NORME METODOLOGICE din 11 iulie 2007de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 24 iulie 2007   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare aLegii nr. 334/2006privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, denumită în continuareLegea nr. 334/2006.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile folosite au următoarea semnificaţie: a) partid politic - asociaţie cu caracter politic, astfel cum este definită laart. 1 din Legea partidelor politice nr. 14/2003; b) campanie electorală - activitate politică desfăşurată de un partid pentru promovarea programului său politic electoral, într-o perioadă anume stabilită prin lege, cu ocazia alegerilor generale sau parţiale pentru autorităţile publice locale, Parlamentul României, Preşedintele României şi Parlamentul European, precum şi pentru referendum; c) egalitate de şanse - aplicarea aceloraşi norme juridice în finanţarea activităţii partidelor politice, în scopul prevenirii avantajării sau dezavantajării unui partid politic; d) competiţie politică - activitatea politică legală a unui partid, desfăşurată în opoziţie cu alte partide, în scopul îndeplinirii programului său politic şi/sau electoral; e) finanţare a activităţii partidelor politice - obţinerea fondurilor băneşti de către partide din sursele de finanţare prevăzute laart. 3 din Legea nr. 334/2006; f) transparenţă în finanţare - aducerea la cunoştinţă publică, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a fondurilor băneşti şi materiale obţinute de către partide din sursele legale şi a cheltuielilor efectuate; g) valoarea justă a bunurilor - valoare de circulaţie pe piaţă a bunurilor la data liberalităţii, stabilită în condiţiile legii; h) liberalităţi - acte cu titlu gratuit efectuate potrivit dispoziţiilor Codului civil; i) an fiscal - an bugetar, astfel cum este definit laart. 2 pct. 1 din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. (2) Finanţarea activităţii partidelor politice se bazează pe respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii de şanse în competiţia politică dintre acestea. (3) Prin finanţarea activităţii partidelor politice nu se poate urmări limitarea independenţei acestora sau obstrucţionarea campaniilor electorale. (4) Finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale se realizează numai în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Partidele politice pot deţine, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile pe care să le folosească în realizarea activităţii lor specifice, inclusiv în campaniile electorale. (2) Deţinerea, folosirea şi/sau înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile se fac potrivit dispoziţiilor legale. (3) Taxele şi impozitele datorate de partidele politice pentru bunurile mobile şi imobile deţinute sunt plătite în condiţiile legii. (4) Partidele politice nu pot constitui garanţii reale sau dezmembrăminte ale dreptului de proprietate asupra imobilelor primite pentru sedii din domeniul public sau privat al statului sau al autorităţilor publice locale.  +  Articolul 4 (1) Transparenţa surselor de finanţare ale partidelor politice este asigurată în conformitate cuart. 3 din Legea nr. 334/2006. (2) Cu ocazia controalelor, partidele politice sunt obligate să prezinte toate documentele referitoare la sursele lor de finanţare. (3) Finanţarea activităţii unui partid politic se asigură numai din sursele prevăzute laart. 3 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. (4) Primirea de donaţii şi legate cu sarcini care au drept scop limitarea independenţei partidelor politice sau deturnarea acestora de la misiunea publică pe care o îndeplinesc este interzisă potrivit legii.  +  Capitolul II Contabilitatea curentă a partidelor politice  +  Secţiunea 1 Principii generale  +  Articolul 5 (1) Partidele politice sunt obligate să-şi organizeze contabilitate proprie la nivel central şi la nivelul filialelor judeţene, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. În acest scop ele pot să-şi creeze un compartiment propriu de specialitate ori să închirieze serviciile unei firme de contabilitate. (2) Organizarea şi conducerea contabilităţii partidelor politice se fac în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 1.829/2003. Conturile de venituri, cheltuieli şi rezultate trebuie dezvoltate astfel încât să răspundă cerinţelor de evidenţă şi raportare pentru fiecare activitate electorală sau curentă, precum şi pentru identificarea filialei, organizaţiei sau a candidatului. (3) Evidenţa veniturilor se ţine separat pe fiecare sursă de finanţare prevăzută de lege. (4) Toate operaţiunile financiare de plăţi şi încasări ale partidelor politice se efectuează prin conturi bancare, în lei şi valută, deschise la bănci cu sediul în România, şi în numerar, potrivit legii. (5) Plata cotizaţiei se efectuează pe bază de borderou sau chitanţă, cu excepţia sumelor care, într-o singură tranşă, reprezintă 3 salarii minime brute pe ţară sau mai mult, care se face în condiţiile alin. (4). (6) Partidele politice nu datorează impozite şi taxe pentru veniturile realizate din activităţile prevăzute laart. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 334/2006. (7) Inventarierea patrimoniului se face în conformitate cu Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 1.753/2004, cu modificările ulterioare.SECŢIUNEA a-2-aModalităţile şi formatul de înregistrare, evidenţă şi publicitate a donaţiilor, cotizaţiilor şi veniturilor proprii ale partidelor politice2.1. Donaţii şi legate  +  Articolul 6 (1) Liberalităţile primite de un partid politic constau în donaţii şi/sau legate potrivit dispoziţiilor Codului civil. Donaţiile cuprind şi darurile de mână a căror valoare depăşeşte 3 salarii de bază minime brute pe ţară. (2) Într-un an fiscal, liberalităţile primite de un partid politic nu pot depăşi cuantumurile prevăzute laart. 5 alin. (1)-(5) din Legea nr. 334/2006. (3) Dacă în timpul anului fiscal au loc rectificări ale bugetului de stat, plafoanele prevăzute la alin. (2) rămân neschimbate. (4) Donaţiile primite de la persoane fizice se înscriu separat, pe donatori, în Fişa donaţie pentru persoane fizice, formular cod FD1a, concomitent înregistrându-se şi în Fişa anuală de evidenţă a donatorului persoană fizică, formular cod FD2a. (5) La sfârşitul anului se totalizează valorile donaţiilor făcute de fiecare donator şi înregistrate în formularul cod FD2a, verificându-se respectarea cuantumului prevăzut deart. 5 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, diferenţa în plus urmând a se face venit la bugetul de stat. (6) Donaţiile primite de la persoane juridice se înscriu în Fişa donaţie pentru persoane juridice, formular cod FD1b, concomitent înregistrându-se şi în Fişa anuală de evidenţă a donatorului persoană juridică, formular cod FD2b. (7) La sfârşitul anului se totalizează valorile donaţiilor făcute de fiecare donator persoană juridică şi înregistrările în formularul cod FD2b, verificându-se respectarea cuantumului prevăzut deart. 5 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, diferenţa în plus urmând a se face venit la bugetul de stat.  +  Articolul 7 (1) Suma totală a donaţiilor făcute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăşi limita plafoanelor prevăzute laart. 5 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 334/2006. (2) Controlul direct al unei persoane juridice de către o persoană ori grup de persoane fizice sau juridice se realizează în situaţia în care acea persoană ori grup de persoane deţine peste 25% inclusiv din valoarea acţiunilor acesteia, iar controlul indirect se realizează în situaţia în care procentul este sub 25%, dar nu mai mic de 5%. (3) Valoarea donaţiilor include valoarea justă a bunurilor mobile şi imobile donate partidului, precum şi a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit, în limitele prevăzute laart. 5 alin. (1)-(4) din Legea nr. 334/2006. (4) Persoanele juridice care fac donaţii în condiţiileart. 5 alin. (7) din Legea nr. 334/2006sunt obligate să prezinte declaraţia prevăzută laart. 5 alin. (8) din Legea nr. 334/2006. (5) La data efectuării donaţiei, partidul politic are obligaţia de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere privind respectarea condiţiei prevăzute la alin. (4) şi documente din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2). (6) Se interzice partidelor politice să accepte sub orice formă, direct sau indirect, donaţii de bunuri materiale, sume de bani ori prestarea de servicii gratuite, făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic ori politic de către donator sau cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1), (2) şi (4).  +  Articolul 8 (1) Reducerile de preţ care depăşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite partidelor politice şi candidaţilor independenţi se consideră donaţii şi se înregistrează distinct în contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului independent conform reglementărilor contabile aplicabile emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor. (2) La primirea liberalităţilor sunt obligatorii verificarea şi înregistrarea identităţii donatorului, indiferent de caracterul public sau confidenţial al acestora. (3) La solicitarea scrisă a donatorului ori a executorului testamentar în cazul legatelor, identitatea persoanelor care fac liberalităţi rămâne confidenţială, în situaţia în care acestea se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază minime brute pe ţară. (4) Suma totală primită de un partid politic ca donaţii sau legate confidenţiale nu poate fi mai mare decât cuantumul prevăzut laart. 7 alin. (3) din Legea nr. 334/2006.  +  Articolul 9 (1) Liberalităţile se evidenţiază în mod corespunzător în documentele contabile, distinct pe donaţii şi legate, cu precizarea datei la care au fost făcute şi a altor informaţii care să permită identificarea surselor de finanţare. (2) Alte informaţii care permit identificarea surselor de finanţare din liberalităţi se referă la codul de identificare fiscală a persoanelor juridice, contul şi banca prin care s-au făcut plăţile, adresa testatorului şi a executorului testamentar ori a bunului imobil, în cazul donaţiilor şi legatelor de imobile, precum şi la orice alte informaţii. (3) Donaţiile de bunuri şi servicii prestate cu titlu gratuit se înregistrează în contabilitate la valoarea justă a acestora, stabilită în condiţiile legii. (4) Nu sunt considerate donaţii şi nu se înregistrează în contabilitate activităţile prestate pe bază de voluntariat în condiţiile legii. (5) Activităţile în care partidele politice pot folosi voluntariatul sunt cele prevăzute laart. 2 lit. b) din Legea voluntariatului nr. 195/2001, republicată.  +  Articolul 10 (1) Partidele politice au obligaţia de a publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 martie a anului următor, lista persoanelor fizice şi juridice care într-un an fiscal au făcut liberalităţi a căror valoare singulară sau cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, precum şi suma totală a liberalităţilor confidenţiale. (2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă datele menţionate laart. 9 alin. (2) din Legea nr. 334/2006. (3) Evidenţa donaţiilor la nivelul filialelor se ţine pe formulare cod FD3a şi FD3b; acestea se centralizează la nivelul partidelor în formulare FD4a şi FD4b, care conţin datele necesare publicării donaţiilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Evidenţa donaţiilor confidenţiale la nivelul partidului se ţine cu ajutorul centralizatorului cod FD5, în care se centralizează datele pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform alin. (1). (5) La sfârşitul anului donaţiile primite se centralizează pe formularul cod FD6, care va fi înaintat Autorităţii Electorale Permanente până la data de 31 martie a anului următor.  +  Articolul 11 (1) Folosirea de către partidele politice a resurselor financiare, umane şi tehnice aparţinând instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor comerciale sau societăţilor bancare la care statul sau unităţile administrativteritoriale sunt acţionari majoritari, în activitatea proprie sau în campania electorală, în alte condiţii decât cele stabilite de legile electorale, este interzisă potrivitart. 10 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. (2) Partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o companie naţională, societate comercială sau societate bancară cu capital integral ori majoritar de stat. (3) Acceptarea de către partide a donaţiilor din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora, este interzisă potrivitart. 10 alin. (3) din Legea nr. 334/2006. (4) Sumelor primite cu încălcarea prevederilor alin. (2) şi (3) li se aplică dispoziţiileart. 10 alin. (4) din Legea nr. 334/2006. (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi alianţelor politice, alianţelor electorale, precum şi candidaţilor independenţi.  +  Articolul 12 (1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi nu pot accepta donaţii din partea altor state, organizaţii, persoane fizice sau juridice din străinătate, conformart. 11 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) donaţiile constând în bunuri necesare activităţii politice primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul respectiv este afiliat sau de la partide ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică, care nu sunt materiale de propagandă electorală. (3) Donaţiile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie în cantităţi rezonabile, necesare activităţii partidelor politice pentru cel mult 365 de zile într-un an fiscal. (4) Pot fi primite şi materiale de propagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European. (5) Donaţiile prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 martie a anului următor. (6) Donaţiile prevăzute la alin. (2) sunt scutite de plată taxelor vamale, cu excepţia mijloacelor de transport. (7) Sumele primite cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) se supun prevederilorart. 11 alin. (5) din Legea nr. 334/2006. (8) Dacă sumele prevăzute la alin. (7) au fost cheltuite, total sau în parte, contravaloarea lor se reţine din alte venituri, cu excepţia alocaţiilor primite de la bugetul de stat. (9) Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente prin care se constată nerespectarea reglementărilor prevăzute la alin. (1) şi se dispune confiscarea sumelor, precum şi decizia de aplicare a contravenţiei pot fi atacate la instanţa competentă potrivit legii. DispoziţiileOrdonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.2.2. Cotizaţii  +  Articolul 13 (1) Veniturile totale obţinute de un partid din cotizaţii sunt neplafonate. (2) Cotizaţia plătită de un membru de partid într-un an nu poate depăşi plafonul prevăzut laart. 4 alin. (3) din Legea nr. 334/2006. (3) Suma maximă obţinută de un partid din cotizaţii într-un an este dată de rezultatul înmulţirii numărului membrilor de partid cu plafonul prevăzut la alin. (2). (4) Încasarea cotizaţiei se face la nivelul organizaţiei pe formular cod FC2. (5) Cotizaţia încasată se trece în fişa personală pentru evidenţa cotizaţiilor, formular cod FC1, care se ţine la nivelul organizaţiei. La sfârşitul anului se totalizează cotizaţiile plătite în timpul anului pentru fiecare membru al partidului, iar dacă în cazul unor membri totalul cotizaţiei depăşeşte cuantumul prevăzut laart. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, se completează formularul cod FC3 - lista membrilor de partid care au plătit în anul respectiv cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară. Acest formular se înaintează de la nivel de organizaţie/filială la nivelul central al partidului. (6) Partidele politice trebuie să publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 martie a anului următor, cuantumul total al veniturilor obţinute din cotizaţii, precum şi lista cu membrii de partid care au plătit într-un an cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte cuantumul prevăzut la alin. (5), listă ce se obţine din centralizarea la nivel de partid a formularelor cod FC3. (7) Lista prevăzută la alin. (6) trebuie să cuprindă elementele menţionate laart. 4 alin. (5) din Legea nr. 334/2006. (8) Situaţiile centralizatoare cod FC5 şi FC6 pot fi utilizate pentru nevoi de evidenţă proprie. (9) Situaţia semestrială - Venituri din cotizaţii, formular cod FC7, este o situaţie ce va fi înaintată Autorităţii Electorale Permanente semestrial, în cel mult 30 de zile de la începutul semestrului următor.2.3. Veniturile proprii ale partidelor politice  +  Articolul 14 (1) Potrivitart. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, partidele politice nu pot desfăşura activităţi comerciale astfel cum sunt definite la art. 3 din Codul comercial. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) activităţile prevăzute laart. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006, din care partidele politice pot obţine venituri în condiţiile legii. (3) Activităţile prevăzute laart. 12 alin. (1) lit. e) şi f) din Legea nr. 334/2006sunt permise numai dacă bunurile imobile sunt proprietatea partidului. (4) Activitatea prevăzută laart. 12 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 334/2006nu se poate efectua înainte de împlinirea a cel puţin 10 ani de la înregistrarea în contabilitate a imobilelor. (5) Se exceptează de la dispoziţiile alin. (4) partidele politice care se află în situaţia prevăzută laart. 21 alin. (5) din Legea nr. 334/2006. (6) Partidele politice publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor obţinute din sursele prevăzute la alin. (2), până la data de 31 martie a anului următor. (7) La sfârşitul anului, partidele politice întocmesc Situaţia anuală privind alte surse de venituri, pe formular cod FAV1. Situaţia centralizatoare se întocmeşte pe baza datelor conţinute în formularele cod FAV2, FAV3, FAV4, FAV5, FAV6, FAV7, FAV8, întocmite de filialele partidelor, care au obligaţia să le transmită şi Autorităţii Electorale Permanente până la data de 31 martie a anului următor.  +  Articolul 15 (1) În situaţia asocierii unui partid politic cu o formaţiune nepolitică, aportul total financiar al acesteia la forma respectivă de asociere nu poate depăşi într-un an fiscal valoarea prevăzută laart. 13 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. (2) Dacă un partid politic se asociază cu mai multe formaţiuni nepolitice, aportul financiar total al acestora într-un an fiscal nu poate fi mai mare decât cuantumul prevăzut laart. 