ORDONANŢĂ nr. 35 din 7 august 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 22 august 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 2^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care terenurile prevăzute la alin. (1) sunt în proprietatea publică ori privată a statului, acestea se transmit fără plată în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv al municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau, după caz, în administrarea consiliilor judeţene, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Agenţia Naţională pentru Locuinţe îşi păstrează folosinţa gratuită a terenurilor pe perioada realizării investiţiilor. (4) Pe terenurile aflate în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv al municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii de locuinţe.''2. La articolul 6 alineatul (1), după litera a^1) se introduce o nouă literă, litera a^2), cu următorul cuprins:"a^2) sume încasate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), care se virează în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cadrul acestor programe. Aceste sume reprezintă fonduri publice şi vor fi administrate potrivit legislaţiei privind finanţele publice;".3. Alineatul (1^1) al articolului 6^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^1) La fundamentarea alocaţiilor bugetare necesare anual se va avea în vedere utilizarea resurselor disponibile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a^1), a^2) şi f)."4. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 6^2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate în condiţiile prezentei legi, fac obiectul proprietăţii private a statului şi sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate. Pentru celelalte locuinţe care se realizează prin programele de investiţii prevăzute la art. 6^1 alin. (4), regimul juridic şi modul de repartizare sunt prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de agenţie conform prevederilor art. 6^1 alin. (4), se face după criterii stabilite şi adoptate de autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale care preiau în administrare aceste locuinţe, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pe baza unor criterii-cadru de acces la locuinţe şi, respectiv, a unor criterii-cadru de prioritate în repartizarea locuinţelor aprobate prin hotărâre a Guvernului. În baza unor propuneri temeinic justificate, pot fi adaptate la situaţii concrete existente pe plan local numai criteriile-cadru de acces la locuinţe şi numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale."5. Alineatul (4) al articolului 6^2 se abrogă.6. După articolul 6^2 se introduc două noi articole, articolele 6^3 şi 6^4, cu următorul cuprins:"Art. 6^3. - (1) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, repartizate în condiţiile art. 6^2 alin. (3), se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea perioadei contractuale de 5 ani prevăzută la art. 6^2 alin. (3^1), fără a fi condiţionată de vârsta solicitantului. (2) Vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se face conform prevederilor Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii: a) preţul locuinţei se achită integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, din sursele proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de acesta de la instituţii financiare autorizate; b) titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii; c) titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - să nu deţină o altă locuinţă în proprietate, inclusiv casă de vacanţă; d) valoarea locuinţei se stabileşte de autorităţile administraţiei publice locale sau de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, potrivit legii, în baza evaluării realizate de către o persoană fizică sau juridică autorizată, selecţionată de unitatea de administrare potrivit prevederilor legale privind achiziţiile publice, dar nu mai mică decât preţul de inventar actualizat. La evaluare nu va fi luat în considerare plusul de valoare adus locuinţei prin lucrări efectuate de către chiriaş pe cheltuială proprie, cu respectarea prevederilor legale. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare, unităţile prin care se efectuează, potrivit legii, vânzarea beneficiază de un comision de până la 1% din valoarea locuinţei, comision care se include în preţul locuinţei; e) în cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în preţul locuinţelor. Centralele termice rămân în administrarea consiliilor locale până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuinţelor pe care le deservesc; f) vânzarea locuinţei se va face la valoarea stabilită în urma evaluării, dar nu mai mică decât valoarea de circulaţie stabilită prin expertizele camerelor notarilor publici; g) locuinţele nu pot fi înstrăinate de proprietari prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora, condiţie suspensivă a dreptului de a dispune de proprietate, care se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în condiţiile legii; h) venitul mediu pe membru de familie la data vânzării al titularului contractului de închiriere a locuinţei să nu depăşească cu 100% salariul mediu brut pe economie. (3) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1), după reţinerea comisionului prevăzut la alin. (2) lit. d), se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe şi se virează de autorităţile administraţiei publice locale şi, respectiv, operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, prin bugetul local, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru finanţarea programului de locuinţe pentru tineri. Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, va ţine evidenţa sumelor rezultate din vânzare şi încasate. (4) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să iniţieze procedurile legale pentru înfiinţarea asociaţiilor de proprietari în clădirile de locuit pe care le administrează şi în care sunt situate locuinţe pentru tineri destinate închirierii, după vânzarea către chiriaşi a 3 unităţi locative din clădire. (5) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va asigura monitorizarea şi va ţine evidenţa terenurilor şi a locuinţelor construite pe acestea şi transmise în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile prezentei legi.Art. 6^4. - Contractele de închiriere, contractele de vânzare-cumpărare, precum şi orice alte acte încheiate cu încălcarea dispoziţiilor art. 6^2 alin. (3) şi ale art. 6^3 sunt lovite de nulitate absolută. Depistarea acestor cazuri şi sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea nulităţii şi restabilirea situaţiei anterioare se fac prin grija prefecţilor."7. După articolul 24^1 se introduc 6 noi articole, articolele 24^2-24^7, cu următorul cuprins:"Art. 24^2. - (1) La solicitarea autorităţilor administraţiei publice centrale din învăţământ sau sănătate, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate promova, în cadrul programelor de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la art. 6^1 alin. (4), obiective de investiţii publice în construcţia de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din aceste domenii de activitate. (2) Necesitatea şi oportunitatea realizării construcţiilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la alin. (1), vor fi stabilite prin studii de prefezabilitate