ORDIN nr. 1.850 din 23 iulie 2007pentru modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 8 august 2007  Având în vedere Adresa Cabinetului preşedintelui Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 1.689 din 6 iunie 2007, prin care au fost înaintate propunerile de modificare şi completare a dispoziţiilor Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Numărul notarilor publici şi al birourilor notariale din localităţile aflate în circumscripţia fiecărei judecătorii şi din municipiul Bucureşti se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, de regulă în primul trimestru, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. La formularea propunerilor, Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici va avea în vedere propunerile Camerelor notarilor publici, precum şi cerinţele rezultate din întinderea teritoriului, numărul locuitorilor, volumul şi tipul procedurilor notariale solicitate de către public. (2) Ministrul justiţiei va proceda la actualizarea numărului notarilor publici şi al birourilor notariale, de regulă în primul trimestru al fiecărui an, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. Ordinul de actualizare va cuprinde: a) numărul notarilor publici în funcţie; b) numărul locurilor vacante pentru notarii stagiari care vor participa la examenul de definitivat; c) numărul locurilor vacante pentru cei care au îndeplinit timp de 5 ani funcţiile juridice prevăzute la art. 16 lit. g) din lege şi care vor promova concursul prevăzut la art. 4 alin. (3); d) numărul locurilor vacante pentru schimbări de sediu."2. Alineatele (1), (3) şi (5) ale articolului 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Pe locurile vacante de notari publici prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) se pot numi notari publici după o prealabilă verificare a cunoştinţelor profesionale, prin concurs, cei care au îndeplinit timp de 5 ani funcţiile juridice prevăzute la art. 16 lit. g) din lege. Locurile vacante şi data verificării cunoştinţelor profesionale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 30 de zile înainte de această dată........................................................................... (3) Verificarea cunoştinţelor se efectuează prin concurs organizat de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu acordul Ministerului Justiţiei, de către o comisie formată din: un membru al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, desemnat de către acesta; 2 notari publici desemnaţi de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici; un reprezentant al Ministerului Justiţiei desemnat prin ordin de ministrul justiţiei; un cadru didactic universitar în specialitatea drept civil de la una dintre facultăţile de drept acreditate din ţară. Data desfăşurării concursului se stabileşte de preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu acordul ministrului justiţiei............................................................................. (5) Media minimă de promovare este 7,00, fără a putea fi mai mică de 5,00 la oricare dintre probele de concurs."3. După alineatul (5) al articolului 4 se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) Candidaţii declaraţi admişi la concurs îşi vor exprima opţiunile pentru locurile vacante existente la nivelul Camerei notarilor publici la care şi-au depus cererea de înscriere la concurs, în ordinea mediilor obţinute. (7) Posturile rămase vacante după exprimarea opţiunilor prevăzute la alin. (6) vor putea fi ocupate în ordinea mediilor de către candidaţii care au obţinut minimum media 7,00, fără ca nota obţinută la oricare dintre probele de concurs să fie mai mică de nota 5,00."4. Alineatul (4) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) La înregistrarea biroului notarial, notarul public va prezenta specimenul de semnătură şi modelul sigiliului. În cazul în care notarul public urmează să se asocieze într-o altă localitate decât cea în care a fost numit, la înregistrarea biroului notarial individual, va anexa ordinul de numire şi avizul Colegiului director prin care se propune aprobarea asocierii. În acest caz, la înregistrarea biroului notarial asociat, notarul public va prezenta specimenul de semnătură şi modelul sigiliului."5. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Numărul notarilor stagiari care pot fi angajaţi în birourile notariale se stabileşte, de regulă, anual de către Colegiul director al fiecărei Camere a notarilor publici. (2) Cererea de angajare, avizată de către Colegiul director al Camerei notarilor publici, va fi însoţită de dovezile corespunzătoare îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 16 lit. a)-f) din lege şi din regulamentul prevăzut la alin. (4). (3) Angajarea notarilor stagiari în cadrul unui birou notarial în care funcţionează mai mulţi notari publici asociaţi se va putea face de către oricare dintre aceştia dacă îndeplineşte condiţiile stabilite prin Statutul Uniunii şi prin regulamentul prevăzut la alin. (4). (4) Procedura dobândirii calităţii de notar stagiar şi de desfăşurare a stagiului se stabileşte prin regulament aprobat de Consiliul Uniunii."6. Alineatul (4) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Media minimă de promovare a examenului de notar public este 7,00, fără a putea fi mai mică de 5,00 la oricare dintre probele de examen."7. După alineatul (4) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Candidaţii declaraţi admişi îşi vor exprima, în scris, opţiunile pentru locurile vacante existente la nivelul Camerei notarilor publici unde şi-au depus cererile de înscriere la examen, în ordinea mediilor, în faţa Colegiului director."8. Alineatele (1), (2), (3), (4) şi (6) ale articolului 27 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea în care îşi desfăşoară activitatea într-o localitate din cadrul aceleiaşi circumscripţii sau din altă circumscripţie judecătorească se face prin concurs pe post vacant, prevăzut în ordinul de actualizare, cu excepţia situaţiei în care pentru ocuparea unui post vacant se depune o singură cerere de schimbare a sediului biroului notarial. În cazul decesului sau încetării calităţii de notar public a unuia dintre asociaţi, locul rămas vacant va fi ocupat de asociatul care, anterior asocierii, a fost numit în altă localitate, la cererea acestuia. În cazul existenţei mai multor asociaţi care, anterior asocierii, şi-au desfăşurat activitatea în alte localităţi, locul rămas vacant va fi ocupat prin concurs organizat de Camera respectivă. La concurs pot participa numai notarii publici care au avut calitatea de asociat al notarului public decedat sau căruia i-a încetat calitatea. În cazul în care în localitatea din care urmează să îşi schimbe sediul notarul public nu îşi mai desfăşoară activitatea un alt notar public, Colegiul director al Camerei notarilor publici este obligat să asigure continuitatea serviciului notarial, precum şi preluarea arhivei. (2) Concursul de schimbare de sedii se organizează anual de către Camerele notarilor publici şi constă într-o probă practică scrisă. Concursul de schimbare de sedii se susţine în faţa unei comisii formate din 3-5 notari publici din cadrul Camerei notarilor publici respective. Notarii publici din această comisie nu pot fi desemnaţi dintre membrii Colegiului director. Contestaţiile formulate de către candidaţii nemulţumiţi de nota acordată de comisia de examinare se soluţionează de către Colegiul director al Camerei notarilor publici. (3) Rezultatele concursului de schimbare de sedii se validează de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici pe baza propunerilor Colegiului director. (4) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare de sedii este stabilită prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei............................................................................ (6) Locurile rămase vacante după actualizare, în urma concursului prevăzut la art. 4, a concursului pentru schimbările de sedii, precum şi ca urmare a decesului sau încetării calităţii de notar public, vor fi prevăzute în următorul ordin de actualizare, în situaţia în care menţinerea acestora se mai justifică."9. Litera a) a alineatului (1) al articolului 56^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) Registrul naţional de evidenţă a succesiunilor, în care se înregistrează cauzele succesorale referitoare la cetăţenii români, străini sau apatrizi, cu ultimul domiciliu în străinătate, de pe urma cărora au rămas bunuri imobile în România (RNES);".10. După alineatul (2) al articolului 56^4 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) revin şi oficiilor consulare sau misiunilor diplomatice ale României în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 13 din lege."  +  Articolul IIAnexele nr. 1-31 la regulament se înlocuiesc cu anexele nr. 1-31, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIDispoziţiile art. II intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevedere contrară se abrogă.  +  Articolul VPrezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul justiţiei,Tudor-Alexandru ChiuariuBucureşti, 23 iulie 2007.Nr. 1.850/C.  +  Anexa 1 la regulamentCURTEA DE APEL ....................Judecătoria ..........................REGISTRUL BIROURILOR NOTARIALE
  Nr. deData NumeleSediulSpeci- Sigi- Modi- Sediul Radierea
  înre- înre- şi biro- menul liul ficărisecun-
  gis- gis- pre- ului de dar al biro- sediu-Obser-
  trare trăriinumelenota- semnă- biro- ului lui vaţii
  rial tură ului nota- secun-
  nota- rial dar
  rial
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  NOTĂ:- În coloana 2 se înscriu numele şi prenumele notarului public sau ale notarilor publici asociaţi.- În coloana 3 se va înscrie sediul, prin localitate, str. ................. nr. ......... etc.- În coloana 5 se înscriu modificările în modul de desfăşurare a activităţii (nr. asociaţi, retrageri etc.).
