HOTĂRÂRE nr. 764 din 11 iulie 2007pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 9 august 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă constituirea comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare, organisme fără personalitate juridică, câte unul în fiecare regiune de dezvoltare a României, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Componenţa şi structura comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Responsabilitatea propunerii spre finanţare a proiectelor în cadrul unor axe prioritare/domenii majore de intervenţie ale Programului operaţional regional 2007-2013 aparţine comitetului regional de evaluare strategică şi corelare din regiunea respectivă, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 4Autorităţile de management şi organismele intermediare ale programelor operaţionale şi ale Programului naţional pentru dezvoltare rurală, precum şi celelalte instituţii reprezentate în comitetul regional de evaluare strategică şi corelare au obligaţia de a transmite acestuia informaţiile solicitate, necesare în vederea îndeplinirii funcţiei de corelare regională a proiectelor finanţate şi/sau finanţabile din fonduri publice.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruBucureşti, 11 iulie 2007.Nr. 764.  +  Anexa 1 COMPONENŢA ŞI STRUCTURAcomitetului regional de evaluare strategică şi corelare  +  Capitolul I Componenţa comitetului regional de evaluare strategică şi corelare1. Se desemnează ca membri cu drept de vot ai comitetului regional de evaluare strategică şi corelare, denumit în continuare CRESC, câte 2 reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale din judeţele componente ale regiunii.2. În număr egal cu numărul membrilor CRESC prevăzuţi la pct. 1 se desemnează ca membru cu drept de vot câte un reprezentant al mediului economico-social din regiune din organizaţiile următoare: a) organizaţii culturale; b) organizaţii pentru tineret; c) organizaţii sportive; d) organizaţii religioase ale cultelor; e) organizaţii reprezentative ale minorităţilor naţionale; f) organizaţii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar; g) organizaţii ale unităţilor de învăţământ universitar; h) federaţii ale sindicatelor; i) federaţii ale patronatelor; j) organizaţii ale întreprinderilor mici şi mijlocii; k) organizaţii pentru protejarea şi ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi; l) organizaţii pentru ajutorarea categoriilor defavorizate; m) organizaţii ale pensionarilor; n) organizaţii pentru egalitatea de şanse; o) organizaţii pentru protecţia mediului; p) organizaţii implicate în dezvoltarea locală/regională; q) organizaţii profesionale în domeniul dezvoltării regionale.3. Membrii CRESC sunt titulari sau supleanţi.4. Numirea şi revocarea membrilor CRESC se fac prin hotărâre a consiliului pentru dezvoltare regională.5. Desemnarea membrilor CRESC, titulari şi supleanţi, reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, se face de către consiliul pentru dezvoltare regională, pe baza metodologiei proprii fiecărei regiuni.6. Desemnarea membrilor CRESC, titulari şi supleanţi, reprezentanţi ai mediului economico-social, se face de către consiliul pentru dezvoltare regională prin consultarea instituţiilor, organizaţiilor şi/sau structurilor relevante pentru fiecare din domeniile enumerate la pct. 2.7. Membrii CRESC pot fi înlocuiţi prin hotărâre a consiliului pentru dezvoltare regională, la propunerea instituţiilor pe care le reprezintă în cadrul CRESC.8. CRESC, în regiunile de dezvoltare regională, are în componenţă: a) CRESC Nord-Est: 24 de membri cu drept de vot; b) CRESC Sud-Est: 24 de membri cu drept de vot; c) CRESC Sud-Muntenia: 28 de membri cu drept de vot; d) CRESC Sud-Vest: 20 de membri cu drept de vot; e) CRESC Nord-Vest: 24 de membri cu drept de vot; f) CRESC Vest: 16 membri cu drept de vot; g) CRESC Centru: 24 de membri cu drept de vot; h) CRESC Bucureşti-Ilfov: 18 membri cu drept de vot.9. CRESC pentru regiunea 8 Bucureşti-Ilfov are în componenţă: a) 2 reprezentanţi ai judeţului Ilfov; b) câte un reprezentant al fiecărui sector al municipiului Bucureşti; c) un reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucureşti; d) 9 reprezentanţi ai mediului economico-social conform pct. 2.  +  Capitolul II Structura comitetului regional de evaluare strategică şi corelare10. Preşedintele CRESC este ales dintre membrii CRESC desemnaţi potrivit prevederilor pct. 1, fiind membru al consiliului pentru dezvoltare regională şi preşedinte al consiliului judeţean.11. Vicepreşedintele CRESC este ales dintre membrii CRESC desemnaţi potrivit prevederilor pct. 1, fiind membru al consiliului pentru dezvoltare regională şi preşedinte al consiliului judeţean.12. Membrii CRESC sunt desemnaţi conform prevederilor pct. 1 şi 2.13. La şedinţele CRESC participă în calitate de observatori reprezentanţi desemnaţi ai autorităţii pentru coordonarea instrumentelor structurale, autorităţilor de management şi/sau, după caz, ai organismelor intermediare pentru programele operaţionale definite conform art. 1 lit. p) din anexa nr. 2 la hotărâre şi pentru Programul naţional pentru dezvoltare rurală.14. La şedinţele CRESC participă în calitate de invitaţi reprezentanţi ai administraţiei publice centrale sau ai altor instituţii din regiune, care pot fi consultaţi în domeniul specific de activitate.  +  Anexa 2 REGULAMENT- CADRUde organizare şi funcţionare a comitetului regional de evaluare strategică şi corelare  +  Capitolul I Definiţii aplicabile comitetului regional de evaluare strategică şi corelare  +  Articolul 1În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) Programul operaţional regional - Programul operaţional regional 2007-2013, document elaborat de România pe baza Cadrului strategic naţional de referinţă 2007-2013 şi a unei strategii naţionale de dezvoltare regională implementate printr-un set de axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, finanţate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, şi aprobat de Comisia Europeană; b) autoritate de management - autoritatea publică naţională desemnată să gestioneze un program operaţional sau Programul naţional pentru dezvoltare rurală; c) organism intermediar - organism public sau privat, care îndeplineşte atribuţiile delegate de autoritatea de management coordonatoare în relaţia cu beneficiarii responsabili de implementarea operaţiunilor şi/sau proiectelor; d) comitetul regional de evaluare strategică şi corelare (CRESC) - organismul regional, fără personalitate juridică, constituit în scopul evaluării gradului în care proiectele finanţabile în cadrul Programului operaţional regional contribuie la atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare a regiunilor, precum şi în scopul corelării în regiune a proiectelor finanţate/ finanţabile din fonduri publice; e) secretariatul CRESC - structura din cadrul organismului intermediar pentru Programul operaţional regional care funcţionează în cadrul agenţiei pentru dezvoltare regională, asigurând organizarea şi buna desfăşurare a şedinţelor CRESC; f) membru titular - reprezentant al autorităţilor administraţiei publice locale din regiune, membru al consiliului pentru dezvoltare regională sau reprezentant al mediului socioeconomic, aşa cum este prevăzut la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 1 la hotărâre, validat de către consiliul pentru dezvoltare regională şi membru cu drept de vot în cadrul CRESC; g) membru supleant - reprezentant al autorităţilor administraţiei publice locale din regiune, membru al consiliului pentru dezvoltare regională sau reprezentant al mediului socioeconomic, aşa cum este prevăzut la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 1 la hotărâre, validat de către consiliul pentru dezvoltare regională; este persoana care înlocuieşte la şedinţele CRESC membrul titular, în caz de absenţă a acestuia, având aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrul titular; h) observator - reprezentant al autorităţilor de management/ organismelor intermediare pentru programe finanţate din fonduri publice, care participă la şedinţele CRESC, având rol consultativ şi de informare, fără a avea drept de vot la discuţiile de evaluare strategică. Observatorul are drept de vot în cadrul discuţiilor de corelare regională; i) invitat - persoana desemnată să participe la şedinţele CRESC în baza invitaţiei transmise instituţiilor administraţiei publice centrale/locale sau altor instituţii relevante din regiune şi a nominalizării din partea şefului instituţiei respective; j) corelare - procesul de armonizare în timp şi spaţiu a rezultatelor proiectelor propuse spre finanţare sau în curs de implementare prin toate programele finanţate din fonduri publice, pentru a răspunde obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii; k) evaluare strategică - procesul de stabilire a gradului în care proiectele finanţabile în cadrul Programului operaţional regional contribuie la atingerea obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii, precum