promovate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice centrale interesate, studii care vor fi transmise Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Studiile de prefezabilitate se finanţează din surse prevăzute cu această destinaţie în bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice centrale interesate sau din alte surse legal constituite. (3) În elaborarea studiilor de prefezabilitate prevăzute la alin. (2) se vor avea în vedere soluţii arhitecturale model pentru realizarea locuinţelor care se realizează prin grija Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi pot fi puse la dispoziţia solicitanţilor de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe. (4) Pentru realizarea de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau sănătate, autorităţile administraţiei publice centrale interesate răspund de punerea la dispoziţie a terenurilor în condiţiile prevăzute la art. 2^1 alin. (1). Terenurile care nu sunt în proprietatea publică a statului se pot pune la dispoziţie în condiţiile schimbării, în prealabil şi în mod corespunzător, a regimului juridic al proprietăţii asupra acestora, prin trecerea lor, potrivit legii organice, în domeniul public al statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale respective sau, după caz, în administrarea unor instituţii aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, în condiţiile legii.Art. 24^3. - (1) Pentru realizarea construcţiilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la art. 24^2, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va achiziţiona studii de fezabilitate, care vor fi supuse aprobării potrivit legii. (2) Finanţarea studiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinaţie prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, aprobat în condiţiile legii.Art. 24^4. - (1) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate în condiţiile art. 24^2, prin excepţie de la prevederile art. 6^2 alin. (2), fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi nu pot fi înstrăinate. (2) Închirierea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor art. 6^2 alin. (3^1) şi (3^2).Art. 24^5. - (1) Repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe conform prevederilor art. 24^2-24^4, se face după criterii stabilite şi adoptate de autorităţile administraţiei publice centrale din învăţământ sau sănătate, după caz, care preiau în administrare respectivele locuinţe, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, potrivit prevederilor art. 6^2 alin. (3). (2) Pentru stabilirea priorităţii în repartizarea locuinţelor destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau sănătate, conform alin. (1) se pot adopta criterii specifice, în suplimentarea celor prevăzute de criteriile-cadru.Art. 24^6. - Contractele de închiriere, contractele de vânzare-cumpărare, precum şi orice alte acte încheiate cu încălcarea dispoziţiilor art. 24^4 şi 24^5 sunt lovite de nulitate absolută. Depistarea acestor cazuri şi sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea nulităţii şi restabilirea situaţiei anterioare se fac prin grija ministerelor care coordonează activităţile din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii.Art. 24^7. - (1) La solicitarea instituţiilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, a altor instituţii din administraţia publică centrală, a autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a unor persoane juridice cu capital privat, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate dezvolta programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, destinate în mod exclusiv personalului acestora, prin convenţii încheiate cu aceştia. (2) Necesitatea şi oportunitatea realizării construcţiilor de locuinţe prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin studii de prefezabilitate promovate şi aprobate de instituţiile şi/sau autorităţile administraţiei publice centrale sau locale interesate, precum şi de persoanele juridice cu capital privat, studii care vor fi transmise Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Studiile de prefezabilitate se finanţează din surse prevăzute cu această destinaţie în bugetele proprii ale instituţiilor şi/sau ale autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale interesate şi, după caz, din bugetele persoanelor juridice cu capital privat. (3) În elaborarea studiilor de prefezabilitate prevăzute la alin. (2) se vor avea în vedere soluţii arhitecturale model pentru realizarea locuinţelor, care pot fi puse la dispoziţia solicitanţilor de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe sau, după caz, asigurarea proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie de către solicitanţi, sub rezerva avizării acestora în Consiliul tehnico-economic al agenţiei. Proiectantul general al lucrărilor va susţine avizarea studiilor de fezabilitate şi, după caz, a proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie în Consiliul tehnico-economic al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (4) Pentru realizarea de locuinţe prevăzute la alin. (1) solicitanţii răspund de punerea la dispoziţie a terenurilor în condiţiile prevăzute de art. 2^1. (5) Analiza solicitărilor de construcţii de locuinţe proprietate personală prin credit ipotecar prevăzute la alin. (1) se face de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pe baza cererilor, a datelor şi a informaţiilor aflate în evidenţa solicitanţilor. În acest scop va stabili, prin convenţia încheiată cu instituţiile şi/sau cu autorităţile administraţiei publice, respectiv cu persoanele juridice cu capital privat, modalitatea de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare."  +  Articolul II (1) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost recepţionate şi înregistrate ca mijloace fixe aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe - cu excepţia celor construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate - trec, în condiţiile legii organice, în proprietatea privată a statului şi rămân în administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritorială în care îşi exercită autoritatea. (2) Locuinţele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate prin programe de investiţii la nivel naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost recepţionate şi înregistrate ca mijloace fixe aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, precum şi terenul aferent acestora, după caz, trec, în condiţiile legii organice, în proprietatea publică a statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau în administrarea unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii. (3) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, aflate în curs de execuţie prin programe de investiţii la nivel naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au fost recepţionate şi nu au fost înregistrate ca mijloace fixe până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, urmează regimul juridic prevăzut în Legea nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă. Reglementarea regimului juridic al terenurilor aferente locuinţelor se va realiza în mod corespunzător, potrivit legii.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IVLegea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyκlyMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 7 august 2007.Nr. 35.----------