ACORD - CADRU DE ÎMPRUMUT din 2 februarie 2007între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 26 iulie 2007  _________ Notă *) Traducere.F/P 1568 (2006)România, prin Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România (denumită în continuare Împrumutat), pe de o parte, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organizaţie internaţională, Paris (denumită în continuare BDCE), pe de altă parte,având în vedere solicitarea transmisă de un membru al Guvernului României din data de 18 mai 2006,având în vedere Rezoluţia Consiliului de administraţie al BDCE nr. 1.480 (2004),având în vedere cel de-al Treilea Protocol la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei,având în vedere articolele Normelor de împrumut ale BDCE din octombrie 1970,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Condiţii generaleAcest împrumut este acordat în cadrul condiţiilor generale ale actualelor Norme de împrumut ale BDCE şi în cadrul condiţiilor speciale stabilite prin prezentul acord-cadru de împrumut (denumit în continuare acordul), anexele acestuia şi scrisorile sale suplimentare (denumite în continuare scrisori suplimentare).  +  Articolul 2ProiectulBDCE acordă Împrumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finanţarea parţială a F/P 1568 (2006), aprobat de Consiliul de administraţie al BDCE în 16 iunie 2006, referitor la reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi de apă uzată menajeră şi a facilităţilor de tratare din localităţile cu mai puţin de 50.000 de locuitori din România.Acest împrumut este acordat de BDCE luând în considerare angajamentul asumat de Împrumutat de a utiliza acest împrumut exclusiv pentru finanţarea proiectului sectorial descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (denumit în continuare Proiectul), care corespunde primei faze a planului de investiţii multianual, şi de a realiza acest proiect, prin Compania Naţională de Investiţii (CNI), entitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT), în condiţiile care sunt detaliate în anexa menţionată.Orice schimbare a modului în care împrumutul este aplicat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului, conform termenilor art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.  +  Articolul 3Împrumutul3.1. Condiţii financiareValoarea împrumutului acordat este de 160.100.000 EUR (o sută şaizeci de milioane una sută de mii de euro).Acesta va fi disponibilizat în tranşe. Fiecare tranşă a împrumutului va fi pentru o perioadă care nu va depăşi 20 de ani, incluzând o perioadă de graţie de 5 ani.Pentru fiecare tranşă, valoarea, rata dobânzii, valuta, data de disponibilizare, perioada de rambursare şi conturile de remitere a fiecărei părţi vor fi stabilite de comun acord, prin fax, de către Împrumutat şi BDCE.O scrisoare suplimentară la prezentul acord, precizând condiţiile pentru fiecare tranşă, va fi întocmită la momentul tragerii, în formatul stabilit în anexa nr. 2 la prezentul acord.3.2. TrageriTragerea sumelor împrumutului în mai multe tranşe se va efectua în conformitate cu stadiul implementării Proiectului, dacă au fost îndeplinite condiţiile specifice enumerate în anexa nr. 1 la prezentul acord.O tranşă de avans de cel mult 20% din suma aprobată a împrumutului va fi vărsată într-un cont înregistrat, ce poate fi supus auditului BDCE.Tragerile ulterioare vor fi efectuate pe baza declaraţiilor Împrumutatului, prin CNI, referitoare la stadiul implementării Proiectului (şi previziunile privind stadiul lucrărilor în anul curent).Tranşele ulterioare vor fi disponibilizate odată ce 90% din tranşa precedentă au fost utilizate.3.3. MobilizareÎn scopul mobilizării tranşelor împrumutului, Împrumutatul va transmite BDCE înaintea efectuării fiecărei trageri angajamentul de plată anexat (anexa nr. 3 la prezentul acord) pentru fiecare tranşă.Angajamentul de plată este întocmit şi plătibil în valută în care tranşa a fost disponibilizată.3.4. DomiciliuToate sumele datorate de Împrumutat în cadrul acestui împrumut sunt plătibile în valută fiecărei tranşe, în contul cu numărul comunicat de BDCE Împrumutatului la momentul plăţii, prin fax, care va fi trimisă BDCE de banca însărcinată de către Împrumutat cu efectuarea plăţii, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei plăţi.3.5. DatePrevederile prezentului articol 3 fac obiectul Convenţiei privind ziua lucrătoare următoare modificată. Convenţia privind ziua lucrătoare următoare modificată înseamnă o convenţie prin care dacă data specificată va cădea într-o zi care nu este o zi lucrătoare [zi lucrătoare înseamnă o zi în care sistemul TARGET (Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real) funcţionează], acea dată va fi prima zi care urmează acelei zile, care este zi lucrătoare, cu condiţia ca acea zi să nu cadă în următoarea lună calendaristică, caz în care acea dată va fi prima zi care precedă acea zi, care este zi lucrătoare.  +  Articolul 4Monitorizarea împrumutului şi Proiectului4.1. Utilizarea împrumutului4.1.1. PerioadaSumele împrumutului pentru fiecare tranşă trebuie să fie utilizate de Împrumutat pentru finanţarea Proiectului în termen de 12 luni de la disponibilizarea acestora de către BDCE.4.1.2. Implementarea ProiectuluiPentru implementarea Proiectului Împrumutatul desemnează CNI ca agenţie de implementare, sub autoritatea MTCT. CNI va înfiinţa o unitate de management al Proiectului (UMP) dedicată implementării şi monitorizării Proiectului. CNI va fi coordonată şi supervizată de Unitatea de coordonare a Proiectului (UCP), ce funcţionează în cadrul MTCT şi este dedicată acestui scop.