LEGE Nr. 85 din 12 iulie 1996pentru completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 134/1994
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 17 iulie 1996  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 5 august 1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, asa cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 134/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 2 februarie 1995, se completează şi se modifica după cum urmează:1. Articolul 2 se completează cu alineatul (4), care va avea următorul cuprins:"(4) Absolvenţii de învăţământ de lungă sau scurta durata, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradatia 1 a gradului profesional corespunzător studiilor şi vechimii în specialitate sau, acolo unde este cazul, la un grad şi la o gradatie la care se asigura o creştere cu până la 0,10 a coeficientului de ierarhizare avut."2. Articolul 3 se completează cu alineatul (3), care va avea următorul cuprins:"(3) Valoarea în suma bruta corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se poate majoră anual şi prin legea bugetului de stat, ţinând seama de evoluţia economiei naţionale şi a salariilor din celelalte sectoare de activitate."3. După articolul 4 se introduce articolul 4^1, care va avea următorul cuprins:"ART. 4^1 - Salariatul trecut, din dispoziţia conducerii unei instituţii publice, cu acordul sau, sa îndeplinească anumite lucrări sau atribuţii la o alta instituţie publică subordonata, va fi încadrat la un grad sau la o treapta profesională care să-i asigure un salariu de baza egal sau cît mai apropiat de cel avut."4. Anexa nr. III/1, capitolul I, capitolul II şi capitolul III punctul 2 se completează şi se modifica potrivit anexei nr. 1 la prezenta lege.5. Anexa nr. III/2 se completează şi se modifica potrivit anexei nr. 2 la prezenta lege.6. Anexa nr. V/1, capitolele II şi III se completează şi se modifica potrivit anexei nr. 3 la prezenta lege.7. Anexa nr. V/1 A se modifica potrivit anexei nr. 4 la prezenta lege.8. Anexa nr. V/2 se completează şi se modifica potrivit anexei nr. 5 la prezenta lege.9. Anexa nr. V/3 se completează şi se modifica potrivit anexei nr. 6 la prezenta lege.10. Anexa nr. V/4 se completează şi se modifica potrivit anexei nr. 7 la prezenta lege.11. Anexa nr. V/5 se completează şi se modifica potrivit anexei nr. 8 la prezenta lege.12. Anexa nr. V/6 se modifica potrivit anexei nr. 9 la prezenta lege.13. Anexa nr. V/7 se completează şi se modifica potrivit anexei nr. 10 la prezenta lege.14. Anexa nr. V/8 se modifica potrivit anexei nr. 11 la prezenta lege.15. Anexele nr. V/9, nr. V/9 A şi nr. V/9 B se modifica potrivit anexelor nr. 12, nr. 12A şi nr. 12B la prezenta lege.16. Anexele nr. V/10 şi nr. V/10A se modifica potrivit anexelor nr. 13 şi nr. 13A la prezenta lege.17. Anexa nr. V/11 se completează şi se modifica potrivit anexei nr. 14 la prezenta lege.18. Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, se completează cu anexa nr. V/12 cuprinzând coeficienţii de ierarhizare pentru personalul clerical încadrat în unităţi bugetare, al carei conţinut este redat în anexa nr. 15 din prezenta lege.19. Anexa nr. II/6 "Notariate de stat. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate" se abroga.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 5 august 1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 2 februarie 1995, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dîndu-se textelor o noua numerotare.  +  Articolul 4Dispoziţiile contrare prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN  +  Anexa 1 MINISTERE ŞI CELELALTE INSTITUŢII CENTRALE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICEI. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţii de execuţie de specialitateFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  
    1.Consilier*), expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A**)S2,3002,3502,4002,450
    2.Consilier*), expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IS2,0502,1002,1502,200
    3.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIS1,8001,8501,9002,000
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS1,5501,6001,6501,700
    5.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS1,3501,4001,4501,500
    6.Referent, inspector, revizor contabil; debutantS1,300---
    7.Tehnician-economist, secretar administraţie, interpret relaţii, subinginer; gradul IS.S.D.1,5501,6001,6501,700
    8.Tehnician-economist, secretar administraţie, interpret relaţii, subinginer; gradul IIS.S.D.1,3501,4001,4501,500
    9.Tehnician-economist, secretar administraţie, interpret relaţii, subinginer; gradul IIIS.S.D.1,1501,2001,2501,300
    10.Tehnician-economist, secretar administraţie, interpret relaţii, subinginer; debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Referent I AM1,4251,4501,5001,550
    12.Referent IM1,2501,3001,3501,400
    13.Referent IIM1,1501,1751,2001,225
    14.Referent IIIM1,0251,0501,0751,100
    15.Referent IVM0,9250,9500,9751,000
    16.Referent debutantM0,900---
  Notă *) Se utilizează şi pentru salarizarea consilierilor la miniştri în limita a 1-3 posturi şi, respectiv, a consilierilor la secretarii de stat în limita a 1-2 posturi, cu indemnizaţia de conducere prevăzută de lege pentru funcţia de consilier al ministrului. Notă **) Se utilizează numai la ministere, organe centrale şi instituţii asimilate acestora, la care conducătorul instituţiei respective are salariul de baza la nivelul funcţiei de ministru de stat, ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat.II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile pe grade şi trepte profesionale din activităţile administrative, de secretariat, relaţii cu publicul, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire din aparatul propriu al ministerului sau al organului central de specialitateFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Economist, inspector, referent, inginer; gradul IAS1,8001,8501,9002,000
    2.Economist, inspector, referent, inginer; gradul IS1,5501,6001,6501,700
    3.Economist, inspector, referent, inginer; gradul IIS1,3501,4001,4501,500
    4.Economist, inspector, referent, inginer; debutantS1,300---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Tehnician, merceolog, contabil, referent; I AM1,2501,3001,3501,400
    6.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM1,1501,1751,2001,225
    7.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM1,0251,0501,0751,100
    8.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM0,9250,9500,9751,000
    9.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM0,900---
    10.Şef cabinet I A*)M;G1,2501,3001,3501,400
    11.Şef cabinet IM;G1,1501,1751,2001,225
    12.Şef cabinet IIM;G1,0251,0501,0751,100
    13.Stenodactilograf I AM1,1751,2001,2501,300
    14.Stenodactilograf IM1,0251,0501,0751,100
    15.Stenodactilograf IIM0,9250,9500,9751,000
    16.Stenodactilograf debutantM0,900---
    17.Secretar-dactilograf, dactilograf; I AM1,1501,2001,2501,300
    18.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM;G1,0001,0251,0501,075
    19.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM;G0,9000,9250,9500,975
    20.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM;G0,850---
    21.Casier, magaziner; IM1,0751,1001,1501,200
    22.Casier, magaziner; IIM;G0,9500,9751,0001,025
    23.Casier, magaziner; debutantM;G0,900---
    24.Funcţionar, arhivar;IM1,0501,0751,1001,150
    25.Funcţionar, arhivar; IIM0,9500,9751,0001,025
    26.Funcţionar, arhivar; IIIM0,8500,8750,9000,925
    27.Funcţionar, arhivar; debutantM0,800---
    28.Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   0,8000,8250,850-
    29.Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   0,7250,7500,775-
    30.Muncitor I A**)   1,2501,3001,400-
    31.Muncitor I   1,1751,2001,225-
