LEGE nr. 73 din 12 iulie 1996pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 174 din 2 august 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 31 august 1994, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 alineatul (1) litera d) va avea următorul cuprins:"d) asocierile dintre persoanele fizice române şi persoanele juridice române care nu dau naştere unei persoane juridice, pentru veniturile realizate atât în România, cît şi în străinătate. În acest caz, impozitul datorat se calculează, se retine şi se vărsa de către persoana juridică."2. Articolul 1 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit: a) trezoreria statului, pentru operaţiunile din fondurile publice derulate prin contul general al trezoreriei; b) instituţiile publice, pentru fondurile publice constituite, inclusiv pentru veniturile extrabugetare şi disponibilităţile realizate şi utilizate potrivit Legii privind finanţele publice, dacă legea nu prevede altfel; c) organizaţiile de nevăzători şi de invalizi, asociaţiile persoanelor handicapate şi unităţile economice ale acestora, constituie potrivit prevederilor Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice; d) asociaţiile de binefacere; e) cooperativele care funcţionează ca unităţi protejate, special organizate, potrivit legii; f) unităţile aparţinând cultelor religioase, pentru veniturile obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult, menţionate la art. 1 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult."3. Articolul 2 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Contribuabilii avizaţi şi atestaţi de Ministerul Finanţelor în condiţiile legii, care obţin venituri şi în domeniul jocurilor de noroc, precum şi cei care obţin venituri din activitatea barurilor de noapte şi a cluburilor de noapte, plătesc o cota adiţională de impozit de 22% asupra părţii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor înregistrate din aceste activităţi în volumul total al veniturilor."4. Articolul 2 alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Cota de impozit pe profit în cazul contribuabililor care realizează anual cel puţin 80% din venituri din agricultura este de 25%. În sensul prezentei ordonanţe, prin agricultura se înţelege activitatea desfăşurată în domeniul culturii vegetale, creşterii animalelor pentru prasila, producţie, reproducţie, selecţie şi în piscicultura, din care se obţin materii prime cu sau fără prelucrarea ulterioară a acestora pe capacităţi proprii, cu excepţia culturii florilor, plantelor ornamentale şi a tutunului."5. Articolul 3 se elimina.6. Articolul 4 devine articolul 3.7. Capitolul 2 va avea următorul cuprins:"CAP. 2Determinarea profitului impozabilART. 4 (1) Profitul impozabil se calculează ca diferenţa între veniturile din livrarea bunurilor mobile, a bunurilor imobiliare pentru care s-a transferat dreptul de proprietate, servicii prestate şi lucrări executate, inclusiv din cistiguri din orice sursa, şi cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, la care se adauga cheltuielile nedeductibile. (2) Pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile sunt deductibile numai dacă sunt aferente realizării veniturilor şi cele considerate deductibile conform prevederilor legale în vigoare. Când o cheltuiala este aferentă mai multor activităţi, ea se repartizează pe activităţile respective. (3) Pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile pentru care nu se admite deducerea sunt: a) impozitul pe profit, datorat conform prezentei legi, precum şi impozitul pe venitul realizat din străinătate; b) amenzile sau penalităţile datorate către autorităţi române sau străine; c) cheltuielile pentru protocol, reclama şi publicitate care depăşesc limitele prevăzute de legea bugetară anuală; d) sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor şi provizioanelor peste limita legală, cu excepţia celor create de bănci în limita a 2% din soldul creditelor acordate şi a fondului de rezerva potrivit Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară, a rezervelor tehnice ale societăţilor de asigurare şi reasigurare create conform prevederilor legale în materie, precum şi a fondului de rezerva, în limita a 5% din profitul contabil anual, până ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social; e) sumele care depăşesc limitele cheltuielilor considerate deductibile, conform legii bugetare anuale. (4) Cheltuielile de sponsorizare sunt deductibile în limita cotei prevăzute în Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea. (5) Limitele cheltuielilor deductibile se aplică lunar astfel încât la finele anului fiscal să se încadreze în prevederile dispoziţiilor legale în vigoare. (6) Contribuabilii care au în componenta unităţi fără personalitate juridică determina limitele cheltuielilor deductibile la nivelul unităţii cu personalitate juridică.ART. 5Amortizarea activelor corporale şi necorporale se face în concordanta cu prevederile legale în vigoare.ART. 6Profitul impozabil stabilit potrivit art. 4 şi impozitul pe profit se calculează