LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 (*actualizata*)pentru instituirea indemnizatiei de merit(actualizata până la data de 27 iulie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 27 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 493 din 11 iulie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 14 august 2003; LEGEA nr. 256 din 19 iulie 2007.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Pentru realizari deosebite şi pentru recompensarea unei activităţi de notorietate în domeniul culturii, stiintei şi sportului se instituie indemnizatia de merit.  +  Articolul 2Indemnizatia de merit se acordă personalitatilor române de prestigiu ale stiintei, culturii şi sportului.  +  Articolul 3Propunerile pentru acordarea indemnizatiei de merit se intocmesc anual de către: a) Academia Română; b) Ministerul Culturii şi Cultelor; c) Ministerul Educatiei şi Cercetarii; d) Ministerul Tineretului şi Sportuluişi se inainteaza pentru nominalizare Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizatiei de merit.  +  Articolul 4 (1) Prin prezenta lege se infiinteaza Comisia naţionala pentru acordarea indemnizatiei de merit, compusa din preşedintele Academiei Române, presedintii comisiilor de cultura şi ai comisiilor de muncă de la Senat şi de la Camera Deputatilor, ministrul culturii şi cultelor, ministrul educatiei, cercetării şi tineretului, preşedintele Agentiei Naţionale pentru Sport şi presedintii uniunilor de creatori care fac parte din Alianta Naţionala a Uniunilor de Creatori din România.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2003. (2) Regulamentul de functionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizatiei de merit, precum şi criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit se stabilesc de către aceasta împreună cu Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 4^1Comisia naţionala pentru acordarea indemnizatiei de merit analizeaza şi solutioneaza propunerile intocmite şi inaintate de către instituţiile prevăzute la art. 3, în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora la secretariatul Comisiei naţionale.-----------Art. 4^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 256 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 24 iulie 2007.  +  Articolul 5 (1) Cuantumul lunar al indemnizatiei de merit este egal cu 3 salarii minime brute pe tara*).----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 493 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 25 iulie 2002, se abroga prevederile referitoare la scutirea de impozit pe venit de la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 20 martie 2002. (2) Numărul total de indemnizatii de merit este de 1.500. (3) Numărul de indemnizatii de merit acordate anual se stabileste prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 6Suma necesară pentru achitarea indemnizatiilor de merit se suporta de la bugetul de stat.  +  Articolul 7În termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba normele de aplicare a legii şi regulamentul de functionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizatiei de merit.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANU------