HOTĂRÂRE nr. 676 din 28 iunie 2007privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 18 iulie 2007  Având în vedere prevederile art. 60 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2-4 din Legea consorţiilor universitare nr. 287/2004, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenţă şi al specializărilor din cadrul acestora, al specializărilor reglementate sectorial şi/sau general, precum şi numărul de credite de studiu transferabile, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, aflate în proces de acreditare, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Specializările ale căror denumiri au fost adaptate la nomenclatorul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora, cu modificările ulterioare, care funcţionează începând cu anul I 2005-2006 şi care se regăsesc în prezenta hotărâre îşi continuă activitatea.  +  Articolul 7Şcolile de studii academice postuniversitare care au fost înfiinţate în baza unor alte acte normative funcţionează în conformitate cu prevederile acestora.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului se abrogă art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005, precum şi anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 11 septembrie 2006, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul apărării,Corneliu Dobriţoiu,secretar de statMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 iunie 2007.Nr. 676.  +  Anexa 1 NOMENCLATORULdomeniilor de studii universitare de licenţă şi al specializărilor din cadrul acestora, al specializărilor reglementate sectorial şi/sau general, precum şi numărul de credite de studiu transferabileA. Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă
           
    Domenii fundamentale de ştiinţă, artă, culturăDomenii de studii universitare de licenţăNr. C.S.T.Specializarea
    Ştiinţe exacteMatematică180Matematică
    Matematici aplicate
    Matematică informatică
    Fizică180Fizică
    Fizică medicală
    Biofizică
    Fizică informatică
    Chimie180Chimie
    Biochimie tehnologică
    Radiochimie
    Chimie informatică
    Informatică180Informatică
    Informatică aplicată
    Ştiinţe ale naturiiBiologie180Biologie
    Biochimie
    Geografie180Geografie
    Geografia turismului
    Cartografie
    Hidrologie şi meteorologie
    Planificare teritorială
    Geologie180Geologie
    Geochimie
    Ştiinţa mediului180Chimia mediului
    Ecologie şi protecţia mediului
    Geografia mediului
    Fizica mediului
    Ştiinţa mediului
    Ştiinţe umanisteFilosofie180Filosofie
    Limbă şi literatură180Limba şi literatura română* 1)
    Limbă şi literatură* 2)
    Limbă şi literatură modernă* 3)
    Literatură universală şi comparată* 1)
    Filologie clasică* 4)
    Limbi moderne aplicate180Traducere şi interpretare
    Limbi moderne aplicate
    Istorie180Istorie
    Arheologie
    Arhivistică
    Muzeologie
    Istoria artei
    Studii culturale180Etnologie
    Studii iudaice
    Studii americane
    Studii culturale
    TeologieTeologie240Teologie pastorală* 5)
    180Teologie didactică* 5)
    Artă sacră
    Teologie socială* 5)
    Ştiinţe juridiceDrept240Drept
    Drept comunitar
    180Ordine şi siguranţă publică
    Ştiinţe sociale şi politiceSociologie180Sociologie
    Antropologie
    Asistenţă socială180Asistenţă socială
    Ştiinţe politice180Ştiinţe politice
    Studii de securitate
    Relaţii internaţionale şi studii europene180Relaţii internaţionale şi studii europene
    Ştiinţe administrative180Administraţie publică
    Administraţie europeană
    Asistenţă managerială şi secretariat
    Poliţie comunitară
    Ştiinţe ale comunicării180Jurnalism
    Comunicare şi relaţii publice
    Biblioteconomie şi ştiinţa informării
    Ştiinţe ale educaţiei180Pedagogie
    Psihopedagogie specială
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
    Psihologie180Psihologie
    Terapie ocupaţională
    Ştiinţe economiceEconomie180Economie generală
    Economie agroalimentară
    Economia mediului
    Economie şi comunicare economică în afaceri
    Economie agroalimentară şi a mediului
    Economie generală şi comunicare economică
    Finanţe180Finanţe şi bănci
    Administrarea afacerilor180Administrarea afacerilor
    Economia firmei
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor
    Merceologie şi managementul calităţii
    Administrarea afacerilor (în limbi străine)
    Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii
    Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii
    Contabilitate180Contabilitate şi informatică de gestiune
    Cibernetică, statistică şi informatică economică180Cibernetică economică
    Informatică economică
    Statistică şi previziune economică
    Economie şi afaceri internaţionale180Economie internaţională
    Afaceri internaţionale
    Economie şi afaceri internaţionale
    Management180Management
    Managementul dezvoltării rurale durabile
    Marketing180Marketing
    ArteTeatru180Artele spectacolului* 6)
    Teatrologie* 7)
    Scenografie
    Cinematografie şi media240Cinematografie, fotografie, media* 8)
    Filmologie
    Muzică180Pedagogie muzicală
    Muzică religioasă
    240Muzicologie
    Interpretare muzicală - canto
    Interpretare muzicală - instrumente
    Compoziţie muzicală
    Dirijat
    Artele spectacolului muzical
    Arte plastice, decorative şi design180Arte plastice* 9)
    Arte decorative
    Design
    Conservare şi restaurare
    Artă murală
    Pedagogia artelor plastice şi decorative
    Istoria şi teoria artei
    Ceramică - sticlă - metal
    Arte textile - design textil
    Modă - design vestimentar
    Scenografie şi eveniment artistic
    Design ambiental
    Artă monumentală
    Arhitectură şi urbanismArhitectură360Arhitectură
    300Arhitectură de interior
    Design de produs
    180Conservare şi restaurare de arhitectură
    Arhitectura peisajului
    Mobilier şi amenajări interioare
    Urbanism240Proiectare şi planificare urbană
    Urbanism şi administrarea teritoriului
    Amenajarea şi planificarea peisajului
    Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sport180Educaţie fizică şi sportivă
    Sport şi performanţă motrică
    Kinetoterapie şi motricitate specială
    Ştiinţe agricole şi silviceAgronomie240Agricultură
    Ştiinţele solului
    Montanologie
    Protecţia plantelor
    Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară
    Horticultură240Horticultură
    Peisagistică
    Silvicultură240Silvicultură
    Exploatări forestiere
    Cinegetică
    Zootehnie240Zootehnie
    Piscicultură şi acvacultură
    Biotehnologii240Inginerie genetică
    Biotehnologii* 10)
    Ştiinţe inginereştiCalculatoare şi tehnologia informaţiei240Calculatoare
    Tehnologia informaţiei
    Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională
    Ingineria informaţiei
    Inginerie genistică240Maşini şi utilaje de geniu
    Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare
    Inginerie geodezică240Măsurători terestre şi cadastru
    Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice
    Inginerie aerospaţială240Construcţii aerospaţiale
    Sisteme de propulsie
    Echipamente şi instalaţii de aviaţie
    Inginerie şi management aeronautic
    Aeronave şi motoare de aviaţie
    Inginerie chimică240Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului
    Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie
    Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale
    Ştiinţa şi ingineria polimerilor
    Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice
    Inginerie chimică
    Controlul şi securitatea produselor alimentare
    Inginerie biochimică
    Ingineria fabricaţiei hârtiei
    Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori
    Tehnologie chimică textilă
    Chimie alimentară şi tehnologii biochimice
    Prelucrarea petrolului şi petrochimie
    Extracte şi aditivi naturali alimentari
    Chimie militară
    Inginerie civilă240Construcţii civile, industriale şi agricole
    Căi ferate, drumuri şi poduri
    Construcţii şi fortificaţii
    Amenajări şi construcţii hidrotehnice
    Construcţii miniere
    Inginerie sanitară şi protecţia mediului
    Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală
    Inginerie civilă
    Inginerie urbană şi dezvoltare regională
    Infrastructura transporturilor metropolitane
    Ingineria instalaţiilor240Instalaţii pentru construcţii
    Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei
    Instalaţii pentru construcţii - pompieri
    Inginerie de armament, rachete şi muniţii240Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare
    Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi
    Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului
    Sisteme integrate de armament şi muniţie
    Inginerie electrică240Sisteme electrice
    Electronică de putere şi acţionări electrice
    Electrotehnică
    Instrumentaţie şi achiziţii de date
    Electromecanică
    Inginerie electrică şi calculatoare
    Inginerie electronică şi telecomunicaţii240Electronică aplicată
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
    Reţele şi software de telecomunicaţii
    Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii
    Telecomenzi şi electronică în transporturi
    Echipamente şi sisteme electronice militare
    Transmisiuni
    Inginerie energetică240Ingineria sistemelor electroenergetice
    Hidroenergetică
    Termoenergetică
    Energetică industrială
    Energetică şi tehnologii nucleare
    Managementul energiei
    Inginerie geologică240Inginerie geologică
    Geologia resurselor miniere
    Geologia resurselor petroliere
    Geofizică
    Inginerie industrială240Tehnologia construcţiilor de maşini
    Maşini unelte şi sisteme de producţie
    Ingineria sudării
    Design industrial
    Ingineria şi managementul calităţii
    Ingineria securităţii în industrie
    Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
    Tehnologia şi designul produselor textile
    Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori
    Ingineria sistemelor de energii regenerabile
    Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
    Inginerie forestieră240Ingineria prelucrării lemnului
    Ingineria produselor finite din lemn
    Ingineria produselor alimentare240Ingineria produselor alimentare
    Tehnologia prelucrării produselor agricole
    Controlul şi expertiza produselor alimentare
    Pescuit şi industrializarea peştelui
    Ingineria autovehicolelor240Construcţii de autovehicule
    Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
    Autovehicule rutiere
    Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule
    Blindate, automobile şi tractoare
    Ingineria materialelor240Ştiinţa materialelor
    Ingineria elaborării materialelor metalice
    Ingineria procesării materialelor
    Inginerie mecanică240Sisteme şi echipamente termice
    Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
    Mecanică fină şi nanotehnologii
    Maşini şi echipamente miniere
    Inginerie mecanică
    Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară
    Utilaje petroliere şi petrochimice
    Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor
    Echipamente pentru procese industriale
    Utilaje tehnologice pentru construcţii
    Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii
    Utilaje pentru textile şi pielărie
    Vehicule pentru transportul feroviar
    Utilaje şi instalaţii portuare
    Ingineria mediului240Ingineria şi protecţia mediului în industrie
    Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice
    Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică
    Inginerie şi protecţia mediului în agricultură
    Ingineria dezvoltării rurale durabile
    Ingineria mediului
    Ingineria valorificării deşeurilor
    Inginerie navală şi navigaţie240Sisteme şi echipamente navale
    Arhitectură navală
    Navigaţie şi transport maritim şi fluvial
    Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale
    Electromecanică navală
    Ingineria sistemelor240Automatică şi informatică aplicată
    Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă
    Ingineria sistemelor multimedia
    Inginerie şi management240Inginerie economică industrială
    Inginerie economică în domeniul mecanic
    Inginerie economică în construcţii
    Inginerie şi management naval şi portuar
    Inginerie economică în domeniul transporturilor
    Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
    Inginerie economică în industria chimică şi de materiale
    Inginerie economică în agricultură
    Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism
    Ingineria transporturilor240Ingineria transporturilor şi trafic
    Mecatronică şi robotică240Mecatronică
    Robotică
    Mine, Petrol şi Gaze240Inginerie minieră
    Prepararea substanţelor minerale utile
    Topografie minieră
    Inginerie de petrol şi gaze
    Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor
    Ştiinţe inginereşti aplicate240Inginerie medicală
    Optometrie
    Biotehnologii industriale
    Inginerie fizică
    Informatică industrială
    Informatică aplicată în inginerie electrică
    Matematică şi informatică aplicată în inginerie
    Fizică tehnologică
    Bioinginerie
    Ştiinţe militare şi informaţiiŞtiinţe militare şi informaţii180Conducere interarme - forţe terestre
    Conducere interarme - forţe navale
    Conducere interarme - forţe aeriene
    Conducere logistică
    Managementul organizaţiei
    Comunicare şi relaţii publice - informaţii
    Psihologie - informaţii
    Management economico-financiar
    Medicină veterinarăMedicină veterinară360Medicină veterinară
       
    *1)Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă.