    32.Muncitor II   1,1001,1251,150-
    33.Muncitor III   1,0251,0501,075-
    34.Muncitor IV   0,9500,9751,000-
    35.Muncitor V   0,8750,9000,925-
    36.Muncitor VI   0,8000,8250,850-
    37.Muncitor necalificat   0,7250,7500,775-
  Notă *) Se utilizează la funcţiile al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,000. Notă **) Acest coeficient de ierarhizare se utilizează pentru salarizarea soferilor de pe autoturismele puse la dispoziţia persoanelor care ocupa funcţii al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,500.NOTĂ:1. Salariile de baza ale funcţiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf şi dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează cel puţin o limbă străină în medie peste 50% din timpul de lucru şi cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza în medie cel puţin 30% din timpul de lucru.2. Pentru personalul care îndeplineşte, potrivit legii, atribuţiile funcţiei de şef de stat major apărare civilă şi este încadrat pe funcţiile de execuţie prevăzute la cap. I, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie se adauga 0,400.3. Pentru personalul care îndeplineşte, potrivit legii, pe lângă sarcinile care revin funcţiei de execuţie pe care este încadrat, şi atribuţiile funcţiei de şef de stat major apărare civilă, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie deţinute se adauga 0,250.4. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau în treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.5. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.6. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.III. Funcţii specifice unor ministere2. Ministerul Finanţelor2.1. Garda financiară - aparatul central - personalul militarizat
       
    FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    Comisar general4,600
  Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Comisar principal I AS2,8002,8502,9003,000
    2.Comisar principal IS2,5002,5502,6002,700
    3.Comisar principal IIS2,2002,2502,3002,350
    4.Comisar principal IIIS1,9001,9502,0002,050
    5.Comisar principal IVS1,6501,7001,7501,800
    6.Comisar debutantS1,600---
    7.Comisar principal IS.S.D.1,8001,9002,0002,100
    8.Comisar principal IIS.S.D.1,5501,6001,6501,700
    9.Comisar principal IIIS.S.D.1,3501,4001,4501,500
    10.Comisar debutantS.S.D.1,300---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Comisar I AM1,6001,6501,7001,750
    12.Comisar IM1,3501,4001,4501,500
    13.Comisar IIM1,2251,2501,2751,300
    14.Comisar IIIM1,1001,1501,1751,200
    15.Comisar debutantM1,050---
  NOTĂ:Pentru celelalte funcţii utilizate în aparatul Gărzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada în care personalul respectiv desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat.2.2. Direcţia generală a vamilor - Direcţia de supraveghere şi control vamalFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert, inspector de specialitate; gradul I AS2,8002,8502,9003,000
    2.Expert, inspector de specialitate; gradul IS2,5002,5502,6002,700
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIS2,2002,2502,3002,350
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIIS1,9001,9502,0002,050
    5.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IVS1,6501,7001,7501,800
    6.Referent, inspector; debutantS1,600---
    7.Tehnician-economist gradul IS.S.D.1,8001,9002,0002,100
    8.Tehnician-economist gradul IIS.S.D.1,5501,6001,6501,700
    9.Tehnician-economist gradul IIIS.S.D.1,3501,4001,4501,500
    10.Tehnician-economist debutantS.S.D.1,300---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Referent I AM1,6001,6501,7001,750
    12.Referent IM1,3501,4001,4501,500
    13.Referent IIM1,2251,2501,2751,300
    14.Referent IIIM1,1001,1501,1751,200
    15.Referent IVM0,9250,9500,9751,000
    16.Referent debutantM0,900---
   +  Anexa 2 APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, AL CONSILIILOR JUDEŢENE ŞI AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, AL CONSILIILOR LOCALE ŞI AL UNITĂŢILOR TERITORIALE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICEI. Coeficienţi de ierarhizare pentru activitatea de specialitateFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I A*)S2,0502,1002,1502,200
    2.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IS1,8001,8501,9002,000
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIS1,5501,6001,6501,700
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIIS1,3501,4001,4501,500
    5.Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutantS1,200---
    6.Conductor arhitect IA**), instructor sportiv IAS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    7.Conductor arhitect I**), instructor sportiv IS.S.D.1,2001,2501,3001,350
    8.Conductor arhitect II**), instructor sportiv IIS.S.D.1,0751,1001,1251,150
    9.Conductor arhitect**), instructor sportiv; debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Referent, inspector; I AM1,2501,3001,3501,400
    11.Referent, inspector; IM1,1501,1751,2001,225
    12.Referent, inspector; IIM1,0251,0501,0751,100
    13.Referent, inspector; IIIM0,9250,9500,9751,000
    14.Referent, inspector; debutantM0,900---
  ------------ *) Se poate utiliza numai în aparatul prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor locale municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi al unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice. Notă **) Se utilizează numai la direcţii sau compartimente de urbanism şi amenajare a teritoriului.II. Funcţii specifice unor ministere1. Ministerul Finanţelor1.1. Garda financiară - personal militarizat Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Comisar principal I AS2,3002,3502,4002,500
    2.Comisar principal IS2,0502,1002,1502,200
    3.Comisar principal IIS1,7501,8001,8501,900
    4.Comisar principal IIIS1,5001,5501,6001,650
    5.Comisar debutantS1,450---
    6.Comisar principal IS.S.D.1,8501,9001,9502,000
    7.Comisar principal IIS.S.D.1,6501,7001,7501,800
    8.Comisar principal IIIS.S.D.1,4001,4501,5001,550
    9.Comisar debutantS.S.D.1,300---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Comisar I AM1,5251,5501,5751,600
    11.Comisar IM1,3501,4001,4501,500
    12.Comisar IIM1,2251,2501,2751,300
    13.Comisar IIIM1,1001,1501,1751,200
    14.Comisar debutantM1,050---
  NOTĂ:Pentru celelalte funcţii utilizate în aparatul Gărzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada în care personalul respectiv desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat.1.2. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    1.Casier trezorier IM1,1501,1751,2001,225
    2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM;G1,0251,0501,0751,100
    3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM;G0,900---
  III. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile pe grade şi trepte profesionale din activităţile administrative, de secretariat, relaţii cu publicul, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire din aparatul propriu al prefecturilor, consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor locale şi al unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publiceFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Economist, inginer, inspector, referent; gradul IAS1,8001,8501,9002,000
    2.Economist, inginer, inspector, referent; gradul IS1,5501,6001,6501,700
    3.Economist, inginer, inspector, referent; gradul IIS1,3501,4001,4501,500
    4.Economist, inginer, inspector, referent; debutantS1,200---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Tehnician, merceolog, contabil, referent; I AM1,2501,3001,3501,400
    6.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM1,1501,1751,2001,225
    7.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM1,0251,0501,0751,100
    8.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM0,9250,9500,9751,000
    9.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM0,900---
    10.Şef cabinet I A*)M1,1501,1751,2001,225
    11.Şef cabinet IM1,0251,0501,0751,100
    12.Şef cabinet IIM0,9250,9500,9751,000
    13.Stenodactilograf IM1,0251,0501,0751,100
    14.Stenodactilograf IIM0,9250,9500,9751,000
    15.Stenodactilograf debutantM0,900---
    16.Casier, magaziner; IM1,0751,1001,1501,200
    17.Casier, magaziner; IIM; G0,9500,9751,0001,025
    18.Casier, magaziner; debutantM; G0,900---
    19.Agent agricol IM1,0751,1001,1501,200
    20.Agent agricol IIM; G0,9500,9751,0001,025
    21.Agent agricol IIIM; G0,8500,8750,9000,925
    22.Agent agricol debutantM; G0,800---
    23.Funcţionar, arhivar; IM1,0501,0751,1001,150
    24.Funcţionar, arhivar; IIM0,9500,9751,0001,025
    25.Funcţionar, arhivar; IIIM0,8500,8750,9000,925
    26.Funcţionar, arhivar; debutantM0,800---
    27.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM1,0001,0251,0501,075
    28.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM0,9000,9250,9500,975
    29.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM0,850---
    30.Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   0,8000,8250,850-
    31.Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   0,7250,7500,775-
    32.Muncitor I A **)   1,2501,3001,400-
    33.Muncitor I   1,1751,2001,225-
    34.Muncitor II   1,1001,1251,150-
    35.Muncitor III   1,0251,0501,075-
    36.Muncitor IV   0,9500,9751,000-
    37.Muncitor V   0,8750,9000,925-
    38.Muncitor VI   0,8000,8250,850-
    39.Muncitor necalificat   0,7250,7500,775-
  Notă *) Se utilizează la funcţiile al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 4,250. Notă **) Acest coeficient de ierarhizare se utilizează pentru salarizarea soferilor de pe autoturismele puse la dispoziţia persoanelor care ocupa funcţii al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 4,800.NOTĂ:1. Salariile de baza sunt mai mari cu 15% pentru personalul încadrat în direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti şi din unităţile subordonate acestora, precum şi pentru personalul încadrat în direcţiile regionale vamale. Salariile de baza ale personalului încadrat în direcţiile pentru probleme de muncă şi protecţie socială şi în inspectoratele de protecţia muncii, judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi ale personalului încadrat în inspecţiile teritoriale în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, sunt mai mari cu 15% .Cu 15% sunt mai mari salariile de baza ale personalului încadrat în inspectoratele şi secţiile teritoriale cu atribuţii de control în domeniul resurselor minerale, precum şi salariile de baza ale personalului cu atribuţii de control din cadrul oficiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru protecţia consumatorilor şi din filialele din subordinea acestora.2. Salariile de baza ale funcţiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf şi dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează cel puţin o limbă străină, în medie, peste 50% din timpul de lucru şi cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza, în medie, cel puţin 30% din timpul de lucru.3. Pentru personalul care îndeplineşte, potrivit legii, atribuţiile funcţiei de şef de stat major apărare civilă şi este încadrat pe funcţiile de execuţie prevăzute la cap. I, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie se adauga 0,400.4. Pentru personalul care îndeplineşte, potrivit legii, pe lângă sarcinile care revin funcţiei de execuţie pe care este încadrat, şi atribuţiile de şef de stat major apărare civilă, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie deţinute se adauga 0,250.5. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.6. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.7. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.8. Funcţiile prevăzute la cap. I lit. a) pot fi denumite şi "conservator pentru protecţia monumentelor" în cadrul oficiilor pentru patrimoniul cultural naţional judeţene şi al municipiului Bucureşti. Pe aceasta funcţie vor fi încadraţi ingineri şi arhitecti.9. În funcţiile de consilier şi inspector de specialitate, pe grade profesionale, prevăzute la cap. I din prezenta anexa, vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti, chimisti, fizicieni şi alţi specialişti, absolvenţi ai învăţământului superior de nivel universitar, care sunt încadraţi în compartimentele de baza ale prefecturilor, ale consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ale celorlalte consilii locale şi ale unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice.10. În funcţiile de referent şi inspector, pe trepte profesionale, prevăzute la cap. I din prezenta anexa, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale, încadraţi în compartimentele de baza ale prefecturilor, ale consiliilor judeţene şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ale consiliilor locale şi ale unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice.
   +  Anexa 3 UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÎNTII. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile ajutatoare din instituţiile de învăţământFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    A. Funcţii didactice ajutătoare*)
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Bibliotecar I A**)S2,0002,0502,1002,200
    2.Bibliotecar IS1,8001,8501,9001,950
    3.Bibliotecar IIS1,5001,5501,6501,750
    4.Bibliotecar IIIS1,3001,3501,4001,450
    5.Bibliotecar debutantS1,200---
    6.Bibliotecar IS.S.D.1,4501,5001,6001,700
    7.Bibliotecar IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    8.Bibliotecar IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    9.Bibliotecar debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician I A***)M1,2501,3001,3501,400
    11.Tehnician I***)M1,1501,1751,2001,225
    12.Tehnician II***)M1,0251,0501,0751,100
    13.Tehnician III***)M0,9250,9500,9751,000
    14.Tehnician debutant***)M0,900---
    15.Bibliotecar I AM1,2501,3001,3501,400
    16.Bibliotecar IM1,1001,1251,1501,200
    17.Bibliotecar IIM1,0001,0251,0501,075
    18.Bibliotecar debutantM0,900---
    19.Şef atelier şcoală IM1,1251,1501,2001,250
    20.Şef atelier şcoală IIM1,0251,0501,0751,100
    21.Şef atelier şcoală IIIM0,9250,9500,9751,000
    22.Laborant, pedagog şcolar****), instructor; IM1,0001,0251,0501,075
    23.Laborant, pedagog şcolar****), instructor; IIM0,9000,9250,9500,975
    24.Pedagog şcolarG0,9000,9250,9500,975
    B. Alte funcţii ajutătoare
    25.Model I   0,9250,9500,9751,000
    26.Model II   0,8250,8500,8750,900
    27.Supraveghetor noapteG0,8250,8500,8750,900
  ----------- *) În statele de funcţii, aprobate instituţiilor de învăţământ potrivit legii, pot fi incluse ca funcţii didactice ajutatoare şi alte funcţii preluate din anexele care se aplică unităţilor bugetare. Notă **) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare şi la Biblioteca Academiei Române. Notă ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoala. Notă ****) Pedagogul şcolar, absolvent al şcolii normale (liceul pedagogic), se salarizeaza corespunzător funcţiei de invatator, iar cel cu studii superioare, ca institutor I sau II, după caz.III. Coeficienţi de ierarhizare pentru alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Secretar I*)S1,8001,8501,9002,000
    2.Secretar IIS1,5501,6001,6501,700
    3.Secretar IIIS1,3501,4001,4501,500
    4.Secretar IVS1,2251,2501,2751,300
    5.Secretar debutantS1,200---
    6.Secretar I*)S.S.D.1,4501,5001,5501,600
    7.Secretar IIS.S.D.1,3001,3251,3751,425
    8.Secretar IIIS.S.D.1,2001,2251,2501,275
    9.Secretar IVS.S.D.1,0751,1001,1251,150
    10.Secretar debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Secretar I AM1,2501,3001,3501,400
