HOTĂRÎRE Nr. 71 din 16 octombrie 1996
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 24 octombrie 1996    Costica Bulai - preşedinteViorel Mihai Ciobanu - judecătorIoan Deleanu - judecătorLucian Stangu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorIoan Griga - procurorDoina Suliman - magistrat-asistentPe rol soluţionarea contestaţiei formulate de doamna Florentina Andronescu împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 9 din 4 octombrie 1996, prin care s-a respins cererea de înregistrare a candidaturii sale pentru funcţia de Preşedinte al României, depusa la Biroul Electoral Central, cu nr. 440 din 14 octombrie 1996.Contestaţia a fost înaintată Curţii Constituţionale şi formează obiectul Dosarului nr. 298D/1996. Curtea a decis soluţionarea contestaţiei fără citarea părţilor, având în vedere cerinţa legală a rezolvarii ei în maximum 48 de ore, potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 47/1992, ale art. 11 alin. (2) şi (3) şi ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, raportate la art. 85 din Legea nr. 68/1992 şi coroborate cu art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă.Magistratul-asistent prezintă obiectul contestaţiei.În contestaţie, doamna Florentina Andronescu susţine ca Hotărârea nr. 9 din 4 octombrie 1996, prin care Biroul Electoral Central a respins "cererea de înscriere pe lista candidaţilor la Preşedinţia României, invocind lipsa celor 100.000 de semnături" este "neconstitutionala".În continuare, contestatoarea solicita "sprijinul, acum şi în viitor, pentru sănătatea poporului român" care este "devitalizat, degradat biologic prin restricţiile inumane 85/89" şi arata ca "nerespectarea din ignoranta sau intentionat a legislaţiei fundamentale internaţionale a produs dezastru social-economic". Sunt enumerate, de asemenea, şi alte motive de ordin economic, social, moral şi politic care contribuie la menţinerea situaţiei "dezastruoase" a societăţii româneşti actuale.Procurorul solicita respingerea contestaţiei, întrucît, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) şi ale art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, depunerea candidaturii se face numai dacă este însoţită de lista cu cel puţin 100.000 de sustinatori, cerinţa de ordine publică.CURTEA,luând în dezbatere contestaţia înaintată de Biroul Electoral Central, constata ca este competenţa sa o soluţioneze în temeiul art. 144 lit. d) din Constituţie, al art. 27 din Legea nr. 47/1992 şi al art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992.Analizînd contestaţia în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României şi vazind concluziile reprezentantului Ministerului Public, Curtea retine următoarele: Potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) şi ale art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, candidaturile se pot depune la Biroul Electoral Central numai dacă sunt însoţite de lista cu cel puţin 100.000 de sustinatori, condiţie instituită prin lege organică, conform art. 72 alin. (3) lit. a) din Constituţie.Curtea Constituţională, prin Hotărârea nr. 37 din 2 octombrie 1996, a statuat ca, deşi o propunere de candidat nu poate privi, potrivit Constituţiei, decît pe o persoană ce întruneşte condiţiile constituţionale de eligibilitate, totuşi alegerile pentru funcţia de Preşedinte al României pot avea loc numai cu respectarea procedurii electorale instituite prin Legea nr. 69/1992, adoptată în temeiul art. 72 alin. (3) lit. a) din Constituţie. De aceea depunerea candidaturii face parte din procedura electorală, asa încât cerinţa ca propunerea candidaturii să fie reprezentativa, având adeziunea a cel puţin 100.000 de sustinatori, constituie o condiţie legală ce nu vine în conflict cu dreptul constituţional al contestatorului de a fi ales. În acest sens, Curtea s-a pronunţat şi cu prilejul alegerilor din anul 1992, prin Hotărârea nr. 3 din 1 septembrie 1992, şi nu exista temeiuri pentru a se reveni asupra celor statuate.Celelalte motive invocate de contestatoare sunt, de fapt, consideratii personale de natura politica şi economică, asa încât, prin natura lor, exced competentei de apreciere a Curţii Constituţionale.Faţa de cele arătate, se constat ca motivele invocate de contestatoare sunt neintemeiate şi, în consecinţa, Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 9 din 4 octombrie 1996 urmează a fi menţinută, iar contestaţia urmează a fi respinsă.Pentru considerentele arătate şi vazind dispoziţiile art. 144 lit. d) din Constituţie, ale art. 13 alin. (1) lit B.a) şi ale art. 27 şi 28 din Legea nr. 47/1992, precum şi ale art. 2 alin. (2) şi ale art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 69/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEAÎn numele legiiHOTĂRĂŞTE:Respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de doamna Florentina Andronescu.Hotărârea este definitivă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE prof. univ. dr. Costica BulaiMagistrat-asistentDoina Suliman--------------------