    *2)Se adaugă: limba pentru care se organizează programul de studii, în combinaţie cu limba şi literatura română/limbă şi literatură modernă.
    *3)Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică sau în combinaţie cu limba şi literatură română/clasică.
    *4)Se adaugă: în combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă
    *5)Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă.
    *6)Se adaugă după caz: Actorie, Regie, Păpuşi-Marionete, Coregrafie.
    *7)Se adaugă după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.
    *8)Se adaugă după caz: Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie.
    *9)Se adaugă după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii.
    *10)Se adaugă după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.
  B. Lista specializărilor din domeniul Sănătate reglementate sectorial şi, respectiv, general
           
    Domeniul de studii universitare de licenţăNatura reglementăriiNr. C.S.T.Specializări
    SănătateReglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene360Medicină
    Medicină dentară
    300Farmacie
    240Asistenţă medicală generală
    Moaşe
    Reglementate general180Radiologie şi imagistică
    Laborator clinic
    Balneo - fiziokinetoterapie şi recuperare
    Tehnică dentară
    Asistenţă dentară
    Asistenţă de farmacie
    Audiologie şi protezare auditivă
    Asistenţă de profilaxie stomatologică
   +  Anexa 2 STRUCTURAinstituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu1. UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de InginerieInginerie electricăSisteme electriceAZi240
    Electrică Electronică de putere şi acţionări electriceAZi240
    Instrumentaţie şi achiziţii de dateAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică aplicată în inginerie electricăAZi240
    2Facultatea de EnergeticăInginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAZi240
    HidroenergeticăAZi240
    TermoenergeticăAZi240
    Energetică şi tehnologii nucleareAZi240
    Managementul energieiAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică industrialăAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAZi240
    3Facultatea de Automatică şi CalculatoareCalculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAZi240
    Tehnologia informaţieiAZi240
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAZi240
    4Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia InformaţieiInginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAZi240
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAZi240
    Reţele şi software de telecomunicaţiiAZi240
    Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologiiAZi240
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiIngineria informaţieiAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAZi240
    5Facultatea de Inginerie mecanică şi MecatronicăInginerie MecanicăSisteme şi echipamente termiceAZi240
    Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumaticeAZi240
    Mecanică fină şi nanotehnologiiAZi240
    Echipamente pentru procese industrialeAZi240
    Utilaje pentru textile şi pielărieAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateOptometrieAZi240
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAZi240
    6Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor TehnologiceInginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Maşini unelte şi sisteme de producţieAZi240
    Ingineria sudăriiAZi240
    Ingineria şi managementul calităţiiAZi240
    Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionaleAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAZi240
    Mecatronică şi RoboticăroboticăAZi240
    7Facultatea de Ingineria Sistemelor BiotehniceInginerie mecanicăMaşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice şi ecologice Ingineria dezvoltării rurale durabileA AZi Zi240 240
    8Facultatea de TransporturiIngineria transporturilorIngineria transporturilor şi traficAZi240
    Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAZi240
    Inginerie mecanicăVehicule pentru transportul feroviarAZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiTelecomenzi şi electronică în transporturiAZi240
    9Facultatea de Inginerie aerospaţialăInginerie AerospaţialăConstrucţii aerospaţialeAZi240
    Sisteme de propulsieAZi240
    Echipamente şi instalaţii de aviaţieAZi240
    Inginerie şi management aeronauticAZi240
    10Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria materialelorIngineria materialelorŞtiinţa MaterialelorAZi240
    Ingineria elaborării materialelor metaliceAZi240
    Ingineria procesării materialelorAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie medicalăAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în industria chimică şi de materialeAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAZi240
    11Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa MaterialelorInginerie chimicăIngineria substanţelor anorganice şi protecţia mediuluiAZi240
    Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimieAZi240
    Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomaterialeAZi240
    Ştiinţa şi ingineria polimerilorAZi240
    Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimiceAZi240
    Chimie alimentară şi tehnologii biochimiceAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în industria chimică şi de materialeAZi240
    12Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineInginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicată (în limbile engleză, franceză şi germană)AZi240
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiIngineria informaţiei (în limbile engleză şi franceză)AZi240
    Inginerie chimicăInginerie chimică (în limbile engleză şi franceză)AZi240
    Inginerie mecanicăInginerie mecanică (în limbile engleză, franceză şi germană)AZi240
    Ingineria materialelorŞtiinţa materialelor (în limbile engleză şi franceză)AZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic (în limba germană)AZi240
    Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)AZi240
    13Facultatea de Ştiinţe AplicateŞtiinţe inginereşti aplicateMatematică şi informatică aplicată în inginerieAZi240
    Inginerie fizică   AZi240
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi AgricoleInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAZi240
    Inginerie urbană şi dezvoltare regionalăAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţiiAZi240
    2Facultatea de HidrotehnicăInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehniceAZi240
    Inginerie sanitară şi protecţia mediuluiAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria mediuluiAPZi240
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAPZi240
    3Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi PoduriInginerie civilăCăi ferate, drumuri şi poduriAZi240
    Infrastructura transporturilor metropolitaneAPZi240
    4Facultatea de InstalaţiiIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţiiAZi240
    Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosfereiAZi240
    5Facultatea de Utilaj TehnologicInginerie mecanicăUtilaje tehnologice pentru construcţiiAZi240
    Inginerie mecanicăIngineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţiiAZi240
    6Facultatea de GeodezieInginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAZi240
    7Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineInginerie civilăInginerie civilă (în limbile engleză şi franceză)AZi240
    Ingineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţii (în limba franceză)AZi240
    8Departamentul de Limbi Străine şi ComunicareLimbi moderne aplicateTraducere şi interpretareAPZi180
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de ArhitecturăArhitecturăArhitecturăAZi360
    Conservare şi restaurare de arhitecturăAPZi180
    2Facultatea de Arhitectură de InteriorArhitecturăArhitectură de interiorAPZi300
    Design de produsAPZi300
    Mobilier şi amenajări interioareAPZi180
    3Facultatea de UrbanismUrbanismUrbanism şi administrarea teritoriuluiAZi240
    Amenajarea şi planificarea peisajuluiAPZi240
  4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăAZi240
    Ştiinţele soluluiAZi240
    Protecţia plantelorAZi240
    BiologieBiologieAPZi/FR180
    SilviculturăSilviculturăAPZi240
    2Facultatea de management, Inginerie economică în agricultură şi Dezvoltare RuralăInginerie şi ManagementInginerie Economică în AgriculturăAZi/ID240
    Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAPZi/ID240
    3Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăAZi240
    PeisagisticăAPZi240
    4Facultatea de ZootehnieZootehnieZootehnieAZi240
    Piscicultură şi acvaculturăAPZi240
    Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleAZi240
    SilviculturăCinegeticăAPZi240
    5Facultatea de Medicină veterinarăMedicină veterinarăMedicină VeterinarăAZi360
    Ingineria produselor alimentareControlul şi expertiza produselor alimentareAPZi240
    6Facultatea de BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricoleAZi240
    Biotehnologii medical-veterinareAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateBiotehnologii industrialeAZi240
    7Facultatea de Îmbunătăţiri funciare şi Ingineria MediuluiInginerie civilăÎmbunătăţiri Funciare şi dezvoltare ruralăAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în agriculturăA/APZi/FR240
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţiiAPZi240
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruA/APZi/FR240
    8Facultatea de management, Inginerie economică în agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala SlatinaInginerie şi ManagementInginerie Economică în Agricultură (la Slatina)APZi240
    9Facultatea de management, Inginerie economică în agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala CălăraşiInginerie şi ManagementInginerie Economică în Agricultură (la Călăraşi)AZi240
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Administraţie şi AfaceriŞtiinţe administrativeAdministraţie publicăAPZi/FR/ID180
    Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAPZi180
    2Facultatea de BiologieBiologieBiologieAZi180
    BiochimieAZi180
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAZi180
    3Facultatea de ChimieChimieChimieAZi180
    Chimie (în limba franceză)AZi180
    Chimie (în limba engleză)APZi180
    Biochimie tehnologicăAZi180
    RadiochimieAPZi180
    Ştiinţa mediuluiChimia mediuluiAPZi180
    4Facultatea de DreptDreptDreptA/APZi/ID240
    5Facultatea de FilosofieFilosofieFilosofieAZi180
    6Facultatea de FizicăFizicăFizicăAZi180
    Fizică (în limbile franceză şi engleză)AZi180
    BiofizicăAPZi180
    Fizică medicalăAZi180
    Fizică informaticăAPZi180
    Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAZi240
    7Facultatea de GeografieGeografieGeografieA/AP /APZi/FR/ID180
    Hidrologie şi meteorologieAPZi180
    Geografia turismului (la Călimăneşti)APZi180
    Geografia turismului (la Drobeta Turnu-Severin)APZi180
    Geografia turismuluiAPZi/FR/ID180
    Planificare teritorialăAPZi180
    Planificare teritorială (la Drobeta Turnu-Severin)APZi180
    CartografieAZi180
    Cartografie (la Măcin)APZi180
    Ştiinţa mediuluiGeografia mediuluiA/APZi/FR180
    8Facultatea de Geologie şi GeofizicăInginerie geologicăInginerie geologicăAZi240
    GeofizicăAZi240
    GeologieGeologieAZi180
    9Facultatea de IstorieIstorieIstorieA/APZi/ID180
    Istoria arteiAPZi180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPZi180