   +  Anexa 2 la regulament    ROMÂNIA    CURTEA DE APEL    .............................                                                      Nr. .................                                                      Data ................                                   CERTIFICAT    La cererea ...........................*1), potrivit art. 18 din Legeanotarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şicompletările ulterioare, şi art. 8 alin. (6) din Regulamentul de punere înaplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, cu modificările şicompletările ulterioare,    se certifică înregistrarea ...............................................................................................*2).                              Prim-grefier,                          L.S.------    *1) - Numele şi prenumele notarului public.        - Colegiul director al Camerei Notarilor Publici.    *2) Se vor face menţiuni în funcţie de obiectul cererii, în condiţiile        art. 8, art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Regulamentul de        punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale,        adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, cu        modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 3 la regulamentREGISTRU GENERAL NOTARIAL
                                   
      Nr. de înre- gis- trareDataNumele, prenumele şi/sau denumirea părţilorFelul actului şi/sau opera- ţiunilorActe autentice
    Anul ...Nr. de autenti- ficareActe de înstrăinareActe de garanţieSocietăţi comerciale, agricoleSocietăţi civile, asociaţii, fundaţiiTes- ta- men- tePartaj, alipiri, dezlipiriAlte acte
    Ziua/ luna
    Mobiliare, cesiuni etc.ImobiliareMobiliareImobiliareConstituiri/ modificăriConstituiri/ modificăriEvaluabileNeeva- luabile
    123456789101112131415
        REPORT                        
                                   
          TOTAL PAGINĂ                        
          REPORT                        
                                   
      Alte înregistrăriRespingeriEfectuat în afara sediuluiPreţ/ evaluareImpozit pe tranzacţii imobiliareOnorariuScutiriReduceriNotar publicObservaţii
    Legalizări de semnătură, specimene de semnătură şi sigiliiLegalizări copiiCertificăriDată certăLegalizări traduceri, legalizarea semnăturii traducătoruluiRectificări, proiecte, alte operaţii
    161718192021222324252627282930
                                 
                                   
                                   
                                   
   +  Anexa 4 la regulamentOPISal Registrului general notarial
  Nr. de înregistrare/Nr. autentic şi data actului Numele şi prenumele şi/ sau denumirea părţilor Felul actului
  1 2 3
   +  Anexa 5 la regulamentREGISTRU DE SUCCESIUNI
  NumarData înregistrăriiNumele UltimulData decesuluiNumărul Numărul
  de şi pre-domici-de în- şi data
  înre-Anul Luna Ziua numele liu al AnulLunaZiuaregis- Terme-certi-
  gis- defunc-defunc- trare nele ficatu-
  trare tului tului din re- lui
  gistrul (moşte-
  de evi- nitor,
  denţă a legatar
  proce- cali-
  durilor tate,
  succe- exe-
  sorale cutor
  testa-
  mentar,
  vacanţă
  succe-
  sorală)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Suspendare Alte Impozit pe
  soluţii tranzacţii OnorariulNotarul Observaţii
  Art.78 Art.78 Art.78 imobiliare public (suplimente,
  lit. a)lit. b)lit. c) reînregistrări,
  conexări etc.)
