HOTĂRÂRE nr. 789 din 17 iulie 2007pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Norme metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public" la Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007



    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 2 "Norme metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public" la Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În sensul prezentelor norme metodologice prin lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public se înţelege expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor care constau în: consolidarea/repararea elementelor structurale şi, după caz, a elementelor nestructurale ale construcţiei şi/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, demolări parţiale, lucrări de îmbunătăţire a terenului de fundare, reabilitări la construcţii şi instalaţiile aferente, efectuate în scopul prevenirii şi atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren."2. Alineatul (1) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Programele anuale se elaborează de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în baza priorităţilor stabilite şi avizate de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă."3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă acţionează în aria lor de competenţă pentru: a) stabilirea priorităţilor; b) întocmirea şi transmiterea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a listelor de priorităţi avizate, însoţite de fişele de identificare pentru susţinerea includerii construcţiilor vulnerabile şi care prezintă pericol public în programele anuale pentru executarea şi, după caz, expertizarea tehnică şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă."4. Alineatul (2) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Transferurile de sume definite la alin. (1), în limita devizelor generale aprobate, includ cheltuielile forfetare stabilite potrivit art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de 5% din valoarea devizului."5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Finanţarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă se face în baza programelor anuale aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor. (2) Soluţia de intervenţie, fundamentată în raportul de expertiză tehnică şi detaliată în proiect, împreună cu indicatorii tehnico-economici se aprobă în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor."6. Alineatul (1) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor în cont "C.N.I." - S.A. va efectua plăţile în conturile proiectanţilor şi executanţilor persoane juridice, nominalizaţi în deconturile justificative."  +  Articolul IIÎn cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 17 iulie 2007.Nr. 789.------