NORMĂ din 23 mai 2007privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Nr. 129 din 23 mai 2007
  • MINISTERUL AGRICULTURII DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 566 din 6 iulie 2007
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 8 august 2007     +  Articolul 1 (1) Controalele veterinare care se efectuează asupra animalelor vii şi produselor de origine animală cuprinse în legislaţia veterinară menţionată în anexa nr. 1 sau cele incluse în anexa nr. 2 şi care sunt destinate comerţului nu se mai efectuează la frontieră, ci în conformitate cu prevederile prezentei norme, fără a se aduce atingere prevederilor art. 7. (2) Controalele documentelor zootehnice se aplică conform regulilor de control stabilite de prezenta normă. (3) Prezenta normă nu se aplică controalelor veterinare pentru mişcarea animalelor de companie însoţite de şi sub responsabilitatea unei persoane fizice, între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, atunci când aceste mişcări nu sunt destinate unei tranzacţii comerciale.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei norme, următorii termeni se definesc astfel: a) control sanitar veterinar - orice control fizic şi/sau procedură administrativă care se aplică animalelor sau produselor de origine animală la care se face referire în art. 1 şi care sunt destinate protecţiei directe sau indirecte a sănătăţii publice ori a animalelor; b) control zootehnic - orice control fizic şi/sau procedură administrativă care se aplică animalelor la care se face referire în actele normative menţionate la cap. II din anexa nr. 1 şi care sunt destinate, direct sau indirect, ameliorării raselor; c) comerţ - schimbul de animale vii şi produse de origine animală între statele membre ale Uniunii Europene, în înţelesul art. 23 alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C 325 din 24 decembrie 2002; d) exploataţie - exploataţia de animale, astfel cum este definită la lit. A pct. I subpct. 1 din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitar-veterinară a unităţilor şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 62/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 22 martie 2007, şi în care animalele menţionate în anexele nr. 1 şi 2 sunt deţinute sau crescute în mod obişnuit, cu excepţia ecvideelor pentru care se aplică definiţia prevăzută la art. 2 lit. a) din Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor ce guvernează mişcarea ecvideelor şi importul lor din ţări terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/426/CEE ; e) centru sau organizaţie - orice unitate care produce, depozitează, prelucrează sau manipulează produsele la care se referă art. 1; f) autoritate competentă - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, competentă să efectueze controale veterinare, şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, competentă să efectueze controale zootehnice, sau orice autoritate căreia acestea i-au delegat competenţa respectivă; g) medic veterinar oficial - medicul veterinar astfel cum este definit de Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare; h) control fizic - un control al animalului, inclusiv o eventuală prelevare de probe şi testare de laborator, şi, atunci când este cazul, controale suplimentare în timpul carantinei; i) inspecţie - examinarea unităţilor, animalelor şi alimentelor, a prelucrării acestora, a întreprinderilor din sectorul alimentar, a sistemelor de gestionare şi de producţie ale acestora, inclusiv a documentelor, a testelor privind produsul finit şi a practicilor de nutriţie a animalelor, precum şi a originii şi destinaţiei intrărilor şi ieşirilor, pentru a verifica dacă sunt în conformitate cu cerinţele legale în toate cazurile; j) centre de colectare - locaţii precum exploataţii, centre de colectare şi târguri de animale, în care ecvideele domestice sau animalele domestice din speciile bovine, ovine, caprine sau suine, care provin din diverse exploataţii, sunt grupate în vederea constituirii loturilor, conform Regulamentului Consiliului nr. 1/2005/CE ; k) târg de animale vii - loc împrejmuit autorizat, prevăzut cu dezinfector rutier şi o singură cale de acces, dotat cu spaţii amenajate pentru adăpostirea animalelor aduse pentru comercializare; l) regiune - parte a teritoriului României care este supusă inspecţiei autorităţilor competente şi include ca formă administrativă judeţul; m) comerciant - orice persoană fizică sau juridică ce cumpără şi vinde, direct ori indirect, animale sau produse de origine animală, în scop comercial.  +  Capitolul I Controale la origine  +  Articolul 3 (1) Fac obiectul comerţului numai animalele şi produsele de origine animală menţionate la art. 1, care îndeplinesc următoarele condiţii: a) respectă cerinţele legislaţiei prevăzute în anexa nr. 1, pentru animalele şi produsele de origine animală la care se face referire în această anexă, şi cerinţele de sănătate animală din statul membru de destinaţie, pentru animalele şi produsele de origine animală menţionate în anexa nr. 2; b) provin din exploataţii, centre sau organizaţii care sunt supuse controalelor veterinare oficiale periodice, în conformitate cu alin. (3); c) sunt identificate în conformitate cu cerinţele regulilor comunitare şi sunt înregistrate indicându-se exploataţia, centrul sau organizaţia de origine ori de tranzit; d) atunci când sunt transportate, acestea trebuie să fie însoţite de certificate de sănătate şi/sau de orice alte documente prevăzute în legislaţia naţională transpusă, menţionată în anexa nr. 1, iar pentru alte animale şi produse de origine animală, de regulile statului membru de destinaţie. Aceste certificate sau documente emise de către medicul veterinar oficial responsabil pentru exploataţia, centrul sau organizaţia de origine trebuie să însoţească animalul/animalele şi produsele de origine animală până la destinaţia acestuia/acestora. Certificatele sau documentele solicitate de legislaţia zootehnică menţionată în cap. II din anexa nr. 1, emise de autoritatea competentă, trebuie să însoţească animalul/animalele şi produsele de origine animală până la destinaţia acestuia/acestora; e) animalele susceptibile sau produsele animalelor susceptibile nu trebuie să provină:(i) din exploataţii, centre sau organizaţii, zone ori regiuni care sunt supuse restricţiilor stabilite în conformitate cu regulile comunitare, atunci când este cazul, pentru animalele respective sau produsele provenite de la animalele respective, datorită unei suspiciuni, unui focar sau existenţei unei boli la care se referă anexa nr. 3 sau datorită aplicării măsurilor de protecţie;(îi) dintr-o exploataţie, centru, organizaţie, zonă sau regiune care este supusă restricţiilor oficiale datorită unei suspiciuni, unui focar sau existenţei unei alte boli decât cele la care se referă anexa nr. 3 sau din cauza aplicării măsurilor de protecţie;(iii) dintr-o exploataţie care nu oferă garanţiile ce pot fi solicitate de statul membru de destinaţie, pentru alte boli decât cele menţionate în anexa nr. 3, în cazul în care acestea sunt destinate exploataţiilor, centrelor sau organizaţiilor situate în statele membre care au obţinut garanţii în conformitate cu procedura comunitară sau într-un stat recunoscut ca fiind liber de o anumită boală conform legislaţiei comunitare;(iv) dintr-o exploataţie, centru sau organizaţie şi, când este cazul, dintr-o parte a teritoriului care nu oferă garanţiile suplimentare prevăzute în conformitate cu procedura comunitară, în cazul în care acestea sunt destinate unui stat membru sau unei părţi a teritoriului acestuia care a beneficiat de aceste garanţii. Autoritatea competentă a României, ca ţară de origine, trebuie să se asigure, înaintea emiterii certificatului de sănătate sau a documentului de însoţire, că exploataţiile, centrele sau organizaţiile respectă cerinţele prevăzute la lit. e); f) atunci când operaţiunea de transport implică mai multe locuri de destinaţie, animalele şi produsele de origine animală trebuie grupate împreună în tot atâtea loturi câte locuri de destinaţie sunt. Fiecare lot trebuie să fie însoţit de certificatele şi/sau documentele la care se referă lit. d); g) în cazul în care animalele şi produsele de origine animală reglementate de legislaţia prevăzută în anexa nr. 1 şi care respectă regulile comunitare sunt destinate exportului către o ţară terţă prin teritoriul altui stat membru, operaţiunea de transport trebuie să rămână sub supraveghere vamală până la punctul de ieşire de pe teritoriul Comunităţii Europene, în conformitate cu procedura comunitară, cu excepţia situaţiilor speciale, când trebuie să fie autorizată de autoritatea competentă în scopul asigurării bunăstării animalelor. În cazul animalelor şi produselor de origine animală care nu respectă regulile comunitare sau în cazul animalelor şi produselor de origine animală la care se referă anexa nr. 2, tranzitul poate avea loc numai dacă acesta a fost autorizat de autoritatea competentă a statului membru de tranzit. (2) Autoritatea competentă dispune ca: a) animalele şi produsele de origine animală la care se referă art. 1, care ar