13 alin. (2) din Legea nr. 334/2006. (3) Aportul financiar total avut în vedere la calculul cuantumurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) include contribuţia în bani, bunuri şi/sau servicii. (4) Dacă în cursul anului fiscal au loc rectificări ale bugetului de stat, valoarea pentru care se calculează cuantumurile prevăzute la alin. (1) şi (2) rămâne neschimbată. (5) Sumelor primite cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) li se aplică prevederileart. 13 alin. (3) din Legea nr. 334/2006.  +  Capitolul III Acordarea şi utilizarea subvenţiilor de la bugetul de stat  +  Articolul 16 (1) Partidele politice primesc anual subvenţie de la bugetul de stat, în condiţiileart. 18 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. (2) Subvenţia de la bugetul de stat alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare decât procentul prevăzut laart. 14 alin. (2) din Legea nr. 334/2006. (3) Partidele politice care promovează femei pe listele electorale pe locuri eligibile primesc subvenţia de la bugetul de stat majorată proporţional cu numărul mandatelor obţinute în alegeri de candidaţii femei. (4) Dacă în cursul anului se produc rectificări bugetare, procentul prevăzut la alin. (2) rămâne neschimbat. (5) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în funcţie de criteriile prevăzute laart. 14 alin. (3) din Legea nr. 334/2006. (6) Alianţele politice sau electorale împart subvenţia între membrii lor, potrivit dispoziţiilorart. 14 alin. (4) din Legea nr. 334/2006.  +  Articolul 17 (1) Începând cu anul 2008, partidele politice primesc subvenţia de la bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente şi au obligaţia să înregistreze distinct în evidenţa contabilă proprie subvenţia primită. (2) Subvenţia anuală acordată partidelor politice se împarte în proporţiile stabilite laart. 15 şi 16 din Legea nr. 334/2006.  +  Articolul 18Subvenţiile de la buget se alocă fiecărui partid politic pe baza următorului algoritm:Autoritatea Electorală Permanentă distribuie această sumă cu încadrarea în prevederile trimestriale, aprobate potrivitLegii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.S(a) ─> trimestrializare ─> S(t1), .... S(t4)unde:S(a) = subvenţie anuală;S(tx) = subvenţie pentru trimestrul x.Calcul subvenţie lunară:S(l) = S(tx) / 31. Calculul subvenţiei conform rezultatelor din alegerile parlamentareSubvenţia ce se repartizează formaţiunilor/alianţelor/ partidelor politice cu reprezentare parlamentară:S(p) = S(l)x75 / 1001.1. Calculul subvenţiei proporţional cu numărul de parlamentari femei a) Coeficient majorare proporţională a subvenţiei în favoarea formaţiunilor/alianţelor/partidelor politice ce au parlamentari femei:k = P(f)/Ptunde:P(f) = total femei parlamentar;P(t) = total parlamentari. b) Determinarea valorii pentru majorarea subvenţiei formaţiunilor/alianţelor/partidelor politice ce au parlamentari femei:M(spf) = S(p)xk c) Coeficienţii de repartizare a majorării proporţionale cu numărul de parlamentari femei pentru fiecare formaţiune/alianţă/partid politic:z(p1) = P(f)(p1) / P(f).....z(pn) = P(f)(pn) / P(f)unde:P(f)(x) = total parlamentari femei pentru formaţiunea/alianţa/ partidul politic p(1),.... p(n). d) Calculul valorii pentru majorarea proporţională cu numărul de parlamentari femei la nivel de formaţiune/alianţă/partid politic:M(spf)(p1) = M(spf)xz(p1).....M(spf)(pn) = M(spf)xz(pn)1.2. Calculul subvenţiei proporţional cu media numărului de voturi valabile exprimate a) Valoarea subvenţiei de repartizat conform numărului de voturi valabil exprimate în alegerile parlamentare:S(rp) = (1-k) x S(p) b) Media pentru fiecare formaţiune/alianţă/partid politic între numărul de voturi valabil exprimate pentru candidaţii aleşi în Senat şi numărul de voturi valabil exprimate pentru candidaţii aleşi în Camera Deputaţilor:M(vp)(p1) = [V(s)(p1) + V(cd)(p1)]/2.....M(vp)(pn) = [V(s)(pn) + V(cd)(pn)]/2unde:V(s)(x) = numărul de voturi valabil exprimate pentru candidaţii aleşi în Senat pentru formaţiunea/alianţa/partidul politic p(1),... p(n);V(cd)(x) = numărul de voturi valabil exprimate pentru candidaţii aleşi în Camera Deputaţilor pentru formaţiunea/alianţa/partidul politic p(1),... p(n). c) Suma mediilor numărului de voturi valabil exprimate pentru candidaţii aleşi în Parlament:T(vp) = M(vp)(p1) + .... + M(vp)(pn) d) Coeficienţii de repartizare a subvenţiei conform numărului de voturi valabil exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui formaţiuni/alianţe/partid politic parlamentar:q(p1) = V(p1)/T(vp).....q(pn) = V(pn)/T(vp) e) Stabilirea valorii subvenţiei conform numărului de voturi valabil exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui formaţiuni/alianţe/ partid politic parlamentar:S(rp)(p1) = S(rp) x q(p1).....S(rp)(pn) = S(rp) x q(pn)1.3. Calculul subvenţiei totale pentru fiecare partid politic parlamentar a) Total subvenţie pentru fiecare formaţiune/alianţă/partid politic:T(sp)(p1) = S(rp)(p1) + M(spf)(p1).....T(sp)(pn) = S(rp)(pn) + M(spf)(pn) b) În cazul alianţelor, repartizarea subvenţiei se face conform protocolului stabilit între membrii alianţei. În lipsa unui protocol, calculul subvenţiei pentru fiecare partid politic membru al alianţei se face proporţional cu numărul de parlamentari ai fiecărui partid.2. Calculul subvenţiei conform rezultatelor din alegerile locale pentru alegerea consilierilor judeţeni şi a consilierilor din cadrul municipiului BucureştiSubvenţia acordată formaţiunilor/alianţelor/partidelor politice care au obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti:S(cl) = S(l) x 25 / 1002.1. Calculul subvenţiei proporţional cu numărul de consilieri judeţeni şi ai municipiului Bucureşti femei a) Valoarea coeficientului de majorare a subvenţiei în favoarea formaţiunilor/alianţelor/partidelor politice ce au consilieri locali femei:k(cl) = C(lf)/C(lt)unde:C(lf) = total femei consilieri locali;C(lt) = total consilieri locali. b) Valoarea pentru majorarea subvenţiei formaţiunilor/ alianţelor/partidelor politice ce au consilieri locali femei:M(sclf) = S(cl) x(kcl) c) Calculul coeficienţilor de repartizare majorare proporţională cu numărul de consilieri locali femei pentru fiecare formaţiune/alianţă/partid politic care a obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier în cadrul municipiului Bucureşti:z(cl1) = C(lf)(p1) / C(lf)....z(cln) = C(lf)(pn) / C(lf)unde:C(lf)(x) = total consilieri locali femei pentru formaţiunea/alianţa/ partidul politic p(1),.... p(n). d) Valoarea pentru majorarea proporţională a subvenţiei cu numărul de femei la nivel de formaţiune/alianţă/partid politic:M(sclf)(p1) = M(sclf) x z(c11).....M(sclf)(pn) = M(sclf) x z(cln)2.2. Calculul subvenţiei proporţional cu media numărului de voturi valabil exprimate a) Valoarea subvenţie de repartizat conform numărului de voturi valabil exprimate în alegerile locale:S(rcl) = (1 - k(cl)) x S(cl) b) Numărul total de voturi valabil exprimate pentru candidaţii aleşi consilieri judeţeni şi ai municipiului Bucureşti din partea partidelor care au obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti:T(vcl) = V(cl)(p1) + .... + V(cl)(pn)unde:V(cl)(x) = numărul de voturi valabil exprimate pentru consilieri locali pentru formaţiunea/alianţa/partidul politic p(1),....p(n). c) Calculul coeficienţilor de repartizare a subvenţiei conform numărului de voturi valabil exprimate în favoarea fiecărei/fiecărui formaţiuni/alianţe/partid politic care a obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti:q(cl1) = V(cl)(p1) / T(vcl).....q(cln) = V(cl)(pn) / T(vcl) d) Valoarea subvenţiei calculate conform numărului de voturi valabil exprimate în favoarea fiecărei formaţiuni/alianţe/partid politic care a obţinut la nivelul ţării cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti:S(rcl)(p1) = S(rcl) x q(cl1)....S(rcl)(pn) = S(rcl) x q(cln)2.3. Calculul subvenţiei totale pentru fiecare partid politic având consilieri judeţeni şi ai municipiului Bucureşti a) Total subvenţie pentru fiecare formaţiune/alianţă/partid politic:T(scl)(p1) = S(rcl)(p1) + M(sclf)(p1)......T(scl)(pn) = S(rcl)(pn) + M(sclf)(pn) b) În cazul alianţelor, repartizarea subvenţiei se face conform protocolului stabilit între membrii alianţei. În lipsa unui protocol, calculul subvenţiei pentru fiecare partid politic membru al alianţei se face proporţional cu numărul de consilieri judeţeni şi ai municipiului Bucureşti ai fiecărui partid.3. Calcul total subvenţie de la bugetul de statValoarea totală a subvenţiei alocate de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic:T(s)(p1) = T(sp)(p1) + T(scl)(p1).....T(s)(pn) = T(sp)(pn) + T(scl)(pn)  +  Articolul 19 (1) Partidele politice prezintă documentele necesare acordării subvenţiei. În acest scop, organele care reprezintă partidele politice în raporturile cu autorităţile publice depun la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere ştampilată şi semnată de conducătorul organului executiv al partidului şi de mandatarul financiar coordonator însărcinat cu gestiunea patrimoniului partidului. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) date de identificare:- denumirea integrală şi prescurtată a partidului;- însemnul partidului şi semnul electoral;- adresa sediului central;- contul bancar şi societatea bancară la care este deschis;- codul de identificare fiscală;- telefon, fax, e-mail;- reprezentant legal;- mandatarul financiar coordonator; b) copie legalizată a hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii de înregistrare a partidului politic.  +  Articolul 20 (1) Subvenţia se acordă în prima decadă a lunii, în cuantumurile prevăzute laart. 14-16 din Legea nr. 334/2006. (2) Lunar, Autoritatea Electorală Permanentă solicită Ministerului Economiei şi Finanţelor deschiderea de credite bugetare pentru acordarea subvenţiilor pentru luna următoare. (3) Pentru acordarea subvenţiei prevăzută la alin. (2) Autoritatea Electorală Permanentă emite ordine de plată pentru fiecare partid politic în parte.  +  Articolul 21 (1) Acordarea subvenţiei de la bugetul de stat poate fi suspendată temporar, prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 9, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (4), art. 39 şi aleart. 40 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, până la îndeplinirea cerinţelor legale. (2) Anterior emiterii deciziei, Autoritatea Electorală Permanentă, în urma controlului efectuat, notifică partidului politic neregulile constatate şi termenul de remediere a acestora. (3) Decizia de suspendare temporară a acordării tranşelor lunare de la bugetul de stat poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă, în termenul prevăzut laart. 19 alin. (4) din Legea nr. 334/2006. (4) În termen de 10 zile de la comunicarea scrisă a partidului politic referitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electorală Permanentă se pronunţă, prin decizie, asupra ridicării suspendării alocării lunare a subvenţiei de la bugetul de stat. Decizia de menţinere sau de ridicare a suspendării se comunică partidului în termen de 5 zile de la adoptare.  +  Articolul 22 (1) Subvenţiile obţinute de partidele politice de la bugetul de stat pot fi folosite numai pentru destinaţiile prevăzute laart. 20 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. (2) În situaţia folosirii subvenţiei de la bugetul de stat pentru alte destinaţii decât cele prevăzute la alin. (1), se aplică dispoziţiile art. 41 şi aleart. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. (3) Evidenţa lunară a subvenţiei de la buget şi a cheltuielilor efectuate din aceasta se ţine pe formularul cod FS1, formular ce va fi depus la sediul Autorităţii Electorale Permanente până la data de 25 a lunii următoare.  +  Capitolul IV Modalităţile şi formatul specifice de înregistrare a veniturilor şi cheltuielilor în campania electorală  +  Articolul 23 (1) Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale de la persoane fizice sau juridice trebuie declarate Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarul financiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire. (2) Donaţiile şi legatele primite în condiţiile alin. (1) pot fi folosite numai după declararea lor la Autoritatea Electorală Permanentă. (3) Dispoziţiile art. 6-10 se aplică în mod corespunzător. (4) Interdicţiile prevăzute laart. 10-11 din Legea nr. 334/2006se aplică şi donaţiilor primite după deschiderea campaniilor electorale. (5) Sumelor primite cu încălcarea dispoziţiilor alin. (2)-(4) li se aplică prevederile art. 10 alin. (4), respectiv aleart. 11 alin. (5) din Legea nr. 334/2006.  +  Articolul 24 (1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau alianţă politică ori electorală în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri. (2) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt cele menţionate la art. 30 alin. (2), respectiv laart. 33 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. (3) Până la validarea mandatelor, conducerea partidului, a organizaţiei judeţene sau, după caz, candidatul independent va depune la Autoritatea Electorală Permanentă o declaraţie privind respectarea plafoanelor prevăzute la alin. (2), formular cod FRVC1. (4) Sumelor ce depăşesc plafoanele prevăzute la alin. (2) li se aplică dispoziţiileart. 32 alin. (2) din Legea nr. 334/2006. (5) Dacă un candidat este propus pentru mai multe funcţii într-o campanie electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabileşte la valoarea cea mai mare a uneia dintre funcţiile pentru care candidează.  +  Capitolul V Atribuţiile mandatarului financiar  +  Articolul 25 (1) Mandatar financiar poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică; activitatea mandatarului financiar nu se poate desfăşura pe bază de voluntariat. (2) Mandatarul financiar persoană fizică trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute înLegea nr. 22/1969privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor operatorilor economici, autorităţilor ori instituţiilor publice, cu modificările ulterioare. (3) Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea sa oficială la Autoritatea Electorală Permanentă şi se aduce la cunoştinţă publică prin presă sau prin publicarea pe pagina de internet a partidului. (4) La declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari se va utiliza formularul cod FMF1 sau formularul cod FMF2. (5) Un partid politic poate avea mai mulţi mandatari financiari, la nivel central, pentru filiale sau pentru candidaţi; în acest caz, se delimitează împuternicirile acestora şi se desemnează un mandatar financiar coordonator. (6) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar, cu excepţia situaţiei în care partidele fac parte din aceeaşi alianţă politică sau electorală. (7) Mandatarul financiar ţine evidenţa operaţiunilor financiare separat pentru fiecare tip de alegere potrivit dispoziţiilorart. 26 alin. (2) din Legea nr. 334/2006.  +  Articolul 26 (1) Mandatarul financiar are următoarele atribuţii: a) primeşte donaţiile şi/sau legatele de la persoanele fizice ori juridice donatoare; b) organizează evidenţa veniturilor primite pentru campania electorală, a transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obţinute în afara perioadei electorale şi a cheltuielilor efectuate pentru campania electorală; c) verifică legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în campania electorală, respectarea prevederilor privind donaţiile înregistrate în perioada campaniei electorale; d) verifică şi înregistrează identitatea donatorului şi solicită persoanelor juridice donatoare declaraţia prevăzută laart. 5 alin. (8) din Legea nr. 334/2006; e) înaintează Autorităţii Electorale Permanente, în termenul prevăzut laart. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, raportul privind respectarea condiţiilor legale privind finanţarea partidelor politice pe perioada campaniei electorale şi depune declaraţia prevăzută la art. 32 alin. (1) din aceeaşi lege. f) depune la Autoritatea Electorală Permanentă declaraţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi laart. 29 alin. (4) din Legea nr. 334/2006; g) întocmeşte şi transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3) şiart. 13 alin. (4) din Legea nr. 334/2006; (2) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul care l-a desemnat de legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale, în condiţiile legii.  +  Capitolul VI Procedura şi metodologia controlului  +  Articolul 27 (1) Controlul respectării dispoziţiilor legale privind finanţarea activităţii partidelor politice se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă prin intermediul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale. (2) Controlul prevăzut la alin. (1) se exercită şi asupra alianţelor politice sau electorale, campaniilor electorale şi candidaţilor independenţi. (3) În situaţia prevăzută laart. 35 alin. (2) din Legea nr. 334/2006controlul se execută în mod simultan şi de către Curtea de Conturi, inclusiv prin proceduri stabilite de comun acord cu Autoritatea Electorală Permanentă, potrivit legii. (4) Anual sau ori de câte ori este sesizată, Autoritatea Electorală Permanentă execută pentru fiecare partid controlul prevăzut la alin. (1). (5) Controlul respectării dispoziţiilor legale privind finanţarea partidelor politice se poate executa în oricare dintre formele prevăzute laart. 36 alin. (5) din Legea nr. 334/2006.  +  Articolul 28 (1) Autoritatea Electorală Permanentă anunţă cu 15 zile înainte entităţile prevăzute laart. 35 alin. (1) din Legea nr. 334/2006că urmează să fie controlate. (2) În situaţiile prevăzute laart. 36 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 334/2006controlul poate fi inopinat, caz în care termenul prevăzut la alin. (1) nu se mai impune. (3) Pe timpul controlului, partidele politice sunt obligate să pună la dispoziţia reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente documentele şi informaţiile solicitate pentru a constata respectarea dispoziţiilor legale referitoare la finanţarea activităţii partidelor. (4) Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita partidelor politice să-i pună la dispoziţie documente şi informaţii şi la sediul său despre sursele de finanţare ale acestora, care sunt obligate să se conformeze în termenul prevăzut laart. 39 alin. (2) din Legea nr. 334/2006. (5) Pentru a verifica legalitatea surselor de finanţare a activităţii partidelor politice, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita documente şi informaţii de la persoanele fizice şi juridice care au făcut donaţii ori au prestat servicii, gratuit sau contra cost, precum şi de la orice autoritate publică, care au obligaţia să acorde sprijinul necesar.  +  Articolul 29 (1) Rezultatele fiecărui control efectuat se consemnează într-un raport care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente, în termen de 15 zile de la efectuare. (2) În raportul de control se menţionează în mod obligatoriu neregulile constatate şi termenul de remediere a acestora, care nu poate fi mai mare de 15 zile. (3) La terminarea activităţii de control, reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente încheie un proces-verbal cu neregulile constatate şi termenul acordat pentru remedierea lor; o copie a procesului-verbal se lasă pe bază de semnătură entităţii controlate. (4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), Autoritatea Electorală Permanentă poate verifica la faţa locului dacă neregulile constatate au fost remediate sau poate cere entităţii controlate să-i prezinte un raport în acest sens. (5) Dacă pe timpul controlului reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente constată încălcări aleLegii nr. 334/2006care sunt contravenţii, încheie un proces-verbal cu propunerea de sancţionare. Sancţiunea se aplică prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente. (6) Autoritatea Electorală Permanentă întocmeşte un raport anual cu rezultatele controalelor efectuate, pe care îl publică până la data de 31 martie a anului următor în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet proprie.  +  Articolul 30Principalele obiective obligatorii de control al respectăriiLegii nr. 334/2006sunt:1. verificarea modului de organizare a contabilităţii şi a normelor profesionale utilizate pentru furnizarea de informaţii reale;2. verificarea organizării evidenţei cotizaţiilor;3. verificarea organizării evidenţei donaţiilor;4. verificarea organizării evidenţei cheltuielilor efectuate din subvenţiile de la buget;5. verificarea respectării baremurilor de cheltuieli admise în campaniile electorale pe tipuri de candidaţi în scopul validării candidaţilor;6. verificarea concordanţei dintre rapoartele pentru cotizaţii şi donaţii publicate în Monitorul Oficial al României şi datele din evidenţă;7. verificarea modului de declarare a mandatarilor financiari şi a raporturilor de serviciu cu formaţiunea politică care i-a acreditat;8. verificarea compatibilităţii/incompatibilităţii persoanelor fizice/juridice care au efectuat donaţii pentru formaţiunea politică.  +  Articolul 31Etapele, procedurile şi documentele utilizate în derularea misiunii de control sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul VII Constatarea şi aplicarea sancţiunilor  +  Articolul 32 (1) În cazul constatării unor nereguli în activitatea de finanţare a activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, se pot aplica sancţiunile prevăzute laart. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. (2) Sancţiunile se aplică, după caz, partidului politic, candidatului independent, mandatarului financiar şi/sau donatorului care a încălcat dispoziţiile prevăzute la alin. (1). (3) Pentru aceeaşi contravenţie constatată nu se pot sancţiona în acelaşi timp şi partidul politic, şi mandatarul financiar sau, după caz, candidatul independent şi mandatarul financiar.  +  Articolul 33 (1) Contravenţiile se constată de către reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente care întocmesc procesul-verbal de constatare, iar sancţiunea se aplică prin decizie a preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente. (2) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii.  +  Articolul 34 (1) În situaţiile prevăzute laart. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor şi serviciilor care au constituit obiectul contravenţiei, pe baza hotărârii Autorităţii Electorale Permanente. (2) Dacă contravenientul nu varsă la bugetul de stat sumele prevăzute la alin. (1) sau nu achită amenzile aplicate în termenul legal, contravaloarea acestora se poate reţine din subvenţia acordată de la bugetul de stat, prin executare silită prin poprire, în condiţiile prevăzute deOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Măsura prevăzută la alin. (2) se dispune de Autoritatea Electorală Permanentă pe baza comunicărilor primite de la organele competente ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, despre neîndeplinirea de către contravenient a obligaţiilor stabilite în sarcina acestuia ca urmare a aplicării sancţiunii contravenţionale.  +  Articolul 35Constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute deLegea nr. 334/2006se fac cu respectarea dispoziţiilorOrdonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 36 (1) Prezentele norme metodologice se aplică în mod corespunzător şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care sunt asimilate partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi. (2) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al partidelor politice, al alianţelor politice şi al candidaţilor independenţi, în care vor fi înscrise toate datele referitoare la activitatea financiară a acestora, precum şi la sancţiunile aplicate. (3) Registrul prevăzut la alin. (2) va fi preluat de către Autoritatea Electorală Permanentă de la Curtea de Conturi, pe bază de proces-verbal de predare-primire, conformart. 49 alin. (2) din Legea nr. 334/2006. (4) Autoritatea Electorală Permanentă publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina proprie de internet toate rapoartele şi declaraţiile prevăzute laart. 40 alin. (1) din Legea nr. 334/2006. (5) În toate cazurile în care în cuprinsulLegii nr. 334/2006se face trimitere la salariul de bază minim brut pe ţară, valoarea acestuia este cea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.  +  Articolul 37 (1) Înregistrarea şi prelucrarea datelor personale ale candidaţilor şi mandatarilor financiari sunt supuse prevederilorLegii nr. 677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În vederea exercitării atribuţiilor sale Autoritatea Electorală Permanentă se va înregistra ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  +  Articolul 38 (1) În situaţia în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, unul sau mai mulţi candidaţi declaraţi aleşi ai unui partid politic au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu finanţarea partidului politic ori, după caz, a campaniei electorale, se aplică dispoziţiileart. 46-47 din Legea nr. 334/2006. (2) Începând cu data de 1 iulie 2007, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale prevăzut laart. 35 alin. (3) din Legea nr. 334/2006execută controlul finanţării private a activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. (3) Modelele formularelor cod FAV1, FAV2, FAV3, FAV4, FAV5, FAV6, FAV7, FAV8, MF1, MF2, FRVC1, FS1, FD1a, FD1b, FD2a, FD2b, FD3a, FD3b, FD4a, FD4b, FD5, FD6, FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, FC7 sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 39Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 ───────la norme metodologice─────────────────────ETAPELE, PROCEDURILE ŞI DOCUMENTELEutilizate în derularea misiunii de controlÎn desfăşurarea unei misiuni de control, sunt necesare următoarele etape şi proceduri:A. Pregătirea misiunii de control1. Calendarul misiunii de control - Procedura P01 Documentul A-01Calendarul de control este un document intern de planificare a activităţii pe etape, proceduri, durată, persoane implicate şi loc de desfăşurare.Se întocmeşte pe baza planului anual de control de către şeful echipei de control. Calendarul este aprobat de către directorul general al Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, denumit în continuare Departamentul de control.2. Ordinul de serviciu - Procedura P02 - Documentul A-02Ordinul de serviciu se întocmeşte de către directorul general al departamentului de control în baza planului de control aprobat. Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie, precum şi modalitatea de intervenţie a controlorilor financiari electorali astfel încât aceştia să poată demara misiunea de control.3. Declaraţia de independenţă - Procedura P03 - Documentul A-03Independenţa controlorilor financiari electorali selectaţi pentru realizarea unei misiuni de control trebuie declarată prin întocmirea unei declaraţii de independenţă, de către fiecare membru al echipei.4. Notificarea controlului - Procedura P04 - Documentul N-01Departamentul de control notifică formaţiunea politică care urmează a fi controlată cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii de control despre scopul, principalele obiective, durata acesteia, precum şi despre faptul că pe parcursul misiunii de control programul va fi stabilit ulterior, de comun acord cu formaţiunea politică controlată.5. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor - Procedura P05 -Documentul A-04În această etapă controlorii financiari electorali solicită şi colectează informaţii cu caracter general despre formaţiunea controlată.Pregătirea controlului se face pe baza informaţiilor aferente perioadelor anterioare. Se stabilesc pistele de control de comun acord cu directorul general al departamentului de control.Prelucrarea informaţiilor constă în:- analiza structurii şi a cadrului normativ care reglementează activitatea formaţiunii politice controlate;- analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfăşurare a misiunii de control;- analiza rezultatelor controalelor precedente;- analiza informaţiilor externe referitoare la formaţiunea politică.În urma analizei acestor informaţii se stabilesc obiectivele/activităţile concrete supuse controlului, care se regăsesc în chestionarele A-04.6. Elaborarea programului de control - Procedura P06 - Documentele A-05Obiectivele şi activităţile supuse controlului sunt repartizate pe membrii echipei de control, fiind menţionate tehnicile de control utilizate şi tipul verificării.Programul de control la formaţiunea politică este un document intern care cuprinde repartizarea obiectivelor/activităţilor controlate pe controlorii financiari electorali, precizând tipul de verificare şi tehnica utilizată, precum şi durata verificării.Procedura programului de control are drept scopuri: a) asigură şeful compartimentului de control că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de control; b) asigură repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor.7. Şedinţa de prezentare - Procedura P07 - Documentul M-01Şedinţa de prezentare se va desfăşura la formaţiunea politică ce urmează a fi controlată, cu participarea echipei de control, a mandatarului financiar şi a altor reprezentanţi ai formaţiunii politice.Ordinea de zi a şedinţei de prezentare trebuie să cuprindă:- prezentarea controlorilor care urmează să desfăşoare controlul;- prezentarea obiectivelor controlului;- stabilirea tematicii în detaliu;- acceptarea calendarului întâlnirilor;- asigurarea condiţiilor necesare derulării controlului.Formaţiunea politică controlată poate solicita amânarea controlului, în cazuri bine justificate. Amânarea trebuie discutată cu directorul general al Departamentului de control şi notificată preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente (A.E.P.).Data şedinţei de prezentare, participanţii, aspectele importante rezultate în urma discuţiilor vor trebui consemnate în minuta şedinţei de prezentare. Minuta este semnată de către toţi participanţii.B. Operaţiunea de control1. Executarea programului de control - Procedura P08 Documentul A-06Operaţia de control constă în colectarea documentelor, analiza şi evaluarea acestora la sediul formaţiunii politice, operaţie care poate fi totală sau parţială.Tehnicile de verificare sunt:- comparaţia - confirmă identitatea unei informaţii după obţinerea acesteia din două sau mai multe surse diferite;- examinarea - presupune urmărirea şi depistarea erorilor sau a iregularităţilor;- recalcularea - constă în operaţiunea de verificare a tuturor calculelor matematice;- confirmarea - constă în solicitarea de informaţii din două sau mai multe surse independente, cu scopul validării acesteia;- punerea de acord - reprezintă procesul de potrivire a două categorii diferite de înregistrări;- garantarea - constă în verificarea corectitudinii tranzacţiilor pornind de la articolul înregistrat spre documentele primare justificative;- urmărirea - reprezintă verificarea procedurilor de la documentele justificative către articolul înregistrat;- observarea fizică - reprezintă modul prin care controlorii financiari electorali îşi formează o părere proprie;- interviul - reprezintă procedeul prin care controlorii obţin informaţii prin intervievarea persoanelor care au legătură cu problematica verificată de controlor;- analiza - constă în descompunerea unei probleme în elemente care pot fi izolate, cuantificate şi măsurate distinct.În urma operaţiunii de control, pentru fiecare obiectiv/activitate se întocmeşte formularul constatărilor de control A-06, formular în care se răspunde la fiecare întrebare din chestionarul A-04.2. Constatarea contravenţiilor - Procedura P09 - Documentul A-07Formularul de constatare şi raportare a abaterilor se întocmeşte în cazul în care controlorii financiari electorali constată existenţa sau posibilitatea producerii unor abateri de la legislaţia în vigoare. Directorul general al departamentului de control va informa în termen de 3 zile preşedintele A.E.P. Preşedintele A.E.P. poate decide extinderea controlului.Dacă abaterile constatate sunt cele menţionate laart. 41 din Legea nr. 334/2006, se întocmeşte proces-verbal de contravenţie. Modelul de proces-verbal se aprobă prin ordin al preşedintelui A.E.P.3. Revizuirea documentelor de lucru - Procedura P10 - Documentul C-01Revizuirea este verificarea efectuată de către controlorii financiari electorali, înainte de întocmirea proiectului raportului de control, pentru a se asigura că documentele de lucru sunt pregătite în mod corespunzător.4. Şedinţa de închidere - Procedura P11 - Documentul M-02Şedinţa de închidere are drept scop prezentarea opiniei controlorilor financiari, a recomandărilor finale din proiectul raportului de control şi a calendarului de implementare a recomandărilor.Se întocmeşte o minută a şedinţei de închidere în care sunt consemnate poziţia reprezentanţilor formaţiunii politice în raport cu constatările echipei de control. Minuta este semnată de către toţi participanţii.C. Raportul de control1. Elaborarea proiectului de raport de control - Procedura P12 - Documentul R-01La elaborarea proiectului raportului de control trebuie avute în vedere următoarele elemente şi principii: a) constatările inserate în proiectul raportului de control să fie în corelaţie cu obiectivele misiunii de control şi să fie susţinute de documente justificative corespunzătoare; b) raportul trebuie să exprime doar opiniile controlorului, bazate pe constatările efectuate; c) raportul să fie întocmit pe baza formularelor constatărilor de control; d) constatările trebuie să fie prezentate într-o manieră pertinentă şi incontestabilă; e) să se evite tonul polemic, jignitor, tendenţios.Structura proiectului de raport de controlProiectul raportului de control trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) scopul şi obiectivele misiunii de control; b) date de identificare a misiunii de control; c) modul de desfăşurare a acţiunii de control, proceduri, metode şi tehnici utilizate, documente examinate, materiale întocmite în cursul acţiunii de control; d) constatări efectuate; e) concluzii şi recomandări; f) documentaţie anexată, care trebuie să cuprindă note explicative, note de relaţii, situaţii, acte, documente, precum şi orice alt material probant sau justificativ.Transmiterea proiectului de raport de controlProiectul de raport de control se transmite formaţiunii politice controlate, iar aceasta poate transmite în maximum 15 zile de la primire punctele sale de vedere. Punctele de vedere primite trebuie analizate de către controlorii financiari electorali.2. Reuniunea de conciliere - Procedura P13 - Documentul M-03În termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere, controlorii financiari electorali organizează şedinţa de conciliere cu structura controlată, în cadrul căreia se analizează constatările şi concluziile în vederea acceptării recomandărilor formulate. Se întocmeşte o minută privind desfăşurarea reuniunii de conciliere.La reuniunea de conciliere participă:- şeful echipei de control;- consilierul juridic al A.E.P.;- reprezentanţii formaţiunii politice.3. Elaborarea raportului final de control - Procedura P14 - Documentul R-02Raportul final de control trebuie să includă modificările discutate şi convenite din cadrul reuniunii de conciliere. Raportul final de control va fi însoţit de o sinteză a principalelor constatări şi recomandări.4. Difuzarea raportului de control - Procedura P15Şeful echipei de control prezintă raportul de control finalizat împreună cu rezultatele concilierii şi punctul de vedere al formaţiunii politice controlate directorului general al Departamentului de control pentru analiză şi avizare. După avizare, directorul prezintă raportul de control spre aprobare preşedintelui A.E.P.După aprobare, raportul de control este trimis formaţiunii politice controlate, iar conţinutul acestuia este publicat în termen de 15 zile pe site-ul A.E.P şi în Monitorul Oficial al României, Partea I.5. Supervizarea misiunii de control - Procedura P16Directorul general al departamentului de control este responsabil cu supervizarea tuturor etapelor de desfăşurare a misiunii de control.Scopul acţiunii de supervizare este de a asigura că obiectivele misiunii de control au fost atinse în condiţii de calitate. Prin acţiunea de supervizare se stabilesc instrucţiunile necesare derulării misiunii, se verifică executarea corectă a programului controlului, se verifică existenţa elementelor probante, se verifică dacă redactarea raportului de control intermediar şi final este exactă, clară şi concisă şi se efectuează în termenele fixate.