ORDIN nr. 510/230/2007pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 510 din 21 iunie 2007
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE Nr. 230 din 22 iunie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 19 iulie 2007  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,ministrul transporturilor și ministrul internelor și reformei administrative emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere-RNTR 11, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:– art. 6 al Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005;– prevederile referitoare la transpunerea anexelor I și II la Directiva 2000/30/CE din art. 10 al Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005;– prevederile referitoare la controlul tehnic în trafic din alin. (1) al art. 1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 - Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică-RNTR 1;– alin. (3) al art. 1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005;– anexa nr. 16 la reglementări din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005;– prevederile privind participarea "Registrului Auto Român" RA la activitățile de control prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului de interne nr. 29/206/2002 pentru înființarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanți ai regiilor autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" și "Registrul Auto Român", precum și ai Autorității Rutiere Române-A.R.R., împreună cu organe de control aparținând Inspectoratului General al Poliției și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 31 ianuarie 2002;– prevederile privind participarea "Registrului Auto Român" RA la activitățile de control prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului de interne nr. 852/289/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea și efectuarea activităților de control de către echipajele mixte de control al traficului rutier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002;– prevederile privind participarea "Registrului Auto Român" RA la activitățile de control prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor nr. 618/169/2004 privind reglementarea controlului în traficul rutier al ansamblurilor de vehicule formate din autotractoare cu axa simplă motoare și semiremorci specializate basculante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 13 aprilie 2004.  +  Articolul 3Regia Autonomă "Registrul Auto Român" din cadrul Ministerului Transporturilor, respectiv Direcția Poliției Rutiere și Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune:– Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 privind instalarea și utilizarea, în cadrul Comunității, a limitatoarelor de viteză la anumite categorii de autovehicule, modificată prin Directiva 2002/85/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 noiembrie 2002, care modifică Directiva 92/6/CEE a Consiliului privind instalarea și utilizarea, în cadrul Comunității, a limitatoarelor de viteză la anumite categorii de autovehicule;– art. 3 alin. (2) din Directiva 96/96/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la inspecția tehnică a autovehiculelor și remorcilor acestora, modificată ultima dată prin Directiva 2003/27/CE a Comisiei din 3 aprilie 2003 pentru adaptarea la progresul tehnic a Directivei 96/96/CE a Consiliului în ceea ce privește încercarea emisiilor de evacuare ale autovehiculelor; și– Directiva 2000/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2000 privind controlul tehnic rutier al vehiculelor comerciale care circulă în cadrul Comunității Europene, modificată prin Directiva 2003/26/C E a Comisiei din 3 aprilie 2003 pentru adaptarea la progresul tehnic a Directivei 2000/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește limitatoarele de viteză și emisiile poluante ale vehiculelor comerciale.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
   +  ANEXĂREGLEMENTARIprivind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11----