  13 14 15 16 17 18 19 20
   +  Anexa 6 la regulamentOPISal Registrului de succesiuni
  Numele şi prenumele defunctului Ultimul domiciliu al defunctului Numărul dosarului succesoral
  1 2 3
   +  Anexa 7 la regulamentOPISal Registrului de evidenţă a procedurilor succesorale înregistrateîn Circumscripţia Judecătoriei (Judeţului, Camerei) ............
  Numele, prenumele şi ultimul domiciliu al defunctului Numărul şi data certificatului Observaţii
  1 2 3
   +  Anexa 8 la regulamentREGISTRUde renunţări la succesiune şi de acceptare sub beneficiu de inventardin Circumscripţia Judecătoriei (Judeţului, Camerei) ...............
  Numar de înregistrare Ziua, luna, anul Numele şi prenumele declarantului Numele şi prenumele defunctului Data decesului
  1 2 3 4 5
  Ultimul domiciliu al defunctului Felul declaraţiei Notarul public în faţa căruia s-a dat decla- raţia şi sediul biroului notarial Numărul dosarului succesoral Notarul public care instru- mentează cauza şi sediul biroului notarial
  6 7 8 9 10
   +  Anexa 9 la regulamentOPISal Registrului renunţărilor la succesiune şi de acceptaresub beneficiu de inventar din CircumscripţiaJudecătoriei (Judeţului, Camerei) ...................
  Numele şi prenumele declarantului Numărul de înregistrare Data înregistrării
  1 2 3
   +  Anexa 10 la regulamentREGISTRU DE TERMENE SUCCESORALE
  Data Numar de ordine Numele şi prenumele defunctului Numărul dosaru- lui succe- soral Soluţia (amâ- nare sau finali- zare) Numă- rul certi- fica- tului Termen de eviden- ţă Ono- rariu Impozit pe tran- zacţii imobi- liare Obser- vaţii
   +  Anexa 11 la regulamentREGISTRU DE DEPOZITE
  Numar de înregistrare Ziua, luna, anul Numele, prenumele şi semnătura deponentului Individualizarea înscrisului, documentelor sau valorilor Termen de păstrare şi condiţia eliberării depozitului
  1 2 3 4 5
   
  Onorariul încasat Notarul public Data eliberării Numele, prenumele şi semnătura părţii căreia i se restituie depozitul
  6 7 8 9
   +  Anexa 12 la regulamentREGISTRU DE PROTESTE
  Numar de înregistrare Ora, ziua, luna, anul Numele şi prenumele celui care a cerut protestul Numele şi prenumele celui contra căruia s-a cerut protestul Locul şi data comunicării (cu menţiunea comunicărilor efectuate)
  1 2 3 4 5
   
  Transcrierea exactă a cambiei, biletului la ordin sau cecul Somaţia de plată, răspunsul primit sau motivul pentru care nu s-a răspuns Onorariul încasat Notarul public care a întocmit protestul
  6 7 8 9
   +  Anexa 13 la regulamentREGISTRU DE CONSULTAŢII NOTARIALE
  Forma
  Numar Ziua, Numele şi Obiectul consultaţieiOnorariulNotarulObser-
  de în-luna, prenumele consultaţiei încasat public vaţii
  regis-anul solicitantului OralăScrisă
  trare
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
   +  Anexa 14 la regulamentREGISTRU DE TRADUCERI
  Limba
  Numar Ziua, Numele şi Actul care Termen Pagini
  de în-luna, prenumele se traduce
  regis-anul solicitantului din care în care
  trare se traducese traduce
  1 2 3 4 5 6 7 8
      
  Traducător Notar public Onorariu Onorariu notar public Observaţii
  9 10 11 12 13
   +  Anexa 15 la regulamentREGISTRU DE CORESPONDENŢĂ
  Numar de înregistrare Data înregistrării/ expedierii Emitent/ Destinatar Conţinutul documentului (în rezumat) Modul de rezolvare Observaţii
  1 2 3 4 5 6
   +  Anexa 16 la regulament    ROMÂNIA    BIROUL NOTARULUI PUBLIC    Sediul .....................................                ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. .................                Anul........... luna............. ziua.........    În faţa mea, ............................., notar public, la sediul birouluis-a prezentat ......................., cu domiciliul în ......................,identificat prin ..........................*1), în nume propriu/în calitate de............ *2) al .............................., cu domiciliul/sediul în................................., în baza ..............................*3),care, după citirea actului, a consimţit la autentificarea prezentului înscrisşi a semnat toate exemplarele, precum şi cele ..............anexe, iar ................................................ nu a putut semnapentru motivul ........................................................... .    În temeiul art. 8 lit. b) din Legea nr. 36/1995, cu modificările şicompletările ulterioare, se declară autentic prezentul înscris.    S-a perceput un impozit*4) de ........................ lei cu chitanţa/bonfiscal/ordin de plată nr. ............. .    S-a perceput onorariul de ..................... lei cu chitanţa/bonfiscal/ordin de plată nr. ............... .            Notar public,            .............               L.S.--------    *1) a) cunoscut personal de notar;        b) act de identitate;        c) atestarea avocatului care îl asistă;        d) doi martori.    *2) - mandatar;        - avocat;        - reprezentant legal;        - etc.    *3) - procură;        - delegaţie;    *4) Pentru actele scutite de impozit se va face menţiunea "scutit".  +  Anexa 17 la regulament    ROMÂNIA    BIROUL NOTARULUI PUBLIC    Sediul .................................    Judeţul ................................                                   