LEGE Nr. 79 din 12 iulie 1996pentru modificarea şi completarea Legii Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 17 iulie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ILegea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993 se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 7 alineatul 2 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Curtea este organizată în 5 secţii - civilă, penală, comercială, de contencios administrativ şi militară -, Completul de 9 judecători şi Secţiile Unite, fiecare având competenţa proprie."2. După articolul 18 se introduce articolul 18^1 cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - În afară completelor de judecată ale secţiilor funcţionează şi un complet constituit din 9 judecători, prezidat de vicepreşedintele Curţii Supreme de Justiţie. În lipsa vicepreşedintelui, completul va fi prezidat de un preşedinte de secţie sau de un judecător desemnat în acest scop."3. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:  +  Capitolul 4 "Competenţa secţiilor Curţii Supreme de Justiţie şi a Completului de 9 judecători"4. După articolul 23 se introduce articolul 23^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 23^1. - Completul de 9 judecători judeca recursurile în cauzele judecate în prima instanţa de secţiile Curţii Supreme de Justiţie şi recursul în anulare în cauzele în care secţiile Curţii au pronunţat sentinţe rămase definitive prin nerecurare ori decizii în soluţionarea recursurilor ordinare."5. Articolul 25 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Curtea Suprema de Justiţie se constituie în Secţii Unite pentru: a) judecarea recursurilor în anulare în cauzele în care Completul de 9 judecători a pronunţat decizii în recurs ordinar; b) judecarea recursurilor în interesul legii; c) soluţionarea, în condiţiile prezentei legi, a sesizarilor privind schimbarea jurisprudenţei Curţii Supreme de Justiţie; d) sesizarea Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii legilor, înainte de promulgare."6. Articolul 40 litera a) se completează şi va avea următorul cuprins:"a) participa la şedinţele de judecată ale secţiilor şi ale Completului de 9 judecători."  +  Articolul IIRecursurile şi recursurile în anulare în curs de judecată la Secţiile Unite vor fi trimise spre soluţionare Completului de 9 judecători.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN -------------------------