INSTRUCŢIUNEA nr. 4 din 3 iulie 2007privind criteriile de agreare a agenţiilor de rating
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 31 iulie 2007     +  Articolul 1Prezenta instrucţiune stabileşte, în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, criteriile de agreare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare CNVM, a agenţiilor de rating care evaluează şi notează emitenţii şi/sau instrumentele financiare tranzacţionate pe pieţele reglementate/sistemele alternative de tranzacţionare din România.  +  Articolul 2 (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta instrucţiune au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 297/2004. (2) În înţelesul prezentei instrucţiuni, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:- agenţie de rating - entitate al cărei obiect principal de activitate este realizarea activităţilor de rating;- persoană afiliată unei persoane - persoană aflată în legături strânse sau care acţionează în mod concertat cu respectiva persoană;- rating - activitate de evaluare a riscurilor asociate emitenţilor şi/sau a unor instrumente financiare tranzacţionate pe pieţele reglementate/sistemele alternative de tranzacţionare, precum şi a celor care urmează să fie admişi/admise la tranzacţionare pe pieţe reglementate/sisteme alternative de tranzacţionare, în baza unei metodologii definite şi stabilite anterior.  +  Articolul 3Ratingurile nu pot fi considerate în niciun fel ca exprimând recomandări de a cumpăra sau de a vinde instrumente financiare.  +  Articolul 4Pe pieţele reglementate/sistemele alternative de tranzacţionare din România sunt recunoscute evaluarea şi notarea realizate de către următoarele categorii de agenţii de rating: a) agenţiile de rating care îndeplinesc criteriile de agreare stabilite prin prezenta instrucţiune; b) agenţiile de rating care îşi desfăşoară activitatea la nivel internaţional şi care:(i) sunt recunoscute de autoritatea competentă de reglementare şi supraveghere a pieţei de capital din S.U.A. ca "organizaţii de rating statistic recunoscute la nivel naţional"; sau(îi) sunt agreate sau recunoscute de autorităţile competente de reglementare şi supraveghere să realizeze ratinguri pe pieţele de capital din statele membre ale Uniunii Europene;(iii) sunt agreate sau recunoscute de autorităţile competente de reglementare şi supraveghere a pieţelor de capital din statele nemembre, în conformitate cu acordurile de colaborare încheiate de CNVM cu respectivele autorităţi competente.  +  Articolul 5Criteriile de agreare a agenţiilor de rating menţionate la art. 4 lit. a) sunt următoarele:1. Criterii privind calitatea şi integritatea procesului de ratingCalitatea procesului de rating1.1. Agenţia de rating (denumită în continuare AR) trebuie să adopte, să implementeze şi să aplice proceduri scrise prin care să se asigure că opiniile pe care le diseminează se bazează pe o analiză completă a tuturor informaţiilor cunoscute de AR şi pe care aceasta le consideră relevante pentru analiza sa, conform metodologiei de rating publicate.1.2. AR trebuie să utilizeze metodologii de rating riguroase, sistematice şi, acolo unde este posibil, în baza cărora să rezulte un rating care să poată fi supus unei forme de validare obiective, bazată pe experienţa anterioară.1.3. Pentru evaluarea bonităţii unui emitent, analiştii implicaţi în pregătirea sau revizuirea oricărei activităţi de rating trebuie să folosească metodologiile stabilite de AR. Analiştii trebuie să aplice metodologia de rating, în mod consecvent, aşa cum a fost stabilită de AR.1.4. Ratingul trebuie acordat de către AR şi nu de către un analist individual angajat al AR; ratingurile trebuie să reflecte toate informaţiile cunoscute şi considerate a fi relevante pentru AR, în conformitate cu metodologia publicată; AR