LEGE nr. 252 din 19 iulie 2007pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 13, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv."2. La articolul 18, litera h) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"h) la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea;".3. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se primeşte şi se soluţionează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţiile respective."4. La articolul 27, litera b) va avea următorul cuprins:"b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);".5. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Nulitatea menţiunii poate fi constatată de instanţa de judecată, din oficiu ori ca urmare a sesizării Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor ori a persoanelor interesate."6. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47^1, cu următorul cuprins:"Art. 47^1. - Procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate aflate în termen de valabilitate se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 14, după litera e) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) soluţionează cererile depuse de cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate anterior anului 1989 sau de reprezentanţii lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care aceştia figurează înscrişi în evidenţe;".2. La articolul 14, după litera i) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) participă la activităţile de iniţiere, formare şi perfecţionare profesională a personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor."3. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, care funcţionează ca instituţii publice cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetele locale."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 19 iulie 2007.Nr. 252.------