LEGEA Nr. 74 din 12 iulie 1996privind telecomunicatiile
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 156 din 22 iulie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Libera circulaţie a informaţiilor prin emisia, transmisia sau recepţia de semnale, imagini sau sunete prin fir, sisteme radio, optice sau alte sisteme electromagnetice ori servicii de telecomunicaţii, precum şi secretul şi inviolabilitatea convorbirilor telefonice sau a altor comunicări efectuate prin mijloace de telecomunicaţii sunt garantate prin lege.  +  Articolul 2Proiectarea, instalarea, întreţinerea, deţinerea, interconectarea echipamentelor de telecomunicaţii, precum şi prestarea serviciilor de telecomunicaţii sau alte activităţi în acest domeniu pot fi efectuate de orice persoană fizica sau juridică abilitata, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 3 (1) Serviciile şi reţelele de telecomunicaţii vor asigura satisfacerea solicitărilor utilizatorilor în condiţii de eficienta economică, cu respectarea specificatiilor şi standardelor tehnice de calitate, în scopul dezvoltării unei infrastructuri de telecomunicaţii armonizata la nivel naţional. Pentru realizarea acestui scop se au în vedere: a) prestarea serviciilor de telecomunicaţii de baza în concordanta cu principiul serviciului universal; b) măsuri privind distribuţia, accesibilitatea şi calitatea serviciilor şi reţelelor de telecomunicaţii pentru folosirea lor în condiţii optime de către utilizatori; c) competiţia efectivă în domeniul telecomunicatiilor; d) eficienta în realizarea, punerea în funcţiune, furnizarea şi interconectarea reţelelor şi serviciilor de telecomunicaţii. (2) Principiul serviciului universal reprezintă furnizarea unui ansamblu minimal de servicii de calitate, determinata, la tarife accesibile, pe întreg teritoriul tarii. (3) Reglementarea serviciilor şi reţelelor de telecomunicaţii are ca obiectiv interesul public, situaţia economică a furnizorilor de servicii şi reţele de telecomunicaţii, protecţia consumatorilor, impactul asupra pieţei de telecomunicaţii, precum şi măsurile privind ordinea publică, siguranţa şi apărarea naţionala.  +  Articolul 4 (1) Furnizorii serviciilor de telecomunicaţii, operatorii reţelelor de telecomunicaţii, precum şi angajaţii acestora au obligaţia de a asigura confidenţialitatea oricăror date referitoare la cei care utilizează telecomunicatiile şi condiţiile lor de folosire. Sunt interzise interceptarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon, telegraf sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii şi furnizarea de informaţii cu privire la conţinutul acestora. (2) Convorbirile sau comunicările efectuate prin orice mijloace de telecomunicaţii pot fi interceptate numai în cazurile prevăzute de lege, de către organele abilitate de lege, pe baza actului de autorizare emis de un procuror desemnat de procurorul general al României sau, după caz, de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de apel. (3) Furnizorii de servicii şi operatorii de reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a asigura confidenţialitatea informaţiilor emise, transmise sau recepţionate prin echipamentele lor de telecomunicaţii, în concordanta cu stadiul tehnologic existent. Reglementările tehnice privind confidenţialitatea acestor informaţii se stabilesc de către autoritatea de reglementare. (4) Furnizorii de servicii şi operatorii de reţele de telecomunicaţii vor solicita, vor stoca sau vor folosi datele de identificare a utilizatorilor, necesare numai pentru evidenta furnizarii serviciilor sau a reţelelor lor, dacă utilizatorul nu a consimţit în prealabil şi asupra altor utilizări ale acestora. Măsurile de protecţie privind aceste date se stabilesc de către autoritatea de reglementare.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Comunicaţiilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este autoritatea de reglementare prevăzută de prezenta lege. (2) Reglementarea activităţilor de telecomunicaţii, precum şi reglementările tehnice prevăzute în prezenta lege se elaborează de către autoritatea de reglementare, cu avizul altor organisme implicate, în condiţiile legii. (3) Autoritatea de reglementare îşi exercită atribuţiile din prezenta lege prin ordin al ministrului. (4) Reglementările şi activităţile din domeniul telecomunicatiilor trebuie să respecte hotărârile organismelor şi organizaţiilor internaţionale specifice, cuprinse în tratatele la care România este parte.  +  Articolul 6Reţelele şi serviciile de telecomunicaţii destinate intereselor guvernamentale, ordinii publice, siguranţei şi apărării naţionale se reglementează prin legi specifice acestor domenii.  +  Articolul 7În accepţiunea acestei legi se definesc: a) telecomunicaţii: orice emisie, transmisie sau recepţie de semnale, limbaje, imagini, sunete sau informaţii de orice natura prin fir, sistem radio, optice sau alte sisteme electromagnetice; b) radiocomunicatii: telecomunicaţii prin intermediul undelor radioelectrice; c) reţea de telecomunicaţii: ansamblul liniilor de transmisie şi al dispozitivelor de comutatie, care oferă conexiuni între mai multe puncte terminale pentru realizarea telecomunicatiilor între acestea, precum şi instalaţiile asociate necesare; d) reţea de telecomunicaţii independenta: reţeaua de telecomunicaţii, proprietate a unei singure persoane fizice sau persoane juridice a carei unica destinaţie este satisfacerea unor servicii sau facilităţi necesare proprietarului sau unui grup închis de utilizatori; e) reţea de telecomunicaţii interna: reţeaua de telecomunicaţii independenta, localizata într-o singura proprietate, fără a utiliza spectrul radioelectric, domeniul public sau alta proprietate; f) puncte terminale: punctele de conexiune fizica necesare pentru accesul la reţeaua de telecomunicaţii. Acestea fac parte integrantă din reţeaua de telecomunicaţii şi trebuie să corespundă unor specificăţii sau standarde tehnice; g) linii de transmisie: mediul de comunicaţii utilizat ca un ghid artificial continuu pentru telecomunicaţii; h) echipament terminal: echipamentul sau o parte a unui echipament care se conecteaza, direct sau indirect, la un punct terminal, astfel încât permite transmiterea, prelucrarea şi/sau recepţia informaţiilor; i) cerinţe esenţiale: cerinţele care trebuie îndeplinite