trebuie să folosească persoane care, în mod individual sau colectiv, au cunoştinţele şi experienţa necesare pentru realizarea unei opinii de rating în conformitate cu tipul de emitent sau instrument financiar solicitat a fi evaluat.1.5. AR are obligaţia să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor documentelor intrate şi a celor ieşite, precum şi să păstreze documentele interne care să cuprindă informaţiile care au stat la baza formulării opiniilor de rating, pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data la care întrerupe monitorizarea unui rating.1.6. AR şi analiştii săi trebuie să ia măsuri pentru a evita realizarea oricăror analize sau rapoarte care să conţină informaţii greşite ori care sunt în vreun fel înşelătoare, în ceea ce priveşte bonitatea generală atribuită unui emitent sau unui instrument financiar.1.7. AR trebuie să se asigure că dispune de şi că alocă suficiente resurse pentru a realiza evaluări de înaltă calitate a riscului pentru toate instrumentele financiare şi emitenţii pentru care realizează ratinguri. Când se ia decizia realizării unui rating sau a continuării monitorizării unui instrument financiar ori emitent, AR trebuie să evalueze dacă poate să aloce suficient personal, cu suficiente abilităţi pentru a se realiza o evaluare corectă şi dacă personalul său va avea acces la informaţii suficiente pentru o asemenea evaluare.1.8. AR trebuie să-şi structureze echipele de rating în aşa fel încât să promoveze continuitatea şi să evite confuziile în procesul de rating.Monitorizarea şi actualizarea1.9. Cu excepţia ratingurilor pentru care este clar indicat că nu se realizează o supraveghere continuă, după publicarea unui rating, AR trebuie să-l monitorizeze continuu şi să-l actualizeze prin: a) revizuirea periodică a bonităţii emitentului; b) iniţierea unei revizuiri a ratingului acordat, în momentul în care se ia cunoştinţă de o informaţie care se aşteaptă în mod rezonabil să conducă la o modificare a ratingului (inclusiv întreruperea procesului de rating), în conformitate cu metodologia aplicată; şi c) actualizarea constantă a ratingului, în mod corespunzător, în baza rezultatelor acestor revizuiri.1.10. În situaţia în care AR face publice ratingurile acordate, aceasta trebuie să anunţe în mod public şi dacă întrerupe monitorizarea unui emitent sau a unui instrument financiar. În situaţia în care ratingurile AR sunt furnizate doar unor persoane care au solicitat ratingul către AR, aceasta trebuie să-i anunţe dacă procesul de rating al unui emitent (monitorizarea unui emitent) sau instrument financiar este întrerupt. În ambele cazuri, în publicaţiile pe care le emite AR şi care cuprind ratinguri pentru care procesul de monitorizare a fost întrerupt trebuie să se specifice data la care ratingul a fost actualizat ultima oară şi faptul că acesta nu mai este actualizat/monitorizat.Integritatea procesului de rating1.11. AR şi angajaţii săi au obligaţia să respecte toate legile şi regulamentele incidente în orice jurisdicţie în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.1.12. AR şi angajaţii săi au obligaţia să manifeste onestitate şi corectitudine faţă de emitenţi, investitori, alţi participanţi ai pieţei şi faţă de public.1.13. Analiştii AR trebuie să respecte standarde înalte de integritate, iar AR nu trebuie să angajeze persoane care şi-au compromis integritatea.1.14. AR şi angajaţilor săi nu le este permis ca, anterior stabilirii ratingului, să dea asigurări ori să garanteze, în mod implicit sau explicit, că va fi acordat un anumit rating. Această prevedere nu împiedică AR să emită evaluări estimative care se folosesc în finanţări structurate şi în tranzacţii similare.1.15. AR trebuie să stabilească politici şi proceduri care să precizeze în mod clar persoana responsabilă cu controlul intern, respectiv cu respectarea de către AR şi angajaţii acesteia a codului de conduită şi a legilor şi reglementărilor incidente. Modalităţile de raportare şi retribuirea acestei persoane trebuie să fie independente de activitatea de rating desfăşurată de AR.1.16. Ulterior intrării în posesia informaţiei potrivit căreia un alt salariat sau entitate aflată sub controlul AR este ori a fost implicat(ă) în activităţi ilegale, neetice sau care contravin codului de conduită al AR, orice salariat al AR are obligaţia să raporteze imediat această informaţie persoanei care răspunde de controlul intern sau unui cadru de conducere al AR cu funcţii similare, după caz, astfel încât să poată fi luată o decizie corespunzătoare. Nu este obligatoriu ca angajaţii AR să aibă studii juridice, însă aceştia trebuie să raporteze activităţile faţă de care au suspiciuni că ar încălca reglementările incidente. Orice cadru de conducere al AR care primeşte un astfel de raport de la un salariat al AR este obligat să ia măsuri corespunzătoare, conform legilor şi reglementărilor legale aplicabile, precum şi normelor stabilite de AR. Conducerea AR trebuie să interzică posibilele represalii ale oricărui salariat al AR sau al AR înseşi împotriva persoanei care, cu bună-credinţă, a întocmit astfel de rapoarte.2. Criterii privind independenţa AR şi evitarea conflictelor de intereseGeneralităţi2.1. AR nu trebuie să evite să ia o decizie referitoare la un rating, datorită unor potenţiale repercusiuni (economice, politice sau de altă natură) asupra AR, asupra unui emitent, investitor ori participant al pieţei.2.2. AR şi analiştii săi au obligaţia de a depune toate diligenţele pentru a fi menţinute atât independenţa şi obiectivitatea, cât şi percepţia pozitivă cu privire la acestea.2.3. Realizarea unui rating va putea fi influenţată numai de factori care au legătură cu procesul de stabilire a ratingului.2.4. Ratingul acordat de AR unui emitent sau unei valori mobiliare nu trebuie să fie afectat de existenţa ori potenţiala existenţă a unei relaţii de afaceri între AR sau persoane afiliate acesteia şi emitent ori persoane afiliate acestuia sau orice altă parte sau de inexistenţa unei astfel de relaţii.2.5. AR trebuie să realizeze o separare, din punct de vedere operaţional şi legal, a activităţilor şi analiştilor săi de rating de orice alte activităţi ale AR, inclusiv de activităţile de consultanţă, care ar putea prezenta un conflict de interese. AR trebuie să ia măsuri ca şi în cazul activităţilor auxiliare, care nu generează neapărat conflicte de interese cu activitatea de rating, să existe proceduri şi mecanisme care să reducă la minimum posibilitatea apariţiei de conflicte de interese.Procedurile şi politicile AR2.6. AR trebuie să ia măsuri pentru evitarea apariţiei sau menţinerii conflictelor de interese prin adoptarea de proceduri interne scrise şi prin crearea de mecanisme prin care să identifice şi să elimine ori, după caz, să gestioneze şi să dezvăluie orice conflicte de interese existente sau potenţiale care ar putea influenţa opiniile şi analizele pe care le realizează AR ori raţionamentul şi analizele personalului AR implicat şi care pot influenţa deciziile de rating. În cadrul Codului de conduită al AR trebuie, de asemenea, să se precizeze faptul că AR va dezvălui măsurile de evitare şi gestiune a conflictelor.2.7. Declaraţiile AR privind conflictele de interese reale sau potenţiale trebuie să fie complete, clare, concise, la obiect şi să fie realizate în timp util.2.8. AR trebuie să anunţe caracteristica generală a condiţiilor de plată de către entităţile cărora le acordă ratinguri. În situaţia în care o AR primeşte de la o entitate căreia îi acordă ratinguri onorarii independente de serviciile de rating, cum ar fi cele pentru servicii de consultanţă, AR trebuie să publice proporţia dintre acestea şi onorariile primite de la respectiva entitate pentru serviciile de rating.2.9. AR şi angajaţii lor nu trebuie să se angajeze în nicio tranzacţie cu valori mobiliare sau instrumente financiare derivate dacă acestea sunt de natură să genereze conflicte de interese cu activităţile de rating ale agenţiei de rating.2.10. În cazurile în care entităţile cărora li se acordă ratinguri (de exemplu, statele) au sau desfăşoară simultan funcţii de supraveghere în legătură cu AR, aceasta trebuie ca, pentru activităţile de rating, să utilizeze angajaţi diferiţi faţă de cei implicaţi în activităţile cu incidenţă asupra supravegherii.Independenţa analiştilor şi angajaţilor AR2.11. Filiera prin care se realizează raportarea de către angajaţii AR, precum şi condiţiile de retribuire a acestora trebuie să fie structurate astfel încât să se elimine sau să fie gestionate efectiv conflictele de interese potenţiale ori reale. Codul de conduită al AR trebuie, de asemenea, să precizeze că niciun analist al AR nu va fi retribuit sau evaluat pe baza volumului veniturilor pe care AR le obţine de la emitenţii cărora analistul le acordă ratinguri ori cu care analistul interacţionează, în mod periodic.2.12. Angajaţii AR, direct implicaţi în procesul de rating, nu trebuie să iniţieze sau să participe în discuţiile cu entităţile cărora li se acordă ratinguri, legate de onorarii ori de plăţi.2.13. Niciun angajat al AR nu trebuie să participe la sau să influenţeze în orice fel stabilirea ratingului acordat de AR unei entităţi sau instrument financiar, dacă angajatul: a) deţine valori mobiliare sau instrumente financiare derivate ale entităţii căreia i se acordă ratingul. Sunt exceptate de la această regulă deţinerile în scheme colective de investiţii diversificate; b) deţine valori mobiliare sau instrumente financiare derivate ale unei entităţi aflate în legătură cu o entitate căreia i s-a acordat un rating, dacă această deţinere poate cauza un conflict de interese sau poate fi percepută ca o posibilă sursă a unui conflict de interese. Sunt exceptate de la această regulă deţinerile în scheme colective de investiţii diversificate; c) a fost de curând angajat la sau a avut alte relaţii semnificative de afaceri cu entitatea căreia i se acordă rating, situaţie care poate cauza sau poate fi percepută ca o posibilă cauză pentru un conflict de interese; d) se află într-o relaţie apropiată cu o persoană (cum ar fi soţ/soţie, partener, părinte, copil sau frate/soră) care lucrează în prezent pentru entitatea căreia i se acordă rating; sau e) are sau a avut orice fel de altă relaţie cu entitatea căreia i se acordă rating sau cu orice altă entitate aflată în legătură cu aceasta, relaţie care ar putea cauza sau ar putea crea suspiciuni cu privire la un conflict de interese.2.14. Analiştii AR sau orice persoane implicate în procesul de acordare a ratingului (sau soţia/soţul, partenerul ori copiii minori ai acestora) nu trebuie să vândă, să cumpere sau să se angajeze în vreo tranzacţie cu valori mobiliare ori instrumente financiare derivate care au la bază valori mobiliare emise, garantate sau în alt fel susţinute de o entitate care reprezintă responsabilitatea primară de analiză a analiştilor respectivi. Sunt exceptate de la această regulă deţinerile în scheme colective de investiţii diversificate.2.15. Angajaţilor AR le este interzis să solicite bani, cadouri sau alte foloase de la orice persoană care are relaţii de afaceri cu AR, precum şi să accepte cadouri oferite sub formă de bani sau orice alte cadouri mai mari decât valoarea minimă stabilită de reglementările în vigoare.2.16. Orice analist al unei AR care devine implicat într-o relaţie personală ce poate genera un conflict de interese real sau aparent (inclusiv, de exemplu, o relaţie personală cu un angajat