În cazul în care directorul general al departamentului de control este implicat în misiunea de control, supervizarea este asigurată de o altă persoană desemnată de preşedintele A.E.P.D. Urmărirea recomandărilorUrmărirea recomandărilor - Procedura P17 - Documentul A-08Obiectivul acestei etape este asigurarea că recomandările menţionate în raportul de control sunt aplicate întocmai, în termenele stabilite.Responsabilitatea structurii controlate în aplicarea recomandărilor constă în: a) elaborarea unui plan de acţiune, însoţit de un calendar privind îndeplinirea acestuia; b) stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare; c) punerea în practică a recomandărilor; d) comunicarea periodică a stadiului de aplicare a recomandărilor.Formaţiunea politică controlată trebuie să informeze la termenele stabilite asupra modului de implementare a recomandărilor.Derularea misiunii de control  Etape Proceduri Documente                ┌──────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐              ┌─┤Calendarul de ├───>│Calendarul misiunii de control A-01│              │ │control P01 │ └───────────────────────────────────┘              │ └──────────────┘              │ ┌──────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐              ├─┤Ordinul de ├───>│Ordinul de serviciu A-02 │              │ │serviciu P02 │ └───────────────────────────────────┘              │ └──────────────┘              │ ┌──────────────┐              │ │Declararea │ ┌───────────────────────────────────┐              ├─┤independentei ├───>│Declaratia de independenta A-03 │              │ │P03 │ └───────────────────────────────────┘┌───────────┐ │ └──────────────┘│Pregătirea │ │ ┌──────────────┐│misiunii de├─┤ │Notificarea │ ┌───────────────────────────────────────┐│ control │ ├─┤controlului ├───>│Notificare privind declanşarea misiunii│└────┬──────┘ │ │P04 │ │de control N-01 │     │ │ └──────────────┘ └───────────────────────────────────────┘     │ │ ┌──────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐     │ │ │Colectarea şi │ │Stabilirea pistelor de control │     │ ├─┤prelucrarea ├───>│Chestionar cu obiectivele supuse │     │ │ │informaţiilor │ │controlului A-04 │     │ │ │P05 │ └───────────────────────────────────────┘     │ │ └──────────────┘     │ │ ┌──────────────┐     │ │ │ Elaborare │ ┌───────────────────────────────────────┐     │ ├─┤programului de├───>│Programul de control la formatiunea │     │ │ │control P06 │ │politica A-05 │     │ │ └──────────────┘ └───────────────────────────────────────┘     │ │ ┌──────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐     │ └─┤ Sedinta de ├───>│Minuta sedintei de prezentare M-01 │     │ │prezentare P07│ └───────────────────────────────────────┘     │ └──────────────┘     │     v┌───────────┐ ┌──────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐│Operaţiunea│ ┌─┤ Executarea │ │Formularul constatarilor de control ││ de ├─┤ │programului de├───>│A-06 ││ control │ │ │ control P08 │ └───────────────────────────────────────┘└────┬──────┘ │ └──────────────┘     │ │ ┌───────────────┐     │ │ │ Constatarea │ ┌───────────────────────────────────────┐     │ ├─┤contraventiilor├──>│Formularul de constatare şi raportare a│     │ │ │P09 │ │abaterilor A-07 │     │ │ └───────────────┘ └───────────────────────────────────────┘     │ │ ┌───────────────┐     │ │ │Revizuirea │ ┌───────────────────────────────────────┐     │ ├─┤documentelor de├──>│Nota centralizatoare a documentelor de │     │ │ │lucru P10 │ │lucru C-01 │     │ │ └───────────────┘ └───────────────────────────────────────┘     │ │ ┌───────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐     │ │ │Sedinta de ├──>│Minuta sedintei de inchidere M-02 │     │ └─┤inchidere P11 │ └───────────────────────────────────────┘     │ └───────────────┘     │     v ┌───────────────┐┌───────────┐ ┌─┤Elaborarea │ ┌───────────────────────────────────────┐│Raport de ├─┤ │proiectului de ├──>│Proiect de raport ││ control │ │ │raport de │ └───────────────────────────────────────┘└────┬──────┘ │ │control P12 │     │ │ └───────────────┘     │ │ ┌───────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐     │ │ │Reuniunea de ├──>│Minuta Reuniunii de conciliere M-03 │     │ ├─┤conciliere P13 │ └───────────────────────────────────────┘     │ │ └───────────────┘     │ │ ┌───────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐     │ │ │Raportul final ├──>│Raportul final R-02 │     │ ├─┤de control P14 │ └───────────────────────────────────────┘     │ │ └───────────────┘     │ │ ┌───────────────┐     │ │ │ Difuzarea │     │ ├─┤raportului de │     │ │ │control P15 │     │ │ └───────────────┘     │ │ ┌───────────────┐     │ │ │Supervizarea │     │ └─┤P16 │     │ └───────────────┘     │┌────┴──────┐ ┌────────────────────────┐ ┌───────────────────┐│Urmărire ├─>│Urmarirea recomandarilor├─>│Fisa de urmărire a ││recomandari│ │ P17 │ │recomandarilor A-08│└───────────┘ └────────────────────────┘ └───────────────────┘GHID PROCEDURALPROCEDURA P01 - CALENDARUL DE CONTROLScopul:Estimarea duratelor de timp de executare a procedurilor, precum şi numărul de persoane implicate.Premise:Calendarul misiunii de control se întocmeşte pe baza planului anual de control aprobat de preşedintele A.E.P. Respectarea acestuia duce la o utilizare eficientă a resurselor de personal.Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Şeful echipei de control1. întocmeşte calendarul misiunii de control pe baza planului de control aprobat.    
    Directorul general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale2. aprobă calendarul misiunii de control.  
  PROCEDURA P02 - ORDINUL DE SERVICIUScopul:Repartizarea sarcinilor de serviciu pe controlorii financiari electorali, astfel încât aceştia să poată demara misiunea de control.Premise:Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie ce se întocmeşte pe baza calendarului misiunii de control.Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Directorul general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale1. întocmeşte ordinul de serviciu pe baza planului anual de control.    
    Preşedintele A.E.P.2. semnează ordinul de serviciu.    
    Registratura A.E.P.3. alocă un număr de înregistrare ordinului de serviciu şi asigură copii pentru fiecare membru al echipei de control.    
    Controlorii financiari electorali4. iau cunoştinţă de ordinul de serviciu şi de sarcinile repartizate.  
  PROCEDURA P03 - DECLARAREA INDEPENDENŢEIScopul:A demonstra independenţa controlorilor financiari electorali faţă de entitatea supusă controluluiPremise:În vederea desemnării controlorilor financiari electorali pentru efectuarea misiunii de control, vor fi verificate incompatibilităţile personale ale acestora. Astfel, un controlor nu va fi desemnat acolo unde există incompatibilităţi personale, doar dacă repartizarea lui este imperios necesară, cu justificarea directorului general al Departamentului de control. Dacă în timpul efectuării misiunii apare o incompatibilitate reală sau presupusă, controlorii financiari electorali sunt obligaţi să informeze conducerea.Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Controlorii financiari electorali1. completează declaraţia de independenţă - modelul A 02; îndosariază declaraţia de independenţă în dosarul de control.    
    Directorul general al Departamentului de control2. verifică declaraţia de independenţă; aprobă declaraţia de independenţă; în caz de incompatibilităţi, este informat preşedintele A.E.P. şi controlorul este înlocuit.  
  PROCEDURA P04 - NOTIFICAREA CONTROLULUIScopul:Să informeze entitatea supusă controlului despre declanşarea misiunii respective.Premise:Se intenţionează ca prin notificarea entităţii să se asigure desfăşurarea corespunzătoare a procedurilor de control.Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Controlorii financiari electorali1. pregătesc adresa de notificare către părţile interesate, în vederea transmiterii acesteia cu 15 zile lucrătoare înainte de declanşarea misiunii de control;    
    Directorul general al departamentului de control2. verifică şi semnează notificarea;    
    Registratura A.E.P.3. alocă un număr adresei de notificare şi o transmite entităţii supuse controlului;    
    Controlorii financiari electorali4. îndosariază copia adresei de notificare în dosarul permanent.  
  PROCEDURA P05 - COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIILORScopul:Cunoaşterea domeniului supus controlului şi colectarea informaţiilor în vederea realizării scopului propus.Premise:Colectarea este de fapt pregătirea informaţiilor în vederea efectuării controlului.Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Controlorii financiari electorali1. identifică legile şi regulamentele de aplicare ale entităţii supuse controlului; stabilesc responsabilităţile şi competenţele la nivelul entităţii; identifică circuitul documentelor; studiază rapoartele de control anterioare şi semnalele societăţii civile, precum şi ale Curţii de Conturi şi ale Direcţiei finanţelor publice;    
    Directorul general al Departamentului de control2. revede procesele-verbale ale controalelor anterioare stabilind obiectivele de control; 3. stabileşte pistele de control; 4. elaborează chestionarele cu obiectivele supuse controlului.  
  PROCEDURA P06 - ELABORAREA PROGRAMULUI DE CONTROLScopul:Asigură directorul general al Departamentului de control că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii.Premise:Programul de control este un document de lucru, care se întocmeşte în baza tematicii detailate şi cuprinde acţiunile concrete şi repartizarea acestora pe membrii echipei de control.Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Controlorii financiari electorali1. pregătesc programul de control la formaţiunea politică incluzând obiectivele şi activităţile controlate.    
    Directorul general al Departamentului de control2. organizează şedinţa de analiză; analizează şi modifică, după caz, programul de control; aprobă programul de control la formaţiunea politică.  
  PROCEDURA P07 - ŞEDINŢA DE PREZENTAREScopul:Să efectueze o şedinţă de prezentare cu reprezentanţii formaţiunii politice ce urmează a fi supusă controlului, pentru a prezenta scopul controlului, obiectivele urmărite şi modalităţile de lucru.Premise:Şedinţa de prezentare serveşte ca întâlnire de început a misiunii de control.Ordinea de zi a şedinţei trebuie să cuprindă:- prezentarea controlorilor financiari electorali;- prezentarea procedurilor obiectivelor misiunii de control;- prezentarea în detaliu a tematicii;- comunicarea şi înmânarea chestionarelor cu obiectivele de control şi stabilirea termenelor de finalizare a situaţiilor solicitate conform chestionarului.NOTĂ:Chestionarul va cuprinde obiectivele de verificare, obiective ce pot fi extinse, după caz.Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Controlorii financiari electorali1. transmit adresa de notificare întocmită la procedura 03.    
      Întocmesc minuta şedinţei de prezentare cu următoarea structură:    
      - tema misiunii de control;    
      - perioada supusă controlului;    
      - numele celor care întocmesc minuta şedinţei de deschidere;    
      - numele persoanei însărcinate cu verificarea întocmirii minutei de deschidere;    
      - lista participanţilor la şedinţa de deschidere, cu menţiunea numelui, funcţiei, compartimentului şi a numărului de telefon (prezenţa obligatorie a mandatarului coordonator);    
      2. stenograma şedinţei de prezentare va cuprinde redactarea în detaliu a dezbaterilor şedinţei de prezentare.  
  PROCEDURA P08 - EXECUTAREA PROGRAMULUI DE CONTROLScopul:Informaţiile colectate şi vizualizate asigură o bază pentru constatările şi concluziile controlorilor financiari electorali.Premise:În timpul acestei faze de colectare, vizualizare şi prelucrare a informaţiilor controlorii financiari electorali efectuează testări în concordanţă cu programul de control stabilit. Munca în cadrul acestei faze produce dovezi în baza cărora controlorii financiari electorali întocmesc actul de control.Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Controlorii financiari electorali1. efectuează testările şi procedurile stabilite în programul de control;    
      2. apreciază dacă dovezile obţinute sunt pertinente;    
      3. colectează documentele pentru toată misiunea de control, fiind acte doveditoare justificative care trebuie semnate de către mandatarul financiar;    
      4. etichetează şi numerotează toate documentele;    
      5. îndosariază copiile documentelor justificative care fac dovada săvârşirii contravenţiei.  
  PROCEDURA P09 - CONSTATAREA CONTRAVENŢIILORScopul:A furniza un ghid de constatare a contravenţiilor.Premise:Când controlorii financiari electorali constată că s-a comis o contravenţie, vor fi obligaţi să raporteze cel mai târziu a doua zi directorului Departamentului de control, printr-o notă telefonică.Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Controlorii financiari electorali1. raportează cel mai târziu a doua zi directorului direcţiei de control orice contravenţie constatată, prin contactare telefonică.    
    Directorul general al Departamentului de control2. are obligativitatea de a informa în termen de maximum 3 zile lucrătoare preşedintele A.E.P.  
  PROCEDURA P10 - REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRUScopul:Să asigure că documentele sunt pregătite în mod corespunzător şi că acestea furnizează sprijin adecvat pentru munca efectuată şi pentru dovezile adunate în timpul misiunii de control.Premise:Controlorii revăd formularele constatărilor de control şi documentele de lucru din punctul de vedere al formatului şi al conţinutului, asigurându-se că dovezile prezentate în actele dosarului pot trece testul de evidenţă. Pentru a trece testul, evidenţa trebuie să fie suficientă şi relevantă.Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Controlorii financiari electorali1. pe măsură ce controlul progresează, etichetează şi numerotează toate documentele;    
      2. apreciază dacă formularele constatărilor de control şi documentele de lucru asigură un sprijin corespunzător pentru misiunea de control;    
      3. revizuiesc lucrările din punctul de vedere al conţinutului şi al formei şi apreciază dacă formularele constatărilor de control şi documentele de lucru pot trece testul de evidenţă;    
      4. efectuează modificările necesare la documente;    
      5. întocmesc nota centralizatoare a documentelor de lucru.  
  PROCEDURA P11 - ŞEDINŢA DE ÎNCHIDEREScopul:Permite prezentarea către entitatea controlată a rezultatelor controlului efectuat şi a constatărilor menţionate în procesulverbal de control.Premise:Procesul-verbal întocmit de către echipa de control şi prezentat entităţii controlate trebuie să fie clar (adică să fie uşor de înţeles, evident, să nu permită interpretări), obiectiv (să nu fie părtinitor) şi fundamentat (fiecare constatare să aibă la bază documentele doveditoare şi să facă trimiteri la textul legal incident).Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Controlorii financiari electorali1. planifică şedinţa de închidere;    
      2. încheie o minută a şedinţei de închidere, iar, după caz, se efectuează modificările apărute pe baza discuţiilor purtate, semnată atât de controlorii financiari, cât şi de mandatarul financiar, precum şi de cei prezenţi la şedinţă, şi se îndosariază.  
  PROCEDURA P12 - ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE CONTROLScopul:Prezintă cadrul general total, obiectivele, constatările, concluziile şi recomandările făcute de către echipa de controlori financiari.Premise:În elaborarea proiectului raportului de control, echipa de control foloseşte dovezile găsite cu priviri la contravenţiile constatate.Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Controlorii financiari electorali1. redactează proiectul raportului de control, indicând toate detaliile necesare şi menţionând pentru fiecare constatare dovada, corespunzător legislaţiei în vigoare;    
      2. proiectul raportului de control se redactează în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.    
    Directorul general al Departamentului de control3. prezintă proiectul raportului spre avizare.    
    Registratura A.E.P.4. trimite spre consultare proiectul de raport formaţiunii politice controlate.    
    Formaţiunea politică controlată5. formulează puncte de vedere pe care le transmite A.E.P. în maximum 15 zile.    
    Controlorii financiari electorali6. analizează observaţiile formaţiunii politice şi pregătesc reuniunea de conciliere.  
  PROCEDURA P13 - REUNIUNEA DE CONCILIEREScopul:Reconcilierea între cele două părţi cu privire la constatările înscrise în raportul de control.Premise:Pregătirea reconcilierii.Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Formaţiunea politică controlată1. analizează raportul de control şi are dreptul ca în termen de 15 zile lucrătoare să solicite o reuniune de conciliere, dacă este cazul.    
    Controlorii financiari electorali2. pregătesc reuniunea de conciliere cu entitatea controlată în termen de 10 zile de la primirea punctului de vedere de la entitatea controlată. Informează entitatea controlată asupra locului şi datei reuniunii de conciliere. Întocmesc minuta reuniunii de conciliere.    
    Controlorii financiari electorali şi entitatea controlată3. analizează constatările în vederea acceptării sau contestării concluziilor formulate în raportul de control.  
  PROCEDURA P14 - RAPORTUL FINAL DE CONTROLScopul:Se prelucrează raportul de control pentru redactarea finală şi pentru tipărire, dacă acesta este complet şi include şi punctul de vedere al entităţii controlate.Premise:Controlorii financiari electorali sunt responsabili pentru asigurarea unei prezentări de calitate a raportului de control.Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Controlorii financiari electorali1. constată că toate modificările aprobate la proiectul de raport sunt efectuate şi finalizează raportul de control.  
  PROCEDURA P15 - DIFUZAREA RAPORTULUI DE CONTROLScopul:Difuzarea raportului final.Premise:Raportul trebuie să cuprindă toate datele necesare detaliate care au dus la atingerea scopului controlului.Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Directorul general al Departamentului de control1. semnează raportul final şi îl înaintează spre aprobare preşedintelui A.E.P.;    
      2. după aprobare, raportul de control în care sunt introduse şi recomandările respective este transmis entităţii controlate.    
      3. rezultatele fiecărui control efectuat se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a A.E.P., în termen de 15 zile de la comunicarea către entitatea controlată.  
  PROCEDURA P16 - SUPERVIZAREAScopul:De a asigura că obiectivele misiunii de control au fost atinse în condiţii de calitate.Premise:Directorul general al Departamentului de control este responsabil cu supervizarea misiunii de control.Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Controlorii financiari electorali1. prezintă directorului general al Departamentului de control documentele din dosarul permanent al misiunii de control.    
    Directorul general al Departamentului de control2. verifică executarea corectă a derulării misiunii de control;    
      3. verifică existenţa elementelor probante;    
      4. verifică dacă redactarea raportului de control este exactă, clară şi concisă.  
  PROCEDURA P17 - URMĂRIREA RECOMANDĂRILORScopul:Urmărirea punerii în aplicare a recomandărilor făcute de controlorii financiari electorali.Premise:Urmărirea recomandărilor formulate în rapoartele de control de către controlorii financiari electorali este un proces prin care se constată caracterul adecvat, eficacitatea şi conformitatea acţiunilor întreprinse de către conducerea entităţii controlate pe baza recomandărilor din raportul de control.Procedura:
           