pentru a garanta siguranţa utilizatorilor şi a personalului operatorilor de telecomunicaţii, protecţia reţelelor şi, în special, a schimbului de informaţii din gestiune şi comanda asociate, inclusiv, acolo unde este cazul, utilizarea eficienta a spectrului radioelectric sau a resurselor orbitale pentru satelitii de telecomunicaţii, precum şi interoperabilitatea serviciilor de acelaşi fel, a echipamentelor terminale şi protecţia informaţiilor vehiculate de către utilizatori. Interoperabilitatea echipamentelor terminale reprezintă capacitatea acestora de a funcţiona corect în reţea, precum şi cu alte echipamente terminale care permit accesul la acelaşi serviciu; j) serviciu de telecomunicaţii: furnizarea oricărui tip de telecomunicaţii contra cost; k) serviciu de telecomunicaţii de baza: furnizarea serviciului telefon sau telegraf/telex contra cost, în măsura în care acestea sunt destinate publicului; l) operator public: persoana juridică autorizata sa instaleze şi sa opereze o reţea de telecomunicaţii în scopul oferirii de servicii de telecomunicaţii destinate publicului; m) operator independent: persoana fizica sau persoana juridică autorizata sa instaleze şi sa opereze o reţea de telecomunicaţii independenta; n) clauza reţelei deschise: ansamblul condiţiilor privind accesul deschis la reţelele operatorilor publici şi, după caz, la serviciile de telecomunicaţii destinate publicului, precum şi utilizarea eficienta a acestora; o) grupul închis de utilizatori: grup de utilizatori - persoane juridice cu acelaşi tip de activitate de baza şi interese economice comune, care justifica necesitatea unei reţele proprii de telecomunicaţii; p) categorie de utilizatori: clienţi care prezintă aceleaşi caracteristici de trafic şi aceleaşi solicitări de utilizare a unui serviciu de telecomunicaţii; r) zona: spaţiu geografic care cuprinde mai multe localităţi.  +  Capitolul 2 Reglementarea activităţilor de telecomunicaţii  +  Secţiunea 1 Licenţe  +  Articolul 8 (1) Operatorii publici, furnizorii de servicii de telecomunicaţii de baza, precum şi furnizorii altor servicii de telecomunicaţii, în condiţiile în care piaţa sau spectrul radioelectric disponibil limitează competiţia, desfăşoară aceste activităţi numai în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare. (2) Beneficiar al licenţei prevăzute la alin. (1) poate fi numai o persoană juridică română.  +  Articolul 9 (1) Licenta se eliberează numai pentru un anumit tip de reţea sau pentru anumite tipuri de servicii de telecomunicaţii, determinate de către autoritatea de reglementare pentru:- operatori publici;- furnizori de servicii de telecomunicaţii de baza;- furnizori de servicii de telecomunicaţii pentru care condiţiile pieţei sau spectrul radioelectric disponibil limitează competiţia. (2) Autoritatea de reglementare poate limita licenta unui furnizor de servicii de telecomunicaţii sau unui operator public pentru anumite regiuni, oraşe sau linii de telecomunicaţii. (3) O persoana juridică poate deţine una sau mai multe licenţe din categoriile menţionate la alin. (1). (4) Serviciul de telecomunicaţii care face obiectul unei licenţe nu este supus autorizării în conformitate cu prevederile art. 26, 27 şi 28.  +  Articolul 10 (1) Atribuirea licenţei se face prin licitaţie sau încredinţare directa de către autoritatea de reglementare. Aceasta determina numărul sau tipul de licenţe pentru reţele sau servicii de telecomunicaţii, necesar pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3. (2) Modul de atribuire a licenţelor prin licitaţie sau prin încredinţare directa se stabileşte de către autoritatea de reglementare, asigurindu-se o procedură obiectivă şi transparenta, cu motivarea circumstanţelor pe care s-a bazat în cazul alegerii metodei încredinţării directe. (3) Pentru atribuirea prin licitaţie, autoritatea de reglementare va anunta public, în presa locală şi centrala, condiţiile de acordare, cu respectarea prevederilor art. 11 şi 12. (4) Licenta poate fi atribuită, prin încredinţare directa în următoarele situaţii:- în cazurile şi pentru perioada păstrării motivate a unor drepturi exclusive rezervate pentru prestarea serviciilor de telecomunicaţii de baza;- pentru motive de standardizare sau de compatibilitate cu echipamentele sau tehnologia deja existenta în serviciul, reţeaua sau zona respectiva, precum şi pentru asigurarea continuităţii sau extinderii serviciului;- în cazul în care la licitaţie s-a prezentat un singur participant. (5) Autoritatea de reglementare va elibera licenta ţinând seama de calificarea tehnica, eficienta funcţională, capacitatea financiară, aplicabilitatea propunerii solicitantului, de impactul asupra competitiei în domeniul telecomunicatiilor şi de alte condiţii expres stabilite.  +  Articolul 11 (1) Licenta nu este transmisibila. Aceasta se eliberează pentru o perioadă de: a) 15 ani pentru serviciile de telecomunicaţii de baza şi pentru reţelele aferente, la nivel naţional; b) 10 ani pentru serviciile de telecomunicaţii de baza şi pentru reţelele aferente, la nivel zonal sau local; c) 10 ani pentru celelalte servicii şi reţele care fac obiectul unor licenţe, la nivel naţional; d) 5 ani pentru celelalte servicii şi reţele care fac obiectul unor licenţe, la nivel zonal sau local. (2) Licentele pot fi reînnoite în condiţiile legii. (3) Autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile licenţei în conformitate cu art. 12, în scopul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 3 şi 4. (4) Condiţiile prevăzute în licenţe pot fi modificate prin acord între autoritatea de reglementare şi titularul de licenţă sau în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (4).  +  Articolul 12 (1) Condiţiile stabilite în licenta privesc drepturile şi îndatoririle titularului. Acestea pot sa prevadă: a) situaţiile în care titularul de licenţă va garanta accesul utilizatorilor la o reţea sau la serviciul de telecomunicaţii pe teritoriul geografic prevăzut în licenta, inclusiv fazele de dezvoltare a reţelei sau a serviciului şi aplicarea principiului serviciului universal, după caz; b) nivelul minim al calităţii pe care trebuie să-l asigure titularul de licenţă; c) modul în care titularul de licenţă va trebui sa garanteze accesul deschis şi nediscriminator la serviciile şi reţeaua sa de telecomunicaţii; d) tarifele titularului de licenţă prevăzute pentru furnizarea unui serviciu sau accesul la o reţea de telecomunicaţii, care necesita aprobare în conformitate cu prevederile reglementărilor pentru tarife prevăzute la art. 24 şi 25; e) situaţiile în care autoritatea de reglementare aproba termenii şi condiţiile comerciale aplicate de către titularul de licenţă, în special cele prevăzute în contractele cu beneficiarii reţelei sau ai serviciilor sale de telecomunicaţii; f) specificăţiile şi standardele tehnice, precum şi cerinţele esenţiale pe care titularul de licenţă trebuie să le respecte în timpul instalării şi exploatării reţelelor şi serviciilor de telecomunicaţii; g) modul în care titularul de licenţă trebuie să participe la serviciu în condiţii deosebite, implicarea sa în luarea măsurilor în asemenea cazuri, precum şi măsurile ce trebuie întreprinse în situaţii normale pentru asigurarea serviciului şi în condiţii deosebite; h) situaţiile în care furnizarea anumitor servicii de telecomunicaţii de către titularul de licenţă poate fi supusă unor condiţii menite să ofere şi sa menţină o competiţie efectivă, pentru evitarea abuzului de poziţie dominantă pe piaţa, conform prevederilor art. 33 şi 34; i) cazurile în care titularul de licenţă este obligat să-şi interconecteze reţeaua de telecomunicaţii la reţeaua unui alt titular de licenţă sau la reţelele similare din alte tari. (2) Autoritatea de reglementare decide care dintre condiţiile enumerate la alin. (1) vor fi prevăzute în licenta. (3) Condiţiile prevăzute la lit. a), b), d) şi g) sunt obligatorii pentru titularii de licenţă pentru furnizarea de servicii de telecomunicaţii de baza.  +  Articolul 13Licenta poate fi retrasă parţial sau total, temporar sau definitiv, de către autoritatea de reglementare, dacă titularul ei încalcă obligaţiile prevăzute în licenta sau prevederile legale privind confidenţialitatea şi inviolabilitatea comunicatiei. Măsura retragerii licenţei se ia după o avertizare prealabilă pentru intrarea în legalitate şi după verificarea realităţii susţinerilor titularului de licenţă, comunicate în cel mult 30 de zile de la primirea avertizarii.  +  Articolul 14 (1) Licentele se eliberează în baza unor taxe care se fac venit la bugetul de stat. Cuantumul taxelor de licenţă este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege. (2) Cheltuielile privind activităţile necesare pentru controlul permanent al respectării prevederilor licenţelor, controlul tehnic asociat, verificarea parametrilor de calitate şi a protecţiei contra perturbatiilor şi, după caz, monitorizarea spectrului radioelectric sunt suportate din tarifele percepute de la titularii de licenţă de către organismul specializat prevăzut la art. 49 alin. (1). Aceste tarife se aproba conform prevederilor art. 25, care se aplică în mod corespunzător. (3) Valoarea taxelor prevăzute în anexa nr. 1 va putea fi modificată prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor şi tarifelor din economie.  +  Secţiunea a 2-a Dreptul de acces în imobile, incinte şi alte proprietăţi  +  Articolul 15Operatorul public de reţea destinată serviciilor de telecomunicaţii poate să instaleze, sa întreţină şi sa mute liniile de transmisie, suporturile acestora şi punctele terminale folosite pentru furnizarea de servicii de telecomunicaţii în/pe/sub sau deasupra proprietăţii, după caz, numai în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 16 (1) Titularii de licenţă, care intenţionează să între pe orice fel de proprietate pentru instalarea sau întreţinerea liniilor de transmisie şi a punctelor terminale, vor conveni, în scris, cu proprietarul sau deţinătorul, toate detaliile necesare, inclusiv locul şi metodele de lucru ce urmează a fi folosite şi durata de timp în care proprietarul nu poate efectua lucrări ce ar afecta accesul şi buna întreţinere a instalaţiilor de telecomunicaţii sau care ar necesita mutarea acestora. (2) Acordul prevăzut la alin. (1) priveşte numai conectarea iniţială a abonatului la reţeaua titularului de licenţă.  +  Articolul 17 (1) În absenta acordului dat în temeiul art. 16, titularul de licenţă va transmite proprietarului o notificare scrisă în care va specifică locul de desfăşurare a activităţii, metodele de lucru, suprafaţa de teren afectată, obligaţia acordării de despăgubiri în cazul în care se justifica şi dreptul de contestare a notificării, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la autoritatea de reglementare. (2) Contestaţia va fi soluţionată de către autoritatea de reglementare în termen de 30 de zile, după ascultarea ambelor părţi, decizia, temeinic motivată, fiind comunicată părţilor. Împotriva deciziei, partea nemultumita se poate adresa instanţei contenciosului administrativ potrivit Legii nr. 29/1990. (3) Activitatea contestată a titularului de licenţă va fi suspendată până la soluţionarea definitivă a cauzei.  +  Articolul 18 (1) Persoanele împuternicite de titularii de licenţă sa desfăşoare activităţi de proiectare, instalare, întreţinere şi înlocuire a liniilor de transmisie, a suporturilor acestora sau a punctelor terminale necesare furnizarii serviciilor de telecomunicaţii au dreptul de acces în/pe/sub sau deasupra proprietăţii, în imobile şi în incinte, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unui ordin scris, cu acordul proprietarilor sau al locatarilor. (2) În lipsa acordului proprietarilor sau al locatarilor, lucrările de telecomunicaţii se pot efectua în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, iar în caz de urgenta, pe baza unei ordonanţe preşedinţiale. (3) În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenta pentru prevenirea sau înlăturarea unor consecinţe grave ori impuse de asigurarea siguranţei naţionale ori a ordinii publice, persoanele împuternicite conform alin. (1) au dreptul de acces în imobile sau incinte fără permisiunea proprietarilor sau a deţinătorilor, pe bază de ordonanţa preşedinţială. Ordonanţa preşedinţială se pronunţa în cel mult 3 zile de la data cererii, în camera de consiliu, chiar şi fără citarea părţilor, şi este executorie. În cazuri de urgenta extrema, prevăzute la art. 32 din Legea nr. 33/1994, se va proceda în consecinţa. (4) Instalarea liniilor de transmisie, a suporturilor şi a punctelor terminale în/pe/sub sau deasupra proprietăţii nu va afecta dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, precum şi dreptul de proprietate asupra echipamentelor instalate. În cazul necesităţii modificării definitive a utilizării unui termen şi a imposibilităţii preluării prin cumpărare a acestuia, se aplică procedura de expropriere pentru cauze de utilitate publică cu dreapta şi prealabilă despăgubire, conform legii.  +  Articolul 19Instalarea, întreţinerea, înlocuirea sau mutarea liniilor de transmisie şi a punctelor terminale nu vor cauza nici o schimbare a destinaţiei de folosinţă a proprietăţii, vor afecta cît mai puţin posibil folosirea proprietăţii, vor schimba cît mai puţin posibil aspectul exterior al proprietăţii şi vor fi executate într-o maniera în care să nu pericliteze sănătatea şi siguranţa oamenilor. În cazul instalării mai multor reţele de telecomunicaţii în aceeaşi zona, se vor utiliza, pe cît posibil, trasee şi facilităţi comune, având în vedere obiectivele menţionate la art. 3.  +  Articolul 20Operatorul public, care are în licenta prevederile art. 12 alin. (1) lit. a), poate solicita proprietarilor sau deţinătorilor de arbori sau alte specii vegetale ale căror ramuri sau rădăcini ingreuneaza sau ar ingreuna instalarea, întreţinerea sau funcţionarea reţelelor de telecomunicaţii, taierea ramurilor sau a radacinilor, cu respectarea prevederilor art. 16, 17 şi 18.  +  Articolul 21 (1) Titularul de licenţă va fi obligat, pe cheltuiala proprie, sa reaseze cablurile utilizate pentru serviciile sale de telecomunicaţii, când aceasta reasezare este necesară pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către proprietarul bunului, după expirarea duratei convenite conform art. 16 alin. (1). (2) Când reasezarea cablurilor este necesară efectuării unor lucrări de către alte persoane decît proprietarul, cheltuielile vor fi suportate de acestea.  +  Articolul 22Titularul de licenţă are dreptul sa instaleze posturi telefonice publice, pe teritoriul prevăzut în licenta sa pentru acest serviciu, în/pe clădiri şi în spaţii ale domeniului public, cu acordul proprietarilor sau al autorităţilor respective.  +  Articolul 23 (1) Titularul de licenţă este răspunzător pentru daunele cauzate proprietarilor sau deţinătorilor ca urmare a efectuării lucrărilor de instalare, de întreţinere sau de înlocuire a liniilor de transmisie ori a punctelor terminale, precum şi pentru taierea vegetatiei în condiţiile art. 20. (2) Proprietarii sau deţinătorii bunurilor afectate de titularul de licenţă în condiţiile alin. (1) au dreptul la o despăgubire stabilită de comun acord şi echivalenta cu prejudiciul efectiv produs, ca o eventuala compensaţie determinata de modificarea aspectului exterior al proprietăţii. (3) Despăgubirile se stabilesc, după caz, prin tranzacţie sau pe cale jurisdicţională.  +  Secţiunea a 3-a Tarife  +  Articolul 24 (1) Serviciile de telecomunicaţii şi accesul la reţeaua de telecomunicaţii se efectuează, pe bază de contracte, în schimbul perceperii unui tarif stabilit în funcţie de obiectivele prevăzute la art. 3. (2) Autoritatea de reglementare urmăreşte ca tarifele supuse aprobării conform art. 12 alin. (1) lit. d) să fie nediscriminatorii şi corelate cu costurile. (3) La stabilirea tarifelor se vor avea în vedere: a) acoperirea costurilor serviciilor efectuate, pe termen lung, specifice domeniului; b) neincluderea de sume suplimentare, ca rezultat al abuzului de poziţie dominantă pe piaţa, cu excepţia cazurilor justificate de obiectivele menţionate la art. 3; c) asigurarea în cele mai bune condiţii a unor servicii pentru beneficiari; d) neincluderea de sume suplimentare conform prevederilor din art. 35; e) asigurarea competitiei pe piaţa şi evitarea concurentei neloiale. (4) Tarifele sunt nediscriminatorii pentru acelaşi tip de serviciu de telecomunicaţii, furnizat aceleiaşi categorii de utilizatori. (5) Pentru aplicarea prevederilor din alin. (1)-(4), autoritatea de reglementare poate aproba reguli sau principii de tarifare, inclusiv mărimea modificărilor permise pentru tarifele de telecomunicaţii.  +  Articolul 25 (1) Tarifele percepute de titularii de licenţă pentru serviciile de telecomunicaţii de baza se aproba de către autoritatea de reglementare, cu avizul autorităţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul preţurilor şi tarifelor. (2) În scopul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 3, autoritatea de reglementare poate dispune ca titularii de licenţă: a) sa pună la dispoziţia autorităţii de reglementare informaţiile, datele statistice şi documentele necesare pentru aprobarea tarifelor; b) să efectueze, după caz, înregistrarea distinctă, în evidenţa contabilă, a costurilor pe fiecare activitate necesară furnizarii serviciilor sau operarii reţelei de telecomunicaţii. (3) Decizia autorităţii de reglementare privind aprobarea tarifelor va fi comunicată titularilor de licenţă în termen de 40 de zile de la data primirii propunerii. (4) Tarifele aprobate vor fi făcute publice de către titularul de licenţă cu cel puţin 15 zile înainte de aplicare.  +  Secţiunea a 4-a Autorizaţii  +  Articolul 26 (1) Operatorul independent sau furnizorul de servicii de telecomunicaţii deschise competitiei poate desfăşura aceste activităţi numai în baza unei autorizaţii emise de autoritatea de reglementare. (2) Beneficiar al autorizaţiei prevăzute la alin. (1) poate fi o persoană fizica sau juridică română, sucursale sau reprezentante ale unor persoane juridice străine înregistrate în România. (3) Prin excepţie, reţelele interne de telecomunicaţii, precum şi reţelele independente pentru care distanţa maximă între punctele terminale este de 300 m, care nu sunt conectate la reţelele de telecomunicaţii şi nu utilizează transmisii radioelectrice în spaţiu - fără ghidare artificiala -, pot funcţiona fără autorizaţia prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 27 (1) Eliberarea autorizaţiei se efectuează după procedura stabilită prin ordin de către autoritatea de reglementare. (2) Nu se eliberează autorizaţii atunci când: a) exista dovezi ca serviciul sau reţeaua de telecomunicaţii care face obiectul solicitării periclitează securitatea sau sănătatea utilizatorilor sau a personalului ori confidenţialitatea comunicărilor; b) în gestionarea spectrului radioelectric nu exista frecvente disponibile care pot fi alocate solicitantului.  +  Articolul 28 (1) Autorizaţia este personală şi netransmisibila. Aceasta se eliberează pentru o perioadă de până la 5 ani şi poate fi reînnoită sau retrasă în condiţiile legii. (2) Frecventele radioelectrice necesare pentru funcţionarea reţelei sau a serviciilor de telecomunicaţii vor fi alocate prin autorizaţie, conform legii. (3) La eliberarea autorizaţiei, autoritatea de reglementare va urmări îndeplinirea obiectivelor prevăzute în art. 3, stabilind prin autorizaţie: a) drepturi şi obligaţii în legătură cu standarde tehnice internaţionale din domeniu şi cu cerinţele esenţiale privind securitatea utilizatorilor şi a personalului; b) condiţii tehnice în timpul instalării şi funcţionarii reţelelor şi serviciilor de telecomunicaţii; c) situaţiile şi condiţiile în care unui operator independent i se poate permite sa încheie acorduri asupra interconectarii reţelei sale cu reţeaua de telecomunicaţii a altui operator.  +  Articolul 29 (1) Autorizaţia poate fi retrasă parţial sau total, temporar sau definitiv, de către autoritatea de reglementare, dacă titularul încalcă obligaţiile prevăzute în aceasta şi prevederile legale privind confidenţialitatea şi inviolabilitatea comunicaţiilor. (2) Măsura retragerii autorizaţiei se ia după avertizarea prealabilă pentru intrarea în legalitate şi după verificarea realităţii susţinerilor titularilor de autorizaţie, comunicate în cel mult 30 de zile de la primirea avertizarii.  +  Articolul 30 (1) Autorizaţia se eliberează în baza unei taxe care se face venit la bugetul de stat. Cuantumul taxelor de autorizare este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta lege. (2) Cheltuielile privind activităţile necesare pentru controlul permanent al respectării prevederilor autorizaţiilor, controlul tehnic asociat, verificarea parametrilor de calitate şi a protecţiei contra perturbatiilor şi, după caz, monitorizarea spectrului radioelectric sunt suportate din tarifele percepute de la titularii de autorizaţie de către organismul specializat prevăzut de art. 49 alin. (1). Aceste tarife se aproba conform prevederilor art. 25, care se aplică în mod corespunzător. (3) Valoarea taxelor prevăzute în anexa nr. 2 poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor şi tarifelor din economie.  +  Secţiunea a 5-a Protecţia utilizatorilor  +  Articolul 31 (1) Autoritatea de reglementare stabileşte modalitatea în care titularul de licenţă prezintă modelele contractelor pe care le încheie cu utilizatorii. Contractele se încheie numai pentru serviciile de telecomunicaţii solicitate de utilizatori. (2) Drepturile utilizatorilor în cazurile de întrerupere a furnizarii serviciilor sau a accesului la reţea şi răspunderea ce revine pentru daune titularului de licenţă sau de autorizaţie sunt reglementate contractual, dispoziţiile prevăzute în cap. V aplicindu-se în mod corespunzător.  +  Articolul 32Dispoziţiile art. 25 alin. (2), (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul aprobării termenilor şi condiţiilor comerciale stabilite în contractele dintre titularul de licenţă şi beneficiarii serviciilor de telecomunicaţii respective.  +  Articolul 33Operatorii publici sau furnizorii de servicii de telecomunicaţii trebuie să permită accesul concurenţilor la reţea sau la un serviciu, de regula în aceleaşi condiţii tehnice şi financiare în care ei înşişi ar fi utilizatori ai reţelei sau serviciului respectiv, dacă acest lucru reprezintă un suport pentru oferirea altor servicii de telecomunicaţii şi nu exista motive obiective întemeiate care să împiedice acordarea accesului.  +  Articolul 34 (1) Operatorii publici sau furnizorii de servicii de telecomunicaţii, care au o poziţie dominantă pe piaţa de telecomunicaţii, sunt obligaţi să respecte reglementările pentru reţele şi servicii de telecomunicaţii referitoare la clauza reţelei deschise. Ei pot limita accesul la reţea sau la servicii de telecomunicaţii numai în cazuri justificate de respectarea cerinţelor esenţiale. (2) Termenii şi condiţiile comerciale în funcţie de care oferă servicii un operator public sau un furnizor de servicii de telecomunicaţii, care are o poziţie dominantă pe piaţa, trebuie să fie bazate pe criterii obiective, să fie transparente şi să fie făcute publice.  +  Articolul 35 (1) Este interzis titularilor de licenţă sa subventioneze tarifele pentru activităţile supuse unei autorizaţii sau deschise concurentei cu venitul obţinut din serviciile şi reţelele care le-au fost acordate prin licenta. (2) Autoritatea de reglementare va solicita toate datele necesare pentru verificarea respectării prevederilor alin. (1). (3) Autoritatea de reglementare poate solicita o verificare financiară de către un expert autorizat, care să examineze dacă titularul respecta principiul menţionat la alin. (1). Cheltuielile necesare pentru efectuarea acestei verificări vor fi suportate de titular, dacă expertiza constata nerespectarea prevederilor alin. (1).  +  Articolul 36Autoritatea de reglementare va avertiza pe titularul de licenţă sau pe furnizorul de servicii de telecomunicaţii care încalcă prevederile art. 33, 34 şi 35 alin. (1) sa ia măsurile de inlaturare a încălcării prevederilor legale, în cazul în care respectivul titular de licenţă sau furnizor de servicii de telecomunicaţii se foloseşte de poziţia sa dominantă pentru a practica discriminări între competitorii săi.  +  Articolul 37 (1) Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile Legii concurentei. (2) La desfăşurarea investigatiilor şi la luarea deciziilor în cazul încălcării prevederilor Legii concurentei poate participa şi autoritatea de reglementare.  +  Secţiunea a 6-a Interconectare şi numerotare  +  Articolul 38 (1) Titularul de licenţă este obligat să-şi interconecteze reţeaua de telecomunicaţii la reţeaua altui titular sau la reţele similare din alte tari, în următoarele condiţii: a) interconectarea să fie prevăzută în licenta conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. i); b) limitarea interconectarii în situaţia când acest lucru este necesar pentru respectarea cerinţelor esenţiale; c) criteriile de interconectare să fie obiective, transparente şi să fie făcute publice. (2) Autoritatea de reglementare va preciza prin ordin al ministrului modul de aplicare a condiţiilor de mai sus. (3) Autoritatea de reglementare are dreptul de a avertiza, la sesizarea titularilor afectaţi, pe titularul de licenţă care nu-şi îndeplineşte obligaţiile de interconectare conform alin. (1) sau poate stabili condiţiile de interconectare în cazul în care titularii de licenţă nu au ajuns la un acord.  +  Articolul 39 (1) Un operator independent poate, cu aprobarea prealabilă a autorităţii de reglementare, să-şi conecteze, în anumite condiţii, propria reţea la reţelele de telecomunicaţii ale unui titular de licenţă, ale altui operator independent sau la reţele similare din alte tari, dacă în autorizaţia să se prevede aceasta posibilitate, potrivit art. 28 alin. (3) lit. c). (2) Aprobarea autorităţii de reglementare prevăzută la alin. (1) va specifică condiţiile de interconectare.  +  Articolul 40 (1) Titularii de licenţă şi operatorii independenţi autorizaţi vor prezenta autorităţii de reglementare o nota asupra finalizarii modificării sau anulării oricărui acord de interconectare, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a acestuia. (2) Autoritatea de reglementare poate declara nul un acord de interconectare între titularii de licenţă, în parte sau în total, dacă acordul periclitează competiţia efectivă pe piaţa de telecomunicaţii. (3) Prevederilor din alineatul anterior li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 36.  +  Articolul 41 (1) Autoritatea de reglementare efectuează planificarea numerotarii necesare în serviciile de telecomunicaţii pentru identificarea utilizatorilor. Ea va inregistra utilizarea grupelor de numerotare, schimbările din planul de numerotare şi alocarea de numere titularilor de licenţă sau furnizorilor de servicii de telecomunicaţii. (2) Autoritatea de reglementare poate modifica planurile naţionale de numerotare conform acordurilor şi recomandărilor internaţionale, precum şi în scopul garantarii unei suficiente disponibilitati de numere. Modificările vor fi făcute publice cu cel puţin 60 de zile înainte de aplicare. (3) În administrarea numerelor se vor lua în considerare necesităţile titularilor de licenţă, ale furnizorilor de servicii de telecomunicaţii şi ale utilizatorilor, precum şi principiile profitabilitatii şi concurentei efective.  +  Capitolul 3 Reglementări tehnice  +  Articolul 42 (1) Numai echipamentele terminale autorizate pot fi comercializate, conectate şi utilizate în reţelele de telecomunicaţii care fac obiectul unei licenţe sau autorizaţii. Echipamentele terminale cu alta destinaţie pot fi comercializate numai cu avertizarea expresă a utilizatorilor asupra interdicţiei de conectare şi utilizare în reţelele menţionate. (2) Echipamentele terminale pot fi autorizate numai dacă respecta cerinţele esenţiale definite la art. 7 lit. i). (3) Autoritatea de reglementare stabileşte procedura de autorizare a echipamentelor terminale, inclusiv procedura de expertiza tehnica, şi desemnează, în acest scop, laboratoare de testare independente.  +  Articolul 43 (1) Proiectarea, instalarea şi întreţinerea reţelelor de telecomunicaţii, precum şi instalarea, întreţinerea sau conectarea echipamentelor de telecomunicaţii pot fi efectuate numai de către persoane fizice sau juridice autorizate. Fac excepţie echipamentele terminale prevăzute prin construcţie, cu posibilitatea conectarii de către utilizator şi autorizate în acest sens. (2) Autoritatea de reglementare autorizeaza persoanele prevăzute la alin. 1 în funcţie de pregătirea, calificarea şi experienta profesională a acestora.  +  Articolul 44Autoritatea de reglementare va verifica respectarea obligaţiilor prevăzute în prezenta lege de către persoanele autorizate, conform art. 43, precum şi de către laboratoarele de testare desemnate şi poate lua măsurile necesare, inclusiv până la retragerea autorizaţiei.  +  Articolul 45Instalaţiile care perturba funcţionarea normală a reţelelor de telecomunicaţii vor fi prevăzute în mod obligatoriu cu sisteme de protecţie corespunzătoare, pe cheltuiala proprietarilor instalaţiilor respective.  +  Capitolul 4 Autoritatea de reglementare  +  Articolul 46 (1) Pentru îndeplinirea dispoziţiilor prezentei legi, autoritatea de reglementare îndeplineşte funcţiile, îşi exercită competentele în realizarea prevederilor art. 3 şi 4 din lege, supraveghează pe titularii de licenţă, pe furnizorii de servicii de telecomunicaţii şi pe operatorii de reţea autorizaţi. (2) În acest scop, autoritatea de reglementare: a) poate solicita operatorilor sau furnizorilor de servicii de telecomunicaţii orice informaţii sau documente legate de instalarea, funcţionarea şi calitatea serviciilor şi reţelei de telecomunicaţii; b) poate delega o persoană pentru a examina activitatea unui titular de licenţă, furnizor de servicii de telecomunicaţii sau operator independent, în scopul verificării respectării prevederilor licenţei sau ale autorizaţiei; c) poate solicita titularilor de licenţă sa elaboreze rapoarte anuale privind îndeplinirea prevederilor din licenta.  +  Articolul 47 (1) Titularii de licenţă sau furnizorii de servicii autorizaţi vor informa în scris autoritatea de reglementare privind începerea, modificarea sau încetarea funcţionarii unui serviciu sau a unei reţele de telecomunicaţii cu cel puţin 30 de zile înainte. Autoritatea de reglementare va publică aceste note, precum şi notele menţionate la art. 48 alin. (1), de regula de doua ori pe an. (2) În caz de forta majoră, informarea privind modificarea sau încetarea funcţionarii unui serviciu sau a unei reţele de telecomunicaţii se va efectua în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului.  +  Articolul 48 (1) În cazul începerii procedurii de lichidare judiciară, lichidatorul va informa în scris, imediat autoritatea de reglementare despre încetarea activităţii operatorului sau a furnizorului de servicii. (2) Preluarea reţelei sau a serviciilor respective de către altă persoană se poate face numai în condiţiile prezentei legi; autoritatea de reglementare poate acorda dreptul temporar de preluare a reţelei sau a serviciilor respective unei alte persoane, în interesul utilizatorilor, pe durata desfăşurării procedurii de lichidare judiciară.  +  Articolul 49 (1) Autoritatea de reglementare poate delega Inspectoratului General al Comunicaţiilor, organism specializat cu statut de regie autonomă, unele competente şi funcţii, cu excepţia funcţiilor de acordare a licenţelor. (2) Autoritatea de reglementare poate autoriza persoane juridice competente sa îndeplinească o parte dintre funcţiile sale tehnice prevăzute la art. 42. (3) Reclamaţiile privind deciziile luate de organismele tehnice menţionate la alin. (1) şi (2) se soluţionează de către autoritatea de reglementare.  +  Articolul 50 (1) Prin ordin al ministrului comunicaţiilor se va înfiinţa Consiliul Consultativ de Telecomunicaţii, format din reprezentanţi ai utilizatorilor, producătorilor de echipamente de telecomunicaţii, titularilor de licenţă, operatorilor autorizaţi de reţele de telecomunicaţii, precum şi din experţii tehnici şi de reglementare. (2) Consiliul Consultativ de Telecomunicaţii va face recomandări din proprie iniţiativă sau la solicitarea autorităţii de reglementare, cu privire la: a) principiile politicii de dezvoltare şi reglementare a sectorului de telecomunicaţii; b) conţinutul licenţelor; c) tratarea sesizarilor utilizatorilor şi operatorilor. (3) Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ de Telecomunicaţii se aproba prin ordin al ministrului comunicaţiilor.  +  Articolul 51 (1) Autoritatea de reglementare va publică un raport anual asupra strategiei şi reglementărilor sale, cît şi asupra dezvoltării telecomunicatiilor în România, în cursul anului calendaristic anterior. De asemenea, va publică orice act cu caracter normativ, emis în baza şi în aplicarea prezentei legi. (2) Autoritatea de reglementare va publică, de regula, de doua ori pe an, sinteza informărilor privind situaţiile prevăzute la art. 47 şi 49.  +  Articolul 52Litigiile dintre autoritatea de reglementare şi titularii de licenţă sau de autorizaţie cu privire la drepturile stabilite conform prezentei legi se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ.  +  Articolul 53Ministerul Comunicaţiilor, în calitatea sa de autoritate de reglementare, participa la pregătirea şi negocierea acordurilor sau tratatelor internaţionale din domeniul telecomunicatiilor.  +  Capitolul 5 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 54Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 55 (1) Operatorii publici şi furnizorii de servicii de telecomunicaţii răspund faţă de utilizatori pentru daunele efective cauzate de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a serviciilor, în condiţiile prezentei legi. (2) Termenul de introducere a reclamaţiei este de 6 luni, calculat din ziua prestării serviciului. Soluţionarea reclamaţiei de către operator se efectuează în termen de cel mult 3 luni de la data înregistrării reclamaţiei. (3) Pentru serviciile deschise concurentei, termenul de introducere a reclamaţiei şi răspunderea pot fi stabilite prin contract între operator şi utilizator. Termenele de introducere a reclamaţiei convenite nu pot fi mai mari decît cele prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 56 (1) Termenul pentru chemarea în judecata a persoanelor prevăzute la art. 55 alin. (1) este de 6 luni. (2) Termenul pentru introducerea acţiunii se socoteşte de la data primirii răspunsului la reclamaţie sau, în cazul în care nu s-a răspuns la reclamaţia introdusă în termen, de la expirarea termenului de soluţionare a acesteia.  +  Articolul 57Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni: a) încălcarea condiţiilor prevăzute limitativ în licenta sau în autorizaţie; b) practicarea unor tarife din categoria menţionată la art. 12 alin. (1) lit. d), neaprobate de autorităţile competente; c) furnizarea de servicii de telecomunicaţii de către un operator independent fără deţinerea autorizaţiei prevăzute de prezenta lege; d) transmiterea licenţei sau a autorizaţiei altor operatori decît cei desemnaţi de către autoritatea de reglementare; e) împiedicarea nejustificată, de către operatorul public, a accesului concurenţilor la o reţea sau la un serviciu de telecomunicaţii; f) subvenţionarea unor tarife pentru activităţile autorizate destinate concurentei cu venitul obţinut din serviciile licentiate, conform prevederilor art. 35 alin. (1); g) refuzul nejustificat al titularului de licenţă de a-şi interconecta reţeaua de telecomunicaţii la reţeaua altui titular; h) comercializarea şi utilizarea echipamentelor terminale cu încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1); i) proiectarea, instalarea sau întreţinerea echipamentelor de telecomunicaţii sau instalarea, conectarea ori întreţinerea echipamentelor de telecomunicaţii de către persoane neautorizate; j) blocarea sau deconectarea în mod intentionat, de către un utilizator, a instalaţiilor de telecomunicaţii; k) deteriorarea sau degradarea din culpa a instalaţiilor exterioare de telecomunicaţii; l) împiedicarea, prin diverse mijloace, a accesului utilizatorilor la aparatele telefonice publice; m) conectarea neautorizata de echipamente terminale la liniile de telecomunicaţii ale utilizatorilor; n) neasigurarea instalaţiilor cu sisteme de protecţie în cazul în care acestea perturba funcţionarea normală a reţelelor de telecomunicaţii; o) modificarea instalaţiilor de telecomunicaţii, proprietate a titularilor de licenţă, şi folosirea acestora în starea în care au fost modificate, fără acordul acestor titulari.  +  Articolul 58 (1) Contravenţiile prevăzute de art. 57 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) de la 100.000 lei la 1.000.000 lei, cele de la lit. k) şi l); b) de la 200.000 lei la 2.000.000 lei, cele de la lit. f), g), h), i), j), m), n) şi o); c) de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, cele de la lit. a), b), c), d şi e). (2) Contravenţiile se constata şi sancţiunile se aplică de către persoane împuternicite de autoritatea de reglementare sau de către personalul împuternicit de organul abilitat de Legea concurentei, după caz. (3) Sancţiunile se aplică atât persoanelor fizice cît şi celor juridice, după o prealabilă somare pentru intrarea în legalitate. (4) Pentru contravenţiile prevăzute la art. 57 lit. a), b), g) şi i), autoritatea de reglementare poate dispune şi retragerea licenţei sau a autorizaţiei. (5) Bunurile ce fac obiectul contravenţiilor prevăzute la art. 57 lit. h) şi m) se confisca. (6) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 57 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25, 26 şi 27. (7) Cuantumul amenzilor poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor şi tarifelor din economie.