    10Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele comunicăriiŞtiinţe ale ComunicăriiJurnalismA/APZi/ID180
    Comunicare şi relaţii publiceA/APZi/ID180
    11Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernăA/APZi/ID180
    Literatură universală şi comparată - O limbă şi literatură modernăAPZi180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceA/APZi/ID180
    Biblioteconomie şi ştiinţa informăriiAZi180
    Ştiinţe administrativeAsistenţă managerială şi secretariatA/APZi/ID180
    Asistenţă managerială şi secretariat (la Crevedia)APZi180
    Studii culturaleStudii americaneAPZi180
    12Facultatea de Limbi şi Literaturi StrăineLimbă şi literaturăO limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba rromaniA/APZi/ID180
    O limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura română/ Limba neogreacăAPZi/ID180
    Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română/ O limbă şi literatură modernăAPZi180
    Limbi moderne aplicateTraducere şi interpretareAPZi180
    Limbi moderne aplicateAPZi180
    13Facultatea de Matematică şi InformaticăMatematicăMatematicăAZi180
    Matematică (în limba franceză)AZi180
    Matematici aplicateAZi180
    Matematici aplicate (în limba engleză)AZi180
    Matematică informaticăAPZi/ID180
    InformaticăInformaticăA/APZi/ID180
    14Facultatea de Sociologie şi Asistenţă SocialăSociologieSociologieAZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăA/APZi/ID180
    15Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiPsihologiePsihologieA/APZi/ID180
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogieAZi180
    Psihopedagogie specialăAZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarA/APZi/ID180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Focşani)APZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Buzău)APZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Crevedia)APZi180
    16Facultatea de Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceŞtiinţe PoliticeAZi180
    Ştiinţe politice (în limbile franceză şi engleză)AZi180
    17Facultatea de Teologie baptistăTeologieTeologie Baptistă didacticăAZi180
    Teologie baptistă socialăAZi180
    18Facultatea de Teologie ortodoxăTeologieTeologie Ortodoxă pastoralăAZi240
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Teologie ortodoxă socialăAZi180
    Artă sacrăAZi180
    19Facultatea de Teologie romano-catolicăTeologieTeologie Romano-Catolică socialăAZi180
    20Departamentul de TehnologiiCalculatoare şi Tehnologia informaţieitehnologia informaţieiAPZi/ID240
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de MedicinăSănătateMedicină*)AZi360
    2Facultatea de Medicină dentarăSănătateMedicină Dentară*)AZi360
    3Facultatea de FarmacieSănătateFarmacie*)AZi300
    4Facultatea de Moaşe şi Asistenţă MedicalăSănătateMoaşeAPZi240
    Asistenţă medicală generalăAPZi240
    Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperareAPZi180
    Radiologie şi imagisticăAPZi180
    Laborator clinicAPZi180
    Asistenţă dentarăAPZi180
    Tehnică dentarăAZi180
    Asistenţă de farmacieAPZi180
    Audiologie şi protezare auditivăAPZi180
  ____________ Notă *) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării.7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de EconomieEconomieEconomie şi comunicare economică în afaceriA/APZi/ID180
    2Facultatea de Economie agroalimentară şi A mediuluiEconomieEconomie Agroalimentară şi a Mediuluia/APZi/ID180
    3Facultatea de Administrarea afacerilor, cu predare în Limbi StrăineAdministrarea afacerilorAdministrarea Afacerilor (în limbile engleză, franceză şi germană)AZi180
    4Facultatea de ComerţAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţiiA/APZi/ID180
    5Facultatea de ManagementŞtiinţe administrativeAdministraţie publicăA/APZi/ID180
    ManagementManagementA/APZi/ID180
    6Facultatea de MarketingMarketingMarketingA/APZi/ID180
    7Facultatea de Cibernetică, statistică şi Informatică economicăCibernetică, Statistică şi informatică EconomicăCibernetică economicăA/APZi/ID180
    Statistică şi previziune economicăA/APZi/ID180
    Informatică economicăA/APZi/ID180
    8Facultatea de Finanţe, Asigurări, bănci şi Burse de ValoriFinanţeFinanţe şi BănciA/APZi/ID180
    9Facultatea de Contabilitate şi informatică de gestiuneContabilitateContabilitate şi Informatică de GestiuneA/APZi/ID180
    10Facultatea de Relaţii Economice internaţionaleEconomie şi afaceri InternaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleA/APZi/ID180
               
    Nr. crt.Şcoli de studii postuniversitareSpecializarea acreditată (A)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Şcoala de Studii Postuniversitare de ManagementManagement - MBAAZi120
    2Institutul Naţional de Dezvoltare economicăDezvoltarea Economică A întreprinderiiaZi120
  8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Interpretare muzicalăMuzicăInterpretare Muzicală - instrumenteAZi240
    Interpretare muzicală - cantoAZi240
    Artele spectacolului muzicalAZi240
    2Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicalăMuzicăCompoziţie MuzicalăAZi240
    MuzicologieAZi240
    Pedagogie muzicalăA/APZi/FR180
    Muzică religioasăAZi180
    DirijatAZi240
  9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Arte PlasticeArte plastice, decorative şi designArte plastice (pictură, sculptură, grafică)AZi180
    Pedagogia artelor plastice şi decorativeAZi180
    Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii)AZi1800
    2Facultatea de Arte Decorative şi DesignArte plastice, decorative şi designArte decorativeAZi180
    Arte textile - design vestimentarAZi180
    Ceramică - sticlă - metalAZi180
    Artă muralăAZi180
    DesignAZi180
    Scenografie şi eveniment artisticAZi180
    3Facultatea de Istoria şi Teoria ArteiArte plastice, decorative şi designIstoria şi teoria arteiAZi180
    Conservare şi restaurareAZi180
  10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I.L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de TeatruTeatruArtele spectacolului (actorie, regie, păpuşi - marionete, coregrafie)AZi180
    ScenografieAPZi180
    TeatrologieAZi180
    2Facultatea de FilmCinematografie şi mediaCinematografie, fotografie, media (regie de film şi Tv., imagine de film şi Tv., multimedia: sunet-montaj)AZi240
    FilmologieAZi240
  11. ACADEMIA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Educaţie fizică şi SportEducaţie fizică şi sportEducaţie Fizică şi sportivăAZi180
    Sport şi performanţă motricăAZi180
    2Facultatea de KinetoterapieEducaţie fizică şi sportKinetoterapie şi motricitate specialăAZi180
  12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Administraţie publicăŞtiinţe administrativeAdministraţie PublicăA/APZi/ID180
    Administraţie europeanăAPZi180
    2Facultatea de Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceŞtiinţe PoliticeA/APZi/ID180
    SociologieSociologieAPZi180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPZi180
    3Facultatea de Comunicare şi relaţii publiceŞtiinţe ale comunicăriiComunicare şi Relaţii PubliceAZi/ID180
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" ALBA IULIA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Istorie şi FilologieIstorieIstorieA/APZi/ID180
    ArheologieAZi180
    ArhivisticăAZi180
    MuzeologieAZi180
    Limbă şi literaturăLimba şi literatura română - Limba şi literatura francezăA/APZi/ID180
    Limba şi literatura română - Limba şi literatura englezăAZi180
    Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura englezăAPZi180
    2Facultatea de ŞtiinţeAdministrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorA/APZi/ID180
    Administrarea afacerilorA/APZi/ID180
    Finanţe Finanţe şi bănciAPZi180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/ID180
    MarketingMarketingAPZi180
    InformaticăInformaticăAPZi180
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    3Facultatea de Drept şi Ştiinţe SocialeDreptDreptAZi240
    SociologieSociologieAPZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăA/APZi/ID180
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Blaj)APZi180
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAPZi180
    Asistenţă managerială şi secretariatA/APZi/ID180
    4Facultatea de Teologie ortodoxăTeologieTeologie Ortodoxă pastoralăAZi240
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Teologie ortodoxă socialăAZi180
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de InginerieInginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Ingineria sudăriiAZi240
    Tehnologia şi designul produselor textileAZi240
    Tehnologia tricotajelor şi confecţiilorAZi240
    Inginerie mecanicăVehicule pentru transportul feroviarAZi240
    Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAPZi240
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAPZi240
    Inginerie chimicăTehnologie chimică textilăAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAPZi240
    2Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia MediuluiIngineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAZi240
    Controlul şi expertiza produselor alimentareAPZi240
    BiotehnologiiBiotehnologii pentru industria alimentarăAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAPZi240
    Ingineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAPZi240
    3Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi SocialeLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - Limba şi literatura englezăAPZi180
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAPZi180
    Ştiinţe ale comunicării IstorieJurnalismAPZi180
    IstorieAPZi180
    4Facultatea de Ştiinţe EconomiceFinanţeFinanţe şi bănciA/APZi/ID180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/ID180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAPZi/ID180
    ManagementManagementAPZi180
    5Facultatea de TeologieTeologieTeologie ortodoxă pastoralăAZi240
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Teologie ortodoxă socialăAPZi180
    6Facultatea de Ştiinţe ExacteInformaticăInformaticăAPZi/ID180
    MatematicăMatematică informaticăAPZi180
    7Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei şi Asistenţă SocialăŞtiinţe ale EducaţieiPsihopedagogie specialăAPZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAPZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăAPZi180
    8Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăAPZi180
  15. UNIVERSITATEA DIN BACĂU
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de InginerieInginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Design industrialAPZi240
    Ingineria şi managementul calităţiiAPZi240
    Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAZi240
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAPZi240
    Inginerie chimicăInginerie biochimicăAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAZi240
    Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAPZi240
    Inginerie energeticăEnergetică industrialăAZi240
    Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie fizicăAPZi240
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiTehnologia informaţieiAPZi240
    2Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)A/APZi/ID180
    O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura românăAPZi180
    Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura francezăA/APZi/ID180
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPZi180
    IstorieIstorieAPZi180