Împrumutatul, prin MTCT şi CNI, va depune toate eforturile şi diligenţele şi va exercita toate mijloacele utilizate în mod curent, în special mijloace financiare, tehnice, sociale şi manageriale, precum şi cele referitoare la protecţia mediului înconjurător, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzătoare a Proiectului.În cazul în care costurile Proiectului, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul acord, se majorează sau vor fi revizuite din orice motive, Împrumutatul se va asigura că sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru finalizarea Proiectului.În plus, Împrumutatul, prin MTCT şi CNI, se angajează că:- Proiectul corespunde prevederilor convenţiilor relevante în materie ale Consiliului Europei;- Proiectul respectă mediul înconjurător, potrivit cadrului legal în materie din România;- Proiectul corespunde criteriilor de eligibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul acord;- finanţarea parţială acordată de BDCE nu depăşeşte 77% din costul total al Proiectului, excluzând dobânda şi comisioanele financiare, conform anexei nr. 1 la prezentul acord.4.1.3. AchiziţiiAchiziţiile se vor efectua în conformitate cu legea română, în prezent Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, conformă cu directivele UE în vigoare (2004/17/CE şi 2004/18/CE ) şi care nu intră deci în niciun fel de contradicţie cu Liniile directoare privind achiziţiile ale BDCE sau în conformitate cu ultima variantă amendată a legii naţionale privind achiziţiile publice în vigoare la data lansării licitaţiilor.În oricare dintre situaţii, responsabilitatea pentru implementarea Proiectului şi, ca urmare, responsabilitatea pentru adjudecarea şi administrarea contractelor în cadrul Proiectului, revine Împrumutatului, prin MTCT şi CNI. Contractele în derulare, adjudecate înainte de aprobarea Proiectului, vor fi transmise în copie la BDCE împreună cu toată documentaţia necesară ce demonstrează că respectivele contracte au fost încredinţate în conformitate cu legea şi reglementările naţionale privind achiziţiile publice în vigoare la data lansării procesului de achiziţie.BDCE nu va emite "fără comentarii" pentru aranjamentele de achiziţii propuse de Împrumutat, prin MTCT sau CNI, inclusiv gruparea contractelor, procedurile aplicabile, dar îşi va rezerva dreptul de a proceda la o analiză anterioară sau ulterioară, efectuată prin sondaj, a documentaţiei de achiziţii, pentru a verifica dacă acestea sunt în conformitate cu legislaţia naţională privind achiziţiile publice.Dacă, la orice moment, BDCE constată că o achiziţie efectuată în cadrul acestui proiect nu este în conformitate cu prevederile menţionate anterior, îşi rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.4.2. Raportările Împrumutatului4.2.1. Raportările privind stadiul ProiectuluiLa fiecare 6 luni de la tragerea primei tranşe din împrumut până la finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul, prin CNI, va transmite BDCE un raport vizat de UCP, în care se detaliază:- situaţia utilizării împrumutului;- stadiul planului financiar al Proiectului;- stadiul Proiectului;- detalii privind managementul Proiectului.În anexa nr. 4 la prezentul acord este inclus formatul în care se menţionează informaţiile minimale solicitate de BDCE pentru aceste rapoarte privind stadiul Proiectului. Pot fi utilizate şi formate alternative ce conţin aceleaşi informaţii.4.2.2. Raportul privind finalizarea ProiectuluiLa finalizarea întregului Proiect, Împrumutatul, prin CNI, va prezenta un raport final vizat de UCP, conţinând evaluarea efectelor economice, financiare, sociale şi a efectelor asupra mediului înconjurător pe care le-a avut Proiectul.4.3. Furnizarea de informaţii către BDCEÎmprumutatul, prin CNI, va ţine evidenţe contabile privind Proiectul, care vor fi în conformitate cu standardele internaţionale, care vor reflecta în orice moment stadiul Proiectului şi în care se vor înregistra toate operaţiunile efectuate şi vor identifica activele şi serviciile finanţate cu ajutorul prezentului împrumut.Împrumutatul, prin MTCT şi CNI, se angajează să primească favorabil orice misiune de informare efectuată de către salariaţii BDCE sau de consultanţi externi angajaţi de BDCE şi să asigure cooperarea necesară pentru această misiune de informare, prin facilitarea oricărei vizite posibile la amplasamentul Proiectului. În special, BDCE poate efectua la faţa locului un audit al contabilităţii Proiectului, realizat de unul sau mai mulţi consultanţi la alegerea acesteia, pe cheltuiala Împrumutatului, în cazul neonorării la scadenţă de către Împrumutat a oricărei obligaţii asumate în cadrul prezentului împrumut.Împrumutatul, prin MTCT şi CNI, se angajează să răspundă într-o perioadă de timp rezonabilă oricărei solicitări de informaţii din partea BDCE şi să furnizeze orice documentaţie pe care BDCE o poate considera necesară şi o poate solicita rezonabil, pentru implementarea corespunzătoare a prezentului acord, în special în ceea ce priveşte monitorizarea Proiectului şi utilizarea împrumutului.Împrumutatul şi/sau MTCT vor informa BDCE imediat despre orice modificare a legislaţiei sau a normelor, în sectorul economic relevant pentru Proiect, şi în sens general, despre orice eveniment care poate influenţa îndeplinirea obligaţiilor sale asumate în cadrul prezentului acord. Orice modificare a legislaţiei sau a normelor, în sectorul economic relevant pentru Proiect, constituie unul dintre evenimentele precizate în art. 13 lit. h) al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.  +  Articolul 5Încetarea obligaţiilor ÎmprumutatuluiPlata sumei datorate, stipulată în angajamentul de plată, eliberează Împrumutatul de obligaţiile sale, definite în paragraful 3.1.După ce întreaga sumă a acestui împrumut şi toate dobânzile şi alte costuri, care rezultă din acesta, în special acele sume prevăzute la art. 6 şi 7, au fost plătite corespunzător, Împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligaţiile sale faţă de BDCE. În ceea ce priveşte obligaţiile stabilite în paragraful 4.3, acestea vor continua să rămână în vigoare în scopul unei posibile postevaluări a Proiectului, care va avea loc într-o perioadă rezonabilă de timp, care nu va depăşi 7 ani de la finalizarea Proiectului.  +  Articolul 6Dobânda pentru întârziereFără a contraveni oricărui alt recurs aflat la dispoziţia BDCE prin prezentul acord şi prin Normele de împrumut ale BDCE ori în alt fel, dacă Împrumutatul nu plăteşte întreaga dobândă sau orice altă sumă plătibilă, conform prezentului acord, cel mai târziu la data scadenţei specificate, Împrumutatul trebuie să plătească o dobândă suplimentară la suma datorată şi neplătită integral, egală cu dobânda EURIBOR la o lună pentru depozitele în valută plăţii întârziate la data scadenţei (dacă nu este zi lucrătoare TARGET, următoarea zi lucrătoare), la ora 11,00 a.m. (ora locală la Bruxelles), plus 2,5% pe an, calculată de la data scadenţei acestei sume până la data efectuării plăţii.Rata EURIBOR la o lună, aplicabilă, va fi actualizată la fiecare 30 de zile.  +  Articolul 7Costuri asociateToate impozitele şi taxele de orice fel, datorate şi plătite, şi toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate ori parţial, fie din garantarea sau refinanţarea împrumutului acordat, împreună cu toate actele judiciare sau extrajudiciare care decurg din acest împrumut, vor fi suportate de către Împrumutat.Totuşi, se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE pentru costurile procedurilor de arbitraj menţionate în acest capitol 4.  +  Articolul 8GaranţiiÎmprumutatul declară că niciun alt angajament nu a fost făcut şi nu va fi făcut în viitor, care ar putea conferi unei terţe părţi un regim preferenţial, un drept preferenţial de plată, o garanţie colaterală sau o garanţie de orice natură ar fi, care ar putea conferi drepturi sporite asupra unor terţi (denumită în continuare garanţie).Dacă o astfel de garanţie a fost totuşi acordată unei terţe părţi, Împrumutatul este de acord să întocmească sau să furnizeze o garanţie identică în favoarea BDCE ori când este împiedicat să o facă, să ofere o garanţie echivalentă şi să stipuleze formarea unei astfel de garanţii în favoarea BDCE.Nerespectarea acestor prevederi reprezintă un caz de neîndeplinire a obligaţiilor, după cum se prevede în art. 13 lit. h) din cap. 3 al Normelor de împrumut ale BDCE, şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.  +  Articolul 9Reprezentări şi certificăriÎmprumutatul prezintă şi certifică faptul că:- autorităţile sale competente l-au autorizat să încheie prezentul acord şi au dat în acest sens semnatarilor autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, reglementările, articolele asocierii şi alte texte aplicabile acestuia;- întocmirea şi semnarea acordului nu contravin legilor, decretelor, reglementărilor, articolelor asocierii şi altor texte aplicabile acestuia şi că toate permisele, licenţele şi autorizaţiile necesare acestuia au fost obţinute şi vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.Orice modificare referitoare la reprezentările şi certificările de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificată imediat BDCE şi să fie furnizate toate documentele justificative.  +  Articolul 10Relaţii cu terţiiÎmprumutatul nu poate invoca, în cadrul utilizării împrumutului, niciun fapt referitor la relaţiile sale cu terţe părţi, în vederea evitării îndeplinirii, totale sau parţiale, a obligaţiilor sale ce rezultă din acord.BDCE nu poate fi implicată în disputele care ar putea să apară între Împrumutat şi terţe părţi, iar costurile, indiferent de natura lor, efectuate de către BDCE datorită oricărei dispute, şi în special toate costurile juridice sau de judecată vor fi suportate de Împrumutat.  +  Articolul 11Interpretarea acorduluiÎmprumutatul declară că a luat cunoştinţă de Normele de împrumut ale BDCE şi că a primit o copie a acestora.Atunci când există o contradicţie între orice prevedere din Normele de împrumut ale BDCE şi orice prevedere a acordului, va prevala prevederea acordului.Titlurile paragrafelor, secţiunilor şi capitolelor acordului nu vor servi pentru interpretarea acestuia.În nicio situaţie nu se va presupune că BDCE a renunţat tacit la vreun drept care i-a fost acordat prin acord.  +  Articolul 12Legea aplicabilăPrezentul acord şi garanţiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile BDCE, după cum este specificat în prevederile art. 1 paragraful 3 al celui de-al Treilea Protocol din data de 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei din data de 2 septembrie 1949 şi, în secundar, dacă este cazul, de legea franceză.Diferendele dintre părţile la acord vor face obiectul arbitrajului, în condiţiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.  +  Articolul 13Executarea unei hotărâri de arbitrajPărţile contractante convin să nu facă uz de niciun privilegiu, imunitate sau legislaţie în faţa oricărei autorităţi jurisdicţionale sau a altei autorităţi, fie ea naţională sau internaţională, în vederea împiedicării punerii în aplicare a unei decizii date în condiţiile specificate în cap. 4 al Normelor de împrumut ale BDCE.  +  Articolul 14NotificăriOrice notificare sau alte comunicări care vor fi date sau efectuate în cadrul prezentului acord către BDCE sau Împrumutat vor fi făcute în scris şi vor fi considerate pe deplin acordate sau efectuate dacă sunt predate personal, transmise par-avion sau prin fax de către o parte celeilalte părţi la acea adresă a părţii specificată mai jos.Pentru Împrumutat:Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17, sectorul 5,Bucureşti, RomâniaÎn atenţia: Ministrului finanţelor publice, secretarului de stat şi/sau directorului general al Direcţiei generale a finanţelor publice externeFax: +4021 312 67 92Pentru BDCE:Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei55 Avenue Kleber75 116 ParisÎn atenţia: Directorului Departamentului de programeFax: +33 1 47 55 37 52Toate comunicările care vor fi date sau efectuate vor fi în limba engleză sau franceză, iar dacă sunt în altă limbă vor fi însoţite de o traducere a acestora în limba engleză sau franceză.  +  Articolul 15Intrarea în vigoarePrezentul acord va intra în vigoare după semnarea de către BDCE şi Împrumutat şi după aprobarea lui de către autorităţile române, ulterior confirmării în scris a acestui lucru primite de către BDCE de la Împrumutat.  +  Articolul 16Exemplarele acorduluiPrezentul acord este întocmit în două exemplare originale, ambele exemplare fiind egal autentice.Câte un exemplar original este păstrat de fiecare dintre părţile contractante.Bucureşti, 2 februarie 2007.Pentru România,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,ministrul finanţelor publiceParis, 9 februarie 2007.Pentru BDCE,Apolonio Ruiz Ligero,viceguvernator  +  Anexa 1 la acordDESCRIEREA PROIECTULUI
             
    I.F/P1568 (2006)
      ÎmprumutatRomânia
      Aprobat de Consiliul de administraţie16 iunie 2006
        CA/PV/242/2006
      Suma aprobată160.100.000 EUR
         
    II.Domenii de intervenţieProtecţia mediului
      Lucrările planificateProiectul vizează reabilitarea parţială a reţelelor de apă potabilă şi de apă uzată menajeră şi a facilităţilor de tratare în localităţile cu mai puţin de 50.000 de locuitori.
        Principalele categorii de lucrări sunt următoarele:
        Apă potabilă
        (1) Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi reţele de distribuţie a apei potabile
        (2) Reabilitarea, extinderea ori crearea de noi staţii de epurare a apei potabile (SEAP) sau de surse de apă potabilă (puţuri de adâncime)
        Ape uzate
        (1) Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi reţele de canalizare
        (2) Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi staţii de epurare a apelor uzate (SEAU)
        Pe lângă lucrările de mai sus, Proiectul va asigura finanţarea elaborării/actualizării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi arhitecturale (care vor include liste de cantităţi), studii de impact asupra mediului, pregătirea documentaţiilor tehnice pentru achiziţii şi a documentelor de achiziţii, asistenţă pentru evaluarea licitaţiilor, asistenţă tehnică pentru promotorii proiectelor pe parcursul implementării Proiectului şi elaborarea la nivel de judeţ a planului de investiţii pe termen lung. Asistenţa tehnică va fi realizată de firme de consultanţă cu experienţă în proiecte din domeniul apelor şi/sau mediului.
      LocalizareÎmprumutatul a furnizat BDCE o listă iniţială de 10 judeţe (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Mureş, Tulcea şi Vaslui) amplasate în 11 bazine hidrografice (Crişuri, Someş-Tisa, Mureş, Olt, Prut, Siret, Jiu, Argeş- Vedea, Buzău-Ialomiţa, Dunărea şi Dobrogea - Bazinul Hidrografic Litoral al Mării Negre) în care vor fi efectuate activităţile Proiectului.
      Costul total al Proiectului208.100.000 EUR
      Defalcarea estimată a costurilor   în EUR
        Lucrări de bază182.000.000
        Servicii de consultanţă*)10.100.000
        Neprevăzute8.000.000
        Administrarea Proiectului**)8.000.000
        Total208.100.000
        ___________ *) Include proiectare (nouă/actualizată), asistenţă tehnică pentru documentele de licitaţie şi pentru evaluarea lor şi asistenţă tehnică pentru implementarea subproiectelor.
        **) Include cheltuielile pentru UMP, UCP, CNI, audit şi supravegherea lucrărilor.
      Planul de finanţare160.100.000 EURBDCE77,0%
        40.000.000 EURAutorităţi locale19,2%
        8.000.000 EURGuvern3,8%
      Stadiul lucrărilor la momentul prezentării solicitării0%
      Graficul lucrărilor2007-2011
      Condiţii specificeÎnaintea primei trageri vor fi îndeplinite următoarele condiţii:
        ▪ În cadrul MTCT se va înfiinţa o unitate de coordonare a Proiectului (UCP) care va asigura coordonarea generală a Proiectului şi legătura cu alte instituţii centrale/locale şi va supraveghea pregătirea fazelor următoare ale Proiectului în conformitate cu criteriile de selecţie şi cu procedurile acceptabile pentru BDCE. MTCT şi CNI vor încheia acorduri de implementare cu fiecare judeţ şi unitate administrativ-teritorială implicată în Proiect. Proiectul va fi implementat zilnic de o unitate de management al Proiectului (UMP) ce se va înfiinţa în cadrul CNI. UMP va fi responsabilă pentru gestiunea financiară de ansamblu a Proiectului, inclusiv pentru operarea contului special în care va fi virat împrumutul BDCE, şi pentru administrarea tuturor surselor financiare alocate Proiectului.