    12.Secretar IM1,1501,1751,2001,225
    13.Secretar IIM1,0251,0501,0751,100
    14.Secretar IIIM0,9250,9500,9751,000
    15.Secretar debutantM0,900---
  Notă *) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituţii de învăţământ stabilite de Ministerul Învăţământului.NOTĂ:1. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
   +  Anexa 4 I. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂCoeficienţi de ierarhizare pentru funcţii de specialitate
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale  
    1.Expert-consultant I AS1,9502,0502,1502,250
    2.Expert-consultant IS1,7001,7501,8001,900
    3.Expert-consultant IIS1,5001,5501,6001,650
  II. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE MEDIE ŞI CENTRE DE CALIFICARE ŞI RECALIFICARECoeficienţi de ierarhizare pentru funcţii de specialitateFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert gradul IS1,7001,8001,9002,000
    2.Expert gradul IIS1,4501,5001,5501,600
    3.Expert gradul IIIS1,2501,3001,3501,400
    4.Expert debutantS1,200---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Instructor IM1,2501,3001,3501,400
    6.Instructor IIM1,0501,1001,1501,200
    7.Instructor IIIM0,9500,9751,0001,025
    8.Instructor debutantM0,900---
  NOTĂ:1. La Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă, în funcţiile de expert gradul I, II, III şi debutant pot fi încadraţi şi absolvenţii Şcolii Militare de Aviatie "Aurel Vlaicu".2. Funcţiile de expert se utilizează şi la Casa Agronomului.
   +  Anexa 5 I. UNITĂŢI SANITARE ŞI DE ASISTENŢA SOCIALĂ, ALTELE DECÎT CELE CLINICEA. Coeficienţi de ierarhizare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
                     
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    123456
    1.Medic primarS2,1002,2002,3002,4002,5002,600
    2.Medic specialistS1,6001,6501,7001,8001,9002,000
    3.Medic rezident anul II-VII')S1,2751,3001,3501,4001,4501,500
    4.Medic rezident anul IS1,250-----
    5.MedicS1,4501,5501,6501,7501,8502,000
    6.Medic debutantS1,350-----
    7.Farmacist primar*)S1,8001,9002,0002,1002,2002,300
    8.Farmacist specialistS1,3501,3751,4001,5001,6001,700
    9.Farmacist rezident anul II-III')S1,2751,300----
    10.Farmacist rezident anul IS1,250-----
    11.FarmacistS1,2751,3001,4001,5001,6001,700
    12.Farmacist debutantS1,250-----
    13.Dentist principalS.S.D.1,3501,4001,4501,5001,5501,600
    14.DentistS.S.D.1,0751,1001,1501,2001,2501,300
    15.Dentist debutantS.S.D.1,050-----
    16.Asistent medical principal**)Postliceale1,3501,4001,4501,5001,5501,600
    17.Asistent medical**)Postliceale1,0501,1001,1501,2001,2501,300
    18.Asistent medical debutant**)Postliceale1,000-----
    19.Asistent medical principal**)M1,2001,2501,3001,3501,4001,450
    20.Asistent medical**)M1,0001,0251,0501,0751,1001,150
    21.Asistent medical debutant**)M0,975-----
    22.Tehnician dentar principal***)M1,2501,3001,3501,4001,4501,500
    23.Tehnician dentar***)M1,0001,0251,0501,1001,1501,200
    24.Tehnician dentar debutant***)M0,975-----
    25.Soră medicală principală****)M1,1001,1251,1501,2001,2501,350
    26.Soră medicală****)M0,9250,9500,9751,0001,0251,050
    27.Soră medicală debutantă****)M0,900-----
  ---------- ') Coeficientul de ierarhizare de la fiecare gradatie reprezintă coeficientul corespunzător unui an de studii. Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. Notă **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor. Notă ***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva. Notă ****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.B. Coeficienţi de ierarhizare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
                     
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    123456
    28.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS1,8001,9002,0002,1002,2002,300
    29.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS1,3501,4001,4501,5001,6001,700
    30.Biolog, biochimist, chimist, fizician')S1,2751,3001,325---
    31.Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutantS1,250-----
    32.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social; principalS1,5001,6001,7001,8001,9002,000
    33.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent socialS1,2751,3001,3251,3501,4001,450
    34.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social; debutantS1,250-----
    35.Profesor C.F.M. principal*)S.S.D.1,3501,4001,4501,5001,5501,600
    36.Profesor C.F.M.*)S.S.D.1,0751,1001,1501,2001,2501,300
    37.Profesor C.F.M. debutant*)S.S.D.1,050-----
  C.Coeficienţi de ierarhizare pentru personalul auxiliar sanitar
                     
    38.Infirmieră, agent D.D.D.G0,8500,9000,9250,9500,9751,000
    39.Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG0,750-----
    40.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG0,8000,8250,8500,9001,0001,050
    41.Şofer autosanitară I**)   1,1501,2001,2501,300--
    42.Şofer autosanitară II**)   1,0251,0501,0751,100--
    43.Şofer autosanitară III**)   0,9250,9500,9751,000--
  ') Până la promovarea pe funcţia de fizician specialist, fizicienii încadraţi la gradatii superioare gradatiei 3 vor fi salarizaţi la aceasta gradatie. Notă *) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învăţământul superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa. Notă **) Se aplica nivelul I şi II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelul de salarizare II şi III, soferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.II. UNITĂŢI CLINICE, INSTITUTE ŞI CENTRE MEDICALEA. Coeficienţi de ierarhizare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
                     
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    123456
    1.Medic primarS2,3502,4502,5502,6502,7502,900
    2.Medic specialistS1,7501,8001,8502,0002,1002,200
    3.Farmacist primar*)S2,0002,1002,2002,3002,4002,500
    4.Farmacist specialistS1,5001,5501,6001,7001,8001,900
    5.Asistent medical principalPostliceale1,4001,4501,5001,5501,6001,700
    6.Asistent medicalPostliceale1,1001,1501,2001,2501,3001,350
    7.Asistent medical principalM1,3001,3501,4001,4501,5001,600
    8.Asistent medicalM1,0501,1001,1501,1751,2001,250
    9.Soră medicală principalăM1,2001,2251,2501,3001,3501,450
    10.Soră medicalăM1,0251,0501,0751,1001,1251,150
  B. Coeficienţi de ierarhizare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
                     
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    123456
    11.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS2,0002,1002,2002,3002,4002,500
    12.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS1,4001,5001,6001,7001,8001,900
    13.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social; principalS1,7001,8001,9002,0002,1002,200
    14.Profesor C.F.M. principalS.S.D.1,4001,4501,5001,5501,6001,700
  Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.NOTĂ:1. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-5 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.4. Personalul de specialitate cu pregătire superioară şi medie din unităţile sanitare, care asigura nemijlocit funcţionarea, repararea şi întreţinerea aparatelor medicale, beneficiază de salarii de baza mai mari cu până la 15%. Mărimea concretă a salariilor de baza şi categoriile de personal se stabilesc de Ministerul Sănătăţii, în raport cu complexitatea aparaturii medicale deservite.5. Salariile de baza ale personalului tehnic de inspecţie şi avizare sanitară încadrat în inspectoratele de poliţie sanitară şi medicina preventivă pot fi mai mari cu până la 15% cu avizul Ministerului Sănătăţii.6. În unităţile clinice, pe lângă funcţiile prevăzute la cap. II se pot utiliza şi celelalte funcţii prevăzute la cap. I, potrivit criteriilor şi condiţiilor de ocupare a funcţiilor stabilite de Ministerul Sănătăţii, în baza prevederilor legale.
