ORDIN nr. 637 din 18 iulie 2007privind exercitarea de către Aeroclubul României a unor atribuţii de certificare în domeniul aviaţiei civile
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 1 august 2007    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), l) şi m) şi ale art. 74 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Începând cu data prezentului ordin, Aeroclubul României exercită următoarele atribuţii, conform procedurilor şi reglementărilor specifice în vigoare: a) certificarea funcţionării aparatelor de lansare la zbor; b) certificarea funcţionării turnurilor de paraşutism. (2) Exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către Aeroclubul României numai pe perioada şi în condiţiile autorizării corespunzătoare de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română". (3) Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va supraveghea şi controla modul în care Aeroclubul României exercită atribuţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" şi Aeroclubul României vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 18 iulie 2007.Nr. 637.-------------