HOTĂRÂRE nr. 433 din 14 iunie 2007pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007    În temeiul dispoziţiilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 28 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Consiliul îndeplineşte, prin secţiile sale, rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor pentru faptele prevăzute la art. 99 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul sesizărilor primite de la Agenţia Naţională de Integritate."2. La articolul 48 alineatul (1), după litera s) se introduce o literă nouă, litera ş), cu următorul cuprins:"ş) desemnează persoanele din cadrul aparatului propriu care urmează să exercite atribuţiile prevăzute de art. 10 şi 11 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare."3. La articolul 59 alineatul (3) punctul 1, litera ş) se modifică şi va avea următorul cuprins:"ş) exercită, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atribuţiile prevăzute de art. 10 şi 11 din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorilor, asistenţilor judiciari, magistraţilor-asistenţi, precum şi a personalului din cadrul aparatului propriu."4. La articolul 59 alineatul (4), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:"p) exercită, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atribuţiile prevăzute de art. 10 şi 11 din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa procurorilor."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,Nicolae Dan ChiujdeaBucureşti, 14 iunie 2007.Nr. 433.--------