   +  Anexa 6 UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTAREI. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologicăFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Cercetător ştiinţific principal gradul IS2,4502,6002,7502,900
    2.Cercetător ştiinţific principal gradul IIS1,9502,0502,1502,250
    3.Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS1,6501,7001,7501,800
    4.Cercetător ştiinţificS1,4501,5001,5501,600
    b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate*)
    5.Asistent de cercetare ştiinţificăS1,3251,3501,3751,400
    6.Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS1,300---
    c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
    7.Asistent IM1,2501,3001,3501,400
    8.Asistent IIM1,0501,1001,1501,200
    9.Asistent IIIM0,9500,9751,0001,025
    10.Asistent stagiarM0,900---
  ---------- *) Pe aceste funcţii se încadrează personalul din cercetare până la atestare.II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din proiectareFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Proiectant gradul IS1,9001,9502,0002,050
    2.Proiectant gradul IIS1,6501,7001,7501,800
    3.Proiectant gradul IIIS1,3501,4001,4501,500
    4.Proiectant gradul IVS1,2251,2501,2751,300
    5.Proiectant debutantS1,200---
    6.Subinginer cartograf IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    7.Subinginer cartograf IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    8.Subinginer cartograf IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    9.Subinginer cartograf debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician proiectant IM1,2501,3001,3501,400
    11.Tehnician proiectant II*)M1,0501,1001,1501,200
    12.Tehnician proiectant III*)M0,9500,9751,0001,025
    13.Tehnician proiectant debutant*)M0,900---
  ------------ *) Coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi pentru aceasta funcţie se utilizează şi la funcţiile: desenator tehnic; cartograf.NOTĂ:1. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade şi trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
   +  Anexa 7 UNITĂŢI DE INFORMATICA Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitateFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Analist, programator, inginer de sistem; I AS2,0502,1502,2502,350
    2.Analist, programator, inginer de sistem; IS1,8501,9001,9502,000
    3.Analist, programator, inginer de sistem; IIS1,6501,7001,7501,800
    4.Analist, programator, inginer de sistem; IIIS1,3501,4001,4501,500
    5.Analist, programator, inginer de sistem; IVS1,2251,2501,2751,300
    6.Analist, programator, inginer de sistem; debutantS1,200---
    7.Informatician, conductor tehnic; IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    8.Informatician, conductor tehnic; IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    9.Informatician, conductor tehnic; IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    10.Informatician, conductor tehnic; debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Analist (programator) ajutor I AM1,2501,3001,3501,400
    12.Analist (programator) ajutor IM1,1501,1751,2001,225
    13.Analist (programator) ajutor IIM1,0251,0501,0751,000
    14.Analist (programator) ajutor IIIM0,9250,9500,9751,000
    15.Analist (programator) ajutor; debutantM0,900---
    16.Operator, controlor date; IM1,1501,1751,2001,225
    17.Operator, controlor date; IIM1,0251,0501,0751,100
    18.Operator, controlor date; IIIM0,9250,9500,9751,000
    19.Operator, controlor date; IVM0,8250,8500,8750,900
    20.Operator, controlor date; debutantM0,800---
  NOTĂ:1. Salariile de baza pentru personalul încadrat în funcţiile din prezenta anexa, din cadrul Centrului de Tehnologia Informatiei Financiare din subordinea Ministerului Finanţelor, Centrului Roman de Comerţ Exterior din subordinea Ministerului Comerţului şi Oficiului Central de Plata a Pensiilor, sunt mai mari cu 15% .2. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade şi trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
   +  Anexa 8 UNITĂŢI DE CULTURAI. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografieFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, artist instrumentist I;S        
    gradul I*)2,1502,2502,3502,450
    gradul II*)1,8501,9001,9502,050
    gradul III*)1,6501,7001,7501,800
    gradul IV1,4501,5001,5501,600
    gradul V1,2501,3001,3501,400
    debutant1,200---
    2.Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat;S        
    gradul I2,0502,1502,2502,350
    gradul II1,7001,7501,8501,950
    gradul III1,4501,5001,5501,600
    3.Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă;S        
    gradul I1,8501,9001,9502,050
    gradul II1,6501,7001,7501,800
    gradul III1,4501,5001,5501,600
    gradul IV1,2501,3001,3501,400
    debutant1,200---
    4.Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S        
    gradul I1,5501,6001,7001,800
    gradul II1,3501,4001,4501,500
    gradul III1,2501,2751,3001,325
    debutant1,200---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;          
    I   1,2501,3001,3501,400
    II   1,0501,1001,1501,200
    III   0,9250,9500,9751,000
    6.Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;          
    I   1,2501,3001,3501,400
    II   1,0501,1001,1501,200
    III   0,9250,9500,9751,000
    debutant   0,900---
    7.Maestru artist circ, artist circ;          
    I   1,6501,7501,8502,000
    II   1,4501,5001,5501,600
    III   1,2501,3001,3501,400
    IV   1,0501,1001,1501,200
    V   0,9500,9751,0001,025
    debutant   0,900---
    8.Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine;          
    I   1,1001,1251,1501,200
    II   1,0001,0251,0501,075
    III   0,9000,9250,9500,975
    debutant   0,875---
    9.Regizor scenă (culise), secretar platou;M        
    I1,1001,1251,1501,200
    II1,0001,0251,0501,075
    III0,9000,9250,9500,975
    debutant0,875---
    10.Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM;G0,8250,8500,8750,900
    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
    11.Muncitor I   1,3001,3251,350-
    II   1,2001,2251,250-
    III   1,1001,1251,150-
    IV   1,0001,0251,050-
    V   0,9000,9250,950-
    VI   0,8000,8250,850-
  ------------- *) Se utilizează şi pentru salarizarea funcţiei de concertmaistru cu studii superioare.NOTĂ:1. Muncitorii vor fi încadraţi pe trepte profesionale în raport cu complexitatea lucrărilor şi cu răspunderea în munca, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Culturii cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.2. Personalul care a ocupat funcţia de artist instrumentist sau funcţia de instrumentist cu studii superioare, până la aplicarea prezentei legi, va fi încadrat în funcţia de artist instrumentist I şi, respectiv, artist instrumentist II, cu menţinerea gradului profesional şi a gradatiei avute.II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara, muzee, biblioteci, case de cultura, cămine culturale şi alte instituţii de culturaFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;S        
    gradul I1,6501,7501,8502,000
    gradul II1,4501,5001,5501,600
    gradul III1,2501,3001,3501,400
    debutant1,200---
    2.Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter,S        
    corespondent local);        
    gradul I*)1,6001,6501,7001,800
    gradul II1,3501,4001,4501,500
    gradul III1,2251,2501,2751,300
    debutant1,200---
    3.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar;S        
    gradul I A1,8001,8501,9002,000
    gradul I1,5001,5501,6501,750
    gradul II1,3001,3501,4001,450
    debutant1,200---