al unei entităţi căreia i se acordă rating sau un agent al unei astfel de entităţi aflate sub aria sa de responsabilitate analitică) trebuie să aibă obligaţia să notifice această relaţie către managerul sau cadrul de conducere corespunzător din cadrul AR, aşa cum este prevăzut şi în cadrul politicii AR referitoare la încadrarea în reglementările şi normele incidente.3. Criterii privind responsabilitatea AR faţă de publicul investitor şi faţă de emitenţiTransparenţa şi anunţarea la timp a ratingurilor3.1. AR trebuie să anunţe la timp deciziile referitoare la ratingurile acordate entităţilor sau valorilor mobiliare.3.2. AR trebuie să anunţe public care sunt politicile sale referitoare la distribuţia ratingurilor, a rapoartelor şi a actualizărilor.3.3. AR trebuie să indice, la fiecare rating, data la care a fost actualizat ultima oară ratingul respectiv.3.4. Cu excepţia "ratingurilor private", furnizate doar emitentului, AR trebuie să anunţe public, în mod neselectiv şi gratuit, orice rating referitor la valorile mobiliare emise public sau la respectivii emitenţi, precum şi orice decizie ulterioară de a întrerupe un astfel de rating, în cazul în care acţiunea de rating se bazează integral sau parţial pe informaţii semnificative care nu sunt publice.3.5. AR trebuie să publice suficiente informaţii cu privire la procedurile, metodologiile şi ipotezele proprii (inclusiv ajustările făcute la situaţiile financiare, care diferă semnificativ faţă de cele conţinute în situaţiile financiare raportate de emitent), astfel încât terţii să poată înţelege cum a rezultat ratingul emis de AR. Aceste informaţii vor include cel puţin semnificaţia fiecărei categorii de rating şi definiţia incapacităţii de plată sau a reorganizării, precum şi orizontul de timp pe care AR l-a avut în vedere când a adoptat decizia de rating.3.6. AR trebuie să precizeze în comunicatele de presă şi în rapoarte, de fiecare dată când emite sau revizuieşte un rating, care sunt elementele-cheie care au stat la baza opiniei de rating.3.7. Atunci când este posibil şi adecvat, înainte de a emite sau de a revizui un rating, AR trebuie să informeze emitentul cu privire la informaţiile esenţiale şi la principalele consideraţii care stau la baza ratingului şi să-i ofere acestuia ocazia să clarifice orice posibilă percepţie greşită sau orice alte aspecte de care AR ar trebui să fie informată pentru a emite un rating corect. AR trebuie să evalueze corespunzător răspunsul. Atunci când, în anumite situaţii, AR nu a informat emitentul înainte de a emite sau de a revizui un rating, AR trebuie să informeze emitentul cât mai curând posibil şi să explice motivul întârzierii.3.8. În vederea promovării transparenţei şi pentru a permite pieţei să evalueze cât mai bine performanţele ratingurilor, AR trebuie să publice, atunci când este posibil, suficiente informaţii referitoare la ratele istorice de incapacitate de plată (ratele istorice de default) aferente categoriilor de rating ale AR şi dacă acestea s-au schimbat în timp, astfel încât părţile interesate să poată înţelege performanţele istorice ale fiecărei categorii şi dacă şi în ce fel s-au schimbat acestea şi, totodată, să poată face comparaţii calitative între ratingurile oferite de diferite AR. Dacă natura ratingului sau alte aspecte fac ca rata istorică de default să fie neadecvată, nerelevantă din punct de vedere statistic sau posibil să inducă în eroare utilizatorii de rating, AR trebuie să ofere explicaţii.3.9. AR trebuie să anunţe, pentru fiecare rating, dacă emitentul a participat la procesul de rating. Orice rating care nu a fost iniţiat la cererea emitentului trebuie să fie identificat ca atare. AR trebuie, de asemenea, să facă publice politicile şi procedurile sale cu privire la ratingurile care nu sunt emise ca urmare a solicitării unui