    ExecutantOperaţiuniDA NUObservaţii
    Controlorii financiari electorali1. întocmesc fişa de urmărire a recomandărilor;    
      2. verifică implementarea recomandărilor la termenele stabilite;    
    Formaţiunea politică controlată3. transmite controlorilor financiari electorali, la termenele stabilite, o notă de informare cu privire la stadiul implementării recomandărilor făcute în raportul de control.    
    Directorul general al Departamentului de control4. în cazul în care nu sunt respectate termenele de implementare, informează preşedintele A.E.P., care la rândul său va lua măsurile necesare în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂDepartamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electoraleCALENDARUL MISIUNII DE CONTROLDenumirea misiunii de control: ................................Perioada supusă controlului: ..................................Durata controlului: ...........................................
             
    EtapeleProceduriDuratăPersoanele implicateLocul desfăşurării
    Pregătirea misiunii de controlP02 - Elaborarea ordinului de serviciu      
    P03 - Completarea declaraţiei de independenţă      
    P04 - Notificarea misiunii de control      
    P05 - Colectarea şi prelucrarea informaţiilor      
    P06 - Elaborarea programului de control      
    P07 - Şedinţa de prezentare      
    Operaţia de controlP08 - Executarea programului de control      
    P09 - Constatarea contravenţiilor      
    P10 - Revizuirea documentelor de lucru      
    P11 - Şedinţa de închidere      
    Raportul de controlP12 - Elaborarea proiectului de raport de control      
    P13 - Reuniunea de conciliere      
    P14 - Raportul final de control      
    P15 - Supervizarea      
    P16 - Difuzarea raportului de control      
    Urmărirea recomandărilorP17 - Urmărirea recomandărilor      
    Întocmit de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia) Data: . . . . . . . . . . . . .
    Aprobat de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia) Data: . . . . . . . . . . . . .
     
    Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    ORDIN DE SERVICIU
     
    În conformitate cu prevederile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , se va efectua în perioada: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o misiune de control la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Scopul misiunii de control este: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., iar obiectivele acesteia sunt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Perioada supusă controlului este: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Echipa de control este formată din următorii:
    -
    -
    -
    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂDepartamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electoraleDECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂNumele: ............................. Data: ........................Misiunea de control: ...............................................
         
    Incompatibilităţi în legătură cu entitatea controlatăDANU
    Aţi avut relaţii oficiale, financiare sau personale cu persoane care ar putea să vă limiteze măsura în care să fiţi interesat, să descoperiţi sau să constataţi abateri de la Legea nr. 334/2006?    
    Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de control?    
    Aveţi funcţii sau aţi fost implicaţi în ultimii 5 ani în activitatea formaţiunii politice controlate?    
    Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu cei din conducerea formaţiunii politice ce urmează a fi controlată?    
    Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu cei din conducerea Autorităţii Electorale Permanente?    
    Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de foloase materiale de la vreun grup anume?    
    Aţi ţinut anterior contabilitatea la formaţiunea politică pe care urmează să o controlaţi?    
    Aveţi vreun interes financiar direct sau indirect la formaţiunea politică pe care urmează să o controlaţi?    
    Sunteţi membru al vreunei formaţiuni politice?    
    Dacă în timpul misiunii de control apare orice incompatibilitate personală, externă sau organizaţională care afectează abilitatea dumneavoastră de a lucra şi a face rapoartele de control imparţiale, notificaţi directorul general al departamentului de control.    
       
    Controlor financiar electoral,Directorul general al departamentului
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂDepartamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale CHESTIONAR - LISTA DE VERIFICARE
       
    Denumirea misiunii de control:Perioada supusă controlului:
     
    Obiectivul:
           
    ACTIVITATEA CONTROLATĂVerificat?Controlori
    DANU
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂDepartamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electoralePROGRAMUL DE CONTROL LA FORMAŢIUNEA POLITICĂDenumirea misiunii de control: .....................................Perioada supusă controlului: .......................................Durata controlului: ................................................
             
    Obiectivele/ActivitateTipul verificăriiTehnica utilizatăDurata verificăriiControlori executanţi
             
             
             
             
     
    Întocmit de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia) Data: . . . . . . . . . . . . . . .
    Aprobat de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia) Data: . . . . . . . . . . . . . . .
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂDepartamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electoraleFORMULARUL CONSTATĂRILOR DE CONTROLNr. .......Denumirea misiunii de control: ................................Perioada supusă controlului: ..................................Durata controlului: ...........................................1. Problema: ..................................................2. Constatări: ................................................3. Caracter: ..................................................4. Consecinţe: ................................................5. Recomandări şi soluţii propuse: ............................
     
    Întocmit de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia) Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Pentru conformitate:
    Entitatea controlată: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia) Data: . . . . . . . . . . . . . .
  Notă: Se anexează materialele probatoare în copie (xerox).AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂDepartamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electoraleFORMULAR DE CONSTATARE ŞI RAPORTARE A ABATERILORCătre: Directorul general al Departamentului de controlDenumirea misiunii de control: ................................Perioada supusă controlului: ..................................Durata controlului: ...........................................În urma misiunii de control efectuată la ............. s-au constataturmătoarele deficienţe: a) constatarea (abaterea); b) actul sau actele normative încălcate.Constatările vor fi fundamentate pe documente justificative ce se anexează la raport.Controlor financiar electoral, Data: ......................AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂDepartamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale FIŞA DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR
               
    Formaţiunea politică:
    Filiala/Organizaţia:Misiunea de control:Raport de control nr.:
    Nr. rec.RecomandareaImplementatParţial implementatNeimplementatData planificată/Data implementării
               
               
               
       
    Şeful echipei de control,Directorul general al departamentului
  Data: ...........................AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂDepartamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRUDenumirea misiunii de control: ................................Perioada supusă controlului: ..................................Durata controlului: ...........................................
             
    ConstatareaDocumentul justificativExistă?Controlori
    DANU
             
             
             
             
           
     
    MINUTA ŞEDINŢEI DE PREZENTARE
     
    A. Menţiuni generale
    Formaţiunea politică controlată:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Locul desfăşurării şedinţei:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Tema misiunii de control: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Perioada supusă controlului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Durata controlului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Întocmit de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia); data: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Verificat de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia); data: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Lista participanţilor: (numele, prenumele, funcţie, numărul de telefon)
    - din partea formaţiunii politice:
    - din partea Autorităţii Electorale Permanente:
    B. Stenograma şedinţei de prezentare
     
       
    M-01
    Notă:Minuta Şedinţei de prezentare se completează olograf.
      Minuta se semnează de către toţi participantii
     
    MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE
     
    A. Menţiuni generale
    Formaţiunea politică controlată:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Locul desfăşurării şedinţei:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Tema misiunii de control: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Perioada supusă controlului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Durata controlului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Întocmit de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia);
    data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Verificat de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia);
    data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Lista participanţilor: (numele, prenumele, funcţie, numărul de telefon)
    - din partea formaţiunii politice:
    - din partea Autorităţii Electorale Permanente:
    B. Stenograma şedinţei de închidere
     
       
    M-02
    Notă:Minuta Şedinţei de închidere se completează olograf.
      Minuta se semnează de către toţi participantii
     
    MINUTA ŞEDINŢEI DE CONCILIERE
     
    A. Menţiuni generale
    Formaţiunea politică controlată:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Locul desfăşurării şedinţei:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Tema misiunii de control: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Perioada supusă controlului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Durata controlului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Întocmit de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia);
    data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Verificat de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia);
    data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Lista participanţilor: (numele, prenumele, funcţie, numărul de telefon)
    - din partea formaţiunii politice:
    - din partea Autorităţii Electorale Permanente:
    B. Stenograma şedinţei de conciliere
     
       
    M-03
    Notă:Minuta Şedinţei de conciliere completează olograf.
      Minuta se semnează de către toţi participantii
     
    Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE CONTROL
     
    Către: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (formaţiunea politică)
    De la: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele)
    Directorul general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale
     
    Ref:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (Se denumeşte misiunea de control)
     
    Stimate(ă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele)
    În conformitate cu prevederile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . urmează ca în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , să efectuăm o misiune de control cu tema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la formaţiunea dumneavoastră.
    Controlul va examina modul cum formaţiunea dumneavoastră respectă prevederile legale din domeniul finanţării partidelor politice.
    Vă vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o şedinţă de prezentare în vederea discutării diverselor aspecte ale misiunii de control cuprinzând:
    - prezentarea controlorilor;
    - prezentarea principalelor obiective ale misiunii de control;
    - scopul misiunii de control;
    - alte aspecte.
    Pentru o mai bună înţelegere a activităţii dumneavoastră, vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Dacă aveţi unele întrebări privind această acţiune, vă rog să ne contactaţi:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele şi numărul de telefon al persoanelor de contact)
     
