurat grosimea stratului uscat - verificat metrologic de un laborator autorizat8. Etaloane pentru grade de curăţare conform SR EN ISO 8501-1:20029. Dispozitive pentru pregătirea suportului metalic (perii mecanice, manuale etc.)NOTĂ:Se vor indica seriile aparatelor din dotare.7. Lista cuprinzând dotarea minimă necesară persoanelor care efectuează lucrări de termoprotecţie cu produse de torcretare1. Instalaţie de punere în operă a produsului de torcretare - omologată sau documente similare2. Aparat de măsurare a grosimii stratului umed - verificat metrologic de un laborator autorizat3. Dispozitiv de măsurare a aderenţei stratului uscat - verificat metrologic de un laborator autorizat4. Aparat de măsurat umiditatea şi temperatura aerului (termohigrometru) - verificat metrologic de un laborator autorizat5. Dispozitive pentru pregătirea suportului metalic (perii mecanice, manuale etc.)NOTĂ:Se vor indica seriile aparatelor din dotare.8. Lista cuprinzând dotarea minimă necesară persoanelor care efectuează lucrări de ignifugare a materialelor combustibile1. Instalaţie de aplicare a vopselelor - manometru verificat metrologic de un laborator autorizat2. Aparat de cântărit de minimum 5 kg şi maximum 10 kg - verificat metrologic de un laborator autorizat3. Aparat de măsurat umiditatea lemnului (umidometru) - verificat metrologic de un laborator autorizat4. Aparat de măsurat umiditatea şi temperatura aerului (termohigrometru) - verificat metrologic de un laborator autorizat5. Mijloace pentru pregătirea suportului de ignifugat (perii de sârmă etc.)NOTĂ:Se vor indica seriile aparatelor din dotare.9. Lista cuprinzând dotarea minimă necesară persoanelor care efectuează lucrări de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor1. Macara rulantă de cel puţin 5 t/f - verificată metrologic de un laborator autorizat2. Palan până la 5 t/f - verificat metrologic de un laborator autorizat3. Trusă mecanică auto4. Trusă electrică auto5. Utilaje pentru prelucrări prin aşchiere (strung, freză, maşină de găurit, polizor)6. Aparat de sudură autogenă7. Aparat de sudură electrică8. Instalaţie de vopsit (manometrul compresorului verificat metrologic de un laborator autorizat)NOTĂ:Se vor indica seriile aparatelor din dotare.  +  Anexa 3 la metodologieROMÂNIAMINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEINSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂCentrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie CivilăCERTIFICAT DE ATESTARENr ............. din ....................În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 259/2005 privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, în urma Cererii înregistrate sub nr. ............. din ................. şi a Referatului nr. ........... din ..................,se acordă atestatul .................... din localitatea ...................., judeţul ...................., str. .................... nr. ..............., înregistrat la registrul comerţului cu nr. .................... ca persoană juridică/asociaţie familială/persoană fizică autorizată în condiţiile legii, pentru executarea lucrărilor de ................................................................................................. .Perioada pentru care se acordă atestarea ....................Nerespectarea cerinţelor obligatorii atrage anularea certificatului de atestare.Şeful Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă,..........................................................  +  Anexa 4 la metodologieMINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEINSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂCentrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă/Inspectoratulpentru Situaţii de Urgenţă .................... al judeţului ....................VĂZUT,Şeful centrului naţional/inspectorul şef,....................REFERAT DE SUPRAVEGHERENr. ......... din ...................Noi, .......(gradul, numele şi prenumele)....., auditori din C.N.S.I.P.C./I.S.U. al judeţului ......................./municipiului Bucureşti, şi domnul/doamna ...................., având funcţia de ...................., din partea ......................., cu sediul în localitatea ......................................... str. ...................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul) ..................., telefon/fax ........., care efectuează lucrări de ..................................., în baza Certificatului de atestare nr. ............., eliberat de .................... la data de ................., am procedat la verificarea condiţiilor tehnico-organizatorice şi a lucrărilor executate pentru îndeplinirea cerinţelor obligatorii din Metodologia de atestare a persoanelor care proiectează, execută, verifică, întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 252/2007, şi am constatat:- personalul: (numele, prenumele, numărul certificatului - perioada de valabilitate): ......................................;- buletinele de verificare metrologică/certificate de etalonare emise de ............................... cu numerele: .......................;- lista cuprinzând mijloacele tehnice din dotare corespunde/nu corespunde cu lista cu dotarea minimă impusă şi cuprinde ................................................................;- registrul de evidenţă a lucrărilor este/nu este ţinut la zi;- personalul