DECIZIE nr. 649 din 28 iunie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 8 august 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorAntonia Constantin - procurorIrina Loredana Gulie - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, excepţie invocată de Societatea Comercială "Ilser Oltenia" - S.R.L., Societatea Comercială "Ripekady Com" - S.R.L., Societatea Comercială "Gedora Com" - S.R.L. şi Societatea Comercială "Serproduct" - S.R.L. în Dosarul nr. 2.646/212/2006 (număr în format vechi 7.884/2006) al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă.La apelul nominal răspunde partea Mariana Palade. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.Magistratul-asistent arată că partea Ştefan Vernea a depus la dosar concluzii scrise prin care solicită respingerea excepţiei.Având cuvântul pe fond, partea Mariana Palade solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată.Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 2 martie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 2.646/212/2006 (număr în format vechi 7.884/2006), Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991.Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială "Ilser Oltenia" - S.R.L., Societatea Comercială "Ripekady Com" - S.R.L., Societatea Comercială "Gedora Com" - S.R.L. şi Societatea Comercială "Serproduct" - S.R.L. într-o cauză având ca obiect acţiunea civilă privind constatarea nulităţii absolute a unui titlu de proprietate.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că prevederile art. 37 alin. (1) din Legea fondului funciar contravin libertăţii de asociere şi libertăţii economice, deoarece "obligă atât persoanele ale căror terenuri au fost trecute în proprietate de stat, cât şi persoanele care erau deja acţionari ai unor societăţi constituite în baza Legii nr. 15/1990 şi ulterior privatizate, să devină asociaţi" la societăţile comerciale înfiinţate, în baza Legii nr. 15/1990, din fostele unităţi agricole de stat. De asemenea, se arată că prevederile art. 52 alin. (1) din acelaşi act normativ, stabilind atribuţii administrativ-jurisdicţionale în sarcina comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în temeiul Legii nr. 18/1991, încalcă dreptul la liberă asociere şi principiul constituţional al garantării şi ocrotirii proprietăţii private, deoarece comisia judeţeană poate constitui unele drepturi reale, cum este dreptul de proprietate, "în alte condiţii decât libertatea de asociere", iar, pe de altă parte, posibilitatea unei instituţii administrative de a interveni în raporturi juridice civile încalcă libertatea economică.Judecătoria Constanţa - Secţia civilă apreciază că prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 nu îngrădesc dreptul unor persoane juridice de a dezvolta o activitate economică pe baza liberei iniţiative sau libertatea de asociere, deoarece persoanele vizate de ipoteza normei juridice au posibilitatea să-şi manifeste acordul de voinţă prin formularea unei cereri, legea neinstituind nicio obligativitate în sensul de a deveni acţionari la societăţile comerciale înfiinţate, în baza Legii nr. 15/1990, din fostele unităţi agricole de stat. În ceea ce priveşte prevederile art. 52 alin. (1) din acelaşi act normativ, acesta este constituţional, deoarece comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor are dreptul de a verifica calitatea de persoană îndreptăţită, precum şi soluţionarea contestaţiilor depuse de aceste persoane împotriva actelor emise de comisia locală, iar nu şi dreptul de a impune să se asocieze persoanelor îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate sau societăţilor agricole.Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt în deplină concordanţă cu dispoziţiile constituţionale invocate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Potrivit motivării excepţiei, obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 37 alin. (1) şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, modificată şi completată prin titlul IV al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, potrivit cărora:- Art. 37 alin. (1): "(1)Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de expropriere, şi care se află în administrarea unităţilor agricole de stat devin, la cerere, acţionari la societăţile comerciale înfiinţate, în baza Legii nr. 15/1990, din actualele unităţi agricole de stat. De aceleaşi prevederi beneficiază şi moştenitorii acestor persoane."- Art. 52 alin. (1): "(1) În sensul prezentei legi, comisia locală este autoritate publică cu activitate administrativă, iar comisia judeţeană este autoritate publică cu autoritate administrativ-jurisdicţională."Autorii excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 40 alin. (1) referitoare la libertatea de asociere în sindicate, patronate şi alte forme de asociere, art. 44 alin. (2) teza întâi privind garantarea şi ocrotirea proprietăţii private şi art. 45 - Libertatea economică.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, pentru următoarele considerente:Autorii excepţiei susţin că prevederile art. 37 alin. (1) din Legea fondului funciar contravin libertăţii de asociere şi libertăţii economice, deoarece "obligă atât persoanele ale căror terenuri au fost trecute în proprietate de stat, cât şi persoanele care erau deja acţionari ai unor societăţi constituite în baza Legii nr. 15/1990 şi ulterior privatizate, să devină asociaţi" la societăţile comerciale înfiinţate, în baza Legii nr. 15/1990, din fostele unităţi agricole de stat.Curtea constată însă că dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 40 alin. (1) referitoare la libertatea de asociere în sindicate, patronate şi alte forme de asociere nu sunt incidente în cauză, deoarece acestea se referă la asociaţii fără scopuri lucrative, înfiinţate pentru exercitarea libertăţii de opinie, de gândire sau de exprimare a credinţelor politice, sociale sau religioase, iar nu la asociaţii de drept privat, în speţă societăţi comerciale, al căror temei juridic este contractul sau legea.Prevederile art. 37 alin. (1) instituie posibilitatea persoanelor ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, de a-şi exprima opţiunea pentru a deveni acţionari la societăţile comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 15/1990, prin formularea unei cereri, astfel încât susţinerile autorilor excepţiei referitoare la încălcarea principiului libertăţii economice, prin instituirea unei obligativităţi în acest sens, sunt neîntemeiate.De asemenea, în motivarea excepţiei, se susţine că prevederile art. 52 alin. (1) din acelaşi act normativ, stabilind atribuţii administrativ-jurisdicţionale în sarcina comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în temeiul Legii nr. 18/1991, încalcă dreptul la liberă asociere şi principiul constituţional al garantării şi ocrotirii proprietăţii private, deoarece comisia judeţeană poate constitui unele drepturi reale, cum este dreptul de proprietate, "în alte condiţii decât libertatea de asociere", iar, pe de altă parte, posibilitatea unei instituţii administrative de a interveni în raporturi juridice civile încalcă libertatea economică.Curtea constată că aceste susţineri nu sunt întemeiate, având în vedere că atribuţiile comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor se referă la soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva hotărârilor comisiilor locale şi la validarea cererilor privind reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar, comisia exercitând în acest sens atribuţii administrativ-jurisdicţionale.Aşadar, atribuţiile pe care legea le dă în competenţa comisiei judeţene se referă strict la măsuri de aplicare a Legii fondului funciar şi nu sunt de natură a îngrădi dreptul de proprietate privată, libertatea de asociere sau libertatea economică a persoanelor fizice sau persoanelor juridice. Mai mult, hotărârile acestui organ administrativ-jurisdicţional pot fi supuse cenzurii instanţei de judecată, prin formularea unei plângeri la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, potrivit dispoziţiilor art. 53 alin. (2) din acelaşi act normativ.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, excepţie invocată de Societatea Comercială "Ilser Oltenia" - S.R.L., Societatea Comercială "Ripekady" Com - S.R.L., Societatea Comercială "Gedora Com" - S.R.L. şi Societatea Comercială "Serproduct" - S.R.L. în Dosarul nr. 2.646/212/2006 (număr în format vechi 7.884/2006) al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 iunie 2007.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Irina Loredana Gulie-------