HOTĂRÂRE nr. 803 din 25 iulie 2007privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea şi controlul riscurilor substanţelor existente şi a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu a substanţelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 10 august 2007    În scopul asigurării aplicării în România a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea şi controlul riscurilor substanţelor existente, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu a substanţelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93 ,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se desemnează Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea şi controlul riscurilor substanţelor existente, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 084 din 5 aprilie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu ale substanţelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93 , publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 161 din 29 iunie 1994. (2) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile împreună cu Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase sunt responsabile de schimbul de informaţii cu Comisia Europeană, precum şi pentru primirea datelor şi informaţiilor referitoare la substanţe şi preparate de la operatorii economici producători şi importatori.  +  Articolul 2Potrivit prevederilor art. 6 alin. 3 şi ale art. 7 alin. 1 şi 2 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93 , datele şi informaţiile referitoare la substanţe şi preparate se transmit la Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, care administrează şi gestionează baza de date în domeniul substanţelor şi preparatelor.  +  Articolul 3Garda Naţională de Mediu împreună cu Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase inspectează şi controlează transmiterea de către operatorii economici a datelor şi informaţiilor conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 .  +  Articolul 4 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei nerespectarea de către operatorii economici, producători şi importatori, a obligaţiei de raportare a următoarelor date şi informaţii:1. pentru substanţe existente produse sau importate în cantităţi care depăşesc 1.000 tone pe an: a) denumirea şi numărul IESCE-EINECS ale substanţei; b) cantitatea de substanţă produsă sau importată; c) clasificarea substanţei potrivit anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) informaţii privind utilizările preconizate ale substanţei; e) date privind proprietăţile fizico-chimice ale substanţei; f) date privind căile de pătrundere şi distribuţie în mediu; g) date privind ecotoxicitatea substanţei; h) date privind toxicitatea acută şi subacută a substanţei; i) date privind caracterul carcinogen, mutagen şi/sau toxic pentru reproducere al substanţei; j) orice altă indicaţie relevantă în evaluara riscului substanţei;2. pentru substanţe existente produse sau importate în cantităţi care depăşesc 10 tone pe an, dar nu mai mari de 1.000 tone pe an: a) denumirea şi numărul IESCE-EINECS ale substanţei; b) cantitatea de substanţă produsă sau importată; c) clasificarea substanţei potrivit anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) informaţii asupra utilizărilor preconizate ale substanţei;3. actualizarea datelor şi informaţiilor raportate, referitoare la: a) noi utilizări ale substanţei, care modifică în mod semnificativ tipul, forma, magnitudinea sau durata de expunere a omului ori a mediului la acea substanţă; b) noi date referitoare la proprietăţile fizico-chimice, efectele toxicologice sau ecotoxicologice, dacă acestea sunt relevante pentru evaluarea riscului potenţial prezentat de substanţă; c) orice modificare privind clasificarea provizorie a substanţei, potrivit prevederilor anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către comisarii din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi de către împuterniciţii Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. (4) Actele de constatare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori din cadrul autorităţii menţionate la alin. (2) sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu toate efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 5Dispoziţiile art. 4 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Procedurile de raportare de către operatorii economici a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţe şi preparate se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Până la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), raportarea datelor şi informaţiilor de către operatorii economici se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.001/552/2005 privind procedurile de raportare, de către agenţii economici, a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 19 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 25 iulie 2007.Nr. 803.------------