ORDIN nr. 1.769 din 21 august 2007pentru aprobarea Metodologiei privind marcarea şi colorarea unor produse energetice în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 27 august 2007    În baza art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice, precum şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind marcarea şi colorarea unor produse energetice în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice, precum şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 21 august 2007.Nr. 1.769.  +  Anexa METODOLOGIEprivind marcarea şi colorarea unor produse energetice în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006  +  Articolul 1Procesul de marcare şi colorare a produselor energetice se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006, anterior punerii lor în consum numai în antrepozite fiscale, sub supraveghere fiscală.  +  Articolul 2 (1) Prin marcatori se înţelege acele substanţe chimice specifice care, adăugate produsului petrolier, nu modifică caracteristicile de calitate ale acestuia, dar oferă posibilitatea ca printr-un control cu aparatură specială să fie sesizate orice tentative de falsificare, contrafacere sau contrabandă. (2) Prin coloranţi se înţelege acele substanţe chimice specifice care, adăugate produsului petrolier, conferă acestuia o anumită culoare, stabilă în timp şi care nu modifică caracteristicile de calitate ale produsului petrolier.  +  Articolul 3 (1) Marcarea produselor energetice se face conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 314/2007. (2) Colorarea produselor energetice se face conform prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 314/2007.  +  Articolul 4 (1) Marcatorii şi coloranţii vor fi depozitaţi în locuri special amenajate, bine ventilate, la temperatura înscrisă în fişele tehnice de siguranţă. (2) Locul de depozitare a marcatorilor şi coloranţilor va fi sigilat de autoritatea vamală teritorială, definită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, în conformitate cu prevederile pct. 23.10 alin. (2) al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Marcatorii şi coloranţii vor fi însoţiţi de certificate de calitate, fişe tehnice de siguranţă şi instrucţiuni de manipulare şi folosire, potrivit legislaţiei specifice în domeniu.  +  Articolul 6Depozitarea în siguranţă a marcatorilor şi coloranţilor este responsabilitatea antrepozitarului autorizat, care răspunde de păstrarea lor şi ţine evidenţa utilizării acestora şi a stocurilor.  +  Articolul 7Amestecul produselor energetice cu marcatorul şi colorantul se va realiza direct în rezervoarele de depozitare sau în compartimentele mijloacelor de transport de către personalul desemnat în acest scop.  +  Articolul 8 (1) Dozarea marcatorului şi colorantului se va realiza cu un sistem de dozare autorizat metrologic. (2) Operaţiunea de marcare şi colorare se va efectua cu respectarea strictă a instrucţiunilor de securitate a muncii, prevenirea incendiilor şi protecţia mediului.  +  Articolul 9Cantităţile de produse energetice ce au fost supuse marcării şi colorării, precum şi cantităţile de marcator şi colorant folosite se vor menţiona într-un proces-verbal de sigilare/desigilare pentru fiecare operaţiune în parte.  +  Articolul 10Operaţiunea de marcare şi colorare a produselor energetice se va efectua la temperatura şi în condiţiile de manipulare menţionate în fişa tehnică de siguranţă.  +  Articolul 11Pentru produsele care se supun prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 314/2007, în documentele de însoţire, se va face menţiunea "produs marcat şi colorat".------