    4.Referent, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;S        
    gradul I1,5501,6001,7001,800
    gradul II1,3501,4001,4501,500
    gradul III1,2501,2751,3001,325
    debutant1,200---
    5.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, referent, redactor, secretar de redacţie;S.S.D        
    gradul I1,4501,5001,6001,700
    gradul II1,2501,3001,3501,400
    gradul III1,0751,1001,1501,200
    debutant1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    6.Restaurator**), conservator, trezorier,M        
    gestionar custode sală;        
    treapta I1,2501,3001,3501,400
    treapta II1,1001,1251,1501,200
    treapta III1,0001,0251,0501,075
    debutant0,900---
    7.Bibliotecar, redactor, referent, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M        
    treapta I A1,2501,3001,3501,400
    treapta I1,1001,1251,1501,200
    treapta II1,0001,0251,0501,075
    debutant0,900---
    8.Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M;G        
    treapta I1,0501,1001,1501,200
    treapta II0,9250,9500,9751,000
    treapta III0,8250,8500,8750,900
    debutant0,800---
    9.Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM;G0,8250,8500,8750,900
  Notă *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editura). Notă **) Pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional, în instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare.NOTĂ:1. Persoanele încadrate în unităţile de cultura, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa, în mod cu totul excepţional, cu aprobarea nominală a ministrului culturii, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade şi trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
   +  Anexa 9 UNITĂŢI SPORTIVEI. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportiveFuncţii de execuţie
               
    Nr. crt.Nivelul Funcţia studiilor*)Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I A1,9502,0002,1002,200
    2.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I1,7501,8001,8501,900
    3.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II1,5501,6001,6501,700
    4.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I1,3501,4001,4501,500
    5.Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II1,2251,2501,2751,300
    6.Instructor sportiv debutant1,200---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7.Instructor sportiv I, referent I1,2501,3001,3501,400
    8.Instructor sportiv II, referent II1,1001,1251,1501,200
    9.Instructor sportiv III, referent III1,0001,0251,0501,075
    10.Instructor sportiv debutant0,900---
  ----------- *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Notă **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului.II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportiveFuncţii de execuţie
               
    Nr. crt.Nivelul Funcţia studiilor*)Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
    1.Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I1,6001,6501,7001,750
    2.Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II1,3501,4001,4501,500
    3.Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III1,2251,2501,2751,300
    4.Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV1,1251,1501,1751,200
    5.Antrenor categoria V1,0251,0501,0751,100
    6.Antrenor debutant, referent sportiv debutant1,000---
  Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Notă **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.NOTĂ:Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
   +  Anexa 10 UNITĂŢI VAMALECoeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitateFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Controlor general specialistS2,0502,1002,1502,200
    2.Controlor generalS1,8501,9001,9502,000
    3.Controlor vamal gradul IS1,6501,7001,7501,800
    4.Controlor vamal gradul IIS1,4501,5001,5501,600
    5.Controlor vamal debutantS1,350---
    6.Controlor vamal gradul IS.S.D.1,5501,6001,6501,700
    7.Controlor vamal gradul IIS.S.D.1,3501,4001,4501,500
    8.Controlor vamal gradul IIIS.S.D.1,1501,2001,2501,300
    9.Controlor vamal debutantS.S.D.1,100---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Controlor vamal IM1,3501,4001,4501,500
    11.Controlor vamal IIM1,2251,2501,2751,300
    12.Controlor vamal IIIM1,1001,1501,1751,200
    13.Controlor vamal debutantM1,050---
  NOTĂ:1. Salariile de baza ale personalului încadrat în unităţile vamale sunt mai mari cu 15% .2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.4. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
   +  Anexa 11 UNITĂŢI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURICoeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitateFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    1.Comandant instructorS1,7251,7501,8001,850
    2.Şef mecanic instructorS1,6251,6501,7001,750
    a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
    3.ComandantS1,7501,8001,8501,900
    4.Şef mecanicS1,6501,7001,7501,800
    5.Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electricianS1,4001,4501,5001,550
    6.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS1,2251,2501,3001,350
    7.Ofiţer aspirantS1,200---
    b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
    8.Căpitan dragorM1,3501,4001,4501,500
    9.CăpitanM1,2501,3001,3501,400
    10.Şef mecanicM1,1501,2001,2501,300
    11.Dragor şefM1,1001,1501,2001,250
    12.Ofiţer punteM1,0501,0751,1001,150
    13.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM1,0251,0501,0751,100
    14.DragorM0,9250,9500,9751,000
    15.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM0,900---
    c) Funcţii de execuţie comune pe nave
    16.Şef staţie RTGM1,1251,1501,1751,200
    17.Ofiţer RTG IM1,0001,0501,100-
    18.Ofiţer RTG IIM0,9000,9250,9500,975
    19.Şef echipaj   1,0751,1001,125-
    20.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   1,0001,0251,050-
    21.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   0,9250,9500,975-
    22.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   0,900---
    23.Scafandru autonom   1,2251,2501,275-
    24.Scafandru greu   1,1251,1501,200-
    25.Scafandru debutant   1,050---
    d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
    - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
    26.Căpitan de port specialistS1,6501,7001,7501,800
    27.Căpitan de port gradul IS1,4001,4501,5001,550
    - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
    28.Căpitan de port gradul IIM1,2501,3001,3501,400
    29.Ofiţer de port gradul IM1,1001,1251,1501,200
    30.Ofiţer de port gradul IIM1,0001,0251,0501,075
    31.Ofiţer de port debutantM0,900---
  Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a), b) şi c) din prezenta anexa, în funcţie de dotarea şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:1. Criterii şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc de Ministerul Transporturilor, prin ordin al ministrului, şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare.2. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
   +  Anexa 12 LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE, DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE, CENTRULUI NAŢIONAL DE REPRODUCŢIE ŞI SELECŢIE A ANIMALELORCoeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expertS1,8001,9002,0502,200
    2.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IS1,5501,6001,6501,700
    3.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIS1,3501,4001,4501,500
    4.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIIS1,2251,2501,2751,300
    5.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutantS1,200---