putea fi tăiate în baza unui program naţional de eradicare a bolilor care nu sunt menţionate în anexa nr. 3, să nu fie expediate către teritoriul altui stat membru; b) animalele şi produsele de origine animală la care se face referire în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2 să nu facă obiectul comerţului cu alt stat membru dacă acestea nu pot fi comercializate pe propriul teritoriu din motive de sănătate publică sau animală justificate de art. 30 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. (3) Fără a se aduce atingere sarcinilor de control atribuite medicului veterinar oficial în baza legislaţiei comunitare, autoritatea competentă trebuie să efectueze controale în exploataţii, târguri de animale şi centre de colectare autorizate, centre sau organizaţii, pentru a se asigura că animalele şi produsele de origine animală destinate comerţului respectă cerinţele comunitare şi, în special, îndeplinesc condiţiile stabilite la alin. (1) lit. c) şi d) cu privire la identificare. În cazul în care există suspiciuni în ceea ce priveşte nerespectarea cerinţelor comunitare, autoritatea competentă efectuează controalele necesare, iar dacă suspiciunea se confirmă, ia măsuri corespunzătoare care pot include izolarea exploataţiei, a centrului sau a organizaţiei respective.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea competentă a României, ca stat membru de expediere, ia măsurile necesare pentru a se asigura că: a) deţinătorii de animale şi produse de origine animală menţionate la art. 1 respectă cerinţele de sănătate şi zootehnice naţionale sau comunitare prevăzute de prezenta normă, în toate etapele de producţie şi comercializare; b) animalele şi produsele de origine animală la care se referă anexa nr. 1 sunt supuse controlului sanitar veterinar, cu excepţia unei derogări specifice prevăzute de regulile comunitare; c) animalele sunt transportate în mijloace de transport corespunzătoare care respectă normele de igienă. (2) Autoritatea competentă a României, ca stat membru de origine, care a emis certificatul sau documentul care însoţeşte animalele sau produsele de origine animală de la locul de origine, informează, în ziua în care acestea sunt emise şi prin intermediul sistemului TRACES, autoritatea competentă centrală a statului membru de destinaţie şi autoritatea competentă de la locul de destinaţie. (3) Autoritatea competentă a României, ca stat membru de expediere, trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a sancţiona, conform prevederilor legale în domeniu, orice încălcare a legislaţiei veterinare şi zootehnice de către persoane fizice sau juridice, atunci când se constată că regulile comunitare au fost încălcate şi, în special, atunci când se constată că documentele sau mărcile de identificare nu corespund statusului animalelor ori exploataţiilor de origine sau caracteristicilor reale ale produselor de origine animală.  +  Capitolul II Controale la destinaţie  +  Articolul 5 (1) Autoritatea competentă a României, ca stat membru de destinaţie, implementează următoarele măsuri de inspecţie: a) la locurile de destinaţie a animalelor şi produselor de origine animală stabileşte, prin intermediul controalelor sanitare veterinare efectuate prin sondaj, fără discriminare, dacă au fost respectate cerinţele art. 3; în acelaşi timp, aceasta poate preleva probe; b) poate efectua controale în timpul transportului animalelor şi produselor de origine animală pe teritoriul său, atunci când autoritatea competentă a statului membru de tranzit sau a României deţine informaţii care conduc la suspiciunea unei nereguli; c) atunci când animalele la care se referă art. 1 şi care provin dintr-un alt stat membru sunt destinate:(i) unui târg de animale sau unui centru de colectare autorizat, astfel cum este definit de regulile comunitare, operatorul din acele locuri este responsabil pentru admiterea animalelor care nu îndeplinesc cerinţele art. 3 alin. (1). Autoritatea competentă verifică dacă animalele respectă cerinţele menţionate, prin intermediul controlului certificatelor sau al documentelor care însoţesc animalele;(îi) unui abator care se află sub supravegherea unui medic veterinar oficial care trebuie să se asigure, în special pe baza certificatului sau a documentului de însoţire, că sunt tăiate numai animale care îndeplinesc cerinţele art. 3 alin. (1). Operatorul abatorului este responsabil pentru tăierea animalelor care nu îndeplinesc cerinţele art. 3 alin. (1) lit. c) şi d);(iii) unui comerciant înregistrat care divizează loturile de transport sau unei