DECIZIE nr. 556 din 7 iunie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 15 august 2007    Ion Predescu - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorTudorel Toader - judecătorAntonia Constantin - procurorIoana Marilena Chiorean - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Adicost Distribution" - S.R.L. din Suceava în Dosarul nr. 1.209/2/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal răspunde consilier juridic Ovidiu-Liviu Donţu, cu împuternicire la dosar, pentru autorul excepţiei, lipsă fiind cealaltă parte, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autorului excepţiei solicită admiterea acesteia, întrucât norma care sancţionează cu amendă de 10% din cifra de afaceri totală contravenţiile prevăzute de Legea concurenţei este inechitabilă, ducând la falimentul unei firme de distribuţie. Se încalcă astfel prevederile din Constituţie referitoare la libertatea economică.Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, deoarece accesul persoanelor juridice la activitatea economică se desfăşoară în condiţiile legii, iar statul are obligaţia de a asigura protecţia concurenţei loiale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 17 ianuarie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 1.209/2/2006, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996. Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială "Adicost Distribution" - S.R.L. din Suceava într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de anulare a deciziei Consiliului Concurenţei, prin care autorul excepţiei a fost sancţionat cu amendă contravenţională pentru încălcarea art. 51 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 21/1996.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că sancţiunea aplicată unui distribuitor asupra cifrei totale de afaceri, pentru încălcarea regulilor de concurenţă constatate, în cuantum procentual din cifra de afaceri afectează libertatea economică, libera iniţiativă şi competiţia permanentă între agenţii economici. Totodată, lipsa de proporţionalitate între cuantumul sancţiunilor aplicate furnizorului şi distribuitorilor, care sunt răspunzători în solidar, fără ca pentru dovada vinovăţiei să fie necesară dovedirea intenţiei sau a faptului că eventualele practici anticoncurenţiale au fost puse în aplicare, precum şi afectarea concurenţei într-un anumit segment de piaţă conduc la încălcarea dreptului la un proces echitabil.Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia în sensul că dispoziţiile criticate nu încalcă dreptul la un proces echitabil, întrucât măsurile dispuse de autoritatea de concurenţă şi sancţiunile aplicate de aceasta sunt de natură administrativă, putând fi atacate pe calea contenciosului administrativ. De asemenea, dispoziţiile criticate nu contravin libertăţii comerţului, deoarece instituirea, prin legea concurenţei, în sarcina autorităţii de concurenţă a dreptului de a constata şi aplica sancţiuni contravenţionale pentru acele fapte care constituie încălcări în materie de concurenţă dă expresie tocmai obligaţiei statului de a asigura protecţia concurenţei.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât libertatea comerţului nu poate fi asigurată decât prin impunerea unui climat de disciplină economică la care agenţii economici trebuie să se conformeze şi, în consecinţă, legiuitorul are competenţa de a stabili sancţiuni corespunzătoare.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională este legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005, având următorul cuprins: "Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţiunii următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6 sau ale art. 12;"Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile criticate sunt contrare prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 45 privind libertatea economică şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi ale art. 135 alin. (1) privind economia de piaţă.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:Dispoziţiile de lege criticate prin care se stabileşte sancţiunea care trebuie aplicată pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6 sau ale art. 12 din Legea concurenţei nu sunt de natură să afecteze libertatea economică, prevăzută de art. 45 din Constituţie, şi nici libertatea comerţului, prevăzută de art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea fundamentală, întrucât, pe de-o parte, statul are obligaţia să impună reguli de disciplină economică, pe care agenţii economici trebuie să le respecte, iar, pe de altă parte, legiuitorul are competenţa de a stabili sancţiunile corespunzătoare pentru nerespectarea acestora. De asemenea, accesul liber al persoanelor la o activitate economică şi liberă iniţiativă este garantat, "în condiţiile legii".Totodată, Curtea constată că textul criticat prevede că sancţiunea este amenda "de până la 10% [...]", iar, potrivit art. 52 din Legea nr. 21/1996, Consiliul Concurenţei - autoritatea competentă să constate şi să sancţioneze contravenţiile prevăzute de Legea concurenţei - trebuie să individualizeze sancţiunea aplicată, ţinând seama de gravitatea şi durata faptei şi de consecinţele sale asupra concurenţei.Cu privire la critica autorului excepţiei referitoare la încălcarea dreptului la un proces echitabil, prevăzut de art. 21 alin. (3) din Constituţie, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece deciziile Consiliului Concurenţei privind sancţionarea contravenţiilor prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1996 pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare. Astfel, se asigură posibilitatea părţilor de a beneficia de toate garanţiile dreptului la un proces echitabil.În final, Curtea nu poate reţine pretinsa încălcare a prevederilor art. 53 din Constituţie, întrucât nu s-a constatat existenţa vreunui drept sau al vreunei libertăţi care să fi fost restrânse prin dispoziţiile de lege criticate.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Adicost Distribution" - S.R.L. din Suceava în Dosarul nr. 1.209/2/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 iunie 2007.PREŞEDINTE,ION PREDESCUMagistrat-asistent,Ioana Marilena Chiorean--------