    6.Medic primar veterinar**)S2,1002,2002,3252,450
    7.Medic veterinar gradul IS1,8001,8501,9001,975
    8.Medic veterinar gradul IIS1,5501,6001,6501,725
    9.Medic veterinar gradul IIIS1,3001,3501,4001,475
    10.Medic veterinar debutantS1,250---
    11.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    12.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    15.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I AM1,2501,3001,3501,400
    16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM1,0501,1001,1501,200
    17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM0,9500,9751,0001,025
    18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM0,900---
    19.Asistent veterinar I, tehnician veterinar I AM1,3001,3751,4001,450
    20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM1,1001,1501,2001,250
    21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM1,0001,0251,0501,075
    22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM0,900---
    23.Agent veterinar IŞc. prof.0,9250,9500,9751,000
    24.Agent veterinar IIŞc. prof.0,8250,8500,8750,900
    25.Agent veterinar debutantŞc. prof.0,800---
  Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. Notă ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).NOTĂ: 1. Nivelul salariilor de la nr. crt. 1-5 se poate utiliza şi pentru funcţia de inspector de specialitate din cadrul inspectoratelor cu personalitate juridică.2. Nivelul salariilor din prezenta anexa se aplică în mod corespunzător şi personalului încadrat în alte laboratoare, de subordonare centrala sau locală, potrivit specificului activităţii.3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.5. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
   +  Anexa 12 A OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUICoeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitateFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inginer cadastru gradul I AS2,0502,1002,1502,200
    2.Inginer cadastru gradul IS1,5501,6001,6501,700
    3.Inginer cadastru gradul IIS1,3501,4001,4501,500
    4.Inginer cadastru gradul IIIS1,2251,2501,2751,300
    5.Inginer cadastru debutantS1,200---
    6.Subinginer cadastru IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    7.Subinginer cadastru IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    8.Subinginer cadastru IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    9.Subinginer cadastru debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician cadastru I AM1,2501,3001,3501,400
    11.Tehnician cadastru IM1,0501,1001,1501,200
    12.Tehnician cadastru IIM0,9500,9751,0001,025
    13.Tehnician cadastru debutantM0,900---
    14.Operator cadastru IM;G0,9250,9500,9751,000
    15.Operator cadastru IIM;G0,8250,8500,8750,900
    16.Operator cadastru debutantM;G0,800---
  NOTĂ:1. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.3. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
   +  Anexa 12 B AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitateFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inspector de specialitate expert, inginer expert*)S1,8001,9002,0502,200
    2.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IS1,5501,6001,6501,700
    3.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIS1,3501,4001,4501,500
    4.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIIS1,2251,2501,2751,300
    5.Inspector, inginer*); debutantS1,200---
    6.Subinginer IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    7.Subinginer IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    8.Subinginer IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    9.Subinginer debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician, observator condiţii mediu; I A**)M1,2501,3001,3501,400
    11.Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M1,0501,1001,1501,200
    12.Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M0,9500,9751,0001,025
    13.Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M0,900---
  ---------- *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi observator condiţii mediu este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.NOTĂ:1. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.3. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.4. Salariile din prezenta anexa sunt mai mari cu 15% .
   +  Anexa 13 ALTE INSTITUŢII (UNITĂŢI) DE SUBORDONARE CENTRALA DECÎT CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE Nr. V/1 - V/9Coeficienţi de ierarhizare pentru activitatea de specialitateFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul IS1,8001,9002,0502,200
    2.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIS1,5501,6001,6501,700
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIIS1,3501,4001,4501,500
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IVS1,2251,2501,2751,300
    5.Referent, inspector; debutantS1,200---
    6.Referent IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    7.Referent IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    8.Referent IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    9.Referent debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Referent IM1,2501,3001,3501,400
    11.Referent IIM1,1501,1751,2001,225
    12.Referent IIIM1,0251,0501,0751,100
    13.Referent IVM0,9250,9500,9751,000
    14.Referent debutantM0,900---
  NOTĂ:1. Pentru personalul încadrat în unităţile speciale teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, care executa controlul stocurilor - rezerve de stat -, salariile de baza sunt mai mari cu 15% .2. În funcţiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale, prevăzute la lit. a) din prezenta anexa, vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti, chimisti, fizicieni şi alţi specialişti, absolvenţi ai învăţământului superior de nivel universitar, care sunt încadraţi în compartimentele de baza din specialitatea unităţii respective.3. În funcţiile de referent, pe trepte profesionale, prevăzute la lit. b) din prezenta anexa, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale, încadraţi în compartimentele de baza din specialitatea unităţii respective.4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.5. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.6. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
   +  Anexa 13 A AEROCLUBUL ROMÂNIEII. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    1.Personal navigant şi tehnic navigant profesionist          
      clasa I   1,8501,9001,9502,000
      clasa a II-a   1,6001,6501,7001,750
      clasa a III-a   1,4001,4501,5001,550
      clasa a IV-a   1,2251,2501,3001,350
      clasa a V-a   1,200---
  Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.2. Personal tehnic aeronautic Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
    1.Inginer de aviaţieS        
    clasa I1,8501,9001,9502,000
    clasa a II-a1,6001,6501,7001,750
    clasa a III-a1,4001,4501,5001,550
    clasa a IV-a1,2251,2501,3001,350
    debutant1,200---
    b) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
    2.Tehnician de aviaţieM        
    clasa I1,2501,3001,3501,400
    clasa a II-a1,1501,1751,2001,225
    clasa a III-a1,0251,0501,0751,100
    clasa a IV-a0,9250,9500,9751,000
    debutant0,900---
    3.Mecanic de aviaţieŞcoală tehnică de aviaţie sau echivalentă        
    clasa I1,3501,4001,450-
    clasa a II-a1,1501,2001,250-
    clasa a III-a1,0001,0501,100-
    clasa a IV-a0,9250,9500,975-
    debutant0,900---
    4.Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism etc.)M Şcoală profesională        
    clasa I1,1501,1751,200-
    clasa a II-a1,0751,1001,125-
