HOTĂRÂRE nr. 870 din 1 august 2007pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 2 august 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 102/2006, al art. 20 şi al art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004, se modifică după cum urmează:1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂREprivind introducerea restricţiei de circulaţie pe unelesectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene(E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinateexclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri,sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală"2. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se introduce restricţia de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1."3. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004, se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 1 august 2007.Nr. 870.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004)SECTOARELEde autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E)restricţionate din punct de vedere al circulaţiei vehiculelor rutierecu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5tone, altele decât cele destinate exclusiv transporturilorde persoane, în zilele de vineri, sâmbătă,duminică şi de sărbătoare legală, precum şi perioadeleşi intervalele orare supuse restricţiei
  *Font 9*
  Nr crt. Indicativ auto- străzi/ drum naţional Indicativ drum european Traseul Perioada din an Inter- valul orar vineri Inter- valul orar sâmbătă Inter- valul orar duminică
  1 DN 1*) E 60 Centura Bucureşti - Otopeni - Ploieşti (intrare municipiu) 1 ianuarie - 31 decembrie - 00,00 - 24,00 00,00 - 24,00
  2 DN 1 E 60 Ploieşti (ieşire muni- cipiu) - Braşov (intra- re municipiu) 1 ianuarie - 31 decembrie 00,00 - 24,00 00,00 - 24,00
  3 DN 1 E 60 Cluj-Napoca (ieşire municipiu) - Oradea (intrare municipiu) 15 iunie -15 septembrie 06,00 - 22,00 06,00 - 22,00
  4 DN 13 E 60 Braşov (ieşire munici- piu) - Sighişoara - Tg. Mureş (intrare municipiu) 15 iunie -15 septembrie 06,00 - 22,00 06,00 - 22,00
  5 DN 15 E 60 Turda (ieşire munici- piu) - Tg. Mureş (intrare municipiu) 15 iunie -15 septembrie 06,00 - 22,00 06,00 - 22,00
  6 DN 2 E 85 Săbăoani (int.cu DN 28) Suceava - Siret (în- trare oraş) 15 iunie -15 septembrie 06,00 - 22,00 06,00 - 22,00
  7 A 2 E 81 Bucureşti (ieşire municipiu) - Fundulea - Lehliu- Drajna- Feteşti - Cernavodă (int. cu DN 22 C) 15 iunie -15 septembrie 15,00- 24,00 06,00 - 14,00 06,00 - 22,00
  8 DN 22 C E 81 Cernavodă - Medgidia - Basarabi (int. cu DN 3) 15 iunie -15 septembrie 15,00- 24,00 06,00 - 14,00 06,00 - 22,00
  9 DN 3 E 81 Basarabi - Constanţa 15 iunie -15 septembrie 15,00- 24,00 06,00 - 14,00 06,00 - 22,00
  10 DN 39 E 87 Agigea (int. cu DN 38) - Mangalia (intrare municipiu) 15 iunie -15 septembrie 06,00 - 22,00 06,00 - 22,00
  11 DN 7 E 81 Piteşti (ieşire muni- cipiu) - Rm. Vâlcea - Veştem (int. cu DN 1) 15 iunie -15 septembrie 06,00 - 22,00 06,00 - 22,00
  12 DN 7 E 68 Ilia (int. cu DN 68 A) - Arad (intrare muni- cipiu) 15 iunie -15 septembrie 06,00 - 22,00 06,00 - 22,00
  ------ Notă *) Se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t.-------