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 59Reglementarea utilizării spectrului de frecvente radioelectrice de către reţelele şi echipamentele de telecomunicaţii se va face prin lege.  +  Articolul 60Prevederile prezentei legi se aplică şi reţelelor şi serviciilor de telecomunicaţii destinate difuzării programelor audiovizuale, în măsura în care nu sunt reglementate prin dispoziţiile Legii audiovizualului.  +  Articolul 61 (1) În cazul unor evenimente de întrerupere a reţelelor sau de împiedicare vizibila a serviciilor de telecomunicaţii, organele însărcinate cu paza pădurilor, drumurilor, căilor ferate, lucrărilor de arta şi a altora asemenea, care au luat cunoştinţa de asemenea evenimente, sunt obligate sa înştiinţeze în cel mai scurt timp Ministerul Comunicaţiilor. (2) Autorităţile administraţiei publice locale vor acorda sprijin, în limita atribuţiilor şi a sarcinilor conferite de lege, titularului de licenţă respectiv, pentru restabilirea şi asigurarea funcţionarii normale a reţelelor şi serviciilor de telecomunicaţii.  +  Articolul 62 (1) În condiţii deosebite ca: stare de asediu, stare de urgenta, mobilizare ori stare de război, calamitati naturale sau catastrofe, Ministerul Comunicaţiilor, în colaborare cu instituţiile din domeniul apărării, siguranţei naţionale şi al ordinii publice şi, după caz, cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, poate dispune reorganizarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de telecomunicaţii, făcând publică aceasta decizie. (2) În condiţiile normale, Ministerul Comunicaţiilor, în colaborare cu instituţiile menţionate la alin. (1), va lua măsuri pregătitoare, în cadrul sistemului de telecomunicaţii, pentru asigurarea serviciului în condiţii deosebite. (3) Titularii de licenţă şi de autorizaţie au obligaţia de a respecta măsurile dispuse.  +  Articolul 63 (1) Licentele pentru reţelele operatorilor publici care furnizează serviciile de telecomunicaţii de baza se eliberează regiilor autonome de profil, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Aceste licenţe se vor acorda prin încredinţare directa, fără plata taxelor prevăzute în anexa nr. 1, pe o perioadă de 5 ani, prin derogare de la prevederile art. 11. (2) În cazul în care regiile autonome care fac obiectul prevederilor alin. (1) se restructureaza în societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, licentele eliberate sunt transmisibile noilor societăţi, cu modificarea corespunzătoare a prevederilor din licenta. (3) Autorizaţiile pentru reţelele de telecomunicaţii independente, existente la data prezentei legi, vor fi eliberate conform prevederilor acesteia, în termen de un an de la data intrării în vigoare a legii. (4) Licentele şi autorizaţiile eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei legi vor fi reînnoite, în condiţiile legii, de către autoritatea de reglementare, în termen de un an de la data intrării în vigoare a legii.  +  Articolul 64 (1) Pe perioada păstrării drepturilor exclusive rezervate pentru furnizarea serviciilor de telecomunicaţii de baza, acestea se pot liberaliza numai pentru mediul rural, în condiţiile legii. Atribuirea licenţelor pentru astfel de operatori de reţele şi furnizori de servicii se va efectua pe bază de licitaţie. (2) Licentele care fac obiectul alin. (1) vor fi limitate: a) numai pentru localităţi rurale sau puncte izolate în care serviciile de telecomunicaţii de baza lipsesc sau sunt necorespunzătoare; b) numai pentru perioada în care se păstrează drepturile exclusive rezervate. (3) Licentele pot fi reînnoite în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 65Prin hotărâre a Guvernului sau prin acord interministerial se vor stabili condiţii specifice de folosire, de către operatorii de telecomunicaţii, a proprietăţii aparţinând agenţilor economici cu capital de stat.  +  Articolul 66Dispoziţiile referitoare la prescripţia dreptului la acţiune din prezenta lege se intregesc cu prevederile Decretului nr. 167/1958 privind prescripţia extinctiva, care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 67 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, termen în care se va constitui, prin ordin al ministrului comunicaţiilor, Consiliul Consultativ de Telecomunicaţii prevăzut la art. 50 alin. (1). (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:- Decretul nr. 197/1955 privind exploatarea serviciilor de posta şi telecomunicaţii, partea referitoare le serviciile de telecomunicaţii;- art. 3 şi 4 din H.C.M. nr. 2.487/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la dispoziţiile legale privind funcţionarea serviciilor de posta şi telecomunicaţii;- orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 26 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN  +  Anexa 1 TAXELE DE LICENTATaxele de licenţă prevăzute la art. 14 sunt următoarele:1. Reţele de telecomunicaţii prin cablu:- 1.1. naţionale 1.000.000.000 lei- 1.2. zonale 300.000.000 lei- 1.3. locale: a) urbane 70.000.000 lei b) rurale 5.000.000 lei2. Reţele de radiocomunicatii:- 2.1. naţionale 100.000.000 lei- 2.2. zonale 20.000.000 lei- 2.3. locale: a) urbane 5.000.000 lei b) rurale 1.000.000 lei3. Reţele de telecomunicaţii tip VSAT (staţii mici de comunicaţii prin satelit):- 3.1. staţii terminale 1.000.000 lei/statie- 3.2. staţii coordonatoare 10.000.000 lei4. Servicii de telecomunicaţii de baza:- 4.1. naţionale 500.000.000 lei- 4.2. zonale/urbane 70.000.000 lei- 4.3. rurale 5.000.000 lei5. Servicii de radiocomunicatii:- 5.1. naţionale 30.000.000 lei- 5.2. zonale/locale 3.000.000 lei6. Servicii de telecomunicaţii pentru care condiţiile pieţei limitează competiţia (altele decît radiocomunicatii):- 6.1. naţionale 100.000.000 lei- 6.2. zonale/locale 10.000.000 lei  +  Anexa 2 TAXELE DE AUTORIZARETaxele pentru autorizaţii prevăzute la art. 30 sunt următoarele:1. Reţele de telecomunicaţii independente:- 1.1. naţionale 10.000.000 lei- 1.2. zonale 3.000.000 lei- 1.3. locale 1.000.000 lei2. Servicii cu valoare adăugată destinate publicului:- 2.1. naţionale 1.000.000 lei- 2.2. zonale/locale 500.000 lei3. Servicii de telecomunicaţii destinate unui grup închis de utilizatori:- 3.1. naţionale 2.000.000 lei- 3.2. zonale 1.000.000 lei- 3.3. locale 500.000 lei--------------------