ORDIN nr. 2.141/C din 20 august 2007privind modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.040/C/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut special definitiv din aparatul propriu al Ministerului Justiției
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 24 august 2007  Având în vedere dispozițiile art. 14 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului justiției nr. 1.040/C/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut special definitiv din aparatul propriu al Ministerului Justiției, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 4 mai 2007, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului Justiției2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului Justiției, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Titlul regulamentului prevăzut în anexă se modifică și va avea următorul cuprins:REGULAMENTprivind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din aparatul propriu al Ministerului Justiției4. Articolul 1 din anexă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Poate ocupa o funcție vacantă, de conducere sau de execuție, de funcționar public cu statut special în aparatul propriu al Ministerului Justiției persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are cetățenia română și domiciliul stabil în România;b) cunoaște limba română;c) îndeplinește condițiile de studii și de vechime corespunzătoare funcției pentru care candidează;d) are capacitate deplină de exercițiu;e) este aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției;f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea de infracțiuni;g) îndeplinește cerințele specifice postului;h) nu a fost eliberată din motive imputabile dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;i) are un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;j) nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică.5. Articolul 20 din anexă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Numirea candidaților declarați admiși în urma concursului se face prin ordin al ministrului justiției.(2) Persoanele admise la concurs care au cel puțin 3 ani vechime în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite ori care au cel puțin 3 ani vechime în instituții de apărare națională, ordine publică și siguranță națională sunt încadrate ca funcționari publici definitivi, în condițiile legii.(3) După numire, funcționarii publici cu statut special definitivi admiși depun jurământul de credință în fața ministrului justiției sau a unui secretar de stat, în prezența a doi martori, dintre care unul este conducătorul compartimentului în care a fost numit funcționarul public cu statut special, iar celălalt, un alt funcționar public definitiv.(4) Jurământul de credință are următorul conținut: "Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică." Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris și atrage revocarea actului de numire în funcție.(5) Procesul-verbal în care s-a consemnat jurământul, semnat de persoanele menționate la alin. (3), se depune la dosarul profesional al funcționarului public cu statut special.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIDirecția resurse umane și relația cu Consiliul Superior al Magistraturii și Direcția financiar-administrativ vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
  p. Ministrul justiției,
  Zsuzsanna Peter,
  secretar de stat
  București, 20 august 2007.Nr. 2.141/C.--------------