emitent.3.10. Întrucât utilizatorii ratingurilor de credit se bazează doar pe metodologiile, practicile, procedurile şi procesele existente ale AR, aceasta trebuie să declare public toate detaliile cu privire la orice modificare semnificativă a metodologiilor şi a practicilor, procedurilor şi proceselor importante. Atunci când este cazul, informarea referitoare la modificările semnificative de acest fel trebuie să se facă înainte ca acestea să fie efectiv aplicate. AR trebuie să ia în considerare diferitele utilizări ale ratingurilor înainte de a-şi modifica metodologiile, practicile, procedurile şi procesele.Modul de tratare a informaţiilor confidenţiale3.11. AR are obligaţia să adopte proceduri şi mecanisme pentru a proteja natura confidenţială a informaţiilor transmise de către emitenţi în baza clauzelor unui acord de confidenţialitate sau a unei înţelegeri comune că informaţiile transmise sunt confidenţiale. AR şi angajaţii săi nu trebuie să dezvăluie informaţii confidenţiale în comunicatele de presă în cadrul conferinţelor de cercetare, către viitorii potenţiali angajatori sau în discuţiile cu investitorii, alţi emitenţi ori alte persoane şi nici în alt mod, cu excepţia situaţiilor când aceasta este permisă de contractele de confidenţialitate şi este în conformitate cu regulamentele şi legile aplicabile.3.12. AR trebuie să utilizeze informaţiile confidenţiale doar pentru scopuri legate de activităţile sale de rating sau, după caz, în alte situaţii, în concordanţă cu acordul de confidenţialitate încheiat cu emitentul.3.13. Angajaţii AR trebuie să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a proteja de fraudă, furt sau abuz proprietatea şi înregistrările care aparţin sau sunt în posesia AR.3.14. Angajaţilor AR le este interzis să se angajeze în tranzacţii cu valori mobiliare atunci când sunt în posesia de informaţii confidenţiale referitoare la emitentul respectivelor valori mobiliare.3.15. În vederea protejării informaţiei confidenţiale, angajaţii AR trebuie să cunoască politicile interne ale angajatorului referitoare la tranzacţionarea valorilor mobiliare şi să certifice periodic că respectă aceste politici.3.16. Angajaţii AR nu trebuie să dezvăluie în mod selectiv informaţiile care nu sunt publice, referitoare la opiniile de rating ale AR sau referitoare la posibile acţiuni viitoare ale AR legate de rating, cu excepţia celor transmise emitentului sau agenţilor numiţi de acesta.3.17. Angajaţii AR nu pot dezvălui către angajaţi ai unor persoane afiliate AR care nu sunt agenţii de rating informaţii confidenţiale încredinţate AR. De asemenea, angajaţii AR nu pot dezvălui informaţii confidenţiale în cadrul AR decât dacă este necesar acest lucru.3.18. Angajaţii AR nu pot utiliza sau dezvălui informaţii confidenţiale în scopul tranzacţionării de valori mobiliare sau pentru orice alt scop, cu excepţia operaţiunilor legate de activitatea AR.4. Criterii privind publicarea codului de conduită şi comunicarea cu participanţii din piaţă4.1. AR este obligată să facă public codul său de conduită şi să descrie modul în care prevederile acestuia implementează în întregime criteriile stabilite prin prezenta instrucţiune. AR trebuie, de asemenea, să descrie cum intenţionează să impună codul său de conduită şi trebuie să facă publică, în mod regulat, orice modificare adusă codului său, precum şi cum este acesta implementat şi impus.4.2. AR trebuie să stabilească un compartiment în cadrul structurii organizatorice care să fie responsabil cu relaţia de comunicare cu participanţii la piaţă şi cu publicul în legătură cu orice întrebări, nelămuriri sau plângeri pe care AR le poate primi. Obiectivul acestui compartiment este de a sprijini informarea conducerii AR cu privire la orice aspecte asupra cărora aceasta ar dori să fie informată atunci când