    Cu stimă
    Director general departament,
    N-01
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂDepartamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electoralePROIECT DE RAPORTProiectul de raport se întocmeşte pe bază documentară obţinută şi prelucrată de către echipa de control.Pagina de titlu şi cuprinsulReprezintă pagina în care se menţionează denumirea misiunii de control. Rapoartele vor conţine un cuprins al lucrărilor şi documentelor.SemnăturaRaportul de control este semnat de către fiecare membru al echipei de control, pe fiecare pagină a acestuia. Ultima pagină a raportului de control este semnată şi de către directorul general al departamentului.IntroducereDescrie tipul de control şi baza legală a misiunii (planul anual de control, control tematic).Prezintă datele de identificare a misiunii de control (ordinul de serviciu, echipa de controlori, formaţiunea politică controlată, durata acţiunii de control, perioada controlată).Identifică activitatea ce este controlată şi prezintă informaţii sintetice cu privire la misiunea de control.Prezintă modul de desfăşurare a misiunii de control (caracterul misiunii de control: sondaj/exhaustiv, documentare; proceduri, metode, tehnici utilizate; documente materiale examinate în cursul misiunii de control; materiale întocmite în cursul misiunii de control).Face referire la constatările şi recomandările misiunilor de control anterioare care, până la momentul prezentei misiuni de control, nu au fost rezolvate.Stabilirea obiectivelorObiectivele de control prezentate în raportul de control sunt cele înscrise în programul de control.Stabilirea metodologieiExplică tehnicile şi instrumentele de control folosite pentru a îndeplini obiectivele misiunii de control.Constatările şi recomandările controluluiEchipa de control trebuie să se pronunţe asupra obiectivelor de control în ordinea în care au fost stabilite în programul de control, indiferent de ordinea de abordare practică.Constatările efectuate trebuie prezentate sintetic, cu trimitere explicită la anexele la raportul de control. Sunt prezentate distinct constatările cu caracter pozitiv de constatările cu caracter negativ, în scopul generalizării aspectelor pozitive, pe de o parte, şi al identificării căilor de rezolvare a deficienţelor generatoare de fapte cu caracter contravenţional, pe de altă parte.Concluziile echipei de control trebuie să aibă un caracter fundamentat, să fie pertinente şi să nu fie disproporţionate în raport cu baza documentară utilizată.RecomandăriRecomandările din raportul de control trebuie să fie posibil de implementat.Fiecare recomandare trebuie să fie elaborată după următoarea structură:1. fapta;2. cauza/efectul;3. recomandarea.Vor fi redactate clar şi concis pentru fiecare deficienţă constatată.AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂDepartamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electoraleRAPORT FINAL DE CONTROLRaportul final de control are aceeaşi structură cu proiectul de raport cu corecţiile ce au rezultat în urma şedinţei de conciliere în care entităţile controlate au putut aduce argumente/documente suplimentare în favoarea argumentării poziţiei lor.Proiectul de raport se întocmeşte pe bază documentară obţinută şi prelucrată de către echipa de control.Pagina de titlu şi cuprinsulReprezintă pagina în care se menţionează denumirea misiunii de control. Rapoartele vor conţine un cuprins al lucrărilor şi al documentelor.SemnăturaRaportul de control este semnat de către fiecare membru al echipei de control, pe fiecare pagină a acestuia. Ultima pagină a raportului de control este semnată şi de către directorul general al departamentului.IntroducereDescrie tipul de control şi baza legală a misiunii (planul anual de control, controlul tematic).Prezintă datele de identificare a misiunii de control (ordinul de serviciu, echipa de controlori, formaţiunea politică controlată, durata acţiunii de control, perioada controlată).Identifică activitatea ce este controlată şi prezintă informaţii sintetice cu privire la misiunea de control.Prezintă modul de desfăşurare a misiunii de control (caracterul misiunii de control: sondaj/exhaustiv, documentare, proceduri, metode, tehnici utilizate; documente materiale examinate în cursul misiunii de control; materiale întocmite în cursul misiunii de control).Face referire la constatările şi recomandările misiunilor de control anterioare care până la momentul prezentei misiuni de control nu au fost rezolvate.Stabilirea obiectivelorObiectivele de control prezentate în raportul de control sunt cele înscrise în programul de control.Stabilirea metodologieiExplică tehnicile şi instrumentele de control folosite pentru a îndeplini obiectivele misiunii de control.Constatările şi recomandările controluluiEchipa de control trebuie să se pronunţe asupra obiectivelor de control în ordinea în care au fost stabilite în programul de control, indiferent de ordinea de abordare practică.Constatările efectuate trebuie prezentate sintetic, cu trimitere explicită la anexele la raportul de control. Sunt prezentate distinct constatările cu caracter pozitiv de constatările cu caracter negativ, în scopul generalizării aspectelor pozitive, pe de o parte, şi al identificării căilor de rezolvare a deficienţelor generatoare de fapte cu caracter contravenţional, pe de altă parte.Concluziile echipei de control trebuie să aibă un caracter fundamentat, să fie pertinente şi să nu fie disproporţionate în raport cu baza documentară utilizată.RecomandăriRecomandările din raportul de control trebuie să fie posibil de implementat.Fiecare recomandare trebuie să fie elaborată după următoarea structură:1. fapta;2. cauza/efectul;3. recomandarea.Vor fi redactate clar şi concis pentru fiecare deficienţă constatată.
   +  Anexa 2 ───────la norme metodologice─────────────────────MODELELE FORMULARELORModelele formularelor utilizate în activitatea de evidenţă a finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, conformLegii nr. 334/2006, sunt:
       
    Antet partidCod: FAV1
     
    Situaţia anuală privind alte surse de venituri
    anul . . . . . . . . . . . .
     
    Date despre venituri
       
    Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006Suma
    Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii  
    Organizarea de întruniri şi seminarii cu tematică politică, economică sau socială  
    Acţiunile culturale, sportive şi distractive  
    Serviciile interne  
    Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare  
    Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare  
    Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerţ  
    TOTAL  
             
     
    Date mandatar partid
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Date manager financiar partid
    Nume   Semnătură manager financiar partid
    Prenume  
     
    Data:    
     
                     
    Antet partidCod: FAV2
     
    Situaţia anuală privind veniturile din materialele de
    propagandă şi cultură politică
    anul . . . . . . . . . . .
     
    Date despre venituri
    Nr. crt.FilialăEditareTipărireDifuzareValoare
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    TOTAL        
     
    Date mandatar partid
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Date manager financiar partid
    Nume   Semnătură manager financiar partid
    Prenume  
     
    Data:    
     
               
    Antet partidCod: FAV3
     
    Situaţia anuală privind veniturile din organizarea
    de întruniri, seminarii cu tematică politică,
    economică sau socială anul . . . . . . . . . .
     
    Date despre venituri
    Nr. crt.FilialăValoare
         
         
         
         
         
         
         
         
    TOTAL  
     
    Date mandatar partid
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Date manager financiar partid
    Nume   Semnătură manager financiar partid
    Prenume  
     
    Data:    
     
               
    Antet partidCod: FAV4
     
    Situaţia anuală privind veniturile din acţiuni
    culturale, sportive, distractive
    anul . . . . . . . . . .
     
    Date despre venituri
    Nr. crt.FilialăValoare
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    TOTAL  
     
    Date mandatar partid
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Date manager financiar partid
    Nume   Semnătură manager financiar partid
    Prenume  
     
    Data:    
     
               
    Antet partidCod: FAV5
     
    Situaţia anuală privind venituri din servicii interne
    anul . . . . . . . . . .
     
    Date despre venituri
    Nr. crt.FilialăValoare
         
         
         
         
         
         
         
         
    TOTAL  
     
    Date mandatar partid
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Date manager financiar partid
    Nume   Semnătură manager financiar partid
    Prenume  
     
    Data:    
     
               
    Antet partidCod: FAV6
       
    Situaţia anuală privind veniturile din închirierea
    spaţiilor pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale
    şi pentru organizarea birourilor parlamentare
    anul . . . . . . . . . .
     
    Date despre venituri
    Nr. crt.FilialăValoare
         
         
         
         
         
         
         
         
    TOTAL  
     
    Date mandatar partid
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Date manager financiar partid
    Nume   Semnătură manager financiar partid
    Prenume  
     
    Data:    
     
               
    Antet partidCod: FAV7
     
    Situaţia anuală privind veniturile din înstrăinarea terenurilor
    şi clădirilor din patrimoniu anul . . . .
     
    Date despre venituri
    Nr. crt.FilialăValoare
         
         
         
         
         
         
         
         
    TOTAL  
     
    Date mandatar partid
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Date manager financiar partid
    Nume   Semnătură manager financiar partid
    Prenume  
     
    Data:    
     
                 
    Antet partidCod: FAV8
     
    Situaţia anuală privind înstrăinarea bunurilor mobile
    din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerţ
    anul . . . . . . . . . . .
     
    Date despre venituri
    Nr. crt.FilialăValoare
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    TOTAL  
     
    Date mandatar partid
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Date manager financiar partid
    Nume   Semnătură manager financiar partid
    Prenume  
     
    Data:    
     
                         
    Antet partidCod: FRVC1
     
    Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale
     
    Tip alegeri/Anul  
     
    Nume candidat/listă candidaţi  
     
    Date despre venituriSuma
    1.Venituri  
    1.1.Venituri din transferuri de la partid  
    1.1.1.Venituri de la subvenţia de la buget  
    1.1.2.Venituri din cotizaţii  
    1.1.3.Venituri din donaţii  
    1.1.4.Alte venituri  
    1.2.Venituri specifice campaniei  
    1.2.1.Donaţii primite pentru campanie  
    1.2.2.Subvenţie prin lege specială  
     
    Date despre cheltuieliSuma
    2.Cheltuieli  
    2.1.Personal  
    2.2.Chirie, întreţinere, funcţionare sedii  
    2.3.Comunicaţii  
    2.4.Protocol  
    2.5.Transport  
    2.6.Deplasări (în afara localităţii)  
    2.7.Tipărituri şi alte materiale promoţionale  
    2.8.Publicitate presă, radio, TV  
    2.9.Publicitate stradală  
    2.10.Servicii  
    2.11.Sondaje, cercetare, consultanţă  
    2.12.Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)  
    2.13.Cheltuieli angajate restante  
     
    Rezultat financiar al campaniei  
    Date mandatar partid
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
    Date manager financiar partid
    Nume   Semnătură manager  financiar partid
    Prenume  
     
    Se completează de Autoritatea Electorală Permanentă
    Număr de înregistrare A.E.P.   Ştampilă A.E.P.
    Data  
    Luat în evidenţă  
    Semnătură reprezentant A.E.P.
     
                       
    Antet partidCod: FC1
    Filiala    
    Organizaţie  
     
    Fişă personală pentru evidenţa cotizaţiilor
     
    Date cotizant
    Nume  
    Prenume  
    CNP  
    Cetăţenie  
    Nr. carnet  
     
    Cotizaţii încasate
    AnAnul 1Anul 2Anul 3Anul 4Anul 5Anul 6
    Salariul minim*)            
    Luna            
    Ianuarie            
    Februarie            
    Martie            
    Aprilie            
    Mai            
    Iunie            
    Iulie            
    August            
    Septembrie            
    Octombrie            
    Decembrie            
    TOTAL**)            
     
    Date mandatar organizaţie
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Notă:
    *) Prin expresia "Salariul minim" se înţelege valoarea salariului minim brut pe ţară calculat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului respectiv, valoare aprobată prin Hotărâre de Guvern.
    **) Dacă totalul cotizaţiilor persoanei, însumat la data de 31 decembrie a anului respectiv, depăşeşte baremul legal de 10 salarii minime brute pe ţară, se înregistrează în "Lista membrilor de partid care au plătit în anul . . . . . . . . . cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară".
     
                                   
    Antet partidCod: FC2
    Filiala    
    Organizaţie  
     
    Tabel încasare cotizaţii pentru
    luna . . . . . . ., anul . . . . . . . . . .
     
    Nr. crt.Nume şi prenumeCNPCotizaţieDataNr. chitanţăSemnătură
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    TOTAL    
     
    Au fost încasaţi   RON de la un număr de   membrii cotizanţi.
      (suma)  
     
    Încasarea a fost făcută de mandatarul organizaţiei  
      (nume şi prenume)
    fiind depusă cuchitanţănr.  
    foaie de vărsământnr.  
    dispoziţie de încasare casierienr.  
    mandat poştal cu confirmare de primire  
     
    în contul filialei.Semnătură mandatar
     
                     
    Antet partidCod: FC3
    Filiala    
    Organizaţie    
     
    Lista membrilor de partid care au plătit în anul . . . . . . . . .
    cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul
    de 10 salarii minime brute pe ţară
     
    Nr. crt.Nume şi prenumeCetăţenieCNPValoare totală cotizaţie
             
             
             
             
             
             
             
             
    TOTAL  
     
    Date mandatar filială
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Notă:
    Persoanele din această listă se publică în Monitorul Oficial conform art. 4 (5) din Legea nr. 334/2006.
    Persoanele care au depăşit baremul de 48 salarii minime brute pe ţară se trec în tabelul "Lista membrilor de partid care au plătit în anul . . . . . . cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 48 salarii minime brute pe ţară"
     
                   
    Antet partidCod: FC4
    Filiala  
    Organizaţie  
     
    Lista membrilor de partid care au plătit în anul . . . . . . . . . .
    cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul
    de 48 salarii minime brute pe ţară
     
    Nr. crt.Nume şi prenumeCetăţenieCNPValoare totală cotizaţieValoare depăşire
               
               
               
               
               
               
               
               
    TOTAL    
     
    Date mandatar filială
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
                 
    Antet partidCod: FC5
     
    Filiala    
     
    Situaţie centralizatoare cotizaţii încasate pentru
    luna . . . . . . . . , anul . . . . . . . .
     
