LEGE Nr. 84 din 12 iulie 1996a imbunatatirilor funciare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 159 din 24 iulie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Amenajările de îmbunătăţiri funciare sunt lucrări complexe de construcţii hidrotehnice şi agropedoameliorative, de prevenire şi inlaturare a acţiunii factorilor de risc - seceta, exces de apa, eroziunea solului şi inundaţii - pe terenurile cu destinaţie agricolă sau silvică, având ca scop valorificarea capacităţii de producţie a terenurilor şi a plantelor şi introducerea în circuitul economic a terenurilor neproductive. (2) Prin amenajările de îmbunătăţiri funciare se asigura, după caz, surse de apa pentru irigarea culturilor agricole şi alimentarea cu apa a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole şi industriale, precum şi protecţia localităţilor şi a căilor de comunicaţie împotriva efectelor alunecarilor de teren, a inundaţiilor şi protecţia lacurilor de acumulare împotriva colmatarii. (3) Amenajările de îmbunătăţiri funciare contribuie, prin efectul lor, la protecţia şi ameliorarea mediului.  +  Articolul 2 (1) Prin amenajări de îmbunătăţiri funciare, în sensul prezentei legi, se înţelege următoarele lucrări de construcţii, instalaţii şi dotări aferente: a) îndiguiri şi regularizări ale cursurilor de apa prin care se asigura, în principal, protecţia terenurilor şi a drumurilor împotriva inundaţiilor, surse locale de apa şi emisari pentru scurgerea apelor; b) amenajări de irigaţii, orezării, prin care se asigura aprovizionarea controlată a solului şi a plantelor cu cantităţile de apa necesare dezvoltării culturilor şi creşterii producţiei agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare, transport, distribuţie şi evacuare a apei şi, după caz, lucrări de nivelare a terenului; c) amenajări de drenaj şi desecare, care au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului de umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării condiţiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport şi de evacuare în emisari a apei în exces; d) amenajări de combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, prin care se previn, se diminuează sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protecţia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanţi, stingerea formatiunilor torentiale, stabilizarea nisipurilor mişcătoare; e) amenajări pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide şi pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând şi lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afinare adinca, rigole şi santuri de scurgere a apei, araturile în benzi cu coame, udarile de spalare a sarurilor, aplicarea de amendamente, precum şi îngrăşăminte, în scopul valorificării pentru agricultura şi, după caz, pentru silvicultura; f) amenajări silvice de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi a plantaţiilor antierozionale. (2) Amenajările de îmbunătăţiri funciare se asociaza, după caz, cu lucrări pentru protecţia terenurilor şi a bunurilor împotriva inundaţiilor şi pentru asigurarea şi exploatarea sursei de apa. (3) Pot constitui, în condiţiile legii, cauza de utilitate publică de interes naţional sau local amenajările de îmbunătăţiri funciare care se referă la lucrările de irigaţii, de drenaj şi de desecare, de combatere a eroziunii solului, de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări şi a nisipurilor mişcătoare, de îndiguiri şi de regularizări ale cursurilor de apa, ori la înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie şi a plantaţiilor antierozionale, finanţate de la bugetul de stat sau, după caz, din alte surse.  +  Articolul 3Realizarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare la nivel naţional are loc pe baza Programului naţional de amenajare a teritoriului, iar la nivel local, conform nevoilor administraţiilor publice locale, a persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale şi locale de amenajare a teritoriului, în corelare cu Programul naţional de amenajare a teritoriului.  +  Articolul 4Proiectarea, executarea şi exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se fac în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, silvice, cai de comunicaţie, în acord cu interesele proprietarilor de terenuri şi cu documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, ţinând seama de cerinţele de protecţie a mediului.  +  Articolul 5 (1) Realizarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se face cu acordul scris al proprietarilor de terenuri, potrivit legii. (2) Acordul se referă la: a) amenajarea suprafeţelor de teren care le aparţin; b) trecerea libera a personalului însărcinat cu efectuarea cercetărilor şi a studiilor de teren, cu proiectarea, executarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor şi a instalaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi a personalului autorizat conform dispoziţiilor prezentei legi. (3) Proprietarii sau, după caz, deţinătorii de terenuri, împreună cu cei care iniţiază realizarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, vor reglementa, în cadrul acordului, după caz, schimburile de terenuri şi despăgubirile.Cheltuielile generate de aceste reglementări se suporta din sursa de finanţare a lucrărilor.  +  Articolul 6Realizarea lucrărilor care servesc mai mulţi proprietari de terenuri necesita exproprierea pentru cauza de utilitate publică a terenului ocupat definitiv de ampriza şi de zona de protecţie a acestor lucrări.  +  Articolul 7Ocuparea temporară sau definitivă a terenurilor aflate în circuitul agricol şi silvic, dezafectarile şi demolarile de construcţii, precum şi exproprierile, în scopul realizării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, se fac potrivit legii.  +  Articolul 8 (1) Terenurile expropriate pentru realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare aparţin domeniului privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Terenurile prevăzute la alin. (1) se administrează de către persoanele fizice sau juridice care exploatează lucrările.  +  Articolul 9Afectarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare în funcţiune sau prevăzute a se realiza, de către alte investiţii sau de către modificări ale folosintelor terenurilor pe care le servesc, necesita acordul proprietarului lucrărilor. Pentru amenajările realizate sau prevăzute a se realiza cu fonduri de la bugetul de stat, acordul se emite de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 10Scoaterea din funcţiune a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 11Organizarea şi funcţionarea sistemului de supraveghere, evaluare, prognoza şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul agricol se asigura de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în colaborare cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 12Coordonarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul agricol se face de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 13Programul privind realizarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare prioritare, pe terenurile care aparţin domeniului public de interes naţional sau local, precum şi domeniului privat al statului, se stabileşte de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi, după caz, de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pe baza strategiilor întocmite de aceste ministere şi a documentaţiilor tehnico-economice.  +  Capitolul 2 Cercetare şi proiectare  +  Articolul 14Activităţile de cercetare, studii de teren şi proiectare în domeniul imbunatatirilor funciare se asigura, după caz, de către institute de profil, staţiuni experimentale şi agenţi economici de specialitate atestaţi.  +  Articolul 15Studiile şi proiectele pentru amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul agricol se realizează în corelare cu organizarea teritoriului agricol, se avizează de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prin organele sale de specialitate, şi pot fi aplicate dacă conţin toate acordurile, avizele şi aprobările prevăzute de lege.  +  Capitolul 3 Executarea şi receptionarea lucrărilor  +  Articolul 16Delimitarea amplasamentelor lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi a suprafeţelor de teren care se scot temporar sau definitiv din circuitul agricol, stabilirea şi reglementarea despăgubirilor, precum şi schimburile de teren se fac, potrivit legii, înainte de începerea execuţiei lucrărilor de către beneficiarul de investiţie, proiectantul lucrărilor, proprietarii de terenuri şi antreprenorul general.  +  Articolul 17Urmărirea execuţiei lucrărilor de îmbunătăţiri funciare se face de către beneficiar.  +  Articolul 18 (1) Sistarea execuţiei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, finanţate de la bugetul de stat, se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort. (2) Obiectivele de investiţii sistate vor fi conservate, după caz, în condiţii care să asigure integritatea corespunzătoare stadiului realizat.  +  Articolul 19Receptionarea şi punerea în funcţiune a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se fac de către beneficiar, proiectant, executant şi proprietarii de teren, potrivit legii.  +  Articolul 20Pentru fiecare amenajare de îmbunătăţiri funciare finanţată de la bugetul de stat se va întocmi cartea tehnica a construcţiei, prin grija investitorului, potrivit legii.  +  Capitolul 4 Exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor  +  Articolul 21Lucrările de îmbunătăţiri funciare din domeniul agricol, finanţate de la bugetul de stat sau din alte surse ale Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, sunt proprietate publică.  +  Articolul 22 (1) Întreţinerea şi repararea lucrărilor sunt obligatorii pentru toţi deţinătorii de amenajări de îmbunătăţiri funciare. (2) Regulile generale de întreţinere şi de reparaţii ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare se stabilesc de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 23Întreţinerea şi repararea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, realizate de proprietarii de terenuri din surse proprii, din credite sau din alte surse, se executa de către aceştia.  +  Articolul 24Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare şi persoanele juridice sau fizice de specialitate care administrează lucrări de îmbunătăţiri funciare au obligaţia să asigure paza acestor lucrări.  +  Articolul 25Folosirea lucrărilor şi a apei din amenajările de îmbunătăţiri funciare, finanţate de la bugetul de stat, în alte scopuri decît cele stabilite prin documentaţiile aprobate se poate face numai cu acordul organelor abilitate potrivit legii.  +  Articolul 26Aplicarea agrotehnicii antierozionale pe terenurile cu potenţial de eroziune sau afectate de eroziune este obligatorie pentru proprietarii acestor terenuri.  +  Capitolul 5 Finanţarea lucrărilor  +  Articolul 27 (1) Se finanţează de la bugetul de stat: a) cercetarea în domeniul imbunatatirilor funciare; b) studiile de prefezabilitate, fezabilitate, proiectele tehnice, caietele de sarcini şi detaliile de execuţie şi execuţia lucrărilor pentru obiectivele de investiţii prevăzute în listele de investiţii aprobate în condiţiile legii; c) reabilitarea construcţiilor şi a instalaţiilor de îmbunătăţiri funciare care condiţioneaza funcţionarea amenajărilor de utilitate publică, deteriorate de acţiunea factorilor de risc, de modificarea regimului de proprietate şi de folosire a terenurilor; d) lucrările de îmbunătăţiri funciare necesare pentru protecţia mediului din zone şi domenii importante; e) cheltuielile necesare pentru conservarea obiectivelor de investiţii, finanţate de la bugetul de stat, sistate; f) acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din amenajările de îmbunătăţiri funciare; g) realizarea şi funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoza şi avertizare privind efectul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, parte componenta a sistemului naţional de monitorizare pentru protecţia mediului; h) cadastrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, componenta a cadastrului agricol de specialitate. (2) Criteriile privind selectarea obiectivelor de investiţii care se includ în listele de investiţii ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, lucrările care se finanţează de la bugetul de stat, precum şi stabilirea importantei deosebite a construcţiilor, instalaţiilor, obiectivelor, zonelor şi domeniilor sunt prezentate în regulamentul de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 28Cheltuielile pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, efectuate de Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare sau de persoanele juridice sau fizice care desfăşoară astfel de activităţi, se suporta de către beneficiari. Aceste cheltuieli pot fi subvenţionate total sau parţial de la bugetul de stat, în condiţiile legii.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 29Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, contravenţională sau penală.  +  Articolul 30Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de nefunctionare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare sau împiedicarea accesului la conservarea sau salvarea acestora constituie infracţiune de distrugere şi se pedepseşte conform art. 217 din Codul penal.  +  Articolul 31 (1) Constituie contravenţii la normele privind proiectarea, executarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi protecţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) nerespectarea prevederilor din regulamentele şi normativele tehnice în vigoare privind proiectarea, execuţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi protecţia lucrărilor; b) executarea de lucrări agricole pe terenurile amenajate antierozional fără respectarea regulilor şi a tehnologiilor prevăzute în documentaţiile tehnico-economice aprobate, pe baza cărora s-au realizat amenajările, precum şi neaplicarea agrotehnicii antierozionale pe terenurile cu potenţial de eroziune; c) neintretinerea şi nerepararea lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor şi a echipamentelor din amenajări, precum şi risipa de apa ca urmare a nerespectării regulilor de folosire a echipamentelor de udare şi a regulamentelor de exploatare, de către administratorii lucrărilor sau de către persoanele juridice sau fizice care exploatează lucrările; d) refuzul de a permite accesul persoanelor împuternicite pe terenurile pe care se afla lucrări de îmbunătăţiri funciare, în vederea exercitării dreptului de control asupra modului cum se executa, se exploatează, se întreţin şi se repara lucrările, în afară de cazul în care, potrivit actelor normative, este necesară o autorizaţie specială; e) depozitarea de materiale şi utilaje, neautorizata de către Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare sau, după caz, de către persoanele juridice sau fizice de specialitate care exploatează lucrările, precum şi depunerea gunoaielor şi a altor deşeuri în canale, în bazine de aspiratie şi de refulare ale statiilor de pompare, în spaţiile tehnice şi în zonele de protecţie a lucrărilor; f) pasunatul animalelor pe canale, pe plantaţii şi perdele forestiere de protecţie, fără autorizarea administratorilor legali sau a proprietarilor; g) scaldatul oamenilor şi animalelor şi adaparea animalelor în canale, în bazinele statiilor de pompare a apei sau în alte locuri decît cele destinate şi amenajate în acest scop; h) executarea de construcţii ori înfiinţarea de plantaţii în zona de protecţie a lucrărilor, fără acordul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare sau, după caz, a persoanelor juridice sau fizice care exploatează aceste lucrări; i) taierea arborilor, tufarisurilor şi puietilor din