ÎNCHEIERE                         Şedinţa din ..................                         Notar public .................    În cauza succesorală privind pe defunctul .................................    La apelul nominal au răspuns .............................................................................................................................    Lipsă: ..................................................................................................................................................................................................................................    Notarul public    Văzând că ................................................................                                     DISPUNE:    Amânăm cauza la termenul de ................., în cunostinţa celor prezenţi,pentru când ......................    Se vor cita:    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    T.C. ....................    T.C. ....................                 Notar public,             ................... Data .............                                                          Expediat .........  +  Anexa 18 la regulament    ROMÂNIA    BIROUL NOTARULUI PUBLIC Dosar nr.    .................../..................    Sediul ........................... Notar public    ....................................                                ÎNCHEIERE FINALĂ                         Şedinţa din ..................    În cauza succesorală privind pe defunctul ................................,decedat la data de ......................., cu ultimul domiciliu ............................................, la apelul nominal au răspuns:    1. ......................................................................;    2. ......................................................................;    3. ......................................................................;    4. ......................................................................;    Au lipsit: ............................................................. .    Succesibilii prezenţi declară:    - Au acceptat moştenirea .................................................    - Au renunţat la moştenire ...............................................    - Sunt străini de succesiune .............................................    - Defunctul ........................ lăsat testament .....................    - Cota de bun comun o declarăm de ........................................parte pentru defunct(ă).    - Masa succesorală se compune din următoarele bunuri:    a) mobile ................................................................    b) imobile ...............................................................    - Cheltuielile cu ultima boală şi înmormântare în sumă de ................lei au fost suportate de ..................., care au fost şi susţinătoriidefunctului .....................................    - Alte datorii............................................................    - Cerem eliberarea certificatului de moştenitor.                                  Semnăturile                              ...................                              ...................                                   NOTARUL PUBLIC    Din declaraţia părţilor, actele de stare civilă, martorii şi celelalteprobe ..................................... constată că în succesiuneadefunct ...................................................................    I. Masa succesorală se compune din următoarele bunuri:    a) mobile: ......................., în valoare totală de .............. lei;    b) imobile: ......................, în valoare totală de .............. lei.    Total activ succesoral: ............................................... lei.    Pasivul succesoral constă din: ........., în valoare totală de ........ lei.                             TOTAL ACTIV NET: ...... lei.    Scutiri şi reduceri: ................................................. lei.    II. Au calitatea de moştenitori legali - testamentari, în cotele şi cutaxele arătate în dreptul fiecăruia, următorii:    1. ......................................................................;    2. ......................................................................;    3. ......................................................................;    4. .......................................................................                           Impozit*) ................... lei                           Onorariul ................... lei.    Atribuirea în mod distinct a bunurilor s-a făcut potrivit partajuluiintervenit astfel: ................................................. .    Semnăturile .................................    Sunt străini de succesiune prin renunţare: .........................sau în condiţiile art. 700 din Codul civil ....... .    În temeiul dispoziţiilor art. 650 şi următoarele din Codul civil şi aleLegii nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare.                                   DISPUNE:    Notar public Termen de evidenţă-------    *) În cazul succesiunilor scutite de impozit se va face menţiunea "scutit".  +  Anexa 19 la regulament    ROMÂNIA    BIROUL NOTARULUI PUBLIC    Sediul .............................    