HOTĂRÂRE nr. 783 din 17 iulie 2007privind înfiinţarea pe lângă Institutul Naţional de Statistică a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 1 august 2007



    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea pe lângă Institutul Naţional de Statistică a activităţii finanţate integral din venituri proprii "Centrul de conferinţe", denumită în continuare activitatea.  +  Articolul 2 (1) Activitatea prevăzută la art. 1 constă în: a) organizarea de conferinţe, simpozioane, întruniri, seminarii, mese rotunde cu caracter profesional, cultural şi ştiinţific, expoziţii, evenimente festive şi altele asemenea de către autorităţi şi instituţii publice sau organisme internaţionale, utilizarea sălii de mese, alte prestări de servicii; b) organizarea activităţilor prevăzute la lit. a) şi la cererea altor persoane juridice sau fizice, române ori străine. (2) Activitatea înfiinţată se încadrează la acelaşi capitol bugetar în care este încadrat şi ordonatorul de credite care a înfiinţat-o.  +  Articolul 3 (1) Finanţarea activităţii prevăzute la art. 1 se realizează integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii ale activităţii prevăzute la art. 1 se constituie din: a) încasările obţinute din acţiunile prevăzute la art. 2 alin. (1); b) dobânzile încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti şi la depozitele constituite din veniturile obţinute din activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1); c) donaţii şi sponsorizări, potrivit legii. (3) Încasările prevăzute la alin. (2) lit. a) se realizează pe bază de preţuri şi tarife stabilite prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică. (4) Cheltuielile curente şi de capital ce se efectuează pentru realizarea activităţii prevăzute la art. 1 se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 4 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea prevăzută la art. 1 se aprobă odată cu bugetul Institutului Naţional de Statistică, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. (2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor şi se utilizează cu destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1). (3) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la art. 1 se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare. (4) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la art. 1 se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 5Institutul Naţional de Statistică poate utiliza pentru realizarea activităţii şi personal de specialitate din afara unităţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 6În relaţiile contractuale privind activitatea prevăzută la art. 1 Institutul Naţional de Statistică poate fi reprezentat de persoanele împuternicite în acest scop prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanPreşedintele InstitutuluiNaţional de Statistică,Vergil VoineaguMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 17 iulie 2007.Nr. 783.-------