HOTĂRÂRE nr. 720 din 4 iulie 2007privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 30 iulie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil-teren în suprafaţă de 320 mý, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu", în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping.  +  Articolul 2Se acordă Agenţiei Naţionale Anti-Doping dreptul de servitute de trecere prin folosirea căilor de acces şi aleilor aflate în administrarea Complexului Sportiv Naţional "Lia Manoliu".  +  Articolul 3Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport,Octavian Ioan Atanase BelluMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 iulie 2007.Nr. 720.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului-teren aflat în domeniul public alstatului, care se transmite din administrarea Agenţiei Naţionalepentru Sport, prin Complexul Sportiv Naţional "LiaManoliu", în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping
               
    Nr. MFP parţialCodul de clasificareAdresa imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice
    34.2038.29.06Municipiul Bucureşti, Bd. Basarabiei nr. 37-39, sectorul 2Statul român - Agenţia Naţională pentru Sport, prin Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu"Statul român - Agenţia Naţională Anti-DopingTeren în suprafaţă totală = 320 m2
  -------