    3Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi SănătăţiiEducaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAZi180
    Educaţie fizică şi sportivă (la Piatra Neamţ)APZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAZi180
    4Facultatea de ŞtiinţeBiologieBiologieAZi180
    MatematicăMatematicăAZi180
    Matematică informaticăAPZi180
    InformaticăInformaticăAPZi180
    5Facultatea de Ştiinţe EconomiceContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAZi180
    MarketingMarketingA/APZi/ID180
  16. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de InginerieInginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAPZi240
    Inginerie electricăElectromecanicăAZi240
    Inginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAPZi240
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAPZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAPZi240
    2Facultatea de Resurse Minerale şi MediuIngineria mediuluiIngineria valorificării deşeurilorAPZi240
    Ştiinţa mediuluiŞtiinţa mediuluiAPZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAZi240
    Mine, petrol şi gazeInginerie minierăAZi240
    Prepararea substanţelor minerale utileAZi240
    Ingineria materialelorIngineria procesării materialelorAPZi240
    Inginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAPZi240
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    3Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura românăAPZi180
    Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)AZi180
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAZi180
    Studii culturaleEtnologieAZi180
    FilosofieFilosofieAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAPZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăAZi180
    TeologieTeologie ortodoxă didacticăAZi180
    Teologie ortodoxă pastoralăAPZi240
    Teologie greco-catolică didacticăAZi180
    Teologie greco-catolică pastoralăAPZi240
    Arte plastice, decorative şi designArte plastice (pictură)APZi180
    4Facultatea de ŞtiinţeIngineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAZi240
    Controlul şi expertiza produselor alimentareAPZi240
    BiologieBiologieAZi180
    ChimieChimieAZi180
    MatematicăMatematici aplicateAZi180
    MatematicăA/APZi/ID180
    Matematică informaticăAZi180
    InformaticăInformaticăAPZi180
    FizicăFizicăA/APZi/ID180
    ManagementManagementAZi180
    Administrarea afacerilorEconomia firmeiAZi180
  17. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Inginerie MecanicăIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiere (în limba engleză)APZi240
    Autovehicule rutiereA/APZi/FR240
    Inginerie mecanicăInginerie mecanicăAZi240
    Mecanică fină şi nanotehnologiiAZi240
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAZi240
    Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi traficAPZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateOptometrieAPZi240
    2Facultatea de Inginerie TehnologicăInginerie industrialăDesign industrial (în limba engleză)APZi240
    Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba franceză)APZi240
    Design industrialAZi240
    Maşini unelte şi sisteme de producţieAZi240
    Tehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Ingineria şi managementul calităţiiAPZi240
    Ingineria sistemelor de energii regenerabileAPZi240
    Mecatronică şi roboticăRoboticăAZi240
    Inginerie aerospaţialăConstrucţii aerospaţialeAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăA/APZi/ID240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie fizicăAPZi240
    FizicăFizicăAZi180
    3Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorŞtiinţe inginereşti aplicateMatematică şi informatică aplicată în inginerieAPZi240
    Ingineria materialelorŞtiinţa materialelorAZi240
    Ingineria procesării materialelorAZi240
    Ingineria elaborării materialelor metaliceAPZi240
    Inginerie industrialăIngineria sudăriiAZi240
    Ingineria securităţii în industrieAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAZi240
    Inginerie economică în industria chimică şi de materialeAPZi240
    Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi240
    Ingineria valorificării deşeurilorAPZi240
    Inginerie chimicăIngineria şi informatica proceselor chimice şi biochimiceAPZi240
    ChimieChimieAZi180
    4Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa CalculatoarelorŞtiinţe inginereşti aplicateInformatică aplicată în inginerie electricăAPZi240
    Inginerie electricăInginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză)APZi240
    ElectrotehnicăAZi240
    ElectromecanicăAZi240
    Instrumentaţie şi achiziţii de dateAPZi240
    Inginerie energeticăManagementul energieiAPZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAZi240
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAPZi240
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAZi240
    Calculatoare şi Tehnologia informaţieitehnologia informaţieiAPZi240
    CalculatoareAPZi240
    5Facultatea de Silvicultură şi Exploatări ForestiereSilviculturăSilviculturăAZi240
    Exploatări forestiereAZi240
    CinegeticăAPZi/ID240
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    6Facultatea de Industria lemnuluiInginerie forestierăIngineria prelucrării Lemnului (în limba engleză)APZi240
    Ingineria prelucrării lemnuluiAZi240
    Ingineria produselor finite din lemnAZi240
    7Facultatea de ConstrucţiiInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAZi240
    Căi ferate, drumuri şi poduriAPZi240
    Ingineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţiiAZi240
    8Facultatea de Alimentaţie şi TurismIngineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAPZi240
    Controlul şi expertiza produselor alimentareAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAPZi240
    Inginerie mecanicăMaşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAZi240
    Echipamente pentru procese industrialeAZi240
    9Facultatea de Matematică şi InformaticăMatematicăMatematicăAZi180
    Matematică informaticăAPZi180
    Matematici aplicateAPZi180
    InformaticăInformaticăA/APZi/ID180
    Informatică (în limba germană)APZi180
    Informatică aplicatăAPZi180
    Informatică aplicată (în limba germană)APZi180
    10Facultatea de Ştiinţe EconomiceAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)APZi180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilorAZi180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/APZi/ID180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/ID180
    Economie şi Afaceri internaţionaleafaceri internaţionaleA/APZi/ID180
    ManagementManagementA/APZi/ID180
    MarketingMarketingAZi180
    Cibernetică, statistică şi Informatică economicăinformatică economicăAPZi180
    11Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţieiŞtiinţe ale EducaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAPZi/ID180
    PedagogieAZi180
    PsihologiePsihologieAZi180
    12Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăA/APZi/FR180
    Sport şi performanţă motricăAPZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAPZi180
    13Facultatea de MuzicăMuzicăInterpretare muzicală - instrumenteAZi240
    Interpretare muzicală - cantoAZi240
    Artele spectacolului muzicalAZi240
    Pedagogie muzicalăAZi180
    14Facultatea de MedicinăSănătateMedicinăAZi360
    Asistenţă medicală generalăAPZi240
    15Facultatea de LitereStudii culturaleStudii americaneAPZi180
    Limbă şi literaturăLimba şi literatura română - O Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, maghiară)A/APZi/ID180
    Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, maghiară)/ Limba şi literatura românăAZi180
    Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (la Topliţa)APZi180
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiBiblioteconomie şi ştiinţa informăriiAPZi/ID180
    16Facultatea de Drept şi SociologieŞtiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPZi180
    DreptDreptA/APZi/FR240
    SociologieSociologieAZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăAPZi180
  18. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Arhitectură şi UrbanismArhitecturăArhitecturăAZi360
    2Facultatea de Automatică şi CalculatoareCalculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAZi240
    Calculatoare (în limba engleză)AZi240
    Tehnologia informaţieiAZi240
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAZi240
    Automatică şi informatică aplicată (în limba engleză)AZi240
    Automatică şi informatică aplicată (la Satu Mare)APZi240
    3Facultatea de ConstrucţiiInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAZi240
    Inginerie civilă (în limba engleză)APZi240
    Căi ferate, drumuri şi poduriAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţiiAPZi240
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    4Facultatea de Construcţii de maşiniInginerie industrialăTehnologia construcţiilor de MaşiniAZi240
    Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba germană)AZi240
    Maşini unelte şi sisteme de producţieAZi240
    Design industrialAPZi240
    Tehnologia construcţiilor de maşini (la Alba Iulia)APZi240
    Tehnologia construcţiilor de maşini (la Bistriţa)APZi240
    Maşini unelte şi sisteme de producţie (la Bistriţa)APZi240
    Tehnologia construcţiilor de maşini (la Satu Mare)APZi240
    Maşini unelte şi sisteme de producţie (la Satu Mare)APZi240
    Tehnologia construcţiilor de maşini (la Zalău)APZi240
    Maşini unelte şi sisteme de producţie (la Zalău)APZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAZi240
    Inginerie economică industrială (în limba engleză)AZi240
    Inginerie economică industrială (la Alba Iulia)APZi240
    Inginerie economică industrială (la Bistriţa)APZi240
    Inginerie economică industrială (la Satu Mare)APZi240
    Inginerie economică industrială (la Zalău)APZi240
    Mecatronică şi roboticăRoboticăAZi240
    Robotică (în limba engleză)AZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie fizicăAPZi240
    5Facultatea de electronică, telecomunicaţii şi Tehnologia InformaţieiInginerie Electronică şi TelecomunicaţiiElectronică aplicatăAZi240
    Electronică aplicată (în limba engleză)APZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiTehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAZi240
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)APZi240
    6Facultatea de Inginerie electricăInginerie ElectricăSisteme electriceAZi240
    Instrumentaţie şi achiziţii de dateAPZi240
    Electronică de putere şi acţionări electriceAZi240
    ElectromecanicăAZi240
    Inginerie energeticăManagementul energieiAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie medicalăAPZi240
    7Facultatea de InstalaţiiIngineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţiiAZi240
    Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosfereiAPZi240
    8Facultatea de MecanicăMecatronică şi roboticăMecatronicăAZi240
    Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAZi240
    Inginerie mecanicăMaşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAZi240
    Inginerie mecanicăSisteme şi echipamente termiceAZi240
    Mecanică fină şi nanotehnologiiAZi240
    9Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria MaterialelorInginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAZi240
    Ingineria materialelorŞtiinţa materialelorAZi240
    Ingineria procesării materialelorAZi240
    Ingineria procesării materialelor (la Zalău)APZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi240