unităţi care nu este supusă unei supravegheri permanente, un astfel de comerciant sau o astfel de unitate este considerată de autoritatea competentă drept destinatarul animalelor şi se aplică condiţiile stabilite la lit. d);(iv) exploataţiilor, inclusiv centrelor sau organizaţiilor, unde lotul de transport este parţial descărcat pe durata transportului, fiecare animal sau grup de animale trebuie să fie însoţit, în conformitate cu art. 3, de originalul certificatului de sănătate sau al documentului de însoţire până când ajunge la destinatarul menţionat în acestea; d) destinatarii menţionaţi la lit. c) pct. (iii) şi (iv) au obligaţia să verifice, înainte ca lotul de transport să fie divizat sau comercializat ulterior, prezenţa mărcilor de identificare, a certificatelor sau documentelor la care se referă art. 3 alin. (1) lit. c) şi d), să notifice autorităţii competente orice neregulă sau abatere şi, în acest ultim caz, să izoleze animalele respective până la luarea unei decizii în privinţa acestora de către autoritatea competentă; e) garanţiile care trebuie să fie furnizate de către destinatarii menţionaţi la lit. c) pct. (iii) şi (iv) trebuie să fie specificate într-un protocol încheiat cu autoritatea competentă, ce trebuie să fie semnat în momentul înregistrării prealabile prevăzute la art. 12. Autoritatea competentă trebuie să efectueze controale randomizate pentru a verifica conformitatea cu aceste garanţii. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în acelaşi mod şi destinatarilor produselor de origine animală la care se referă art. 1. (3) Toţi destinatarii menţionaţi în certificatul sau în documentul prevăzut în art. 3 alin. (1) lit. d) sunt obligaţi: a) la cererea autorităţii competente a României, ca stat membru de destinaţie, şi pentru realizarea controalelor menţionate la alin. (1), să raporteze în avans sosirea animalelor şi produselor de origine animală dintr-un alt stat membru şi, în special, natura lotului de transport şi data anticipată a sosirii. Limita de timp pentru notificare nu trebuie să fie, în general, mai mare de 24 de ore, deşi, în circumstanţe excepţionale, statele membre ale Uniunii Europene pot solicita ca notificarea să se facă cu două zile înainte. Această notificare nu este solicitată pentru caii înregistraţi care sunt însoţiţi de un document de identificare prevăzut de Normele privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii şi comerţul cu ecvidee de rasă pură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 464/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 21 august 2006, ce transpun directivele Consiliului 90/427/CEE , 90/428/CEE şi deciziile Comisiei 92/216/CEE , 92/353/CEE , 92/354/CEE , 93/623/CEE , 96/78/CE , 96/79/CE şi 2004/158/CE ; b) să păstreze, pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, certificatele sau documentele menţionate la art. 3, pentru a le prezenta autorităţii competente, dacă aceasta din urmă le solicită.  +  Articolul 6 (1) Atunci când regulile comunitare solicită ca animalele să fie puse în carantină, aceasta are loc în mod obişnuit în exploataţia de destinaţie. (2) Poate fi utilizată o unitate de carantină dacă aceasta se justifică din punct de vedere sanitar veterinar. Această unitate de carantină trebuie să fie considerată ca loc de destinaţie a lotului de transport. Autoritatea competentă a României notifică Comisiei Europene motivele aplicării unei astfel de măsuri. (3) Obligaţiile referitoare la carantină şi localizarea acesteia din urmă trebuie să fie specificate conform cerinţelor veterinare la care se referă art. 3 alin. (1) lit. a).  +  Articolul 7 (1) Pe parcursul controalelor efectuate de autoritatea competentă la locurile unde animalele şi produsele de origine animală menţionate în anexa nr. 1, provenite dintr-o ţară terţă, intră pe teritoriul României, în porturi, aeroporturi, posturi de inspecţie la frontieră, se iau următoarele măsuri pentru: a) verificarea certificatelor şi a documentelor care însoţesc animalele şi produsele de origine animală; b) respectarea regulilor de control stabilite în art. 5 pentru animalele şi produsele de origine animală; c) respectarea regulilor stabilite de Norma sanitară veterinară care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 97/78/CE pentru produsele de origine animală provenite din ţări terţe; d) respectarea regulilor stabilite de Norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 243/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 6 noiembrie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 91/496/CEE pentru animalele provenite din ţări terţe. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), toate animalele şi produsele de origine animală transportate cu mijloace de transport ce asigură o legătură permanentă şi directă între două puncte geografice din Comunitatea Europeană trebuie să fie supuse regulilor de control prevăzute în art. 5 din Directiva Consiliului 90/425/CE , transpusă în legislaţia naţională prin prezenta normă.  +  Articolul 8 (1) Dacă în timpul unui control efectuat la locul de destinaţie a lotului sau în timpul transportului autoritatea competentă constată: a) prezenţa agenţilor care produc una dintre bolile la care se referă Norma sanitară veterinară privind notificarea bolilor animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 30 august 2005, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 82/894/CEE , cu modificările şi completările ulterioare, o zoonoză, o boală sau orice altă cauză similară ce poate constitui un risc major pentru animale şi oameni, sau că produsele de origine animală provin dintr-o regiune contaminată de o boală epizootică, aceasta trebuie să dispună ca animalul sau transportul de animale să fie pus în carantină în cea mai apropiată unitate de carantină sau să fie tăiat şi/sau distrus. Costurile aferente măsurilor menţionate anterior sunt suportate de către expeditor sau de către reprezentantul său ori de persoana responsabilă pentru produsele de origine animală sau animalele respective. Autoritatea competentă a României, ca stat membru de destinaţie, notifică, în scris, prin mijloace corespunzătoare, autorităţilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene constatările făcute, deciziile luate şi motivele acestor decizii. Se pot aplica măsurile de protecţie prevăzute în art. 10; b) că, fără a se aduce atingere prevederilor lit. a), animalele şi produsele de origine animală nu îndeplinesc cerinţele stabilite de legislaţia naţională care transpune prevederi comunitare sau de reglementările naţionale referitoare la sănătatea animalelor ori, în cazul în care România obţine garanţii în conformitate cu procedura comunitară, autoritatea competentă a României poate, în cazul în care condiţiile de sănătate publică sau animală permit acest lucru, să dea expeditorului sau reprezentantului său posibilitatea de a alege între:(i) menţinerea animalelor şi a produselor de origine animală sub supraveghere în cazul prezenţei reziduurilor, până la confirmarea respectării regulilor comunitare, şi, în cazul nerespectării acestor reguli, aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţia comunitară;(îi) tăierea animalelor sau distrugerea produselor de origine animală;(iii) returnarea animalului sau a lotului de transport, cu autorizarea autorităţii competente a statului membru de expediere şi notificarea anterioară a statului/statelor membru/membre de tranzit. (2) Dacă se constată că documentele sau certificatele conţin nereguli, proprietarului sau reprezentantului său i se va acorda o perioadă de graţie înaintea recurgerii la aplicarea acestor măsuri.  +  Articolul 9 (1) În situaţiile prevăzute la art. 8, autoritatea competentă a României, ca stat membru de destinaţie, trebuie să contacteze fără întârziere autoritatea competentă a statului membru de expediere. În situaţia în care România este stat membru de expediere, autoritatea competentă a României trebuie să ia toate măsurile necesare şi să notifice autorităţii competente a statului membru de destinaţie natura controalelor efectuate, deciziile luate şi motivele pentru astfel de decizii. (2) Dacă autoritatea competentă a României, ca stat membru de destinaţie, consideră că astfel de măsuri sunt inadecvate, aceasta împreună cu autoritatea competentă a statului membru de expediere trebuie să caute modalităţi şi mijloace de remediere a situaţiei; dacă este cazul, aceasta poate efectua o inspecţie la faţa locului. În situaţia în care România este stat membru de expediere, autoritatea competentă a României trebuie să colaboreze cu autoritatea competentă a statului membru de destinaţie în identificarea mijloacelor de remediere a situaţiei. (3) Atunci când controalele prevăzute la art. 8 indică nereguli repetate, autoritatea competentă a României, ca stat membru de destinaţie, trebuie să informeze Comisia Europeană şi autorităţile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene. (4) Până la concluziile Comisiei Europene, autoritatea competentă a României, ca stat membru de expediere, trebuie, la cererea statului membru de destinaţie, să intensifice controalele