şi se evidenţiază lunar, cumulat de la începutul anului fiscal.ART. 7 (1) Impozitul pe profit se reduce astfel: a) proporţional cu ponderea persoanelor considerate, potrivit legii, handicapate sub aspectul capacităţii lor fizice şi intelectuale, pentru contribuabilul cu un număr de peste 250 de salariaţi, care a creat locuri de muncă protejate, special organizate, şi are angajate cel puţin 3% persoane handicapate; b) cu 50% în cazul contribuabililor care încasează venituri în valută din exportul bunurilor realizate din activitate proprie, din prestări de servicii internaţionale, pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor; c) cu 50% pentru profitul folosit în anul fiscal curent la modernizarea tehnologiilor de fabricaţie sau la extinderea activităţii în scopul obţinerii de profituri suplimentare, precum şi pentru investiţii destinate protejării mediului înconjurător, care se concretizează în active corporale şi necorporale amortizabile, după consumarea celorlalte surse de finanţare a investiţiilor, inclusiv a creditelor pentru investiţii. Sumele echivalente reducerii se folosesc cu aceeaşi destinaţie. (2) Reducerea prevăzută la art. 50 din Legea nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează are prioritate faţă de reducerile menţionate mai sus, acestea aplicindu-se în ordinea prezentată în acest articol. (3) Reducerile menţionate în acest articol se calculează lunar, cumulat de la începutul anului, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit. a), care se calculează lunar. (4) Suma totală a reducerilor menţionate în acest articol nu poate depăşi 50% din impozitul pe profit determinat înainte de aplicarea reducerilor.ART. 8 a) atribuibil unui sediu permanent din România al unei persoane juridice nerezidente; b) plătit persoanelor juridice sau fizice nerezidente pentru serviciile prestate în România; c) obţinut din sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România, inclusiv închirierea în scopul utilizării unei asemenea proprietăţi şi câştigul obţinut prin înstrăinarea unui drept asupra unei astfel de proprietăţi; d) plătit ca urmare a exploatării resurselor naturale localizate în România, inclusiv câştigul obţinut din vânzarea unui drept aferent unor asemenea resurse naturale; e) obţinut din înstrăinarea unui drept de proprietate; f) obţinut din înstrăinarea de către un rezident român, persoana juridică, a unei proprietăţi situate în străinătate, alta decît activele aferente desfăşurării unei activităţi în afară teritoriului României; g) obţinut din dobinda, în cazul în care: datoria este garantată cu proprietăţi imobiliare situate în România; debitorul este o persoană juridică sau o persoană fizica rezidenţă în România; creditul se referă la o afacere desfăşurată în România". (1) Plata impozitului pe profit se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor, cu excepţia Băncii Naţionale a României şi a societăţilor bancare care efectuează plati lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se calculează impozitul. (2) Banca Naţionala a României şi societăţile bancare au obligaţia sa plătească în contul impozitului pe profit, pentru luna decembrie a fiecărui an fiscal, o sumă egala cu impozitul datorat pe luna noiembrie a aceluiaşi an, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor, urmînd ca regularizarea pe baza datelor din bilanţul contabil să se efectueze până la termenul prevăzut pentru depunerea bilanţului contabil. (3) Contribuabilii, alţii decît cei prevăzuţi la alineatul precedent, au obligaţia sa plătească în contul impozitului pe profit pentru trimestru IV, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor, o sumă egala cu impozitul calculat şi evidenţiat pe lunile octombrie şi noiembrie, iar pentru luna decembrie adauga o sumă echivalenta cu impozitul calculat pentru luna noiembrie, urmînd ca regularizarea pe baza datelor din bilanţul contabil să se efectueze până la termenul prevăzut pentru depunerea bilanţului contabil." (1) În cursul anului fiscal, contribuabilii au obligaţia de a depune declaraţia de impunere până la termenul de plată al impozitului inclusiv, urmînd ca după definitivarea impozitului pe profit pe baza datelor din bilanţul contabil anual să depună declaraţia de impunere pentru anul fiscal expirat până la termenul prevăzut pentru depunerea bilanţului contabil." (1) În cazul în care organele fiscale considera ca stabilirea impozitului pe profit nu a fost facuta conform prezentei ordonanţe, acestea vor face un nou calcul al impozitului şi vor comunică în scris contribuabilului modul de stabilire a acestuia. (2) Stabilirea impozitului pe profit va fi facuta de organul fiscal şi în cazul în care contribuabilul nu a completat declaraţia de impunere sau nu a furnizat informaţiile necesare pentru a determina obligaţia fiscală. (3) Sarcina de a dovedi ca stabilirea impozitului pe profit de către organele fiscale nu este reală revine contribuabilului, acesta având, în continuare, obligaţia de a depune declaraţia de impunere. (4) Contribuabilul trebuie să plătească