  19. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăA/APZi/ID240
    MontanologieA/APZi/ID240
    Ştiinţele soluluiAPZi240
    BiologieBiologieAPZi/FR180
    Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleA/APZi/ID240
    Controlul şi expertiza produselor alimentareAPZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în agriculturăAPZi240
    2Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăA/APZi/ID240
    PeisagisticăAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în agriculturăA/APZi/FR240
    Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAPZi240
    SilviculturăSilviculturăAPZi240
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    3Facultatea de Zootehnie şi BiotehnologiiZootehnieZootehnieA/APZi/ID240
    Piscicultură şi acvaculturăAZi240
    BiotehnologiiBiotehnologii agricoleAZi240
    4Facultatea de Medicină VeterinarăBiotehnologiiBiotehnologii medical-veterinareAPZi240
    Medicină veterinarăMedicină veterinarăAZi360
  20. UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Matematică şi InformaticăMatematicăMatematicăAZi180
    Matematică informaticăAPZi180
    Matematici aplicateAPZi180
    InformaticăInformaticăAZi180
    Informatică (la Miercurea Ciuc)APZi180
    2Facultatea de FizicăFizicăFizicăAZi180
    Fizică medicalăAPZi180
    Fizică medicală (la Zalău)APZi180
    Ştiinţa mediuluiFizica mediului (la Dej)APZi180
    FizicăFizică informaticăAPZi180
    Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAZi240
    3Facultatea de Chimie şi Inginerie ChimicăŞtiinţa mediuluiChimia mediuluiAPZi180
    ChimieChimieAZi180
    Inginerie chimicăChimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimieAZi240
    Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediuluiAZi240
    Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomaterialeAZi240
    Inginerie biochimicăAPZi240
    Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimiceAPZi240
    4Facultatea de Biologie şi GeologieBiologieBiologieAZi180
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAZi180
    GeologieGeologieAZi180
    5Facultatea de GeografieGeografieGeografieAZi180
    Planificare teritorialăAPZi180
    Geografia turismuluiAPZi180
    Cartografie Geografia turismului (la Gheorgheni,AZi180
    la Sighetu Marmaţiei)AZi180
    Geografia turismului (la Zalău)APZi180
    Geografia turismului (la Bistriţa)APZi180
    Hidrologie şi meteorologieAPZi180
    6Facultatea de Ştiinţa mediuluiŞtiinţa mediuluiŞtiinţa MediuluiAPZi180
    Geografia mediuluiAZi180
    Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAPZi180
    7Facultatea de DreptDreptDreptA/APZi/ID240
    Drept comunitarAPZi240
    8Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura românăAZi180
    Limba şi literatura modernă (română, maghiară, germană, ebraică, ucraineană) - O limbă şi literatură modernăAZi180
    O limbă şi literatură modernă - Limba şi literatua modernă (română, maghiară, germană, ebraică, ucraineană)APZi180
    Filologie clasicăAZi180
    Literatură universală şi comparatăAPZi180
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAZi180
    Studii culturaleEtnologieAZi180
    9Facultatea de Istorie şi FilosofieIstorieIstorieA/APZi/ID180
    Istoria arteiAPZi180
    ArheologieAPZi180
    ArhivisticăAPZi180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPZi180
    Studii culturaleStudii iudaiceAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiBiblioteconomie şi ştiinţa informăriiAPZi180
    FilosofieFilosofieA/APZi/ID180
    10Facultatea de Sociologie şi Asistenţă SocialăSociologieSociologieA/APZi/ID180
    AntropologieAPZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăA/APZi/ID180
    11Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale EducaţieiPsihologiePsihologieA/APZi/ID180
    Ştiinţe ale educaţieiPsihopedagogie specialăA/APZi/ID180
    PedagogieAZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAPZi/ID180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş şi Năsăud)APZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Oradea, Sighetu Marmaţiei, Sibiu, Târgu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, Satu Mare)APZi180
    12Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea AfacerilorManagementManagementA/APZi/ID180
    MarketingMarketingA/APZi/ID180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/APZi/ID180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei)A/AP APZi Zi180 180
    Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionaleA/APZi/ID180
    EconomieEconomie agroalimentarăA/APZi/ID180
    Economie generalăAPZi180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sfântu Gheorghe)APZi180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilorA/APZi/ID180
    Economia firmeiAPZi180
    Economia firmei (la Sfântu Gheorghe)A/APZi/ID180
    Cibernetică, statistică şi Informatică economicăinformatică economicăA/APZi/ID180
    Statistică şi previziune economicăAPZi/ID180
    13Facultatea de Studii EuropeneManagementManagementAZi180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneA/APZi/ID180
    Studii culturaleStudii americaneAPZi180
    Ştiinţe administrativeAdministraţie europeanăAPZi180
    14Facultatea de BusinessAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorA/APZi/ID180
    15Facultatea de Ştiinţe politice, Administrative şi ale ComunicăriiŞtiinţe politiceŞtiinţe PoliticeA/APZi/ID180
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPZi/ID180
    JurnalismA/APZi/ID180
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăA/APZi/ID180
    Administraţie publică (la Satu Mare)APZi180
    Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe)APZi180
    Administraţie publică (la Bistriţa)APZi180
    16Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăA/APZi/FR180
    Educaţie fizică şi sportivă (la Bistriţa)APZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAPZi180
    17Facultatea de Teologie ortodoxăTeologieTeologie Ortodoxă pastoralăAZi240
    Teologie ortodoxă socialăAZi180
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Artă sacrăAZi180
    18Facultatea de Teologie greco - catolicăTeologieTeologie Greco-Catolică didacticăAZi180
    Teologie greco-catolică socialăAZi180
    Teologie greco-catolică pastoralăAPZi240
    Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) Teologie greco-catolică didacticăAPZi240
    (la Oradea)APZi180
    Teologie greco-catolica pastorală (la Oradea)APZi240
    IstorieIstorie (la Oradea)APZi180
    FilosofieFilosofie (la Oradea)APZi180
    19Facultatea de Teologie reformatăTeologieTeologie Reformată didacticăAZi180
    Teologie reformată socialăAZi180
    IstorieIstorieAPZi180
    MuzicăPedagogie muzicalăAPZi180
    20Facultatea de Teologie romano - catolicăTeologieTeologie Romano-Catolică pastorală *AZi240
    Teologie romano-catolică didacticăAZi180
    Teologie romano-catolică socialăAPZi180
    IstorieIstorieAZi180
    21Facultatea de Teatru şi TeleviziuneTeatruArtele spectacolului (actorie, regie)AZi180
    TeatrologieAZi180
    Cinematografie şi mediaCinematografie, fotografie, mediaAPZi240
  _________ Notă *) Se şcolarizează începând cu anul I univ. 2007-2008 în baza contractului de parteneriat în formă autentică încheiat cu Institutul Teologic Româno-Catolic din Alba Iulia. 21. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIAE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ - NAPOCA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de MedicinăSănătateMedicinăAZi360
    2Facultatea de Medicină dentarăSănătateMedicină DentarăAZi360
    3Facultatea de FarmacieSănătateFarmacieAZi300
    Asistenţă de farmacieAPZi180
    4Facultatea de Moaşe şi Asistenţi MedicaliSănătateMoaşeAPZi240
    Asistenţă medicală generalăAPZi240
    5Facultatea de Ştiinţe pentru SănătateSănătateRadiologie şi imagisticăAZi180
    Laborator clinicAPZi180
    Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperareAPZi180
    Asistenţă medicală generală (la Baia Mare)APZi240
    Asistenţă medicală generală (la Bistriţa)APZi240
    Tehnică dentarăAZi180
    Asistenţă dentarăAPZi180
  22. ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ - NAPOCA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Interpretare muzicalăMuzicăInterpretare Muzicală - cantoA/APZi/ID240
    2Facultatea de Artă ScenicăMuzicăArtele spectacolului muzicalA/APZi/ID240
    3Facultatea TeoreticăMuzicăCompoziţie muzicalăAZi240
    MuzicologieAZi240
    DirijatAZi240
    Pedagogie muzicalăA/APZi/ID180
    4Facultatea de Muzică Piatra NeamţMuzicăInterpretare muzicală - cantoAZi/ID240
    Interpretare muzicală - instrumenteAZi/ID240
    Pedagogie muzicalăA/APZi/ID180
  23. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Arte PlasticeArte plastice, decorative şi designArte plastice (pictură, sculptură, grafică)AZi180
    Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii)AZi180
    Pedagogia artelor plastice şi decorativeAZi180
    Conservare şi restaurareAPZi180
    Arte plastice (pictură la Bistriţa)APZi180
    Arte plastice (pictură la Sighişoara)APZi180
    2Facultatea de Arte Decorative şi DesignArte plastice, decorative şi designArte decorativeAZi180
    Arte textile - design vestimentarAZi180
    Ceramică - sticlă - metalAZi180
    Artă muralăAZi180
    DesignAZi180
  24. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernăA/APZi/FR180
    Limba şi literatura română - Filologie clasică (latină)AZi180
    O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)APZi180
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAPZi180
    Studii culturaleStudii americaneAPZi180
    2Facultatea de TeologieTeologieTeologie ortodoxă pastoralăAZi240
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Teologie ortodoxă socialăAPZi180
    Artă sacrăAPZi180
    3Facultatea de Istorie şi Ştiinţe PoliticeIstorieIstorieA/APZi/FR180
    Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAPZi180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPZi180
    4Facultatea de Drept şi Ştiinţe AdministrativeDreptDreptA/APZi/FR240
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăA/APZi/FR180
    Asistenţă managerială şi secretariatAZi180
    5Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe AgricoleBiologieBiologieAZi180
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAZi180
    GeografieGeografieAPZi180
    AgronomieAgriculturăA/APZi/FR240
    HorticulturăHorticulturăAPZi240
    6Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăA/APZi/FR180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAPZi180
    7Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia PetroluluiFizicăFizicăAZi180
    Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAPZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAPZi240
    ChimieChimieAZi180
    Inginerie chimicăPrelucrarea petrolului şi petrochimieAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în industria chimică şi de materialeAPZi240
    8Facultatea de Matematică şi InformaticăMatematicăMatematicăAZi180
    Matematică informaticăA/APZi/ID180
    Matematică informatică (în limba engleză)APZi180
    InformaticăInformaticăAPZi180
    9Facultatea de Ştiinţe EconomiceAdministrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorA/APZi/ID180
    Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionaleA/APZi/ID180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/ID180
    FinanţeFinanţe şi bănciAPZi/ID180
    MarketingMarketingAPZi180
    10Facultatea de Medicină GeneralăSănătateMedicinăAZi360