        Înaintea primei trageri UCP şi UMP vor fi complet operaţionale şi vor dispune de personal corespunzător pentru sarcinile ce trebuie îndeplinite.
        ▪ Pentru fiecare subproiect se vor selecta indicatori de performanţă în conformitate cu directivele UE şi cu legislaţia română privind furnizarea de apă potabilă, colectarea apelor uzate, tratarea şi evacuarea. Înaintea fiecărei trageri MTCT va furniza BDCE o listă a indicatorilor relevanţi acceptabil pentru Bancă ce vor fi utilizaţi pentru monitorizarea subproiectelor respective.
        ▪ În cursul etapei de evaluare a Proiectului a fost furnizată BDCE o listă iniţială de subproiecte amplasate în municipalităţile selectate. Lista de subproiecte selectate conform criteriilor acceptabile pentru BDCE va trebui actualizată înainte de prima tragere.
         
    III.Criterii de eligibilitate (pe domenii de intervenţie)Proiectul intră sub incidenţa criteriilor de eligibilitate stabilite în Rezoluţia nr. 1.480 (2004) şi deci contribuie la coeziunea socială în ţară.
         
    IV.Efecte sociale (pe domenii de intervenţie)Proiectul propus va contribui la aducerea instalaţiilor de furnizare a apei potabile şi de tratare a apelor uzate din localităţile beneficiare la un nivel conform cu prevederile directivelor relevante ale UE integrate în legislaţia naţională.
        Proiectul va contribui direct la îmbunătăţirea calităţii apei potabile, făcând posibile furnizarea continuă şi sigură de apă şi controlul evacuării apelor uzate. Prin realizarea acestor obiective, Proiectul va contribui la îmbunătăţirea durabilă a nivelului de viaţă al populaţiei, mai ales în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii apei la sursă şi reducerea poluării. Implementarea Proiectului ar trebui să conducă de asemenea la o reducere semnificativă a cantităţilor de ape uzate evacuate în cursurile de apă şi la o reducere în paralel a poluării transfrontaliere, mai ales în cursurile de apă din Ungaria.
        Prin dezvoltarea unui sistem integrat de infrastructură a apei ce îndeplineşte standardele UE, Proiectul va avea un impact pozitiv şi asupra dezvoltării economice şi a turismului în localităţile beneficiare.
        Numărul de locuitori ce se estimează că vor beneficia de pe urma Proiectului este de 820.000 de persoane.
   +  Anexa 2 la acordModel de scrisoare suplimentară pentru un împrumut cu rată variabilăF/P 1568 - tranşa [număr]BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEISCRISOARE SUPLIMENTARĂLa Acordul-cadru de împrumut din data [data]între Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumită în continuare BDCE) şi România (denumită în continuare Împrumutat)Prezenta scrisoare suplimentară şi Acordul-cadru de împrumut stabilesc termenii şi condiţiile convenite pentru tranşa [număr], aşa cum este specificat în art. [număr] din acordul-cadru menţionat.   Suma împrumutului: [valuta şi suma]  Maturitate: până la 20 de ani maturitate finală, cu o                              perioadă de graţie de 5 ani  EURIBOR: [introduceţi definiţia EURIBOR]  Rata variabilă a dobânzii: EURIBOR la 6 luni plus sau minus [număr] puncte                              de bază [net] pe an (Telerate [referinţă] sau                              Reuters [referinţă])  Plata dobânzii: semestrial, la sfârşitul perioadei  Numitorul fracţiei: actual/360 de zile, Convenţia privind ziua                              lucrătoare următoare modificată  Zi lucrătoare (EURO): înseamnă o zi în care Sistemul de transfer rapid                              automat transeuropean cu privire la decontările                              brute în timp real (TARGET) funcţionează  sau (altele): înseamnă o zi lucrătoare în ţara valutei  Data de disponibilizare: [data]  Instrucţiuni de plată Numărul contului [număr] al [nume Bancă şi oraş],  (Împrumutat): codul SWIFT: [cifrul] prin [nume bancă                              corespondentă şi oraş], codul SWIFT [cifrul]  Instrucţiuni de plată conform paragrafului 3.4 din Acordul-cadru de  (BDCE): împrumutRata dobânzii va fi calculată pentru fiecare perioadă de 6 luni începând de la data de disponibilizare. Dobânda va fi fixată cu două zile lucrătoare înaintea fiecărei noi perioade de dobândă. BDCE va informa Împrumutatul despre dobânda plătibilă la fiecare 6 luni. Plata dobânzii va avea loc în [ziua, luna]*1) a fiecărui an şi pentru prima dată la [data]. [Se listează datele de plată şi ratele de capital datorate pentru fiecare dată.]