    clasa a III-a1,0001,0251,050-
    clasa a IV-a0,9250,9500,975-
    debutant0,900---
    5.Maistru de aviaţieŞcoală de maiştri de aviaţie        
    clasa I1,4501,5001,5501,600
    clasa a II-a1,2501,3001,3501,400
    clasa a III-a1,0501,1001,1501,200
  3. Personal operativ aeronautic Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Meteorolog aeronautic specialistS        
    gradul I1,8501,9001,9502,000
    gradul II1,6001,6501,7001,750
    gradul III1,4001,4501,5001,550
    gradul IV1,2251,2501,3001,350
    debutant1,200---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    2.Meteorolog aeronauticM + curs de calificare        
    I1,1001,1501,2001,250
    II1,0001,0251,0501,075
    debutant0,900---
    3.Controlor trafic dirijareM + curs de calificare        
    I1,2501,3001,350-
    II1,1001,1501,200-
    III1,0001,0251,050-
    4.Controlor trafic operaţiuni auxiliareM + curs de calificare        
    I1,1501,2001,2501,300
    II1,0251,0501,0751,100
    III0,9250,9500,9751,000
    debutant0,900---
  NOTĂ:1. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
   +  Anexa 14 I. ALTE UNITĂŢI BUGETARE DECÎT CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE Nr. V/1-V/10, PRECUM ŞI ACTIVITATEA DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII, ÎNTREŢINERE-REPARAŢII DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT, SĂNĂTATE, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CULTURA, SPORT ŞI DIN CELELALTE UNITĂŢI CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr. V/1-V/10Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inginer, economist; specialist I AS1,8001,9002,0502,200
    2.Inginer, economist, referent; gradul IS1,5501,6001,6501,700
    3.Inginer, economist, referent; gradul IIS1,3501,4001,4501,500
    4.Inginer, economist, referent; gradul IIIS1,2251,2501,2751,300
    5.Inginer, economist, referent; debutantS1,200---
    6.Subinginer I, conductor arhitect I, arhivist I, tehnician-economist IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    7.Subinginer II, conductor arhitect II, arhivist II, tehnician-economist IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    8.Subinginer III, conductor arhitect III, arhivist III, tehnician-economist IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    9.Subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician, merceolog, contabil, referent; I AM1,2501,3001,3501,400
    11.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM1,1501,1751,2001,225
    12.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM1,0251,0501,0751,100
    13.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM0,9250,9500,9751,000
    14.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM0,900---
  II. SERVICII DE CONTENCIOSCoeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier juridic gradul I AS1,8001,9002,0502,200
    gradul I1,5501,6001,6501,700
    gradul II1,3501,4001,4501,500
    gradul III1,2251,2501,2751,300
    debutant1,200---
  III. COEFICIENŢI DE IERARHIZARE PENTRU PERSONALUL DIN ACTIVITATEA DE SECRETARIAT-ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE, ÎNTREŢINERE-REPARAŢII ŞI DE DESERVIRE DIN UNITĂŢILE PENTRU CARE COEFICIENŢII DE IERARHIZARE AI FUNCŢIILOR DE SPECIALITATE SÎNT PREVĂZUŢI ÎN ANEXELE Nr. V/1-V/10
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    1.Administrator          
    IM1,2501,3001,3501,400
    IIM1,1251,1501,1751,200
    IIIM1,0001,0251,0501,075
    2.Şef depozit          
    IM1,1001,1251,1501,200
    IIM1,0001,0251,0501,075
    3.Casier, magaziner;          
    IM1,0751,1001,1501,200
    IIM;G0,9500,9751,0001,025
    debutantM;G0,900---
    4.Stenodactilograf          
    IM1,0251,0501,0751,100
    IIM0,9250,9500,9751,000
    debutantM0,900---
    5.Secretar, secretar-dactilograf;          
    IM;G0,9500,9751,0001,025
    IIM;G0,8500,8750,9000,925
    debutantM;G0,800---
    6.Funcţionar, arhivar;          
    IM1,0501,0751,1001,150
    IIM0,9500,9751,0001,025
    IIIM0,8500,8750,9000,925
    debutantM0,800---
    7.Şef formaţie pază, pompieri   0,9500,9751,000-
    8.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier;          
    I   0,8000,8250,850-
    II   0,7250,7500,775-
    9.Maistru I   1,2001,2251,2501,300
    10.Maistru II   1,1001,1251,1501,175
    11.Muncitor I   1,1751,2001,225-
    II   1,1001,1251,150-
    III   1,0251,0501,075-
    IV   0,9500,9751,000-
    V   0,8750,9000,925-
    VI   0,8000,8250,850-
    12.Muncitor necalificat   0,7250,7500,775-
  IV. CORPUL GARDIENILOR PUBLICICoeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile specifice Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    1.Inspector-instructor gradul I AS1,8001,9002,0502,200
    2.Inspector-instructor gradul IS1,5501,6001,6501,700
    3.Inspector-instructor gradul IIS1,3501,4001,4501,500
    4.Inspector-instructor gradul IIIS1,2251,2501,2751,300
    5.Inspector-instructor debutantS1,200---
    6.Instructor IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    7.Instructor IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    8.Instructor IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    9.Instructor debutantS.S.D.1,050---
    10.Instructor I AM1,2501,3001,3501,400
    11.Instructor IM1,1501,1751,2001,225
    12.Instructor IIM1,0251,0501,0751,100
    13.Instructor IIIM0,9250,9500,9751,000
    14.Gospodar armurier IM;G1,2001,2251,2501,300
    15.Gospodar armurier IIM;G1,1001,1251,1501,175
    16.Gardian principal*)M;G1,2001,2251,2501,300
    17.Gardian public IM;G1,1501,1751,2001,250
    18.Gardian public IIM;G1,0501,0751,1001,125
  Notă *) Se utilizează pentru cel mult 10% din numărul total al gardienilor publici.NOTĂ:1. Funcţiile de conducere din Corpul gardienilor publici, precum şi indemnizaţiile de conducere corespunzătoare acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.2. Salariaţii care au fost încadraţi pe trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.5. Pentru personalul care, potrivit legii, îndeplineşte pe lângă sarcinile ce revin funcţiei de execuţie pe care este încadrat şi atribuţiile funcţiei de şef de stat major apărare civilă, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie deţinute se adauga 0,250.
   +  Anexa 15 PERSONAL CLERICALCoeficienţi de ierarhizare pentru personalul clerical*)
                         
    Nr. crt.Nivelul studiilorVechimea în activitatea bisericească
    până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 anipeste 25 de ani
    1.PreotS                
    gradul I--2,0502,1502,2002,2502,3502,450
    gradul II-1,7001,7251,7501,8001,8501,9002,000
    definitiv-1,5251,5501,5751,6001,6251,6501,700
    debutant1,500-------
    2.PreotM                
    gradul I-1,4751,5001,5251,5501,5751,6001,700
    definitiv-1,4001,4251,4501,4751,5001,5501,600
    debutant1,375-------
  Notă *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat sa certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.NOTĂ:Contribuţia de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului încadrat în unităţile de cult se stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului unităţilor de cult din ţara şi a personalului deservent al cultului ortodox, care îşi desfăşoară activitatea în străinătate, aprobată prin Legea nr. 88/1994, şi, respectiv, Ordonanţei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, aprobată prin Legea nr. 130/1994.Numărul de personal din unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri pentru care se acordă o contribuţie la nivelul a doua salarii de baza minime brute pe ţara se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. -------