LEGE nr. 249 din 12 iulie 2007pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 29 din 31 ianuarie 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 5 punctul 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) sumele pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferentă proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale."2. La articolul 5, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. În bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în calitate de beneficiar, pentru sumele necesare asigurării cofinanţării locale, finanţării cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectelor proprii, cu excepţia sumelor prevăzute la pct. 1 lit. e)."3. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. e) se acordă, prin plată directă sau plată indirectă, următorilor beneficiari: autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Această prevedere nu se aplică altor beneficiari."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 iulie 2007.Nr. 249.------