    MoaşeAPZi240
    Asistenţă medicală generalăAPZi240
    Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperareAPZi180
    Laborator clinicAPZi180
    11Facultatea de Medicină dentarăSănătateMedicină DentarăAZi360
    Asistenţă dentarăAPZi180
    Tehnică dentarăAPZi180
    12Facultatea de FarmacieSănătateFarmacieAZi300
    Asistenţă de farmacieAPZi180
    13Facultatea de Inginerie Mecanică, Industială şi MaritimăInginerie navală şi navigaţieSisteme şi echipamente navaleAZi240
    Inginerie mecanicăUtilaje şi instalaţii portuareAZi240
    Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAPZi/FR240
    Inginerie industrialăIngineria sudăriiAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicA/APZi/FR240
    Inginerie energeticăEnergetică industrialăAPZi240
    14Facultatea de ConstrucţiiInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehniceAZi240
    Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăAZi240
    Construcţii civile, industriale şi agricoleAPZi240
    Inginerie urbană şi dezvoltare regionalăAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţiiAPZi240
    15Facultatea de ArteMuzicăPedagogie muzicalăAPZi180
    Interpretare muzicală - cantoAPZi240
    TeatruArtele spectacolului (actorie)APZi180
    Arte plastice, decorative şi designPedagogia artelor plastice şi decorativeAPZi180
    16Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale EducaţieiPsihologiePsihologieAZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăAPZi180
    Ştiinţe ale educaţieiPsihopedagogie specialăA/APZi/FR180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAZi180
  25. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Navigaţie şi transport NavalInginerie navală şi Navigaţienavigaţie şi Transport maritim şi fluvialA/APZi/FR240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul transporturilorAPZi240
    2Facultatea de Electromecanică navalăInginerie electricăElectromecanică NavalăA/APZi/FR240
    ElectrotehnicăA/APZi/FR240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiTehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAPZi240
  26. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Matematică şi InformaticăMatematicăMatematicăAZi180
    Matematică informaticăAPZi180
    InformaticăInformaticăA/APZi/ID180
    2Facultatea de FizicăFizicăFizicăAZi180
    Fizică medicalăAPZi180
    Fizică informaticăAPZi180
    Ştiinţa mediuluiFizica mediuluiAPZi180
    3Facultatea de ChimieChimieChimieAZi180
    Biochimie tehnologicăAZi180
    Ştiinţa mediuluiChimia mediuluiAPZi180
    4Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăAZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAZi180
    Educaţie fizică şi sportivă (la Drobeta-Turnu Severin)APZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specială (la Drobeta-Turnu Severin)APZi180
    5Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernăA/APZi/ID180
    O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/ Limba latinăAZi180
    Limba şi literatura română - Filologie clasică (latină)AZi180
    Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză la Drobeta-Turnu Severin)APZi180
    Limbi moderne aplicateTraducere şi interpretareAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPZi180
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAPZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta-Turnu Severin)AZi180
    TeatruArtele spectacolului (actorie)AZi180
    MuzicăInterpretare muzicală - cantoAPZi240
    Interpretare muzicală - instrumenteAPZi240
    Pedagogie muzicalăAPZi180
    Arte plastice decorative şi designPedagogia artelor plastice şi decorativeAPZi180
    Arte plastice (grafică)APZi180
    6Facultatea de Istorie - GeografieIstorieIstorieA/APZi/FR180
    SociologieSociologieA/APZi/ID180
    FilosofieFilosofieA/APZi/ID180
    Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAZi180
    GeografieGeografieA/APZi/ID180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPZi180
    7Facultatea de TeologieTeologieTeologie ortodoxă pastoralăA/APZi/FR240
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Teologie ortodoxă socialăAZi180
    8Facultatea de Drept şi Ştiinţe AdministrativeDreptDreptA/APZi/FR240
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăA/APZi/FR180
    Administraţie publică (la Drobeta-Turnu Severin)A/APZi/ID180
    Asistenţă managerială şi secretariatAZi180
    Asistenţă managerială şi secretariat (la Drobeta-Turnu Severin)AZi180
    9Facultatea de Economie şi Administrarea AfacerilorEconomieEconomie generalăAZi180
    Economie agroalimentarăAZi180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAPZi180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Drobeta-Turnu Severin)AZi180
    Administrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin)APZi180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/APZi/ID180
    Finanţe şi bănci (la Drobeta-Turnu Severin)APZi/FR180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/ID180
    Contabilitate şi informatică de gestiune (la Drobeta-Turnu Severin)A/APZi/ID180
    Cibernetică, statistică şi informatică economicăStatistică şi previziune economicăAZi180
    Informatică economicăAZi180
    Economie şi afaceri internaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleA/APZi/ID180
    ManagementManagementA/APZi/ID180
    Management (la Drobeta-Turnu Severin)APZi/FR180
    MarketingMarketingAZi180
    10Facultatea de MecanicăInginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Maşini unelte şi sisteme de producţieAZi240
    Ingineria materialelorŞtiinţa materialelorAPZi240
    Inginerie mecanicăInginerie mecanicăAPZi240
    Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAZi240
    Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAZi240
    Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi traficAPZi240
    Inginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricole APZi240
    11Facultatea de ElectrotehnicăInginerie aerospaţialăEchipamente şi instalaţii de aviaţieAZi240
    Inginerie electricăInginerie electrică şi calculatoareAZi240
    Inginerie electrică şi calculatoare (în limba franceză)AZi240
    Sisteme electriceAZi240
    Electronică de putere şi acţionări electriceAZi240
    Inginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAZi240
    TermoenergeticăAZi240
    Managementul energieiAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAPZi240
    12Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică IndustrialăInginerie electricăElectromecanicăA/APZi/FR240
    Electromecanică (în limba franceză)APZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică industrialăAPZi240
    13Facultatea de Automatică şi Calculatoarealculatoare şi ehnologia informaţieiCalculatoareAZi240
    Calculatoare (în limba engleză)AZi240
    nginerie electronică i telecomunicaţiiElectronică aplicatăAZi240
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAZi240
    Ingineria sistemelorIngineria sistemelor multimediaAPZi240
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAPZi240
    RoboticăAZi240
    14Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăA/APZi/ID240
    Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleA/APZi/FR240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în agriculturăA/APZi/FR240
    BiologieBiologieAPZi180
    15Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăA/APZi/ID240
    MontanologieA/APZi/ID240
    SilviculturăSilviculturăAPZi240
    Silvicultură (la Rm. Vâlcea)APZi240
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    16Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Drobeta-Turnu SeverinInginerie industrialăIngineria sudăriiAPZi240
    Inginerie mecanicăUtilaje şi instalaţii portuareAPZi240
    Inginerie navală şi Navigaţienavigaţie şi transport maritim şi fluvialA/APZi/FR240
    Electromecanică navalăAPZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAPZi240
    Ingineria materialelorŞtiinţa materialelorAZi240
  27. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de MedicinăSănătateMedicinăAZi360
    2Facultatea de Moaşe şi Asistenţă MedicalăSănătateMoaşeAPZi240
    Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperareAPZi180
    Asistenţă medicală generalăAPZi240
    Asistenţă medicală generală (la Drobeta-Turnu Severin)APZi240
    3Facultatea de Medicină dentarăSănătateMedicină DentarăAZi360
    Tehnică dentarăAPZi180
    4Facultatea de FarmacieSănătateFarmacieAZi300
  28. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de MecanicăInginerie mecanicăSisteme şi echipamente termice Echipamente pentru procese industrialeA AZi Zi240 240
    Mecanică fină şi nanotehnologiiAPZi240
    Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumaticeAPZi240
    Inginerie mecanicăAPZi240
    Inginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Ingineria sudăriiAZi240
    Maşini unelte şi sisteme de producţieAZi240
    Mecatronică şi RoboticăroboticăAZi240
    MecatronicăAPZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi/FR240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAPZi/FR240
    2Facultatea de NaveInginerie navală şi navigaţieArhitectură navalăAZi240
    Sisteme şi echipamente navaleAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAPZi240
    3Facultatea de Inginerie Electrică şi electronicăInginerie Electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAZi240
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAPZi240
    Inginerie electricăElectromecanicăAZi240
    Electronică de putere şi acţionări electriceAZi240
    Electronică de putere şi acţionări electrice (în limba franceză)AZi240
    4Facultatea de Ştiinţa CalculatoarelorIngineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAZi240
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAPZi240
    5Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa materialelorIngineria materialelorŞtiinţa MaterialelorAZi240
    Ingineria materialelorIngineria elaborării materialelor metalice Ingineria procesării materialelorA AZi Zi240 240
    Inginerie chimicăChimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimieAPZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi240
    6Facultatea de Inginerie din BrăilaInginerie mecanicăUtilaje tehnologice pentru construcţiiAZi240
    Echipamente pentru procese industrialeAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanic Inginerie economică în construcţiiAP APZi Zi240 240
    Ingineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAPZi240
    AgronomieAgriculturăAPZi240
    7Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria AlimentelorIngineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareA/APZi/FR240
    Pescuit şi industrializarea peşteluiAZi240
    Controlul şi expertiza produselor alimentareAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAPZi240
    BiotehnologiiBiotehnologii pentru industria alimentarăAPZi240
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAPZi180
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    8Facultatea de Medicină şi FarmacieSănătateMedicinăAPZi360
    FarmacieAPZi300
    Asistenţă medicală generalăAPZi240
    9Facultatea de ŞtiinţeFizicăFizicăA/APZi/FR180
    Fizică informaticăAPZi180
    ChimieChimieA/APZi/FR180
    InformaticăInformaticăAPZi180
    MatematicăMatematicăAZi180
    Matematică informaticăAPZi180
    10Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura românăA/APZi/ID180
    Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, rusă)A/AP /APZi/ID/FR180
