ORDIN nr. 129 din 23 mai 2007pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Nr. 129 din 23 mai 2007
  • MINISTERUL AGRICULTURII DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 566 din 6 iulie 2007
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 8 august 2007    Văzând Referatul comun de aprobare nr. 17.605 din 15 mai 2007 şi nr. 278.300 din 6 iulie 2007, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi de Direcţia politici de piaţă în sectorul zootehnic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (1) lit. e) şi al art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 790/2005 privind delimitarea competenţelor instituţiilor şi organizaţiilor implicate în transpunerea şi implementarea legislaţiei comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ul veterinar,în temeiul prevederilor Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 90/425/CEE privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse în vederea realizării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 224 din 18 august 1990, p. 29, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/33/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 315 din 19 noiembrie 2002, p. 14.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Decebal Traian Remeş  +  AnexăNORMA 23/05/2007