HOTĂRÎRE Nr. 78 din 14 februarie 1996privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 26 februarie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În scopul creşterii calităţii serviciilor din turism şi protecţiei turistilor, agenţii economici cu activitate de turism au obligaţia să asigure ghizi calificaţi, corespunzător specificului activităţilor desfăşurate pentru toate acţiunile turistice organizate.Ghidul de turism, în sensul prezentei hotărâri, este persoana care, în baza certificatului de calificare şi a atestatului, obţinute în condiţiile art. 2 şi 3, poate asigura desfăşurarea în bune condiţii a programelor turistice. El conduce turistii, prezentindu-le obiectivele de interes istoric, cultural, artistic, precum şi monumente ale naturii sau alte elemente de interes pentru turişti, explicind acestora importanţa şi istoria lor şi dând, totodată, informaţii generale despre ţara vizitata.Categoriile de ghizi utilizate în activitatea de turism din România sunt:- ghid local;- ghid naţional;- ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice.  +  Articolul 2Profesia de ghid de turism poate fi exercitată de către cetăţeni români în vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi, posesori ai unui certificat de calificare obţinut în urma absolvirii unui curs de calificare la Institutul Naţional de Formare şi Management pentru Turism din cadrul Ministerului Turismului sau la alte instituţii de stat sau private, abilitate conform legii.  +  Articolul 3Condiţiile şi criteriile privind selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc de Ministerul Turismului prin norme metodologice, avizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Activitatea de ghid de turism poate fi exercitată fie ca activitate de baza, fie ca activitate complementara desfăşurată în timpul liber.Agenţii economici cu activitate de turism pot utiliza ghizi de turism numai în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract civil, încheiat potrivit legii.Profesia de ghid de turism poate fi practicată şi pe cont propriu de către persoane fizice autorizate potrivit legii, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi ale normelor metodologice menţionate la art. 3.  +  Articolul 5Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) desfăşurarea de către agenţii economici din domeniul turismului de acţiuni turistice fără asigurarea de ghizi de turism calificaţi; b) utilizarea de către agenţii economici a unor ghizi de turism calificaţi, dar fără să deţină atestatul corespunzător acţiunii desfăşurate; c) exercitarea profesiei de ghid de turism, pe cont propriu, de către persoane neatestate conform normelor metodologice menţionate la art. 3.  +  Articolul 6Contravenţiile prevăzute la art. 5 se sancţionează după cum urmează:- cele de la lit. b), cu amendă de la 200.000 lei la 400.000 lei;- cele de la lit. c), cu amendă de la 400.000 lei la 600.000 lei;- cele de la lit. a), cu amendă de la 600.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul 7Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de către reprezentanţii împuterniciţi al Ministerului Turismului.  +  Articolul 8Contravenţiilor prevăzute la art. 5 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, completată şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994.  +  Articolul 9Atestatele obţinute de ghizi până la data prezentei hotărâri rămân valabile pe o perioadă de 2 ani de la intrarea în vigoare a acesteia.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------Ministrul turismului,Dan Matei AgathonMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat, ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul învăţământului,Liviu Maior-------------------