asupra animalelor şi produselor de origine animală care provin din exploataţia, centrul, organizaţia, târgul de animale, centrul de colectare autorizate sau din regiunea respectivă şi, dacă există motive serioase de risc pentru sănătatea publică sau a animalelor, să suspende eliberarea oricăror certificate sau documente de mişcare. (5) Autoritatea competentă a României, ca stat membru de destinaţie, intensifică controalele asupra animalelor care provin din aceeaşi exploataţie, centru, organizaţie, târg de animale sau centru de colectare autorizate ori regiune. (6) Deciziile autorităţii competente pot fi contestate potrivit legii în vigoare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (9). (7) Deciziile luate de autoritatea competentă a României, ca stat membru de destinaţie, şi motivaţiile pentru astfel de decizii trebuie să fie notificate expeditorului sau reprezentantului său şi autorităţii competente a statului membru de expediere. (8) Dacă expeditorul ori reprezentantul său solicită acest lucru, îi vor fi transmise în scris deciziile şi motivele menţionate, împreună cu detalii privind drepturile de contestaţie de care dispune în baza legislaţiei în vigoare în România, ca stat membru de destinaţie, procedura şi limitele de timp aplicabile. (9) În eventualitatea unei neînţelegeri, cele două părţi implicate au posibilitatea, dacă vor cădea de acord, ca, în decurs de maximum o lună, să supună această neînţelegere evaluării unui expert al cărui nume figurează pe o listă a experţilor comunitari întocmită de Comisia Europeană. Costul consultării expertului este suportat de Comunitatea Europeană. (10) Experţii respectivi îşi dau avizul în decurs de maximum 72 de ore sau după primirea rezultatelor oricăror analize. Părţile respectă avizul expertului cu privire la legislaţia veterinară comunitară. (11) Costurile de returnare a lotului de transport, de deţinere sau izolare a animalelor ori, dacă este cazul, de tăiere sau distrugere a acestora trebuie să fie suportate de expeditor, de reprezentantul său ori de persoana responsabilă pentru animalele sau produsele de origine animală.  +  Capitolul III Prevederi comune  +  Articolul 10 (1) Autoritatea competentă a României trebuie să notifice imediat celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene orice focar de boală de pe teritoriul său, pe lângă focarele de boală menţionate în norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 82/894/CEE , zoonozele, bolile sau alte cauze similare care pot constitui un risc serios pentru sănătatea publică sau a animalelor. (2) Autoritatea competentă a României, ca stat membru de expediere, aplică imediat măsurile de control şi de protecţie prevăzute de regulile comunitare, în special determinarea zonelor-tampon prevăzute de regulile respective, sau adoptă orice altă măsură pe care o consideră corespunzătoare. (3) Autoritatea competentă a României, ca stat membru de destinaţie sau de tranzit, care în cursul unui control prevăzut la art. 5 a stabilit existenţa uneia dintre bolile sau cauzele la care se referă alin. (1), dispune, dacă este necesar, măsurile de precauţie prevăzute de regulile comunitare, inclusiv carantinarea animalelor. (4) Până la luarea măsurilor de către Comisia Europeană, autoritatea competentă a României, ca stat membru de destinaţie, poate lua, dacă există motive serioase de risc pentru sănătatea publică sau a animalelor, măsuri de protecţie interimare cu privire la exploataţiile, centrele sau organizaţiile respective ori, în cazul unei boli epizootice, cu privire la zona-tampon prevăzută de regulile comunitare. (5) Măsurile luate de autoritatea competentă a României trebuie să fie notificate fără întârziere Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene. (6) La solicitarea autorităţii competente a României sau la iniţiativa Comisiei Europene, unul sau mai mulţi reprezentanţi ai Comisiei Europene se pot deplasa în România pentru a examina, în colaborare cu autorităţile competente, măsurile care au fost luate şi emit un aviz cu privire la măsurile respective.  +  Articolul 11Autoritatea competentă a României desemnează departamentele veterinare responsabile de efectuarea controalelor veterinare şi de colaborarea cu departamentele de control ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 12 (1) Toţi comercianţii implicaţi în comerţul intracomunitar cu animale şi/sau cu produse de origine animală la care se face referire în art. 1 sunt obligaţi: a) să se înregistreze în prealabil într-un registru oficial, la cererea autorităţii competente; b) să păstreze un registru unde sunt înscrise livrările, iar pentru destinatarii la care se referă art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (iii), destinaţia ulterioară a animalelor şi produselor de origine animală. (2) Registrul menţionat trebuie să fie păstrat pe o perioadă de 3 ani, astfel încât să poată fi prezentat autorităţii competente, la cererea acesteia.  +  Articolul 13 (1) Oficialii departamentelor veterinare şi, după caz, în colaborare cu oficialii altor departamente din instituţii cu atribuţii în acest scop sunt autorizaţi: a) să efectueze inspecţii ale exploataţiilor, instalaţiilor, mijloacelor de transport şi procedeelor utilizate pentru marcarea şi identificarea animalelor; b) să verifice, în cazul produselor de origine animală la care se referă anexa nr. 1, dacă personalul respectă cerinţele stabilite de aceasta; c) să recolteze probe de la:(i) animalele ţinute în vederea vânzării, comercializării sau a transportului;(îi) produsele de origine animală ţinute în vederea stocării sau vânzării, comercializării sau a transportului; d) să examineze materialul documentar sau de prelucrare a datelor util pentru controalele efectuate ca urmare a măsurilor luate în baza prevederilor prezentei norme. (2) Autoritatea competentă trebuie să solicite exploataţiilor, centrelor sau organizaţiilor care sunt controlate colaborarea necesară pentru îndeplinirea sarcinilor menţionate anterior.  +  Capitolul IV Prevederi tranzitorii şi finale  +  Articolul 14 (1) Până la adoptarea regulilor comunitare şi fără a se aduce atingere menţinerii reglementărilor naţionale stabilite pentru identificarea loturilor, comerţul cu animalele şi produsele de origine animală menţionate în anexa nr. 2 este supus regulilor de control stabilite de prezenta normă, în special celor menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a). (2) Autoritatea competentă a României trebuie să comunice Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene condiţiile şi procedurile aplicabile comerţului cu animalele şi produsele de origine animală care sunt prevăzute la alin. (1). (3) Regulile de control prevăzute pentru animalele şi produsele de origine animală la care se referă anexa nr. 1 trebuie să fie extinse şi la animalele şi produsele de origine animală care nu sunt încă incluse în această anexă, atunci când sunt adoptate regulile comunitare armonizate ce reglementează comerţul acestora.  +  Articolul 15Autoritatea competentă a României trebuie să trimită Comisiei Europene informaţiile relevante privind controalele efectuate conform prezentei norme, utilizând un model armonizat.  +  Articolul 16Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă.  +  Anexa 1 la normă  +  Capitolul I Legislaţie veterinară  +  Secţiunea 1 1. Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 şi 289 bis din 30 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE 2. Norma sanitară veterinară care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 septembrie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 88/407/CEE .3. Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul intracomunitar şi importul din ţări terţe de embrioni proveniţi de la animale domestice din specia bovine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 134/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 şi 617 bis din 18 iulie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 89/556/CEE 4. Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor ce guvernează mişcarea ecvideelor şi importul lor din ţări terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/426/CEE 5. Norma sanitară veterinară care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor, aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 217/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 24 octombrie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/429/CEE 6. Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul intracomunitar şi importul din ţări terţe de păsări şi ouă de incubaţie, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 144/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 şi 641 bis din 25 iulie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/539/CEE 7. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.774/2002 ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale ce nu sunt destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 273 din10 octombrie 2002, p. 18. Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţă a animalelor şi a produselor de acvacultură, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 9 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 91/67/CEE 9. Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 290/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 şi 56 bis din 24 ianuarie 2007, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 91/628/CEE 10. Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi care modifică directivele 64/432/CEE , 93/119/CE şi Regulamentul nr. 1.255/97/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 3 din 5 ianuarie 2005, p. 1  +  Secţiunea a 2-a 1. Norma sanitară veterinară ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 128/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.100 din 6 decembrie 2005, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 92/65/CEE 2. Pentru agenţi patogeni: prevederile Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor şi de sănătate publică care reglementează comerţul şi importul în Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse cerinţelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare pentru comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003, iar în ceea ce priveşte agenţii patogeni, Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 245/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 15 noiembrie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 92/118/CEE  +  Capitolul II Legislaţie zootehnică1. Norma cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 17/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 77/504/CEE 2. Norma privind animalele de reproducţie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 13/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 88/661/CEE 3. Norma cu privire la animalele de reproducţie de rasă pură din speciile ovine şi caprine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 20/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 89/361/CEE 4. Norme privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii şi comerţul cu ecvidee de rasă pură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 464/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 21 august 2006, ce transpun în legislaţia naţională directivele Consiliului 90/427/CEE , 90/428/CEE şi deciziile Comisiei 92/216/CEE , 92/353/CEE , 92/354/CEE , 93/623/CEE , 96/78/CE , 96/79/CE şi 2004/158/CE 5. Norme de apreciere a bovinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 19/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, ce transpun în legislaţia naţională deciziile Comisiei 84/247/CEE , 84/419/CEE , 86/404/CEE , 88/124/CEE , 96/80/CE şi Directiva Consiliului 87/328/CEE 6. Norme de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, ce transpun în legislaţia naţională deciziile Comisiei 90/254/CEE , 90/255/CEE , 90/257/CEE şi 90/258/CEE 7. Norme de apreciere a porcinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 15/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, ce transpun în legislaţia naţională directivele Consiliului 90/118/CEE şi 90/119/CEE şi deciziile Comisiei 89/501/CEE , 89/502/CEE , 89/503/CEE , 89/504/CEE , 89/505/CEE şi 89/506/CEE 8. Directiva Consiliului 91/174/CEE privind cerinţele zootehnice şi genealogice pentru comercializarea animalelor de rasă pură, transpusă în legislaţia naţională prin ordinele ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 13/2006, 17/2006 şi 20/2006.  +  Anexa 2 la normăANIMALE ŞI PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂcare nu fac obiectul armonizării, dar suntsupuse comercializării şi fac obiectul controalelorprevăzute în prezenta normă  +  Capitolul I Legislaţie veterinară care reglementează prevederi referitoare la alte animale vii care nu sunt menţionate în cap. I din anexa nr. 1 la normă.  +  Capitolul II Legislaţie veterinară care reglementează prevederi referitoare la materialul seminal, ovulele şi embrionii care nu sunt menţionaţi în cap. I din anexa nr. 1 la normă.  +  Anexa 3 la normăLISTAbolilor sau a bolilor epizootice care fac obiectul măsurilor deurgenţă obligatorii, cu restricţii teritoriale la nivel de statemembre, regiuni sau zone1. Febra aftoasă (FA)2. Pesta porcină clasică (PPC)3. Pesta porcină africană (PPA)4. Boala veziculoasă a porcului (BVP)5. Influenţa aviară6. Boala Newcastle (BN)7. Pesta bovină8. Pesta rumegătoarelor mici (PRM)9. Stomatita veziculoasă (SV)10. Boala limbii albastre11. Pesta ecvină (PE)12. Encefalomielita virală ecvină13. Boala Teschen14. Variola ovină şi caprină15. Dermatoza nodulară contagioasă16. Febra Văii de Rift17. Pleuropneumonia contagioasă bovină------