    O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză) - O limbă şi literatură modernă B (franceză, engleză, rusă)A/APZi/ID180
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAPZi180
    11Facultatea de Istorie, Filosofie şi TeologieTeologieTeologie ortodoxă didacticăAZi180
    IstorieIstorieA/APZi/ID180
    FilosofieFilosofieA/APZi/ID180
    SociologieSociologieAPZi180
    12Facultatea de ArteTeatruArtele spectacolului (actorie)APZi180
    MuzicăInterpretare muzicală - cantoAPZi240
    13Facultatea de Ştiinţe EconomiceMarketingMarketingA/AP /APZi/ID/FR180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/APZi/FR180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAPZi/FR180
    EconomieEconomie agroalimentarăAPZi180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAPZi180
    ManagementManagementA/AP /APZi/ID/FR180
    Cibernetică, statistică şi Informatică economicăinformatică economicăAZi180
    Economie şi Afaceri internaţionaleafaceri internaţionaleAZi180
    GeografieGeografia turismuluiAPZi180
    14Facultatea de DreptŞtiinţe administrativeAdministraţie publicăA/APZi/ID180
    DreptDreptAPZi/FR240
    15Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăAZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAPZi180
    16Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi InginereştiŞtiinţe administrativeAdministraţie publicăAZi180
    IstorieIstorieAPZi180
    Limbă şi literaturăLimba şi literatura românăAPZi180
    MatematicăMatematică informaticăAZi180
    MatematicăAZi180
    Informatică InformaticăAZi180
    Management ManagementAZi180
    Ingineria produselorIngineria produselor alimentare alimentareAZi240
    Inginerie şi Inginerie economică management în domeniul mecanicAZi240
  29. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" DIN IAŞI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Automatică şi CalculatoareIngineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAZi240
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAZi240
    Tehnologia informaţieiAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică industrialăAPZi240
    2Facultatea de Inginerie chimică şi protecţia mediuluiInginerie ChimicăIngineria substanţelor anorganice şi Protecţia MediuluiAZi240
    Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimieAZi240
    Ştiinţa şi ingineria polimerilorAZi240
    Ingineria fabricaţiei hârtieiAZi240
    Inginerie biochimicăAZi240
    Inginerie chimicăAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în industria chimică şi de materialeAPZi240
    3Facultatea de Construcţii şi InstalaţiiInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAZi240
    Căi ferate, drumuri şi poduriAZi240
    Inginerie civilă (în limbile engleză şi franceză)AZi240
    Inginerie urbană şi dezvoltare regionalăAZi240
    Ingineria instalaţiilorInstalaţii pentru construcţiiAZi240
    4Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management IndustrialInginerie mecanicăMecanică fină şi nanotehnologiiAZi240
    Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumaticeAZi240
    Inginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Maşini unelte şi sisteme de producţieAZi240
    Ingineria sudăriiAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAZi240
    5Facultatea de Electronică şi TelecomunicaţiiInginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAZi240
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţiiAZi240
    Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)APZi240
    Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologiiAZi240
    6Facultatea de ElectrotehnicăInginerie electricăElectronică de putere şi acţionări electriceAPZi240
    Sisteme electriceAPZi240
    Instrumentaţie şi achiziţii de dateAPZi240
    ElectromecanicăAPZi240
    Inginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAZi240
    Managementul energieiAZi240
    TermoenergeticăAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAPZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică aplicată în inginerie electricăAPZi240
    7Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria MediuluiInginerie civilăAmenajări şi construcţii hidrotehniceAZi240
    Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare ruralăAZi240
    Inginerie sanitară şi protecţia mediuluiAZi240
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în agriculturăAZi240
    8Facultatea de MecanicăIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAZi240
    Inginerie mecanicăSisteme şi echipamente termiceAZi240
    Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAZi240
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAZi240
    RoboticăAPZi240
    9Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria materialelorIngineria materialelorŞtiinţa MaterialelorAZi240
    Ingineria procesării materialelorAZi240
    Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAZi240
    10Facultatea de Textile - Pielărie şi Management IndustrialInginerie industrialăTehnologia şi designul produselor textileAZi240
    Tehnologia tricotajelor şi confecţiilorAZi240
    Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitoriAZi240
    Inginerie chimicăTehnologie chimică textilăAZi240
    Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitoriAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAZi240
    11Facultatea de ArhitecturăArhitecturăArhitecturăAZi360
  30. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăA/APZi/ID240
    MontanologieAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în agriculturăA/APZi/ID240
    Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleAPZi240
    BiologieBiologieAPZi180
    2Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăA/APZi/ID240
    PeisagisticăAPZi240
    3Facultatea de ZootehnieZootehnieZootehnieA/APZi/ID240
    Piscicultură şi acvaculturăAPZi240
    4Facultatea de Medicină veterinarăMedicină veterinarăMedicină VeterinarăAZi360
    Medicină veterinară (în limba engleză)APZi360
  31. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de BiologieBiologieBiologieAZi180
    BiochimieAZi180
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAZi180
    2Facultatea de ChimieChimieChimieAZi180
    Biochimie tehnologicăAZi180
    3Facultatea de DreptDreptDreptA/APZi/FR240
    4Facultatea de Economie şi Administrarea AfacerilorEconomieEconomie generalăAZi180
    Economie agroalimentarăAZi180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAZi180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Piatra Neamţ)APZi180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/APZi/ID180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/ID180
    Cibernetică, statistică şi informatică economicăStatistică şi previziune economicăAZi180
    Informatică economicăAZi180
    Economie şi afaceri internaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleAZi180
    ManagementManagementA/APZi/ID180
    MarketingMarketingAZi180
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăA/APZi/ID180
    5Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăA/APZi/FR180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAZi180
    6Facultatea de FilosofieFilosofieFilosofieA/APZi/ID180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăA/APZi/ID180
    SociologieSociologieAZi180
    Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceA/APZi/ID180
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPZi/ID180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPZi180
    7Facultatea de FizicăFizicăBiofizicăAZi180
    FizicăAZi180
    Fizică medicalăAZi180
    Fizică informaticăAPZi180
    Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAZi240
    8Facultatea de Geografie şi GeologieGeografieHidrologie şi meteorologieAPZi180
    Planificare teritorialăAPZi180
    GeografieAZi180
    Geografia turismuluiAPZi180
    Ştiinţa mediuluiGeografia mediuluiAZi180
    GeologieGeochimieAZi180
    Inginerie geologicăInginerie geologicăAZi240
    9Facultatea de InformaticăInformaticăInformaticăA/APZi/ID180
    10Facultatea de IstorieIstorieIstorieA/APZi/ID180
    11Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernăAZi180
    O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)AZi180
    Literatură universală şi comparată - O limbă şi literatură modernăAPZi180
    O limbă şi literatură modernă (A) - Limba şi literatura românăAZi180
    Filologie clasică în combinaţie cu o limbă şi literatură modernăAPZi180
    Limbi moderne aplicateTraducere şi interpretareAPZi180
    Studii culturaleStudii americaneAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAZi180
    12Facultatea de MatematicăMatematicăMatematicăA/APZi/FR180
    Matematică informaticăAZi180
    Matematici aplicateAZi180
    13Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale EducaţieiPsihologiePsihologieA/APZi/ID180
    Ştiinţe ale educaţieiPsihopedagogie specialăAZi180
    PedagogieAZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAPZi180
    14Facultatea de Teologie ortodoxăTeologieTeologie Ortodoxă pastoralăAZi240
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Teologie ortodoxă socialăAZi180
    Artă sacrăAZi180
    15Facultatea de Teologie romano-catolicăTeologieTeologie Romano-Catolică didacticăAPZi180
    Teologie romano-catolică socialăAPZi180
  32. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de MedicinăSănătateMedicinăAZi360
    Asistenţă medicală generalăAPZi240
    Asistenţă medicală generală (la Botoşani)APZi240
    MoaşeAZi240
    Radiologie şi imagisticăAPZi180
    Laborator clinicAPZi180
    Audiologie şi protezare auditivăAPZi180
    2Facultatea de Medicină dentarăSănătateMedicină DentarăAZi360
    Tehnică dentarăAZi180
    Asistenţă dentarăAPZi180
    3Facultatea de FarmacieSănătateFarmacieAZi300
    Asistenţă de farmacieAPZi180
    4Facultatea de Bioinginerie MedicalăŞtiinţe inginereşti aplicateBioinginerieAPZi240
    SănătateBalneo-fiziokinetoterapie şi recuperareAPZi180
  33. UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Interpretare muzicalăMuzicăInterpretare Muzicală - instrumenteAZi240
    Interpretare muzicală - cantoAZi240
    2Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicală şi TeatruMuzicăPedagogie MuzicalăAZi180
    Muzică religioasăAPZi180
    Compoziţie muzicalăAZi240
    MuzicologieAZi240
    DirijatAZi240
    TeatruArtele spectacolului (actorie, păpuşi-marionete)AZi180
    TeatrologieAPZi180
    3Facultatea de Arte plastice, decorative şi designArte plastice, Decorative şi DesignArte Plastice (pictură, sculptură, grafică)AZi180
    Arte decorativeAZi180
    Arte textile - design vestimentarAZi180
    Artă muralăAZi180
    DesignAZi180
    Pedagogia artelor plastice şi decorativeAZi180
    Conservare şi restaurareAZi180
  34. UNIVERSITATEA DIN ORADEA
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Arhitectură şi ConstrucţiiArhitecturăArhitecturăAPZi360
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAZi240
    Inginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAPZi240
    Inginerie sanitară şi protecţia mediuluiAZi240
    2Facultatea de Arte VizualeArte plastice, decorative şi designArte decorativeAPZi180
    Arte textile - design vestimentarAPZi180
    Ceramică - sticlă - metalAPZi180
    Arte plastice (pictură)APZi180
    Arte plastice (sculptură)AZi180
    Conservare şi restaurareAPZi180
    DesignAPZi180
    Istoria şi teoria arteiAPZi180
    Pedagogia artelor plastice şi decorativeAZi180
