CONVENŢIA EUROPEANĂ DE EXTRĂDARE*) din 13 decembrie 1957 (*actualizată*)(*actualizată până la data de 24 iunie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 14 mai 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 24 iunie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 74 din 7 aprilie 2005; LEGEA nr. 224 din 1 iunie 2006.-------------**) Traducere.Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,considerind ca scopul Consiliului Europei este de a infaptui o uniune mai strinsa între membrii săi,considerind ca acest obiectiv poate fi atins prin incheierea de acorduri sau prin adoptarea unei acţiuni comune în domeniul juridic,încredinţate ca acceptarea unor reguli uniforme în materie de extradare este de natura a face sa progreseze aceasta opera de unificare,au convenit după cum urmeaza:  +  Articolul 1Obligaţia de a extradaPărţile contractante se angajează să-şi predea reciproc, potrivit regulilor şi sub condiţii determinate prin articolele urmatoare, persoanele care sunt urmarite pentru o infractiune sau cautate în vederea executarii unei pedepse sau a unei măsuri de siguranţă de către autorităţile judiciare ale părţii solicitante.  +  Articolul 2Fapte care dau loc la extradare1. Vor da loc la extradare faptele pedepsite de legile părţii solicitante şi ale părţii solicitate cu o pedeapsă privativa de libertate sau cu o măsura de siguranţă privativa de libertate de cel puţin un an sau cu o pedeapsă mai severa. Când pe teritoriul părţii solicitante a intervenit o condamnare la o pedeapsă ori când s-a aplicat o măsura de siguranţă, sancţiunea pronunţată va trebui să fie de o durată de cel puţin 4 luni.2. Dacă cererea de extradare vizeaza mai multe fapte distincte, pedepsite fiecare de legea părţii solicitante şi a părţii solicitate cu o pedeapsă privativa de libertate sau cu o măsura de siguranţă privativa de libertate, dar dintre care unele nu indeplinesc condiţia privind durata pedepsei, partea contractantă solicitata va avea facultatea sa acorde extradarea şi pentru acestea din urma.3. Orice parte contractantă, a carei legislatie nu autorizeaza extradarea pentru anumite infractiuni vizate la paragraful 1 al prezentului articol, va putea, în ceea ce o priveste, sa excluda aceste infractiuni din câmpul de aplicare a convenţiei.4. Orice parte contractantă, care doreste să se prevaleze de facultatea prevăzută la paragraful 3 al prezentului articol, va notifica secretarului general al Consiliului Europei, o dată cu depunerea instrumentului sau de ratificare sau de aderare, fie o lista a infracţiunilor pentru care extradarea este autorizata, fie o lista a infracţiunilor pentru care extradarea este exclusa, cu indicarea dispoziţiilor legale care autorizeaza sau exclud extradarea. Secretarul general al Consiliului Europei va comunică aceste liste celorlalţi semnatari.5. Dacă, ulterior, alte infractiuni vor fi excluse de la extradare prin legislatia unei părţi contractante, aceasta va notifica o atare excludere secretarului general al Consiliului Europei, care va informa despre aceasta pe ceilalti semnatari. Aceasta notificare nu va produce efect decit la expirarea unui termen de 3 luni socotit de la data primirii ei de către secretarul general.6. Oricare parte contractantă, care va fi folosit facultatea prevăzută la paragrafele 4 şi 5 ale prezentului articol, va putea oricând supune aplicarii prezentei conventii infractiuni care au fost excluse de la aceasta. Ea va notifica aceste modificari secretarului general al Consiliului Europei, care le va comunică celorlalţi semnatari.7. Oricare parte contractantă va putea aplica regula reciprocitatii în ceea ce priveste infractiunile excluse din câmpul de aplicare a convenţiei, în temeiul prezentului articol.  +  Articolul 3Infractiuni politice1. Extradarea nu se va acorda, dacă infractiunea pentru care este ceruta este considerata de partea solicitata ca infractiune politica sau ca fapta conexa unei asemenea infractiuni.2. Aceeasi regula se va aplica, dacă partea solicitata are motive temeinice de a crede ca cererea de extradare motivata printr-o infractiune de drept comun a fost prezentată în vederea urmaririi sau pedepsirii unei persoane pentru considerente de rasa, de religie, de naţionalitate sau de opinii politice ori ca situaţia acestei persoane risca să fie agravata pentru unul sau altul dintre aceste motive.3. În aplicarea prezentei conventii, atentatul la viaţa unui sef de stat sau a unui membru al familiei sale nu va fi considerat ca infractiune politica.4. Aplicarea prezentului articol nu va afecta oblibaţiile pe care părţile le vor fi asumat sau le vor asuma potrivit oricarei alte conventii internationale cu caracter multilateral.  +  Articolul 4Infractiuni militareExtradarea motivata de infractiuni militare care nu constituie infractiuni de drept comun este exclusa din câmpul de aplicare a prezentei conventii.  +  Articolul 5Infractiuni fiscaleÎn materie de taxe şi impozite, de vama şi de schimb valutar, extradarea se va acorda, în condiţiile prevăzute de prezenta convenţie, numai dacă s-a hotarit astfel între părţile contractante pentru fiecare infractiune sau categorie de infractiuni.  +  Articolul 6Extradarea naţionalilor1. a) Orice parte contractantă are dreptul sa refuze extradarea resortisantilor săi. b) Fiecare parte contractantă va putea, printr-o declaratie facuta o dată cu semnarea sau cu depunerea instrumentului sau de ratificare sau de aderare, sa defineasca, în ceea ce o priveste, termenul de resortisant în înţelesul prezentei conventii. c) Calitatea de resortisant se va aprecia la data hotărârii asupra extradarii. Totusi, dacă aceasta calitate nu este recunoscută decit între data hotărârii şi data avuta în vedere pentru predare, partea solicitata va putea, de asemenea, să se prevaleze de dispoziţia alin. a) al prezentului paragraf.2. Dacă partea solicitata nu-şi extradeaza propriul resortisant, ea va trebui, la cererea părţii solicitante, sa supuna cauza autorităţilor competente, astfel incit să se poată exercita urmariri judiciare, dacă este cazul. În acest scop, dosarele, informaţiile şi obiectele privind infractiunea se vor transmite gratuit pe calea prevăzută la paragraful 1 al art. 12. Partea solicitanta va fi informata despre rezultatul cererii sale.  +  Articolul 7Locul savirsirii infractiunii1. Partea solicitata va putea refuza sa extradeze persoana reclamata pentru o infractiune care, potrivit legislaţiei sale, a fost savirsita în totul sau în parte pe teritoriul sau ori într-un loc asimilat teritoriului sau.2. Când infractiunea, motivând cererea de extradare, a fost comisa în afara teritoriului părţii solicitante, extradarea nu va putea fi refuzata decit dacă legislatia părţii solicitate nu autorizeaza urmarirea unei infractiuni de acelasi fel, savirsita în afara teritoriului sau ori nu autorizeaza extradarea pentru infractiunea formind obiectul cererii.  +  Articolul 8Urmariri în curs pentru aceleasi fapteO parte solicitata va putea refuza sa extradeze o persoană reclamata, dacă aceasta persoana se afla şi sub urmarirea sa pentru fapta sau faptele în legătură cu care se cere extradarea.  +  Articolul 9Non bis în idemExtradarea nu se va acorda când persoana reclamata a fost judecata definitiv de către autorităţile competente ale părţii solicitate, pentru fapta sau faptele pentru care extradarea este ceruta. Extradarea va putea fi refuzata, dacă autorităţile competente ale părţii solicitate au hotarit sa nu intreprinda urmariri sau sa puna capat urmaririlor pe care le-au exercitat pentru aceeasi fapta sau aceleasi fapte.  +  Articolul 10PrescriptiaExtradarea nu se va acorda, dacă prescriptia actiunii sau a pedepsei este implinita potrivit legislaţiei fie a părţii solicitante, fie a părţii solicitate.  +  Articolul 11Pedeapsa capitalaDacă fapta pentru care se cere extradarea este pedepsita cu pedeapsa capitala de către legea părţii solicitante şi dacă, în atare caz, aceasta pedeapsa nu este prevăzută de legislatia părţii solicitate, sau în mod normal aici nu este executata, extradarea nu va putea să fie acordată decit cu condiţia ca partea solicitanta sa dea asigurări considerate ca indestulatoare de către partea solicitata ca pedeapsa capitala nu se va executa.  +  Articolul 12Cererea şi actele ajutatoare1. Cererea se va formula în scris şi va fi prezentată pe cale diplomatica. Asupra altei cai se va putea conveni prin înţelegere directa între doua sau mai multe părţi.2. Se vor prezenta, în sprijinul cererii: a) originalul sau copia autentica fie de pe o hotărâre de condamnare executorie, fie de pe un mandat de arestare sau de pe orice alt act având putere egala, eliberat în formele prescrise de legea părţii solicitante; b) o expunere a faptelor pentru care se cere extradarea.Data şi locul savirsirii lor, calificarea lor legala şi referirile la dispozitiile legale ce le sunt aplicabile se vor indica în modul cel mai exact posibil; şi c) o copie de pe dispozitiile legale aplicabile sau, dacă aceasta nu este cu putinta, o declaratie asupra dreptului aplicabil, precum şi semnalmentele cele mai precis posibile ale persoanei reclamate şi orice alte informaţii de natura a determina identitatea şi naţionalitatea sa.  +  Articolul 13Informaţii suplimentareDacă informaţiile comunicate de partea solicitanta se dovedesc insuficiente pentru a permite părţii solicitate sa pronunte o hotărâre în aplicarea prezentei conventii, aceasta din urma parte va cere complinirea informaţiilor necesare şi va putea fixa un termen pentru obtinerea acestor informaţii.  +  Articolul 14Regula specialitatii1. Persoana care va fi predata nu va fi nici urmarita, nici judecata, nici deţinută în vederea executarii unei pedepse sau măsuri de siguranţă, nici supusă oricarei alte restrictii a libertatii sale individuale, pentru orice fapt anterior predarii, altul decit cel care a motivat extradarea, în afară de cazurile urmatoare: a) când partea care a predat-o consimte. O cerere va fi prezentată în acest scop, însoţită de actele prevăzute la art. 12 şi de un proces-verbal judiciar consemnind declaratiile extradatului. Acest consimtamint se va da atunci când infractiunea pentru care este cerut atrage ea insasi obligaţia de extradare potrivit prezentei conventii; b) când, având posibilitatea sa o faca, persoana extradata nu a parasit în cele 45 de zile urmatoare eliberarii sale definitive teritoriul părţii careia îi fusese predata ori dacă s-a inapoiat acolo după ce l-a parasit.2. Totusi partea solicitanta va putea lua masurile necesare în vederea, pe de-o parte, a unei eventuale trimiteri a persoanei de pe teritoriul sau, iar pe de altă parte, a intreruperii prescripţiei potrivit legislaţiei sale, inclusiv recurgerea la o procedură în lipsa.3. Când calificarea data faptei incriminate va fi modificata în cursul procedurii, persoana extradata nu va fi urmarita sau judecata decit în măsura în care elementele constitutive ale infractiunii recalificate ar ingadui extradarea.  +  Articolul 15Reextrădarea către un al treilea statÎn afara cazului prevăzut la paragraful 1 lit. b) al art. 14, consimtamintul părţii solicitate va fi necesar spre a ingadui părţii solicitante sa predea unei alte părţi sau unui stat tert persoana care i-a fost predata şi care ar fi cautata de cealalta parte sau de statul tert pentru infractiuni anterioare predarii. Partea solicitata va putea cere prezentarea actelor prevăzute la paragraful 1 al art. 12.  +  Articolul 16Arestarea provizorie1. În caz de urgenta, autorităţile competente ale părţii solicitante vor putea cere arestarea provizorie a persoanei cautate; autorităţile competente ale părţii solicitate vor statua asupra acestei cereri potrivit legii acestei părţi.2. Cererea de arestare provizorie va indica existenta unuia dintre documentele prevăzute la paragraful 2 lit. a) al art. 12 şi va face cunoscuta intentia de a trimite o cerere de extradare; ea va menţiona infractiunea pentru care se va cere extradarea, data şi locul unde a fost comisa, precum şi, în măsura posibilului, semnalmentele persoanei cautate.3. Cererea de arestare provizorie se va transmite autorităţilor competente ale părţii solicitate fie pe cale diplomatica, fie direct prin posta sau telegraf, fie prin Organizaţia Internationala de Politie Criminala (Interpol), fie prin orice alt mijloc, lasind o urma scrisa sau