perdelele şi plantaţiile forestiere de protecţie aferente lucrărilor, fără acordul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare sau, după caz, al persoanelor juridice sau fizice care exploatează aceste lucrări şi fără respectarea normelor silvice; j) extragerea de pământ, nisip, pietriş sau orice materiale din zona de protecţie a lucrărilor; k) folosirea lucrărilor şi a apei din amenajări în alte scopuri decît cele stabilite prin documentaţiile tehnico-economice aprobate sau convenite prin contract; l) nerespectarea dispoziţiilor privind sistarea sau refacerea lucrărilor realizate necorespunzător faţă de prevederile din documentaţiile tehnico-economice aprobate; m) modificarea, degradarea sau folosirea în alte scopuri a zonei de protecţie a lucrărilor; n) deversarea şi depozitarea de substanţe chimice, radioactive şi alte substanţe, reziduuri sau deşeuri toxice în/pe lucrări sau în spaţiile tehnice şi în zona de protecţie a lucrărilor sau pe terenurile amenajate; o) executarea de construcţii ori modificarea sau extinderea construcţiilor în amenajările de îmbunătăţiri funciare, fără acordul deţinătorului acestor amenajări sau cu încălcarea condiţiilor prevăzute în acord; p) darea în exploatare a construcţiilor sau a instalaţiilor în amenajările de îmbunătăţiri funciare în zona de protecţie, fără autorizaţia deţinătorului acestor amenajări; r) dizlocarea, deteriorarea şi manevrarea de către persoane neautorizate a stavilarelor, gratarelor, vanelor, bazinelor şi a altor construcţii şi instalaţii de îmbunătăţiri funciare. (2) Zonele de protecţie ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare sunt stabilite prin documentaţiile tehnice de execuţie.  +  Articolul 32Contravenţiile prevăzute la art. 31 se sancţionează astfel: a) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei; b) cele prevăzute la lit. b), f), şi g), cu amendă de la 50.000 lei la 250.000 lei; c) cele prevăzute la lit. e), cu amendă de la 250.000 lei la 500.000 lei; d) cele prevăzute la lit. h), i) şi k), cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei; e) cele prevăzute la lit. c) şi d), cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei; f) cele prevăzute la lit. j), l), m) şi r), cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei; g) cele prevăzute la lit. n), o) şi p), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.  +  Articolul 33 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin procese-verbale încheiate de specialiştii împuterniciţi în acest scop de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de către Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare. (2) Ofiţerii şi subofiterii de poliţie au obligaţia ca, la cererea organului constatator, să asigure sprijin pentru legitimarea contravenientului în vederea întocmirii procesului-verbal.  +  Articolul 34 (1) Sancţiunile contravenţionale se aplică atât persoanelor fizice, cît şi persoanelor juridice. (2) La aplicarea sancţiunilor, pe lângă împrejurările prevăzute de lege, se vor avea în vedere şi constatările referitoare la importanţa lucrărilor de îmbunătăţiri funciare afectate.  +  Articolul 35Contravenţiilor prevăzute la art. 31 şi sancţiunilor prevăzute la art. 32 li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 36Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va elabora regulamentul de aplicare a acesteia, care va stabili modul de aducere la îndeplinire a prevederilor sale, cu avizul Ministerului Finanţelor, al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Regulamentul se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 37Pentru folosirea eficienta a apei şi a instalaţiilor de irigaţii, precum şi pentru protecţia antierozionala a solului, proprietarii terenurilor din aceeaşi amenajare de îmbunătăţiri funciare se pot constitui în asociaţii de îmbunătăţiri funciare, potrivit legii şi statutelor proprii.  +  Articolul 38Amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul agricol, finanţate de la bugetul de stat, sunt supuse controlului şi supravegherii de specialitate din partea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi Ministerului Finanţelor, pe toată durata execuţiei şi funcţionarii acestora.  +  Articolul 39Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:- Legea nr. 7/1974 cu privire la realizarea, exploatarea, întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare, cu modificările şi completările aduse prin decretele Consiliului de Stat nr. 55/1975 şi nr. 68/1983;- H.C.M. nr. 152/1975 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul irigatiilor şi al celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare;- prevederile art. 3 din Decretul-lege nr. 43/1990, referitoare la suportarea în totalitate de la bugetul de stat a activităţilor de îmbunătăţiri funciare;- prevederile anexei nr. 2, liniuţa a 7-a, la Hotărârea Guvernului nr. 740/1990 privind unele măsuri în domeniul finanţării-creditarii investiţiilor la unităţile de stat, precum şi cu privire la transmiterea fondurilor fixe între întreprinderile de stat;- orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din ziua de 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din ziua de 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN--------------