DECRET-LEGE nr. 53 din 5 februarie 1990privind majorarea pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 6 februarie 1990    Avînd în vedere nivelul foarte redus al pensiilor pentru membrii cooperativelor agricole şi ca majoritatea acestora sînt sub 250 lei pe luna, din care în fapt s-au plătit sume şi mai mici, de pînă la 80% din cuantumul pensiilor, se impun unele măsuri care să conducă la creşterea acestora pînă la nivelul pensiilor din sistemul asigurărilor sociale de stat, în condiţii de muncă şi venituri similare.De asemenea, este necesar să fie majorate şi alte drepturi de asigurări sociale ale cooperatorilor, care în prezent sînt mult sub nivelul celor care se acordă celorlalte categorii de oameni ai muncii.Majorarea pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole se face treptat, ţinînd seama de posibilităţile financiare actuale ale sistemului de pensii pentru taranime.În acest scop, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Începînd cu data de 1 februarie 1990 pensiile pentru limita de vîrsta, invaliditate şi de urmaş ale membrilor cooperativelor agricole se majorează după cum urmează: a) pensiile între 60 şi 400 lei se majorează la 500 lei pe luna; b) pensiile între 401 şi 500 lei se majorează la 600 lei pe luna; c) pensiile între 501 şi 600 lei se majorează la 700 lei pe luna; d) pensiile între 601 şi 700 lei se majorează la 800 lei pe luna; e) pensiile între 701 şi 800 lei se majorează la 900 lei pe luna; f) pensiile între 801 şi 900 lei se majorează la 1000 lei pe luna; g) pensiile între 901 şi 1000 lei se majorează la 1100 lei pe luna; h) pensiile între 1001 şi 1100 lei se majorează la 1200 lei pe luna; i) pensiile de peste 1100 lei se majorează la 1300 lei pe luna.  +  Articolul 2Indemnizaţia pentru copiii membrilor cooperativelor agricole se majorează după cum urmează: a) pentru primul copil, de la 100 lei la 300 lei lunar; b) pentru al doilea copil, de la 100 lei la 350 lei lunar; c) pentru al treilea copil, de la 200 lei la 430 lei lunar; d) pentru al patrulea copil şi următorii, de la 300 lei la cîte 500 lei lunar.Indemnizaţiile se acordă pentru copiii cooperatorilor care nu sînt îndreptăţiţi la alocaţia de stat pentru copii, cu condiţia ca unul dintre părinţi sa realizeze, lunar, volumul de muncă stabilit de adunarea generală a cooperativei.  +  Articolul 3Membrii cooperativelor agricole care participa la munca şi pensionării cooperativelor agricole beneficiază de tratament balnear şi odihnă în unităţile din administrarea Uniunii Cooperativelor Agricole. Costul biletelor se suporta în proporţie de 70% din fondul de pensii şi asigurări sociale şi de 30% de către beneficiarii acestora.Cooperativele agricole care dispun de fonduri proprii pot acoperi - parţial sau integral - cota de 30% ce trebuie plătită de beneficiarul biletului de tratament sau de odihnă.  +  Articolul 4Cooperatorii care lucrează în unităţile agricole cooperatiste, pensionării cooperativelor agricole, precum şi membrii de familie ai acestora, beneficiază, în mod gratuit, pe timpul internării în spitale, de întreţinere şi medicamente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 5Munca prestată în sectorul zootehnic din unităţile agricole cooperatiste de către cooperatori, pînă la data încadrării lor cu contracte de muncă, potrivit art. 7 din Decretul-lege nr. 43/1990, se considera vechime în munca pentru stabilirea pensiilor în cadrul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 6Se înfiinţează Casa autonomă de pensii şi asigurări sociale ale ţărănimii, care va funcţiona, în cadrul Uniunii Cooperativelor Agricole, pe baza unui statut propriu.Casa autonomă de pensii şi asigurări sociale ale ţărănimii efectuează, în condiţiile prevăzute prin statutul sau propriu, toate operaţiunile privind constituirea şi administrarea fondurilor de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale pentru membrii cooperativelor agricole şi taranii cu gospodării individuale, stabilirea şi acordarea acestor drepturi.  +  Articolul 7Activitatea de pensii şi asigurări sociale pentru taranime trece de la Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale la Uniunea Cooperativelor Agricole - Casa autonomă de pensii şi asigurări sociale ale ţărănimii. Predarea-primirea întregii activităţi se face prin protocol, pe bază de bilanţ.Salariaţii aferenţi activităţii preluate de la Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale şi de la oficiile judeţene ale acestuia se considera transferati în interesul serviciului. O dată cu preluarea activităţii se transfera şi fondul de salarii şi celelalte drepturi de la Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale la Uniunea Cooperativelor Agricole.Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei Naţionale vor opera modificările corespunzătoare privind fondul de salarii şi numărul de personal.  +  Articolul 8Uniunea Cooperativelor Agricole va face, în termen de 60 de zile de la emiterea prezentului decret-lege, propuneri pentru reglementarea unitară a pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale pentru membrii cooperativelor agricole şi taranii cu gospodărie individuală, pe principii similare cu cele din sistemul asigurărilor sociale de stat.Sumele necesare pentru majorarea pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale, conform dispoziţiilor prezentului decret-lege, se suporta din fonduri de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale cooperativelor agricole, constituite potrivit Legii nr. 4/1977.  +  Articolul 9Art. 138 lit. b) şi d) din Legea finanţelor nr. 9/1972 se modifica şi vor avea următorul cuprins:"b) plăţile pentru plata în bani a muncii şi pentru celelalte drepturi asimilate, precum şi contribuţia la Casa autonomă de pensii şi asigurări sociale ale ţărănimii;""d) plăţile pentru livrări de mărfuri, executări de lucrări şi prestări de servicii, precum şi primele de asigurare."  +  Articolul 10Art. 7 din Legea nr. 4/1977, art. 16 şi 17 din Decretul nr. 410/1985, prevederile art. 8 din Decretul nr. 247/1977 referitoare la unităţile de tratament balnear ale Uniunii Cooperativelor Agricole, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU---------------------