respectă/nu respectă procedura de lucru;- spaţiul de lucru este/nu este adecvat condiţiilor de lucru;- persoana are/nu are implementat sistemul calităţii ..........................................................................;- documente de provenienţă, certificate de calitate şi conformitate pentru toate reperele şi substanţele utilizate ........... .Pentru lucrări de verificare, încărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu se vor mai menţiona:- Autorizaţia de funcţionare I.S.C.I.R. nr. .............................. din data de ....................... expiră la data de .......................;- tipul produsului de stingere utilizat conform tipului de stingător certificat ....................;- Avizul nr. ................. din .................................. al produsului de stingere.Pentru lucrările de ignifugare a materialelor combustibile se vor menţiona şi numerele şi data emiterii rapoartelor de încercare emise de către un laborator autorizat şi acreditat: ....................Au fost verificate lucrările executate la următoarele obiective:1. ...........................................................................................2. ...........................................................................................3. ...........................................................................................Constatări în urma verificării lucrărilor: ....................................................................................................................................Prezentul referat de supraveghere s-a încheiat în 3 exemplare, după cum urmează:- un exemplar la Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă;- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă .................... al judeţului ..................../municipiului Bucureşti;- un exemplar la persoana juridică/asociaţia familială/persoana fizică .................................................. .Auditor, Am luat cunoştinţă..................... (Persoana juridică/asociaţia familială/persoana fizică autorizată în condiţiile legii)................................  +  Anexa 5 la metodologieModel de registru de audit
  Nr. crt. Denumirea obiectivului la care s-a executat lucrarea Date generale despre lucrarea executată Observaţii privind lucrarea executată şi măsuri- le propuse Instituţia, numele şi prenumele persoanei care a efectuat auditul Perioada (data) efectuării auditului şi semnă- tura per- soanei care a efectuat auditul Semnătura de luare la cunoş- tinţă
  NOTĂ:Registrul de audit va fi numerotat şi înregistrat.
   +  Anexa 6 la metodologieModel de registru cu evidenţa lucrărilor de ignifugarea materialelor combustibile
  Nr. crt. Datele de identifi- care ale beneficia- rului (de- numirea/ adresă/te- lefon/spe- cificul activită- ţii) Nr. con- trac- tului /co- menzii Data înce- perii lucră- rii Data recep- ţiei la termi- narea lucră- rii/ga- ranţia lucră- rii Supra- faţa igni- fugată Produ- sul utili- zat Nr. de probe trimise la un labo- rator acre- ditat şi auto- rizat Nr. ra- portu- lui de încer- care primit de la un la- borator acre- ditat şi au- torizat Semnă- tura respon- sabilu- lui cu execuţia
  NOTĂ:Registrul de evidenţă va fi numerotat şi înregistrat.
   +  Anexa 7 la metodologieModel de registru cu evidenţa lucrărilor de termoprotecţie
  Nr. crt. Datele de identifi- care ale beneficia- rului (de- numirea/ adresă/te- lefon/spe- cificul activită- ţii) Nr. con- trac- tului /co- menzii Data înce- perii lucră- rii Data recep- ţiei la termi- narea lucrării Suprafaţa protejată Produsul utilizat Garanţia lucrării Semnă- tura respon- sabilu- lui cu execuţia
  NOTĂ:Registrul de evidenţă va fi numerotat şi înregistrat.
   +  Anexa 8 la metodologieModel de registru cu evidenţa lucrărilor de proiectare,executare şi verificare, întreţinere şi/sau reparare la sistemele şiinstalaţiile de semnalizare, alarmare şi alertare în caz deincendiu/sistemele şi instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor
  Nr. crt. Datele de identificare ale benefi- ciarului (de- numirea/adresă /telefon/spe- cificul acti- vităţii) Descrierea sistemu- lui/insta- laţiei Nr. contrac- tului Data începerii lucrării Data finali- zării lucrării Garanţia lucrării Numele, prenumele şi semnă- tura res- ponsabi- lului cu execuţia
  NOTĂ:Registrul de evidenţă va fi numerotat şi înregistrat.
   +  Anexa 9 la metodologieModel de registru cu evidenţa lucrărilor de verificare,reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu
  Nr. crt. Datele de identificare ale benefi- ciarului (de- numirea/adresă /telefon/spe- cificul acti- vităţii) Tipurile de stin- gătoare Tipul lucrării Produsul de stin- gere utilizat Nr. contrac- tului Garanţia lucrării Numele, prenumele şi semnă- tura res- ponsabi- lului cu execuţia
  NOTĂ:Registrul de evidenţă va fi numerotat şi înregistrat.
   +  Anexa 10 la metodologieModel de registru cu evidenţa lucrărilor de verificare, întreţinereşi reparare a autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor
  Nr. crt. Datele de identificare ale benefi- ciarului (de- numirea/adresă /telefon/spe- cificul acti- vităţii) Tipul autospe- cialei Tipul lucrării Nr. contrac- tului Garanţia lucrării Numele, prenumele şi semnătura responsabilului cu execuţia
  NOTĂ:Registrul de evidenţă va fi numerotat şi înregistrat.------