_________*1) Se precizează 4 date pentru plăţile trimestriale şi două date pentru plăţile semestriale.Toate plăţile vor fi efectuate în contul BDCE, conform Instrucţiunilor de plată (BDCE) descrise mai sus.Aceste prevederi fac obiectul înţelegerii "Convenţia privind ziua lucrătoare următoare modificată", a cărei definiţie se găseşte în paragraful 3.5 din Acordul-cadru de împrumut, semnat între Împrumutat şi BDCE la [data].În vederea mobilizării acestei tranşe din împrumut, Împrumutatul va trimite în timp util către BDCE un angajament de plată corespunzător acestei tranşe (a se vedea anexa nr. 3 la acord).[Oraşul, data]Pentru Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei[Oraşul, data]Pentru [numele împrumutatului]  +  Anexa 3 la acordModel de angajament de plată pentru un împrumut cu rată variabilăF/P 1568 - tranşa [număr]ANGAJAMENT DE PLATĂ    [Valuta] [Suma] [Data]    Pentru valoarea primită, subsemnatul ........................., prin acest  angajament de plată, promit să plătesc Băncii de Dezvoltare a Consiliului  Europei sau altuia suma împrumutată de ....................................,                                          [suma în litere] [valuta în litere]  în tranşele şi la dobânda specificate mai jos:    Rate de capital Dobânda    [Data]: [Valuta][Suma] [Se inserează dobânda specificată în scrisoarea                               suplimentară.]    [Data]: [Valuta][Suma]    [Data]: [Valuta][Suma]    [Data]: [Valuta][Suma]    ....//....    Plăţile de mai sus vor fi făcute la .......................................                           [banca corespondentă a BDCE şi contul de referinţă]  în favoarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, fără nicio deducere  sau luare în considerare a vreunei taxe, vreunui impozit sau altor costuri,  prezente sau viitoare, datorate ori percepute pentru acest angajament sau  pentru sumele acestuia de către ori în cadrul [introduceţi statul] sau al  oricărei alte subdiviziuni politice ori fiscale a acestuia.    Acest angajament de plată este legat de împrumutul acordat de către Banca  de Dezvoltare a Consiliului Europei Împrumutatului la data [data disponibili-  zării].    În cazul neefectuării plăţii prompte şi în totalitate a oricărei sume  datorate prin acest angajament, întregul împrumut şi dobânda aferentă conform  acestuia până la data plăţii vor deveni imediat scadente şi vor fi plătite la  opţiunea şi la cererea deţinătorului acestuia.    Neexercitarea de către deţinătorul angajamentului a oricărui drept care  rezultă din acesta nu va constitui în niciun caz o renunţare la niciunul  dintre drepturile sale în această sau în oricare altă circumstanţă.    Pentru împrumutat,  +  Anexa 4 la acordFormularul de raport privind stadiul Proiectului  +  Anexa 4A F/P 1568 (2006) - Reabilitarea sistemului integrat de apă şi apă uzată menajeră pentru municipalităţi cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori
             
    FIŞĂ DE IDENTIFICARE
    Nume:  
    A - Descriere
    2. Localităţi:NumeNumăr de locuitori
       
       
       
       
    Număr Total de Localităţi   Populaţie Totală  
    3. Descrierea Obiectivelor:  
    4. Calendarul lucrărilor:ÎnceputSfârşit
       
    5. Distribuţia de Apă Potabilă:Reţeaua de DistribuţieKmStaţie de Epurare a Apeim3/zi
    Reabilitare   Capacitate Totală  
    Extindere      
    Nouă      
    6. Epurare a Apelor Uzate:Reţeaua de CanalizareKmSEAUm3/zi
    Reabilitare   Capacitate Totală  
    Extindere      
    Nouă      
    7. Analiza de Cost:Articole BugetareSuma%
    Studii şi supraveghereEUR  
    LucrăriEUR  
    InstalareEUR  
    BunuriEUR  
    TotalEUR  
    B - INDICATORI SERVICIUL DE FURNIZARE A APEI
    ParametruUnitateCurentŢintaReferinţă
    Indicatori ai serviciilor
    Acoperire populaţie%     QS03
    Continuitatea furnizării%     QS10
    Populaţie ce se confruntă cu restricţii ale serviciilor de apă%     QS13
    Consum casnicLitri pe client pe zi      
    Consum ne-casnicm3 per conectare pe lună      
    Consumatori contorizaţi%     Ph11
    Tarife medii la apă pentru consumul directEURO/cm3     Fi21
    Calitatea apei furnizate - microbiologică%     QS17
    Calitatea apei furnizate - fizico-chimică%     QS18
    Indicatori de Eficienţă Fizică
    Apă negeneratoare de venituri, volum%     Fi36
    Pierderi de apăm3 pe conectare pe an     Op22
    Indexul de scurgeri al infrastructurii       Op25
    COMPANIE JUDEŢEANĂ DE OPERARE
    Eficienţă personal
    Angajaţi pe conectareNumăr la 1000 de conectări     Pe01
    Indicatori Financiari
    Venit anual al unităţiiEURO/m3     Fi15