Judeţul ...........................               CERTIFICAT DE ...............*1) Nr. ...........                             Data ....................    ..........................................., notar public, cercetând pieseledosarului de mai sus, precum şi încheierea finală respectivă, în baza art. 76 şi83 din Legea nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, certificurmătoarele:    De pe urma defunctului ................................, decedat la data de............., cu ultimul domiciliu în ........................................,judeţul .........................., au rămas următoarele bunuri şi următorii*2).    I. Masa succesorală:    a) bunuri mobile: ..........................................................................................................................................................................................................................    b) bunuri imobile ..........................................................................................................................................................................................................................    Restul de ..........................., parte din bunurile de mai sus (de lapct. ...........), formează cota de bun comun al soţului supravieţuitor................................... .    Natura succesiunii .....................*3) ............................. .    II. ....................................................................*4).    1. ....................., domiciliat în ............................, carea acceptat succesiuni cu o cotă de ...... părţi.    2. ...................................................................... .    3. ........................................................................    Atribuirea în mod distinct a bunurilor s-a făcut în baza ................ .    Prezentul certificat s-a eliberat în baza Hotărârii definitive nr. .........din ............., pronunţată de ................... .    Au renunţat la succesiune:    1. ............................................................, declaraţieînregistrată la data de ................ anul ......;    2. ............................................................, declaraţieînregistrată la data de ................ anul ......;    3. ........................................................................    4. ........................................................................    Sunt străini de succesiune prin neacceptare conform art. 700 din Codulcivil.    1. .......................................................................;    2. .......................................................................;    3. .......................................................................;    4. ...................................................................... .    S-a perceput impozit în sumă de .................................... lei şia fost achitat cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. .....................sau debitarea ei a fost confirmată de organul fiscal ......................, cuAdresa nr. ....................... .                                             Notar public,                                          .................                           L.S.-------    *1) - moştenitor;        - legatar.    *2) - moştenitor;        - legatar.    *3) - legală, în temeiul ..................;        - testamentară, în baza .............. .    *4) - moştenitori;        - legatari.  +  Anexa 20 la regulament    ROMÂNIA    BIROUL NOTARULUI PUBLIC    Sediul .............................    Judeţul ............................    Dosar nr. ............./ ..........               CERTIFICAT DE EXECUTOR TESTAMENTAR Nr. ............                              Data .................    ...................................., notar public, în baza art. 83 alin. 3din Legea nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, certificurmătoarele:    Defunctul ...................................., decedat la data de......................., cu ultimul domiciliu în ......................,judeţul ..................., potrivit testamentului autentificat de............................. sub nr. ............ din .................... sautestamentului olograf datat ..............................., a desemnat caexecutor testamentar, în condiţiile art. 910 şi următoarele din Codul civil, pe:    - ................................., domiciliat în ................,judeţul ............................., care a acceptat sarcina de a îndepliniaceastă calitate.    Drepturile şi îndatoririle stabilite de testator în executarea testamentarăsunt: ....................................................................................................................................................    S-a perceput onorariul de ........................... lei, cu chitanţă/bonfiscal/ordin de plată nr. .......................... din ......................                                       Notar public,                                     ................                  L.S.  +  Anexa 21 la regulament    ROMÂNIA    BIROUL NOTARULUI PUBLIC    Sediul .............................                                   