    Nr. crt.OrganizaţiaNr. membriiValoare
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    TOTAL    
     
    Date mandatar filială
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Notă:
    Se completează lunar la nivel de filială pe baza datelor raportate de organizaţii.
     
               
    Antet partidCod: FC6
     
    Situaţie centralizatoare cotizaţii încasate pentru
    luna . . . . . . . . . . , anul . . . . . . . . . .
     
    Nr. crt.FilialaNr. membriiValoare
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    TOTAL    
     
    Date mandatar partid
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Notă:
    Se completează lunar la nivel de partid pe baza datelor raportate de filiale.
                           
    Antet partidCod: FC7
     
    Situaţie semestrială venituri din cotizaţii
     
    Nr. crt.FilialaNr. membriiValoare cotizaţii luna 1Valoare cotizaţii luna 2Valoare cotizaţii luna 3Valoare cotizaţii luna 4Valoare cotizaţii luna 5Valoare cotizaţii luna 6TOTAL
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    TOTAL                
     
    Date mandatar partid
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Notă:
    Se completează semestrial la nivel de partid pe baza datelor raportate de filiale.
     
                       
    AntetCod: FD1a
    Filiala  
    Organizaţia  
      Se completează din partea filialei
       
    Fişă donaţie pentru persoane juridiceSe acceptă donaţia la data de
    Date despre donator      
    Nume      
      Nume    
    Prenume  
    Prenume  
    CNP  
    SemnăturăLoc ştampilă
    Cetăţenie  
    Semnătură
     
     
    Date despre donaţie
    Se donează următoarele. . . . . . . . . . . . având valoarea de . . . . . . . . la data de . . . . . . . . .
    constând în. . . . . . . . . . . . având valoarea de . . . . . . . . la data de . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . având valoarea de . . . . . . . . la data de . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . având valoarea de . . . . . . . . la data de . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . . . având valoarea de . . . . . . . . la data de . . . . . . . . .
    În cazul bunurilor estimarea a fost făcută de comisia de evaluare compusă din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . .
    Se anexează:a) declaraţie de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003.
      b) declaraţie pe propria răspundere dată de donator din care să reiasă că prin donaţia efectuată nu urmăreşte să direcţioneze în mod direct sau indirect activitatea beneficiarului donaţiei;
      c) documente care fac dovada provenienţei bunului, eventual a valorii acestuia la momentul procurării/donării - factură, bon fiscal, certificat, documente de
    preţuire; În lipsa documentelor care să ateste provenienţa bunului se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind originea/sursa bunurilor donate.
     
                         
    AntetCod: FD1b
    Filiala  
    Organizaţia  
      Se completează din partea filialei
       
      Se acceptă donaţia la data de
    Fişă donaţie pentru persoane juridice      
       
    Date despre donator  
      Nume    
    Denumire societate    
    Prenume  
    Sediul social  
    SemnăturăLoc ştampilă
    Naţionalitate  
    C.U.I.  
     
    Reprezentant legal    
    Semnătură reprezentant legalLoc ştampilă
     
    Date despre donaţie
    Se donează următoarele. . . . . . . . . . având valoarea de . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .
    constând în. . . . . . . . . . având valoarea de . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . având valoarea de . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . având valoarea de . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .
      . . . . . . . . . . având valoarea de . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .
    În cazul bunurilor estimarea a fost făcută de comisia de evaluare compusă din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Se anexează:a) declaraţie de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003.
      b) declaraţie pe propria răspundere dată de donator din care să reiasă că prin donaţia efectuată nu urmăreşte să direcţioneze în mod direct sau indirect activitatea beneficiarului donaţiei;
      c) documente care fac dovada provenienţei bunului, eventual a valorii acestuia la momentul procurării/donării - factură, bon fiscal, certificat, documente de preţuire;
      d) certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară care atestă datoriile exigibile faţă de bugetul de stat şi balanţă de verificare;
      e) structura consiliului de administraţie, comisiei de cenzori şi lista de acţionari semnificativi (cu o pondere mai mare de 5% din capitalul social subscris/acţiuni).
       
                   
    Antet partidCod: FD2a
    Filiala    
    Organizaţie  
     
    Fişă anuală de evidenţă a donatorului persoană fizică
     
    Date donator
    Nume  
    Prenume  
    CNP  
    Cetăţenie  
     
    Date despre donaţii
    Nr. crt.Data donaţieiChitanţăFelul donaţieiValoarea justă a donaţiei
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    TOTAL
     
    Valoare salariu minim brut pe ţară la 01.01 . . . . . . .  
    Prag maxim anual - 200 salarii de bază minime brute pe ţară  
     
    Date mandatar organizaţie
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
                             
    Antet partidCod: FD2b
    Filiala    
    Organizaţie  
     
    Fişă anuală de evidenţă a donatorului persoană juridică
     
    Date donator
    Denumire societate  
    Sediul social  
    Naţionalitate  
    CUI  
    Reprezentant legal  
     
    Date despre donaţii
    Nr. crt.Data donaţieiChitanţăFelul donaţieiValoarea justă a donaţiei
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    TOTAL  
     
      Valoare salariu minim brut pe ţară la 01.01 . . . . .  
    Prag maxim anual - 500 salarii de bază minime brute pe ţară  
     
    Date mandatar organizaţie
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
                         
    Antet partidCod: FD3a
    Filiala    
     
    Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în anul fiscal . . . . . . . . donaţii
    a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară
     
    Nr. crt.Nume şi prenumeCNPCetăţenieFelul donaţieiValoareData donaţiei
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    TOTAL    
     
    Date mandatar filială
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Notă:
    Reprezintă bază de centralizare la nivelul partidului în vederea publicării listei donatorilor în Monitorul Oficial conform art. 9 (2) a) din Legea nr. 334/2006.
     
                             
    Antet partidCod: FD3b
    Filiala    
     
    Lista donatorilor persoane juridice care au făcut în anul fiscal . . . . donaţii a căror valoare
    cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară
     
    Nr. crt.Denumire societateSediul socialNaţionalitateCUIReprezentant legalFelul donaţieiValoareData donaţiei
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    TOTAL    
     
    Date mandatar partid
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Notă:
    Reprezintă bază de centralizare la nivelul partidului în vederea publicării listei donatorilor în Monitorul Oficial conform art. 9 (2) a) din Legea nr. 334/2006.
     
                     
    Antet partidCod: FD4a
     
    Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în anul fiscal . . . . . . . . donaţii
    a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară
     
    Nr. crt.Nume şi prenumeCNPCetăţenieFelul donaţieiValoareData donaţiei
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    TOTAL    
    Date mandatar filială
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
    Notă:
    Centralizator la nivelul-partidului care se publică în Monitorul Oficial conform art. 9 (2) a) din Legea nr. 334/2006.
     
                         
    Antet partidCod: FD4b
     
    Lista donatorilor persoane juridice care au făcut în anul fiscal . . . . . . . . donaţii
    a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară
     
    Nr. crt.Denumire societateSediul socialNaţionalitateCUIReprezentant legalFelul donaţieiValoareData donaţiei
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    TOTAL    
     
    Date mandatar partid
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Notă:
    Reprezintă bază de centralizare la nivelul partidului în vederea publicării listei donatorilor în Monitorul Oficial conform art. 9 (2) a) din Legea nr. 334/2006,
     
                   
    Antet partidCod: FD5
     
    Situaţie donaţii confidenţiale în anul . . . . . . . . . .
     
    Nr. crt.FilialăOrganizaţieCNP/CUIDataValoare
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    TOTAL  
     
    Date mandatar partid
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Notă:
    Se publică în Monitorul Oficial valoarea totală rezultată conform art. 9 (1) din Legea nr. 334/2006.
    Se păstrează la sediul partidului.
     
                 
    Antet partidCod: FD6
     
    Centralizator donaţii anul . . . . . . . .
     
    Date despre donaţii
    Tip donaţieNr. donatoriValoare donaţie
    Donaţii persoane fizice    
    Donaţii persoane juridice    
    Donaţii confidenţiale    
    TOTAL    
     
    Date mandatar partid
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
     
    Date manager financiar partid
    Nume   Semnătură manager financiar partid
    Prenume  
     
    Data:    
     
                               
    AntetCod: MF1
     
    Formular pentru declararea şi înregistrarea mandatarului financiar
     
    Date despre partid
    Denumire partid  
    CUI  
    Adresă  
    Telefon  
    Fax  
    E-mail  
    Reprezentant legal  
     
    Date despre mandatar
    Nume  
    Prenume  
    Studii  
    CNP  
    B.I./C.I.  
    Adresă  
    Telefon  
    Fax  
    E-mail  
     
    Competenţe
    Desfăşoară activitatea financiar contabilă la nivelcentralfilialăorganizaţie
     
    Mandatar coordonatordanu  
    Atribuţii conform art. 26 din Legea nr. 334/2006:
    (1) Primirea donaţiilor sau a legatelor de la persoane fizice sau juridice se face numai printr-un mandatar financiar, desemnat în acest scop de către conducerea partidului.
    (3) Mandatarul financiar are următoarele atribuţii:
      a) organizează evidenţa veniturilor primite pentru campania electorală, a transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obţinute în afara perioadei electorale şi a cheltuielilor efectuate pentru campania electorală;
      b) verifică legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în campania electorală, respectarea prevederilor privind donaţiile înregistrate în perioada campaniei electorale;
      c) înaintează Autorităţii Electorale Permanente raportul privind respectarea condiţiilor legale privind finanţarea partidelor politice pe perioada campaniei electorale.
    (4) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul care l-a desemnat, de legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale şi de respectarea prevederilor art. 23-25.
     
    Desemnare
    Data desemnării   Loc ştampilă
    Forma de colaborare  
    Semnătură mandatarSemnătură reprezentant legal
    Se anexează o copie după anunţul de aducere la cunoştinţă.
     
    Se completează de Autoritatea Electorală Permanentă
    Număr de înregistrare A.E.P.  
    Data  
    Luat în evidenţă  
       
    Semnătură reprezentant A.E.P.Ştampilă A.E.P.
       
     
    Notă:
    Se întocmeşte în trei exemplare cu valoare egală - unul pentru partid, unul pentru mandatarul financiar şi unul pentru Autoritatea Electorală Permanentă.
     
                                     
    AntetCod: MF2
     
    Formular pentru declararea mandatarilor financiari
    pentru alegeri . . . . . . . . . . . . ., din anul . . . . . . . . . . . . . .
     
    Date despre partid
    Denumire partid    
    CUI     Semnătură reprezentant legalLoc ştampilă
    Adresă  
    Telefon  
    Fax  
    Semnătură mandatar partid
    E-mail  
    Reprezentant legal  
    Mandatar coordonator  
     
    Nr. crt.FilialaNumePrenumeCNPAtribuţii*)
               
               
               
               
               
     
    Notă: *) La rubrica "Atribuţii" se completează cu lista de candidaţi (nume şi prenume, funcţia pentru care candidează) din responsabilitatea sa.
    Total mandatari desemnaţi     Se completează de Autoritatea Electorală Permanentă
        Număr de înregistrare A.E.P.   Ştampilă A.E.P.  
    Data:    
      Data  
    Luat în evidenţă  
     
        Semnătură reprezentant A.E.P.    
             
     
     
                 
    Antet partidCod: FS1
     
    Situaţia lunară a cheltuielilor efectuate pe destinaţii
    conform art. 20 din Legea nr. 334/2006
    luna . . . . . . . . . . ., anul . . . . . . . . . . .
     
    Date generale despre subvenţie
    Subvenţie anuală totală    
    Subvenţie lunară  
    Report subvenţie luna precedentă  
    Total fonduri  
    Date despre cheltuieli
    Cheltuieli efectuate conform art. 20 din Legea nr. 334/2006Suma cheltuită
    Cheltuieli materiale  
    Cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor  
    Cheltuieli de personal  
    Cheltuieli pentru presă şi propagandă  
    Cheltuieli privind organizarea de activităţi cu caracter politic  
    Cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate  
    Cheltuieli pentru telecomunicaţii  
    Cheltuieli cu delegaţiile din străinătate  
    Cheltuieli cu cotizaţiile datorate organizaţiilor politice internaţionale la care este afiliat partidul politic  
    Investiţii în bunuri mobile şi imobile, necesare activităţii partidelor respective  
    Cheltuieli de protocol  
    Cheltuieli de birotică  
    Cheltuieli pentru campania electorală  
    TOTAL  
     
    Report  
    Date mandatar partid
    Nume   Semnătură mandatar
    Prenume  
    Date manager financiar partid
    Nume   Semnătură manager financiar partid
    Prenume  
     
    Data:  
  -------