stabileşte politicile agenţiei de rating.5. Criterii privind independenţa acţionarilor şi integritatea morală5.1. Acţionarii semnificativi ai AR trebuie să fie independenţi, prin aceasta înţelegându-se că:- nu trebuie să participe la acordarea ratingului sau să influenţeze în vreun fel ratingul acordat, cu excepţia cazului în care sunt angajaţi ai AR cu atribuţii în realizarea ratingului;- singurul lor interes în ceea ce priveşte activitatea AR este obţinerea de dividende.5.2. AR nu pot avea ca acţionari semnificativi următoarele persoane: a) societăţi de servicii de investiţii financiare; b) societăţi de asigurări; c) instituţii de credit; d) emitenţi de valori mobiliare sau alte instrumente financiare; e) orice persoană care, potrivit art. 2 alin. (1) pct. 16 şi 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se află în legături strânse sau acţionează în mod concertat cu persoanele menţionate la lit. a)-d).5.3. Directorii executivi ai AR nu pot exercita nicio altă funcţie remunerată.5.4. Angajaţii, membrii consiliului de administraţie şi directorii executivi ai AR trebuie să aibă o bună reputaţie profesională şi să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal sau în cel judiciar.6. Criterii privind adoptarea deciziei de rating şi structura organizatorică6.1. Deciziile de rating şi contestaţiile aferente trebuie să fie realizate de către un comitet de rating.6.2. AR trebuie să aibă o structură organizatorică care să asigure separarea clară între funcţiile analitice de rating şi cele de management/comerciale, precum şi să asigure existenţa unor separări stricte (ziduri chinezeşti) între activităţile de rating şi celelalte activităţi care pot fi prestate de AR.7. Publicarea ratingurilor7.1. AR trebuie să aibă un website propriu pe care va publică toate ratingurile acordate care au caracter public. AR va menţine un rating pe website cel puţin până la data la care se întrerupe monitorizarea acestuia.  +  Articolul 6 (1) AR care doresc să le fie recunoscută îndeplinirea criteriilor de agreare stabilite în prezenta instrucţiune vor face o autoevaluare în acest sens. (2) Autoevaluarea prevăzută la alin. (1) trebuie realizată de AR cu întreaga diligenţă profesională prin analizarea tuturor informaţiilor necesare fundamentării evaluării criteriilor prevăzute la art. 4. (3) AR care, ca urmare a rezultatului autoevaluării, notifică CNVM că îndeplinesc criteriile stabilite la art. 4 sunt înscrise în Registrul CNVM. (4) În vederea menţinerii în Registrul CNVM, AR vor realiza anual o autoevaluare care se transmite CNVM până cel târziu pe data de 31 ianuarie, începând cu anul următor celui în care sunt înscrise în Registrul CNVM. (5) Atât rezultatele autoevaluării iniţiale, cât şi ale celei anuale se publică de către AR pe website-ul propriu.  +  Articolul 7AR se radiază din Registrul CNVM în următoarele situaţii: a) la cererea AR; b) în cazul în care AR este radiată din registrul comerţului; c) în cazul în care AR nu notifică CNVM rezultatele autoevaluării, în conformitate cu art. 5 alin. (4); d) în alte cazuri bine justificate.  +  Articolul 8 (1) Nerespectarea, pe durata activităţii AR, a criteriilor de agreare stabilite la art. 5 constituie contravenţie şi se sancţionează, în funcţie de gravitatea faptei, cu: a) avertisment; b) amendă; c) sancţiuni contravenţionale complementare, aplicate, după caz:1. nerecunoaşterea evaluărilor şi notărilor efectuate de AR;2. retragerea agreării. (2) Furnizarea de informaţii false de către AR cu privire la rezultatele autoevaluării menţionată la art. 5 intră sub incidenţa prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Prezenta instrucţiune va fi publicată în Buletinul şi pe site-ul CNVM şi va intra în vigoare la data publicării acesteia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.------