ÎNCHEIERE                  de legalizare copie nr. ....................                Anul........... luna............. ziua.........    ....................................., notar public, legalizează aceastăcopie conformă cu înscrisul prezentat nouă ...................*1), care are................. pagini, colaţionat de secretarul ......................... .    S-a perceput onorariul de .............................. lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ........................... .    Colaţionat            Secretar,         .................                                                 Notar public,                                      L.S. ...............--------    *1) Starea în care se află înscrisul.  +  Anexa 22 la regulament    ROMÂNIA    BIROUL NOTARULUI PUBLIC    Sediul ............................                                   ÎNCHEIERE               de legalizare de semnătură nr. ...................                Anul........... luna............. ziua.........    În faţa mea, ................................., notar public, la sediulbiroului/locul unde s-a îndeplinit actul pentru motivul ...................,s-a/s-au prezentat: ........................................, cu domiciliulîn ....................., identificat/identificaţi prin ..................*1),şi a/au semnat cele ............... exemplare ale înscrisului al cărui conţinutîi/le este cunoscut.    În temeiul art. 8 lit. e) din Legea nr. 36/1995, cu modificările şicompletările ulterioare, se legalizează semnătura de pe acest înscris.    S-a perceput onorariul de ............................... lei, cu chitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ...............................                                                     Notar public,                                     L.S. ................--------    *1) a) cunoscut personal de notar;       b) act de identitate;       c) atestarea avocatului care îl asistă;       d) doi martori.  +  Anexa 23 la regulament    ROMÂNIA    BIROUL NOTARULUI PUBLIC    Sediul                                   ÎNCHEIERE              de legalizare a semnăturii traducătorului nr. ......                Anul........... luna............. ziua.........    .........................................., notar public, în temeiul art. 8lit. e) şi j) din Legea nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare,legalizez semnătura de mai sus a lui .........................................,traducător .............................. *1), în baza .................... *2),de pe cele ..................... exemplare ale înscrisului.    S-a perceput onorariul de ......................................... lei, cuchitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ................................ .                                               Notar public,                                   L.S. ................--------    *1) - autorizat;        - angajat la acest birou.    *2) - semnături date în faţa mea;        - specimen de semnătură depus.  +  Anexa 24 la regulament    ROMÂNIA    BIROUL NOTARULUI PUBLIC    Sediul .................                                   ÎNCHEIERE                  de legalizare a traducerii nr. .............                Anul........... luna............. ziua.........    ......................................., notar public autorizat, atestăexactitatea traducerii cu textul înscrisului .............................*1),în limba ................................, care a fost vizat de mine, în bazaart. 8 lit. j) din Legea nr. 36/1995, cu modificările şi completărileulterioare, se legalizează traducerea efectuată.    S-a perceput onorariul de ........................................lei, cuchitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ..............................                                       Notar public,                            L.S. ..............-------    *1) - autentic;        - în copie legalizată;        - cu semnătura legalizată;        - cu dată certă;        - sub semnătura privată;        - în extras, după caz.  +  Anexa 25 la regulament    ROMÂNIA    BIROUL NOTARULUI PUBLIC    Sediul ........................                                   ÎNCHEIERE                       de dată certă nr. ................                Anul........... luna............. ziua.........    Se dă data certă a acestui înscris, care ............................................................................*1).    S-a perceput onorariul de ....................................... lei, cuchitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. .............................                                          Notar public,                                  L.S. ..............--------    *1) Starea în care se află.  +  Anexa 26 la regulament    ROMÂNIA    BIROUL NOTARULUI PUBLIC    Sediul ................                                   ÎNCHEIERE                   de primire în depozit nr. .....................                Anul........... luna............. ziua.........    