    Costuri totale ale unităţiiEURO/m3     Fi01
    Rata de acoperire a costurilor totale%     Fi23
    Rata de acoperire a costurilor de operare%     Fi24
    Rata colectării%      
    Rata de acoperire a serviciului datoriei%     Fi31
    C - INDICATORI PENTRU APA UZATĂ ŞI PENTRU LUCRĂRI DE DRENAJ
    ParametruUnitateCurentŢintaReferinţă
    Indicatori ai serviciilor
    Acoperire canalizare:%      
    Populaţie cu acces la reţeaua de canalizare/total populaţie sub responsabilitatea utilităţii exprimat în %
    Volumul apă uzată menajeră/total volum de apă uzată colectată:%      
    Ilustrează proporţia de apă uzată menajeră faţă de fluxurile comerciale şi industriale de apă uzată în fluxul total de apă uzată colectată
    Tarife de canalizare şi drenaj pe gospodărie:EURO/lună      
    Costul lunar al sumelor aferente canalizării şi drenajului pentru o gospodărie medie
    Echivalent Medie populaţie tratată zilnic/capacitatea existentă de tratare zilnică:%      
    Ilustrează utilizarea zilnică medie a capacităţii existente de tratament pe baza încărcării populaţiei echivalente, exprimată în %
    Maxim echivalent populaţie tratată zilnic/capacitate maximă existentă de tratare zilnică:%      
    Ilustrează utilizarea maximă zilnică a capacităţii existente de tratare pe baza încărcării populaţiei echivalente, exprimată în %
    Apă uzată colectată şi tratată la nivel primar/secundar/terţiar:%      
    Separă pe categorii fluxurile de apă colectată şi tratată între cele trei niveluri diferite de tratare
    Indicatori de eficienţă operaţională
    Reclamaţii privind calitatea serviciilor:%      
    Număr total de reclamaţii pe an exprimat ca % din numărul total de conectări la canalizare
    Conformitatea scurgerilor din punct de vedere al calităţii:%      
    Procentul de parametri neconformi din punct de vedere al calităţii scurgerilor
    Productivitatea personalului:Număr de angajaţi/număr de conectări sau număr de angajaţi/km de lungime a reţelei      
    Ilustrează eficienţa personalului din punct de vedere al numărului de angajaţi pe unitate zonală de servicii, în funcţie de natura zonei de servicii aceasta poate fi măsurată în raport de numărul de conectări ale gospodăriilor sau în raport de lungimea liniară a reţelei
    Costul forţei de muncă/total costuri curente:%      
    Ilustrează proporţia salariilor personalului şi a plăţilor de beneficii faţă de costurile de operare ce nu au legătură cu personalul
    Indicatori financiari
    Cost operaţional al unităţii:EURO/m3      
    Cheltuieli operaţionale anuale totale/volum anual total de apă colectată şi tratată
    Venit mediu:EURO/m3      
    Venituri anuale totale/volum anual total de apă colectată şi tratată
    Rata colectării:%      
    Venit anual încasat/valoare facturi emise, exprimat în %
    Indicatori de Poluare
    Solide în suspensiekg/a      
    Consum biologic de oxigen în interval de cinci zilekg/a      
    Consum chimic de oxigen metoda - CRkg/a      
    Nitrogen totalkg/a      
    Fosfor totalkg/a      
   +  Anexa 4B Tabelul 1
                                      COSTURI
                         în EUR (exclusiv impozite şi TVA)
    ŢARA: ROMÂNIA Data: .............
    PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă şi apă uzată menajeră
    pentru municipalităţi cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori
   
  Descriere CHELTUIELI EFECTUATE CHELTUIELI VIITOARE COS- TURI TOTALE % CHEL- TUIT COMEN- TARII
  Nr Subpro- iect Obiective Locali- zare la[data] Până la fi- nali- zare din ca- re în urmă- toarele 12 luni
  1 2 3 4=1+2 5=1/4
  TOTAL
  SURSA DE FINANŢARE
  BDCE
  STAT
  TOTAL
      Tabelul 2A
                               EVALUAREA ACHIZIŢIILOR
    ŢARA: ROMÂNIA
    PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă şi apă uzată menajeră
    pentru municipalităţi cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori
                                                              Data: ...........
                 
    CATEGORIA DE CHELTUIELI   TOTAL COSTURIMODIFICĂRI COMENTARII
    LDLRAlteleNFB
    1. Lucrări            
    finanţate de BDCE            
    2. Bunuri            
    finanţate de BDCE            
    3. Servicii            
    finanţate de BDCE            
    4. Diverse            
    finanţate de BDCE
    TOTAL          
     
    Abrevieri
    LD: Licitaţie Deschisă
    LR: Licitaţie Restrânsă
    NFB: Nefinanţat de Bancă
      Tabelul 2B
                               EVALUAREA CONTRACTULUI
    ŢARA: ROMÂNIA Data ...........
    PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă şi apă uzată menajeră
    pentru municipalităţi cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori
    EXCLUSIV TVA
   
  Des- Data Încre-Meto- COST Preţ Suma Perioada de Data Modi-
  cri- sem- dinţatda de fix plă- Implementarede fi-
  erea năriilui achi- (D=da tită Recep-cări
  Con- con- (nume-ziţieN=Nu) ţie a Co-
  trac-trac-le *) Lucră-men-
  tuluituluicon- rilor tarii
  trac- la
  toru- Valu- Suma data Înce- Sfâr-
  lui) ta de ..put şit
    *) Abrevieri ce se vor utiliza:
       LD = Licitaţie Deschisă;
       LR = Licitaţie Restrânsă;
       DC = Dialog Competitiv;
       N = Negociere;
       SP = Solicitare de propuneri;
       CS = Concurs de soluţii
  Tabelul 3*Font 9*PROGRAM DE ACTIVITATE*)ŢARA; ROMÂNIA Data: ...........PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă şi apă uzată menajerăpentru municipalităţi cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori
                                                                                                     
    DESCRIEREActivitate2006200720082009% Finalizat lucrări fiziceModificări Comentarii
    Nr.SubproiectObiectiveLocalizareS1S2S3S4S5S6S7
                                                                                                     
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
  *) Acest tabel va fi actualizat conform planului de achiziţii.Tabelul 4A                                   OBIECTIVE  ŢARA: ROMÂNIA Data: .............  PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă şi apă uzată menajeră  pentru municipalităţi cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │ DESCRIERE │ │ ├──────────────────────┬─────────┬──────────┬──────┬─────┬────────┤COMENTARII│ │Parametru │Referinţă│ Unitate │Curent│Ţintă│Rezultat│ │ │ │ │ │ *) │ *) │ **) │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Indicatori de servicii│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Acoperirea populaţiei │ QS03 │ % │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Continuitatea furni- │ QS10 │ % │ │ │ │ │ │zării │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Populaţie ce se con- │ │ │ │ │ │ │ │fruntă cu restricţii │ QS13 │ % │ │ │ │ │ │ale serviciilor de apă│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Consum casnic │ │Litri pe │ │ │ │ │ │ │ │client pe │ │ │ │ │ │ │ │zi │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Consum ne-casnic │ │mc per co-│ │ │ │ │ │ │ │nectare pe│ │ │ │ │ │ │ │lună │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Consumatori contori- │ Ph11 │ % │ │ │ │ │ │zaţi │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Tarife medii la apă │ F121 │ euro/mc │ │ │ │ │ │pentru consumul direct│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Calitatea apei furni- │ QS17 │ % │ │ │ │ │ │zate - microbiologică │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Calitatea apei furni- │ QS18 │ % │ │ │ │ │ │zate - fizico-chimică │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Indicatori de │ │ │ │ │ │ │ │Eficienţă Fizică │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Apă negeneratoare de │ Fi36 │ % │ │ │ │ │ │venituri, volum │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Pierderi de apă │ Op22 │mc pe co- │ │ │ │ │ │ │ │nectare pe│ │ │ │ │ │ │ │an │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Indexul de scurgeri al│ Op25 │ │ │ │ │ │ │infrastructurii │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │COMPANIE JUDEŢEANĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │OPERARE │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Eficienţă personal │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Angajaţi pe conectare │ Pe01 │Număr la │ │ │ │ │ │ │ │1000 de │ │ │ │ │ │ │ │conectări │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Indicatori Financiari │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Venit anual al unită- │ Fi15 │ euro/mc │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Costuri totale ale │ Fi01 │ euro/mc │ │ │ │ │ │unităţii │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Rata de acoperire a │ Fi23 │ % │ │ │ │ │ │costurilor totale │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Rata de acoperire a │ Fi24 │ % │ │ │ │ │ │costurilor de operare │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Rata colectării │ │ % │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Rata de acoperire a │ Fi31 │ │ │ │ │ │ │serviciului datoriei │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────┴─────────┴──────────┴──────┴─────┴────────┴──────────┘    Tabelul 4B  ŢARA: ROMÂNIA Data: .............  PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă şi apă uzată menajeră  pentru municipalităţi cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │ DESCRIERE │ │ ├──────────────────────┬─────────┬──────────┬──────┬─────┬────────┤COMENTARII│ │Parametru │Referinţă│ Unitate │Curent│Ţintă│Rezultat│ │ │ │ │ │ *) │ *) │ **) │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Indicatori de servicii│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Acoperire canalizare │ │ % │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Volumul apă uzată me- │ │ │ │ │ │ │ │najeră/total volum de │ │ % │ │ │ │ │ │apă uzată colectată: │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Tarife de canalizare │ │ │ │ │ │ │ │şi drenaj pe gospodă- │ │ euro/lună│ │ │ │ │ │rie: │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Echivalent Medie popu-│ │ │ │ │ │ │ │laţie tratată │ │ │ │ │ │ │ │zilnică/capacitatea │ │ │ │ │ │ │ │existentă de tratare │ │ │ │ │ │ │ │zilnică: │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Maxim echivalent popu-│ │ │ │ │ │ │ │laţie tratată zilnic/ │ │ │ │ │ │ │ │capacitate maximă │ │ % │ │ │ │ │ │existentă de tratare │ │ │ │ │ │ │ │zilnică: │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Apă uzată colectată şi│ │ % │ │ │ │ │ │tratată la nivel pri- │ │ │ │ │ │ │ │mar/secundar/terţiar: │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Indicatori de │ │ │ │ │ │ │ │eficienţă operaţională│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Reclamaţii privind │ │ % │ │ │ │ │ │calitatea serviciilor:│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Conformitatea scurge- │ │ │ │ │ │ │ │rilor din punct de ve-│ │ % │ │ │ │ │ │dere al calităţii: │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │ │ │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │angajaţi/ │ │ │ │ │ │ │ │număr de │ │ │ │ │ │ │ │conectări │ │ │ │ │ │Staff productivity ├─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │ │ │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │angajaţi/ │ │ │ │ │ │ │ │km de lun-│ │ │ │ │ │ │ │gime a re-│ │ │ │ │ │ │ │ţelei │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Costul forţei de │ │ │ │ │ │ │ │muncă/total costuri │ │ % │ │ │ │ │ │curente: │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Indicatori financiari │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Cost operaţional al │ │ euro/mc │ │ │ │ │ │unităţii: │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Venit mediu: │ │ euro/mc │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┤ │Rata colectării: │ │ % │ │ │ │ │ └──────────────────────┴─────────┴──────────┴──────┴─────┴────────┴──────────┘  (*) Se va completa la începutul programului înainte de implementarea      subproiectului  (**) Se va completa la finalizarea proiectului----