    3Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăAZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAZi180
    4Facultatea de EnergeticăInginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergeticeAZi240
    TermoenergeticăAZi240
    Energetică industrialăAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAPZi240
    5Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia informaţieiCalculatoare şi tehnologia InformaţieiCalculatoareAZi240
    Tehnologia informaţieiAZi240
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAZi240
    Inginerie electricăElectromecanicăAZi240
    Electromecanică (la Marghita, la Beiuş)APZi240
    Sisteme electriceAZi240
    Instrumentaţie şi achiziţii de dateAPZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAZi240
    Reţele şi software de telecomunicaţiiAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie medicalăAPZi240
    6Facultatea de Inginerie Managerială şi TehnologicăInginerie industrialăIngineria sudăriiAZi240
    Tehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAPZi240
    Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAPZi240
    Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentarăAPZi240
    Mecanică fină şi nanotehnologiiAZi240
    Utilaje petroliere şi petrochimice (la Marghita)APZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicA/APZi/ID240
    Mecatronică şi roboticăRoboticăAZi240
    7Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii InternaţionaleGeografieGeografia turismuluiAPZi180
    GeografieAZi180
    Planificare teritorialăAPZi180
    IstorieArheologieAPZi180
    Istoria arteiAPZi180
    IstorieAZi180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPZi180
    Ştiinţa mediuluiGeografia mediuluiAPZi180
    8Facultatea de LitereŞtiinţe ale comunicăriiBiblioteconomie şi ştiinţa informăriiAZi180
    Limbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, rusă)AZi180
    Limba şi literatura italiană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, rusă)/ Limba şi literatura românăAPZi180
    Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, rusă)/ Limba şi literatura românăAZi180
    Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană)/ Limba şi literatura românăAPZi180
    Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, rusă)/ Limba şi literatura românăAZi180
    TeologieTeologie baptistă didactică A Zi 180      
    9Facultatea de Medicină şi FarmacieSănătateMedicinăAZi360
    Medicină dentarăAZi360
    FarmacieAZi300
    Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperareAZi180
    Asistenţă medicală generalăAPZi240
    Laborator clinicAPZi180
    Radiologie şi imagisticăAPZi180
    Tehnică dentarăAZi180
    Asistenţă de farmacieAPZi180
    10Facultatea de MuzicăMuzicăInterpretare muzicală - instrumenteAZi240
    Interpretare muzicală - cantoAZi240
    Pedagogie muzicalăAZi180
    TeatruArtele spectacolului (actorie)APZi180
    11Facultatea de Protecţia MediuluiAgronomieAgriculturăAZi240
    HorticulturăHorticulturăAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAZi240
    Inginerie forestierăIngineria prelucrării lemnuluiAPZi240
    Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleAPZi240
    Controlul şi expertiza produselor alimentareAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAPZi240
    SilviculturăExploatări forestiereAPZi240
    SilviculturăAZi240
    ZootehnieZootehnieAPZi240
    12Facultatea de ŞtiinţeBiologieBiologieAZi180
    ChimieChimieAZi180
    FizicăFizicăAZi180
    Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAPZi240
    InformaticăInformaticăAPZi180
    MatematicăMatematicăAZi180
    Matematică informaticăAZi180
    Matematici aplicateAPZi180
    13Facultatea de Ştiinţe EconomiceAdministrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorA/APZi/ID180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Beiuş)APZi180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/ID180
    Economie şi Afaceri internaţionaleafaceri internaţionaleA/APZi/ID180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/APZi/ID180
    ManagementManagementA/APZi/ID180
    MarketingMarketingA/APZi/ID180
    14Facultatea de Ştiinţe JuridiceDreptDreptAZi240
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAZi180
    15Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele comunicăriiŞtiinţe ale ComunicăriiJurnalismAPZi180
    Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAZi180
    16Facultatea de Ştiinţe Socio-UmaneAsistenţă socialăAsistenţă socialăAPZi180
    FilosofieFilosofieAPZi180
    PsihologiePsihologieAZi180
    SociologieSociologieAZi180
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarA/APZi/FR180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (cu predare în limba maghiară)APZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)AZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Satu Mare)APZi180
    Psihopedagogie specialăAPZi180
    17Facultatea de Teologie OrtodoxăTeologieArtă sacrăAPZi180
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Teologie ortodoxă pastoralăAZi240
    Teologie ortodoxă socialăAZi180
    18Facultatea de Textile şi PielărieInginerie industrialăTehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitoriAPZi240
    Tehnologia şi designul produselor textileAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAZi240
  35. UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de MineInginerie geologicăGeologia resurselor miniereAZi240
    Mine, petrol şi gazeInginerie minierăAZi240
    Topografie minierăAZi240
    Inginerie civilăConstrucţii miniereAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAZi240
    2Facultatea de Inginerie Mecanică şi ElectricăCalculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAPZi240
    Inginerie electricăElectromecanicăAZi240
    Instrumentaţie şi achiziţii de dateAZi240
    Inginerie energeticăEnergetică industrialăAPZi240
    Inginerie mecanicăMaşini şi echipamente miniereAZi240
    Echipamente pentru procese industrialeAZi240
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăAZi240
    Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi traficAPZi240
    Inginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAPZi240
    3Facultatea de ŞtiinţeInformaticăInformaticăAPZi180
    SociologieSociologieAZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăAPZi180
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAPZi180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAPZi180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/APZi/ID180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/ID180
    ManagementManagementA/APZi/ID180
    MatematicăMatematicăAPZi180
    FizicăFizicăAPZi180
  36. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de ŞtiinţeChimieChimieAZi180
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie fizicăAPZi240
    Inginerie chimicăPrelucrarea petrolului şi petrochimieAPZi240
    BiologieBiologieAZi180
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAPZi180
    HorticulturăHorticulturăAPZi240
    SănătateAsistenţă medicală generalăAPZi240
    2Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)AZi180
    Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura spaniolăAPZi180
    Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura englezăAZi180
    Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (la Râmnicu Vâlcea)APZi180
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAPZi180
    3Facultatea de Mecanică şi TehnologieIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAZi240
    Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi traficAPZi240
    Inginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAZi240
    4Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi CalculatoareInginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAZi240
    Reţele şi software de telecomunicaţiiAPZi240
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAPZi240
    Inginerie electricăElectromecanicăAZi240
    5Facultatea de Teologie ortodoxăTeologieTeologie Ortodoxă pastoralăAZi240
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Teologie ortodoxă socialăAZi180
    Artă sacrăAPZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăAZi180
    MuzicăPedagogie muzicalăAPZi180
    6Facultatea de Ştiinţe EconomiceFinanţeFinanţe şi bănciA/APZi/FR180
    ManagementManagementA/APZi/FR180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorA/APZi/FR180
    Administrarea afacerilorAPZi180
    MarketingMarketingAPZi180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/FR180
    7Facultatea de Ştiinţe Juridice şi AdministrativeDreptDreptA/APZi/FR240
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăA/APZi/FR180
    8Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie Fizică şi SportSport şi performanţă motricăAPZi180
    Educaţie fizică şi sportivăAZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAZi180
    9Facultatea de Matematică şi InformaticăMatematicăMatematicăAZi180
    InformaticăInformaticăAZi180
    10Facultatea de Ştiinţe Socio-UmaneIstorieIstorieAZi180
    Istorie (la Râmnicu Vâlcea)APZi180
    FilosofieFilosofieAPZi180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPZi180
    PsihologiePsihologieAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAPZi180
    11Facultatea de Ştiinţe ale educaţieiŞtiinţe ale EducaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Câmpulung)AZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Alexandria)APZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Giurgiu)APZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Râmnicu Vâlcea)APZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Slatina)APZi180
    Ştiinţe administrativeAsistenţă managerială şi secretariatAPZi180
  37. UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN PLOIEŞTI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializarea acreditată (A) sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Inginerie mecanică şi ElectricăInginerie MecanicăUtilaje petroliere şi petrochimiceAZi240
    Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilorAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicA/APZi/ID240
    Inginerie electricăElectromecanicăAZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAZi240
    Ingineria sistemelorAutomatică şi informatică aplicatăA/APZi/FR240
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAPZi240
    2Facultatea de Ingineria Petrolului şi GazelorMine, petrol şi gazeInginerie de petrol şi gazeA/APZi/FR240
    Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilorAZi240
    Inginerie geologicăGeologia resurselor petroliereAZi240
    3Facultatea de Tehnologia petrolului şi PetrochimieInginerie chimică şi petrochimiePrelucrarea PetroluluiAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică industrialăAPZi240
    Ingineria mediului în industrieIngineria şi protecţia mediuluiA/APZi/FR240
    4Facultatea de Ştiinţe EconomiceAdministrarea afacerilorMerceologie şi managementul calităţiiAZi180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilorAZi180
    FinanţeFinanţe şi bănciAPZi180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/APZi/ID180
    Cibernetică, statistică şi Informatică economicăinformatică economicăAPZi180
    ManagementManagementA/APZi/ID180
    5Facultatea de Litere şiLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - Ştiinţe Limba şi literatura englezăA/APZi/ID180
    Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura francezăAZi180
    MatematicăMatematicăAZi180
    Informatică