În faţa mea,............................................., notar public,s-a prezentat ............................................, cu domiciliul în.............................., identificat prin........................., şia depus ................................ pe o perioadă de....................,urmând a fi eliberate lui.................................................    S-a perceput onorariul de ...................................... lei, cuchitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. .........................                                                Notar public,                                       L.S. ............  +  Anexa 27 la regulament    ROMÂNIA    BIROUL NOTARULUI PUBLIC    Sediul ...............................                                   ÎNCHEIERE                     de certificare nr. ..................                Anul........... luna............. ziua.........    Subsemnatul,................................................., notar public,la sediul biroului/locul unde s-a îndeplinit actul pentru motivul...................................., certific că ........................., cudomiciliul în ............................................, identificatprin ...............................*1), s-a aflat astăzi, ziua .............luna ...................... anul................ ora ......................, în.....................................*2).    S-a perceput onorariul de ......................................... lei, cuchitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ..............................                                             Notar public,                                          ...................                             L.S.--------    *1) a) cunoscut personal de notar;        b) act de identitate;        c) atestarea avocatului care îl asistă;        d) doi martori.    *2) - în viaţă;        - într-un anumit loc.  +  Anexa 28 la regulament    ROMÂNIA    BIROUL NOTARULUI PUBLIC    Sediul .........................                                   ÎNCHEIERE                   de certificare nr. ......................                Anul........... luna............. ziua.........    Subsemnatul, ............................................., notar public,la sediul biroului/locul unde s-a îndeplinit actul pentru motivul..................................., certific faptul că astăzi, ziua ........luna ..................... anul ..................., s-a prezentat în faţa mea........................, cu domiciliul în ..................................,identificat prin ......................................., şi am stabilit că esteaceeaşi persoană cu persoana din fotografia alăturată.    S-a perceput onorariul de ........................................ lei, cuchitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. ....................... .                                                     Notar public,                                                   .................                                            L.S.  +  Anexa 29 la regulament    ROMÂNIA    BIROUL NOTARULUI PUBLIC    Sediul .........................                                   ÎNCHEIERE                     de certificare nr. ...................                Anul........... luna............. ziua.........    În faţa mea, ..........................................., notar public, lasediul biroului/locul unde s-a îndeplinit actul pentru motivul..................................., s-a/s-au prezentat:    1. ..............................., cu domiciliul în ......................,identificat prin .........................;    2. ..............................., cu domiciliul în ......................,identificat prin .........................,ca urmare a Somaţiei nr. ..................., emisă de .......................,şi mi-au declarat următoarele: .............................................................................................................................. .    Se certifică cele de mai sus.    S-a perceput onorariul de ........................................... lei cuchitanţă/bon fiscal/ordin de plată nr. .............................. .             Semnătura părţilor                                          Notar public,                                         ...............                                               L.S.  +  Anexa 30 la regulamentREGISTRUde evidenţă a procedurilor succesorale înregistrate înCircumscripţia Judecătoriei (Judeţului, Camerei).......................
  Numărul certifi- catului Data (ziua, luna, anul) Numele, prenumele şi ultimul domiciliu al defunc- tului Data decesu- lui Numele şi prenumele solici- tantului Notarul public şi sediul biroului Numărul şi data dosarului succe- soral Obser- vaţii
  1 2 3 4 5 6 7 8
   +  Anexa 31 la regulamentREGISTRU DE CORESPONDENŢĂ
  Numar de înregis- trare Data înre- gis- trării Numărul şi data documentu- lui emitentului Nr. filelor documen- tului Numărul anexelor Emitent Conţinu- tul docu- mentului (în re- zumat) Comparti- mentul căruia i s-a repartizat
  1 2 3 4 5 6 7 8
  Modul rezolvării Data expedierii Destinatarul Numărul de înregistrare al documentului la care se conexează şi indicativul dosarului după nomenclator Observaţii (semnătura responsa- bilului etc.)
  9 10 11 12 13
  -------