incuviintata de partea solicitata. Autoritatea solicitanta va fi informata neintirziat despre urmarea data cererii sale.4. Arestarea provizorie va putea inceta dacă, în termen de 18 zile de la arestare, partea solicitata nu a fost sesizata prin cererea de extradare şi documentele menţionate la art. 12; ea nu va trebui, în nici un caz, să depăşească 40 de zile de la arestare. Totusi punerea în libertate provizorie este posibila oricând, partea solicitata având însă de luat orice măsură pe care o va aprecia necesară spre a evita fuga persoanei reclamate.5. Punerea în libertate nu va fi opusa unei noi arestari şi extradarii, dacă cererea de extradare este primita ulterior.  +  Articolul 17Concurs de cereriDacă extradarea este ceruta în concurs de către mai multe state, fie pentru aceeasi fapta, fie pentru fapte diferite, partea solicitata va statua, tinind seama de toate imprejurarile şi în mod deosebit de gravitatea şi de locul savirsirii infracţiunilor, de datele respective ale cererilor, de naţionalitatea persoanei reclamate şi de posibilitatea unei extradari ulterioare către alt stat.  +  Articolul 18Predarea extradatului1. Partea solicitata va face cunoscuta părţii solicitante, pe calea prevăzută la paragraful 1 al art. 12, hotărârea sa asupra extradarii.2. Orice respingere totala sau parţială va fi motivata.3. În caz de acceptare, partea solicitanta va fi informata despre locul şi data predarii, precum şi asupra duratei detentiei executate în vederea extradarii de către persoana reclamata.4. Sub rezerva cazului prevăzut la paragraful 5 al prezentului articol, dacă persoana reclamata nu a fost preluata la data fixata, ea va putea fi pusa în libertate la expirarea unui termen de 15 zile socotit de la această dată şi va fi, în orice caz, pusa în libertate la expirarea unui termen de 30 de zile; partea solicitata va putea refuza sa o extradeze pentru aceeasi fapta.5. În caz de forta majoră care împiedica predarea sau primirea persoanei de extradat, partea interesata va informa despre aceasta pe cealalta parte; ambele părţi se vor pune de acord asupra unei noi date de predare, iar dispozitiile paragrafului 4 al prezentului articol vor fi aplicabile.  +  Articolul 19Predarea aminata sau condiţionată1. Partea solicitata va putea, după ce va fi statuat asupra cererii de extradare, sa amine predarea persoanei cerute, pentru a putea fi urmarita de ea insasi, sau, dacă persoana a fost deja condamnata, să poată executa, pe teritoriul sau, o pedeapsă aplicabila pentru un alt fapt decit acela pentru care este ceruta extradarea.2. În loc de a amina predarea, partea solicitata va putea preda temporar părţii solicitante persoana ceruta, în condiţii ce vor fi determinate de comun acord între părţi.  +  Articolul 20Remiterea de obiecte1. La cererea părţii solicitante, partea solicitata va retine şi va remite, în măsura permisa de legislatia sa, obiectele: a) care pot fi folosite ca elemente doveditoare; sau b) care, provenind din infractiune, au fost gasite în momentul arestarii în posesia persoanei reclamate sau au fost descoperite ulterior.2. Remiterea obiectelor vizate la paragraful 1 al prezentului articol se va efectua chiar în cazul în care extradarea, care a fost deja admisa, nu ar putea avea loc ca urmare a mortii sau evadarii persoanei reclamate.3. Când numitele obiecte vor fi susceptibile de retinere sau de confiscare pe teritoriul părţii solicitate, aceasta din urma va putea, în vederea unei proceduri penale în curs, să le pastreze temporar sau să le remita sub condiţia restituirii.4. Sunt totusi rezervate drepturile pe care partea solicitata sau tertii le-ar fi dobândit asupra acestor obiecte. Dacă asemenea drepturi exista, obiectele se vor restitui la terminarea procesului, cit mai curind cu putinta şi fără cheltuieli, părţii solicitate.  +  Articolul 21Tranzitul1. Tranzitul prin teritoriul uneia dintre părţile contractante se va incuviinta la cerere, adresata pe calea prevăzută la paragraful 1 al art. 12, cu condiţia sa nu fie vorba despre vreo infractiune considerata de partea solicitata pentru tranzit ca având un caracter politic ori pur militar, tinind seama de art. 3 şi 4 ale prezentei conventii.2. Tranzitul unui resortisant, în înţelesul art. 6, al tarii solicitate pentru tranzit, va putea fi refuzat.3. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 4 din prezentul articol, prezentarea documentelor prevăzute la paragraful 2 al art. 12 va fi necesară.4. În cazul în care va fi folosita calea aeriana, se va face aplicarea urmatoarelor dispozitii: a) când nu va fi prevăzută o aterizare, partea solicitanta va instiinta partea peste al carei teritoriu se va zbura şi va atesta existenta unuia dintre documentele prevăzute la paragraful 2 lit. a) al art. 12.În caz de aterizare fortata, aceasta notificare va produce efectele cererii de arestare provizorie prevăzute la art. 16, iar partea solicitanta va adresa o cerere formala de tranzit; b) când va fi prevăzută o aterizare, partea solicitanta va adresa o cerere formala de tranzit.5. Totusi o parte va putea declara, o dată cu semnarea prezentei conventii sau la depunerea instrumentului sau de ratificare sau de aderare, că nu va incuviinta tranzitul unei persoane decit în aceleasi condiţii cu cele ale extradarii sau cu unele dintre ele. În aceste cazuri, se va putea aplica regula reciprocitatii.6. Tranzitul persoanei extradate nu se va efectua prin traversarea unui teritoriu unde ar fi motive să se creada ca viaţa sau libertatea sa ar putea fi amenintate pentru motive legate de rasa, religia, naţionalitatea sau opiniile sale politice.  +  Articolul 22ProceduraÎn afara unor dispozitii contrare ale prezentei conventii, legea părţii solicitate este singura aplicabila procedurii de extradare, precum şi celei a arestarii provizorii.  +  Articolul 23Limbile folositeDocumentele de prezentat vor fi redactate fie în limba părţii solicitante, fie în cea a părţii solicitate. Aceasta din urma va putea cere o traducere în una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei, la alegerea ei.  +  Articolul 24Cheltuieli1. Cheltuielile ocazionate de extradare pe teritoriul părţii solicitate vor fi în sarcina acestei părţi.2. Cheltuielile ocazionate de tranzit prin teritoriul părţii solicitate pentru tranzit vor fi în sarcina părţii solicitante.3. În caz de extradare, provenind de pe un teritoriu nemetropolitan al părţii solicitate, cheltuielile ocazionate de transportul între acest teritoriu şi teritoriul metropolitan al părţii solicitante vor fi în sarcina acesteia din urma. Aceeasi regula se va aplica pentru cheltuielile ocazionate de transportul între teritoriul nemetropolitan al părţii solicitate şi teritoriul metropolitan al acesteia.  +  Articolul 25Definirea masurilor de siguranţăÎn înţelesul prezentei conventii, termenul măsuri de siguranţă desemneaza orice măsuri privative de libertate care au fost dispuse complementar sau în substituirea unei pedepse, prin hotărâre a unei jurisdictii penale.  +  Articolul 26Rezerve1. Oricare parte contractantă va putea, o dată cu semnarea prezentei conventii sau cu depunerea instrumentului sau de ratificare sau de aderare, sa formuleze o rezervă cu privire la una sau mai multe dispozitii determinate ale convenţiei.2. Oricare parte contractantă care va fi formulat o rezervă o va retrage de îndată ce imprejurarile o vor permite. Retragerea se va face prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei.3. O parte contractantă care va fi formulat o rezervă cu privire la o dispoziţie a convenţiei nu va putea cere aplicarea acestei dispozitii de către o altă parte decit în măsura în care ea insasi o va fi acceptat.  +  Articolul 27Câmpul de aplicare teritoriala1. Prezenta convenţie se va aplica teritoriilor metropolitane ale părţii contractante.2. Ea se va aplica deopotriva, în ceea ce priveste Franţa, Algeriei şi departamentelor de dincolo de mari, iar în ceea ce priveste Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Insulelor Canalului şi Insulei Man.3. Republica Federala Germania va putea extinde aplicarea prezentei conventii Landului Berlin, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. Acesta va notifica declaratia celorlalte părţi.4. Prin înţelegere directa între doua sau mai multe părţi, câmpul de aplicare a prezentei conventii se va putea extinde în condiţiile stipulate în aceasta înţelegere oricărui teritoriu al uneia dintre aceste părţi, altul decit cele vizate la paragrafele 1, 2 şi 3 ale prezentului articol şi caruia una dintre părţi îi asigura relatiile internationale.  +  Articolul 28Relatii între prezenta convenţie şi acordurile bilaterale1. Prezenta convenţie abroga, în ceea ce priveste teritoriile cărora se aplică, acele dispozitii din tratate, conventii sau acorduri bilaterale care, între doua părţi contractante, guverneaza materia extradarii.2. Părţile contractante nu vor putea incheia între ele acorduri bilaterale sau multilaterale decit pentru completarea dispoziţiilor prezentei conventii sau pentru a inlesni aplicarea principiilor cuprinse în aceasta.3. Când între doua sau mai multe părţi contractante extradarea se practica în temeiul unei legislatii uniforme, părţile vor fi libere să-şi reglementeze raporturile mutuale în materie de extradare, sprijinindu-se exclusiv pe acest sistem, independent de dispozitiile prezentei conventii. Acelasi principiu va fi aplicabil între doua sau mai multe părţi contractante, având fiecare în vigoare o lege prevazind executarea pe teritoriul sau a mandatelor de arestare emise pe teritoriul celeilalte sau celorlalte părţi. Părţile contractante care exclud sau vor exclude din raporturile lor mutuale aplicarea prezentei conventii, potrivit dispoziţiilor prezentului paragraf, urmeaza sa adreseze în acest scop o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Acesta va comunică celorlalte părţi contractante orice notificare primita în temeiul prevederilor prezentului paragraf.  +  Articolul 29Semnarea, ratificarea, intrarea în vigoare1. Prezenta convenţie va ramine deschisa spre semnare membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificata, iar instrumentele de ratificare se vor depune pe linga secretarul general al Consiliului Europei.2. Convenţia va intra în vigoare după 90 de zile de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare.3. Ea va intra în vigoare, faţă de oricare semnatar care o va ratifica ulterior, după 90 de zile de la depunerea instrumentului de ratificare.  +  Articolul 30Aderarea1. Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al consiliului sa adere la prezenta convenţie. Rezolutia privind aceasta invitatie urmeaza sa primeasca acordul unanim al membrilor consiliului, care au ratificat convenţia.2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe linga secretarul general al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va produce efect după 90 de zile de la depunerea sa.  +  Articolul 31DenuntareaOricare parte contractantă va putea, în ceea ce o priveste, sa denunte prezenta convenţie, adresind o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Aceasta denuntare va produce efect după 6 luni de la data primirii notificarii sale de către secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 32NotificariSecretarul general al Consiliului Europei va notifica membrilor consiliului şi guvernului fiecarui stat care a aderat la prezenta convenţie: a) depunerea fiecarui instrument de ratificare sau de aderare; b) data intrarii în vigoare; c) orice declaratie facuta în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 6 şi ale paragrafului 5 al art. 21; d) orice rezerva formulata în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 26; e) retragerea oricarei rezerve efectuate în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 26; f) orice notificare de denuntare primita în aplicarea dispoziţiilor art. 31 al prezentei conventii şi data la care aceasta va produce efect.Drept pentru care, subsemnatii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezenta convenţie.Întocmită la Paris la 13 decembrie 1957, în limbile franceza şi engleza, ambele texte având aceeasi valabilitate, într-un singur exemplar care se va depune în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunică o copie certificata pentru conformitate de pe aceasta guvernelor semnatare.-----------