LEGE nr. 248 din 12 iulie 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 25 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Propunerile de fonduri bugetare pentru programele de susţinere şi promovare a exportului se fac de instituţiile care administrează programele respective, cu acordul Consiliului de Export."2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să încheie angajamente legale în anul bugetar curent, pentru contractarea acţiunilor necesare organizării de târguri, expoziţii şi misiuni economice în străinătate, care se desfăşoară şi au termen de plată în anul bugetar următor."3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Utilizarea sumelor prevăzute la art. 2 se aprobă de către ordonatorii principali de credite, cu acordul Consiliului de Export."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 25 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 iulie 2007.Nr. 248.------