şi de prioritizare a acestor proiecte; l) recomandare - acţiunea prin care se formulează propuneri, soluţii la punctele de discuţie aflate pe agenda CRESC, fără a avea caracter obligatoriu; m) documente de evaluare strategică - set de acte care sunt puse la dispoziţia membrilor CRESC şi pe baza cărora sunt evaluate şi ordonate prioritar, din punct de vedere strategic proiectele propuse spre finanţare în cadrul Programului operaţional regional:(i) Programul operaţional regional;(îi) strategia de dezvoltare a regiunii;(iii) lista proiectelor propuse spre evaluare pe axe prioritare şi domenii majore de intervenţie;(iv) rezumatele proiectelor;(v) grila de evaluare strategică; n) documente de corelare regională - set de acte care sunt puse la dispoziţia membrilor şi observatorilor CRESC şi pe baza cărora se emit opinii şi recomandări privind corelarea proiectelor la nivel regional:(i) Programul operaţional regional;(îi) strategia de dezvoltare a regiunii;(iii) lista proiectelor finanţate/finanţabile la nivel regional din fonduri publice;(iv) programele operaţionale;(v) Programul naţional pentru dezvoltare rurală; o) criterii de evaluare strategică - set de norme pe baza cărora se face ordonarea prioritară a proiectelor propuse spre finanţare în cadrul Programului operaţional regional; p) programe operaţionale - următoarele documente prezentate de România în calitate de stat membru şi adoptate de Comisia Europeană, care definesc o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a căror finanţare se utilizează instrumentele structurale:(i) Programul operaţional regional;(îi) Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";(iii) Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";(iv) Programul operaţional sectorial "Mediu";(v) Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea capacităţii administrative";(vi) Programul operaţional sectorial "Transport";(vii) programe de cooperare teritorială europeană.  +  Capitolul II Organizarea comitetului regional de evaluare strategică şi corelare  +  Articolul 2Se constituie câte un comitet regional de evaluare strategică şi corelare în fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare, definite conform Legii nr. 315/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Membrii şi observatorii CRESC sunt persoane cu drept de decizie sau reprezentanţi mandataţi ai acestor instituţii.  +  Articolul 4Fiecare dintre instituţiile/organizaţiile reprezentate în CRESC desemnează un membru titular şi un membru supleant, pentru a participa la şedinţele CRESC. În caz de indisponibilitate a membrului titular, locul său în cadrul şedinţei va fi luat de membrul supleant.  +  Articolul 5Autorităţile de management/organismele intermediare reprezentate în CRESC îşi desemnează un observator şi un înlocuitor, pentru a participa la şedinţele CRESC. În caz de indisponibilitate a observatorului, locul în cadrul şedinţei va fi luat de înlocuitorul său.  +  Capitolul III Atribuţiile comitetului regional de evaluare strategică şi corelare  +  Articolul 6CRESC îndeplineşte următoarele atribuţii: a) evaluează strategic proiectele depuse la nivel regional pentru finanţare în cadrul Programului operaţional regional şi stabileşte prioritizarea acestora; b) aprobă lista proiectelor prioritare pentru regiune în vederea finanţării în cadrul Programului operaţional regional; c) emite opinii şi recomandări privind corelarea la nivelul regiunii de dezvoltare a proiectelor finanţate/finanţabile din fonduri publice; d) recomandă autorităţii de management pentru Programul operaţional regional completarea, revizuirea şi/sau înlocuirea unor criterii de evaluare strategică; e) recomandă autorităţii de management pentru Programul operaţional regional realocări financiare în regiune între domeniile de intervenţie din cadrul axelor prioritare şi între axele prioritare, pe baza analizei gradului de contractare şi implicit a numărului de proiecte sustenabile care pot fi contractate, în vederea supunerii spre aprobare Comitetului de monitorizare al Programului operaţional regional; f) recomandă autorităţilor de management/organismelor intermediare ale programelor operaţionale, Programului naţional pentru dezvoltare rurală şi instituţiilor care gestionează programe finanţate din fonduri publice direcţii de acţiune în scopul corelării programelor în regiune; g) aprobă rapoartele semestriale şi anuale de activitate ale CRESC.  +  Articolul 7Preşedintele CRESC îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) propune convocarea, coordonează pregătirea şi conduce şedinţele CRESC; b) aprobă proiectul ordinii de zi a şedinţei, listele cu invitaţi, precum şi documentele ce urmează să fie transmise tuturor participanţilor la şedinţă; c) semnează hotărârile CRESC şi procesele-verbale ale şedinţelor; d) reprezintă CRESC în relaţiile cu orice organism din ţară şi din străinătate; e) poate solicita organismului intermediar pentru Programul operaţional regional din cadrul agenţiei pentru dezvoltare regională elaborarea unor analize şi studii pentru a fundamenta deciziile care urmează a fi luate în cadrul CRESC.  +  Articolul 8Secretariatul CRESC îndeplineşte următoarele activităţi principale: a) asigură pregătirea logistică a şedinţelor CRESC; b) elaborează şi supune aprobării preşedintelui CRESC documentele necesare convocării şedinţelor organizate; c) transmite membrilor şi observatorilor invitaţiile la şedinţele CRESC, precum şi documentele necesare desfăşurării acestora; d) publică pe pagina de internet a agenţiei pentru dezvoltare regională, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte, ordinea de zi a şedinţelor, precum şi documentele a căror publicare se stabileşte de către preşedintele CRESC; e) întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor CRESC şi transmite forma finală a acestuia, semnată de preşedinte, tuturor membrilor şi observatorilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa; f) constituie un registru special de evidenţă a hotărârilor şi recomandărilor CRESC; g) asigură activităţile de arhivare a documentelor destinate CRESC; h) transmite către autoritatea de management pentru Programul operaţional regional lista cu deciziile CRESC, pentru fiecare proiect supus evaluării strategice; i) transmite către autorităţile de management şi/sau organismele intermediare, precum şi către autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale recomandările relevante rezultate în urma sesiunilor de corelare regională; j) asigură comunicarea cu instituţiile/organizaţiile care au desemnat membri şi observatori în CRESC şi asigură legătura permanentă între CRESC şi autoritatea de management pentru Programul operaţional regional; k) redactează rapoartele semestriale, precum şi raportul anual de activitate ale CRESC şi le transmite autorităţii de management pentru Programul operaţional regional, în maximum 30 de zile de la aprobarea lor de către CRESC.  +  Capitolul IV Funcţionarea comitetului regional de evaluare strategică şi corelare  +  Articolul 9 (1) Secretariatul CRESC propune preşedintelui data de desfăşurare a şedinţelor CRESC în funcţie de numărul proiectelor depuse la secretariat în vederea evaluării strategice. (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data propunerii secretariatului, preşedintele comunică secretariatului CRESC data şedinţei şi solicită documentele de evaluare strategică şi/sau corelare regională aferente. Data stabilită de preşedinte nu poate depăşi cu mai mult de 5 zile lucrătoare data propusă de secretariatul CRESC. (3) Şedinţele CRESC se organizează şi la iniţiativa preşedintelui sau cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor acestuia, dacă au trecut 30 de zile lucrătoare de la data precedentei şedinţe, indiferent de numărul de proiecte depuse la secretariatul CRESC în vederea evaluării strategice. (4) Aspecte privind corelarea regională se discută trimestrial în cadrul şedinţelor CRESC.  +  Articolul 10 (1) Şedinţele CRESC se pot desfăşura numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (2) În cazul neîndeplinirii prevederilor alin. (1), şedinţa se amână, urmând să fie convocată o nouă şedinţă în termen de 5 zile. Şedinţa convocată în urma unei amânări se desfăşoară fără a fi necesară îndeplinirea prevederilor alin. (1).  +  Articolul 11 (1) Convocarea şi transmiterea invitaţiilor pentru participarea membrilor şi observatorilor la şedinţele CRESC se fac în scris de către secretariatul acestuia, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei. (2) Invitaţiile la şedinţele CRESC cuprind în mod obligatoriu ziua, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi, precum şi adresa paginii de internet care conţine informaţii privind şedinţa respectivă. (3) La cererea membrilor sau observatorilor CRESC, ordinea de zi poate fi completată şi cu alte teme decât cele comunicate iniţial. Decizia asupra completării ordinii de zi revine preşedintelui CRESC.  +  Articolul 12Materialele care urmează să fie supuse dezbaterii se transmit prin e-mail participanţilor cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru şedinţă.  +  Articolul 13 (1) La şedinţele CRESC pot participa numai membrii titulari sau supleanţii acestora, precum şi observatorii şi persoanele invitate. (2) În caz de indisponibilitate atât a membrului, cât şi a supleantului său, aceştia trebuie să transmită în scris secretariatului CRESC, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru şedinţa CRESC, comentariile asupra punctelor din agendă, precum şi motivarea absenţei. (3) În cazul în care nici membrul titular şi nici supleantul său nu participă la două reuniuni succesive, preşedintele CRESC poate cere organismului/instituţiei care i-a desemnat, revocarea lor şi numirea altor reprezentanţi (membru titular şi supleant).  +  Articolul 14Membrii titulari şi supleanţi, precum şi observatorii, titulari şi înlocuitori, semnează, la data numirii, declaraţii de imparţialitate şi confidenţialitate. Membrii CRESC nu vor evalua proiecte propuse de organizaţia din care fac parte şi nu vor participa la vot în cazurile respective.  +  Articolul 15 (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin privind evaluarea strategică, membrii CRESC adoptă hotărâri prin consens. În situaţia în care consensul nu poate fi stabilit, hotărârea se adoptă cu minimum două treimi din totalul voturilor exprimate. (2) Hotărârile adoptate se comunică membrilor CRESC de către secretariatul CRESC, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare, după semnarea acestora de către preşedinte. (3) Hotărârile adoptate de CRESC se publică pe pagina de internet a agenţiei pentru dezvoltare regională în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării acestora. (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin privind corelarea la nivel regional, CRESC face recomandări, în baza consensului membrilor şi observatorilor săi, iar în situaţia în care consensul nu poate fi stabilit decizia se ia cu minimum două treimi din totalul voturilor exprimate. (5) Membrii şi observatorii CRESC pot formula observaţii la recomandările, deciziile şi concluziile CRESC, care vor fi transmise CRESC prin intermediul secretariatului până cel târziu la data următoarei şedinţe.  +  Articolul 16 (1) În şedinţele CRESC se iau hotărâri cu privire la lista proiectelor propuse spre finanţare în cadrul Programului operaţional regional în urma evaluării strategice. (2) În lipsa unei hotărâri a CRESC emise conform alin. (1), lista proiectelor propuse spre finanţare va fi lista proiectelor propuse spre evaluare pe axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, aşa cum a fost ea prezentată de secretariatul CRESC.  +  Articolul 17 (1) Membrii şi observatorii sesizează preşedintelui CRESC eventuale nereguli constatate în timpul desfăşurării şedinţelor CRESC. După caz preşedintele va dispune reluarea procesului de evaluare strategică prin excluderea membrului/ membrilor faţă de care s-a formulat sesizarea. Vor fi luate în considerare numai sesizările temeinic fundamentate. (2) Membrii şi/sau observatorii nemulţumiţi de decizia preşedintelui vor sesiza printr-o notă temeinic fundamentată consiliul pentru dezvoltare regională cu privire la eventualele nereguli. Sesizarea consiliului pentru dezvoltare regională se va face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei CRESC. În urma analizei, dacă se dovedeşte că prin acţiunea sa membrul CRESC a viciat rezultatele procesului de evaluare strategică, consiliul pentru dezvoltare regională poate decide revocarea acestuia.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 18Consiliile pentru dezvoltare regională organizează şedinţa de constituire a CRESC din fiecare regiune de dezvoltare în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 19 (1) Fiecare comitet regional de evaluare strategică şi corelare îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, care este elaborat de către Secretariatul CRESC, în conformitate cu prezentul regulament-cadru. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al CRESC este elaborat în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, este avizat de către autoritatea de management pentru Programul operaţional regional şi autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale şi este aprobat de către consiliul pentru dezvoltare regională. (3) Până la aprobarea propriului regulament de organizare şi funcţionare, CRESC funcţionează în baza prezentului regulament-cadru de organizare şi funcţionare._______