impozitul pe profit care a fost stabilit conform alin. (1) şi (2) pe baza înştiinţării de plată, la data şi locul stabilite în înştiinţare. (5) Organul fiscal competent poate încheia un acord scris cu contribuabilul, conform căruia acestuia din urma îi este permis sa plătească în rate impozitul pe profit şi profitul net al regiilor autonome, dacă acordul va facilita încasarea integrală a obligaţiei de plată, în care sens Ministerul Finanţelor va stabili competentele unităţilor fiscale teritoriale." (1) Plata impozitelor reglementate de prezenta ordonanţă se face în lei. (2) În situaţiile în care plata veniturilor către beneficiarul de venit se face în valută, plata impozitelor, a taxelor sau a eventualelor majorări de întârziere şi a amenzilor se efectuează în lei proveniţi din schimb valutar la cursul în vigoare la data plăţii. Dovada plăţii acestora se face cu documentul de plată la extern de către contribuabilul care are obligaţia de a calcula, de a retine şi de a vărsa impozitul aferent veniturilor în valută la societatea bancară la care acesta îşi are deschis contul în valută, însoţit de documentele de schimb valutar." (1) În cazul în care orice suma reprezentind o obligaţie fiscală nu este plătită la data stabilită prin prezenta ordonanţă, contribuabilul este obligat sa plătească majorări de întârziere la această sumă pentru perioada cuprinsă între termenul de plată prevăzut de ordonanţa şi data la care obligaţia fiscală este efectuată, inclusiv. Majorarea va fi, de asemenea, plătită şi de organul fiscal pentru sumele plătite în plus ca impozit şi nerestituite în termenul prevăzut la alin. (2)." (1) În cazul unei cereri pentru restituirea unei plati de impozite peste suma datorată, depusa în termenul stabilit prin prezenta ordonanţă, organul fiscal va putea compensa suma acelei plati, asa cum a fost determinata de acesta, inclusiv majorarea de întârziere aferentă, prevăzută de aceasta ordonanţa, cu alte obligaţii fiscale ale contribuabilului care a făcut plata peste nivelul impozitului datorat. (2) Organele fiscale vor restitui, pe bază de cerere, în lipsa altor datorii scadente ale contribuabilului, sumele plătite în plus. (3) Compensarea sau restituirea va putea fi facuta şi din oficiu de către organele fiscale, fără o cerere de restituire prealabilă. Despre măsura luată va fi înştiinţat şi contribuabilul. (4) Nu se admit compensări ale impozitului cu eventuale creanţe deţinute de contribuabili asupra statului, altele decît cele de natura fiscală." (1) Pierderile înregistrate până la data de 1 ianuarie 1995 pot fi recuperate din profitul impozabil în anul 1995 şi în anii următori, potrivit prevederilor legale existente până la data de 1 ianuarie 1995. (2) Pierderea neta înregistrată în perioada de scutire poate fi recuperată din profiturile impozabile viitoare, conform prevederilor prezentei ordonanţe. Pierderea neta se calculează ca diferenţa între profitul impozabil aferent perioadei de scutire şi pierderile înregistrate în aceeaşi perioadă." (1) Până la punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Finanţelor, Instrucţiunile privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la impozitul pe profit. (2) Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei ordonanţe se constituie Comisia centrala fiscală a impozitelor directe, coordonata de secretarul de stat care răspunde de activitatea veniturilor statului. Componenta comisiei se aproba prin ordin al ministrului finanţelor. (3) Ordinele, modelele de formulare şi normele de completare referitoare la impozitul pe profit, precum şi deciziile comisiei prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României.Pierderea anuală declarata de contribuabili se recuperează din profitul impozabil lunar obţinut în exerciţiile fiscale următoare, fără a se depăşi 36 de luni."8. Capitolul 3 "Determinarea profitului impozabil pentru contribuabilii mici" se elimina.9. Capitolul 4 devine capitolul 3 şi va avea următorul titlu:"CAP. 3Determinarea veniturilor persoanelor nerezidente"10. Articolul 12 alineatul (1) devine articolul 9, care va avea următorul cuprins:"ART. 9 Contribuabilii definiţi la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) datorează impozitul pentru activităţile desfăşurate în România."11. Articolul 12 alineatul (2) devine articolul 10, care va avea următorul cuprins:"ART. 10Venitul este aferent unei activităţi desfăşurate în România, dacă este:12. Articolul 12 alineatul (3) devine articolul 11, care va avea următorul cuprins:"ART. 11Orice alt venit care nu este menţionat la art. 10 este venit realizat pe teritoriul României, dacă este plătit de un rezident român, de sau prin intermediul unui sediu permanent în România."13. Articolul 12 alineatul (4) devine articolul 12 alineatul (1).14. Articolul 12 alineatul (5) devine articolul 12 alineatul (2).15. Alineatele (6) şi (7) ale articolului 12 devin alineatul (3) al articolului 12, care va avea următorul cuprins:"(3) Pentru reflectarea reală a profitului impozabil al sediului permanent se scad numai cheltuielile aferente realizării veniturilor acestuia, având în vedere şi prevederile art. 4."16. Articolul 12 alineatul (8) devine articolul 12 alineatul (4).17. Capitolul 5 devine capitolul 4, cu acelaşi titlu.18. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"ART. 1519. Articolul 16 alineatul (1) se elimina.20. Alineatul (2) al articolului 16 devine alineatul (1) al articolului 16 şi va avea următorul cuprins:"ART. 1621. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 16 devin alineatele (2) şi (3) ale articolului 16.22. Articolul 17 se elimina.23. Articolul 18 devine articolul 17, care va avea următorul cuprins:"ART. 1724. Articolul 19 devine articolul 18, care va avea următorul cuprins:"ART. 1825. Articolul 20 alineatul (1) devine articolul 19 alineatul (1), care va avea următorul cuprins:"ART. 1926. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 20 se elimina.27. Articolul 20 alineatul (4) devine articolul 19 alineatul (2), care va avea următorul cuprins:"(2) În cazul unei plati peste suma impozitului datorat, majorarea de întârziere se calculează după 30 de zile de la data depunerii cererii contribuabilului de restituire a diferenţei conform art. 25. Dacă termenul stabilit mai sus este anterior datei obligatorii de plată a impozitului, majorarea se calculează de la data obligaţiei de plată a impozitului."28. Articolul 20 alineatul (5) devine articolul 19 alineatul (3).29. Articolul 20 alineatul (6) se elimina.30. Articolul 21 devine articolul 20.31. Articolul 22 devine articolul 21.32. Articolul 23 devine articolul 22.33. Articolul 24 devine articolul 23.34. Articolul 25 devine articolul 24.35. Articolul 26 devine articolul 25, care va avea următorul cuprins:"ART. 2536. Articolul 27 alineatul (3) se elimina.37. Articolul 27 devine articolul 26.38. Articolul 28 devine articolul 27.39. Articolul 29 alineatul (4) devine articolul 28 alineatul (5).40. Articolul 29 alineatul (5) devine articolul 28 alineatul (4), care va avea următorul cuprins:"(4) Termenul de soluţionare a cererii de revizuire a impunerii făcute de organul fiscal, înregistrată la direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti, precum şi a contestaţiilor înregistrate la Ministerul Finanţelor, începe să curgă de la data la care contribuabilul a depus documentaţia, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanţelor pentru soluţionarea cauzelor, potrivit legii."41. Articolul 29 alineatele (6), (7) şi (8) se elimina.42. Articolul 29 alineatul (9) devine articolul 28 alineatul (6).43. Capitolul 6 devine capitolul 5, cu acelaşi titlu.44. Articolul 30 alineatul (1) se completează cu litera e), care va avea următorul cuprins:"e) nedepunerea în termenul prevăzut de prezenta ordonanţă a declaraţiei de impunere, în cazul contribuabililor care nu înregistrează profit, se sancţionează cu amendă de 0,1% din cifra de afaceri aferentă perioadei pentru care nu s-a depus declaraţia."45. Articolul 30 alineatul (4) se completează cu următorul text: "...., cu excepţia art. 25 şi 26."46. Articolul 30 devine articolul 29.47. Capitolul 7 devine capitolul 6, cu următorul titlu:"CAP. 6Dispoziţii tranzitorii şi finale"48. Articolul 31 devine articolul 30.49. Articolul 32 devine articolul 31.50. Articolul 33 devine articolul 32, care va avea următorul cuprins:"ART. 32Metodologia de calcul şi de reflectare în profit a operaţiunilor legate de distribuirea activelor, în cazul lichidărilor parţiale sau totale ale contribuabililor, precum şi al reorganizării acestora va fi menţionată în instrucţiunile prevăzute la art. 36."51. Articolul 34 devine articolul 33, care va avea următorul cuprins:"ART. 3352. Articolul 35 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Termenul de vărsare a profitului net este termenul legal de depunere a bilanţului contabil. În acest caz, prevederile cap. 4 se aplică în mod corespunzător."53. Articolul 35 devine articolul 34.54. Articolul 36 se elimina.55. Articolul 37 devine articolul 35.56. Articolul 38 devine articolul 36, care va avea următorul cuprins:"ART. 3657. Articolul 39 se elimina.58. Articolul 40 devine articolul 37.59. Articolul 41 devine articolul 38, la care se adauga:"Decretul nr. 425/1972 privind impozitul pe beneficiile societăţilor mixte constituite în Republica Socialistă România şi Hotărârea Guvernului nr. 759/1995 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit" şi se elimina textele: "art. 68 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie; art. 5 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult; art. 13 lit. a) din Legea nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate; art. 5 alin. (4) din Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, modificată prin Legea nr. 1/1994."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, cu actualizarea şi renumerotarea corespunzătoare a textelor.  +  Articolul 3Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1997.Această lege a fost adoptată în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 26 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-------------