LEGE nr. 238 din 12 iulie 2007pentru modificarea art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 25 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 26, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) În cazul măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, se acordă despăgubiri: a) proprietarilor, pentru animale tăiate, ucise sau altfel afectate; b) persoanelor fizice sau juridice, pentru pierderile financiare suferite ca efecte colaterale rezultate din măsurile întreprinse pentru combaterea epizootiei, inclusiv de împiedicare a transmiterii bolilor la om;".2. La articolul 26, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) Bolile şi efectele directe şi colaterale, precum şi condiţiile şi modalitatea de despăgubire, prevăzute la alin. (6), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 iulie 2007.Nr. 238.----