ORDONANTA nr. 10 din 31 ianuarie 2007 (*actualizata*)privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică(actualizata până la data de 19 iulie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 1 februarie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 19 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 10 din 31 ianuarie 2007; LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Majorarea salariilor de baza  +  Articolul 1În anul 2007, salariile de baza ale personalului contractual din sectorul bugetar, stabilite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi indemnizatiile personalului care ocupa functii de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 3/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2006, avute la data de 31 decembrie 2006, se majoreaza în 3 etape, astfel: a) cu 5% începând cu data de 1 ianuarie 2007, faţă de nivelul din luna decembrie 2006; b) cu 2% începând cu data de 1 aprilie 2007, faţă de nivelul din luna martie 2007; c) cu 11% începând cu data de 1 octombrie 2007, faţă de nivelul din luna septembrie 2007.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor art. 1, limita minima şi limita maxima ale salariilor de baza prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2006, se majoreaza începând cu data de 1 ianuarie 2007 cu 5%, din data de 1 aprilie 2007 cu 2% şi începând cu data de 1 octombrie 2007 cu 11%. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru personalul contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de baza.  +  Articolul 3 (1) Salariile de baza ale personalului contractual pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2007, majorate cu 5% faţă de nivelul avut în decembrie 2006, sunt prevăzute în anexele nr. Ia-VI-a. (2) Salariile de baza pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007, majorate cu 2% faţă de nivelul avut la 31 martie 2007, sunt prevăzute în anexele nr. Ib-VIb, respectiv pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2007, majorate cu 11% faţă de nivelul avut la 30 septembrie 2007, sunt prevăzute în anexele nr. Ic-VIc. (3) Indemnizatiile persoanelor care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, precum şi ale celor care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VIIIa pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2007, în anexele nr. VII/1b, VII/2b, VII/3b şi VIIIb, pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007, şi în anexele nr. VII/1c, VII/2c, VII/3c şi VIIIc, pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2007. (4) Pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, indemnizatiile prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VII/1b, VII/2b, VII/3b, precum şi nr. VII/1c, VII/2c, VII/3c reprezinta unica forma de remunerare a activităţii corespunzătoare functiei şi reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial. (5) În aplicarea prevederilor alin. (4) persoanele care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, nu beneficiaza de premii, de sporul de vechime în munca şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.  +  Articolul 4Salariile de baza individuale, care se situeaza între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, avute la data aplicarii prezentei ordonante, se majoreaza începând cu data de 1 ianuarie 2007 cu 5% faţă de nivelul avut la 31 decembrie 2006, începând cu data de 1 aprilie 2007 cu 2% faţă de nivelul din luna martie 2007 şi, respectiv, începând cu data de 1 octombrie 2007 cu 11% faţă de nivelul din luna septembrie 2007.  +  Articolul 5La instituţiile publice şi unitatile bugetare la care cheltuielile de personal se asigura din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, cresterile salariale stabilite în condiţiile art. 4 se pot acorda în limita procentelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.  +  Articolul 6 (1) În anul 2007, personalul contractual din sectorul bugetar salarizat între limitele corespunzătoare functiei poate beneficia, pe lângă cresterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante, de o crestere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2006, potrivit reglementarilor în vigoare, cu incadrarea în nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2007. (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual şi acordarea salariilor de baza corespunzătoare evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2007.  +  Capitolul II Alte reglementari  +  Articolul 7 (1) Promovarea personalului contractual în anul 2007, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmeaza să fie promovata persoana, cu incadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile. (2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate într-un post de nivel superior.  +  Articolul 8Absolventii învăţământului superior de lunga sau de scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigura o crestere cu până la 20% a salariului de baza avut.  +  Articolul 9 (1) În vederea stabilirii salariului de baza, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar care s-au aflat în concediu platit pentru cresterea şi ingrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi cele ale caror contracte individuale de muncă au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, şi care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, urmandu-se procedura reglementata de actele normative în materie.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007. (2) În cazul nepromovarii examenului prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se acordă salariul de baza avut anterior sau, după caz, salariul de baza minim al functiei deţinute anterior.  +  Articolul 10 (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de functii, la inceputul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza. Salariile de merit se vor acorda personalului contractual incadrat pe functii de execuţie în proportie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un numar redus de posturi pot aproba ca incadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proportiile stabilite pentru functiile de execuţie să se faca la nivelul unităţilor respective luate împreună. Repartizarea numarului de beneficiari de salariu de merit pe unitatile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. (2) Personalul contractual care beneficiaza de salariu de merit se stabileste o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciata conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificari ale functiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea functiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se intrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acesta se poate redistribui, de la data de 1 a lunii urmatoare, altor persoane care deţin functii de acelasi nivel, respectiv functii de conducere sau de execuţie, pe perioada rămasă. (3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (4) Personalul incadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit. (5) Personalul salarizat cu indemnizatie lunara ca unica forma de remunerare a activităţii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinarii numarului de beneficiari ai salariului de merit.  +  Articolul 11 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzut în statul de functii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile urmatoare, în cadrul aceluiasi an bugetar. (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu şi din unitatile subordonate, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentantilor personalului contractual, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.  +  Articolul 12Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru personalul contractual prevăzut în statul de functii, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acopera în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat, conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2007.  +  Articolul 13 (1) Spor de confidentialitate se acordă personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului şi al Ministerului Integrarii Europene, în cuantum de până la 15% din salariul de baza, precum şi personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor.-------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului de confidentialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de reglementarile în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 14 (1) Spor pentru condiţii vatamatoare, de până la 10% din salariul de baza, se acordă personalului contractual care desfăşoară activitate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care funcţionează instalaţii care genereaza campuri electromagnetice de radiofrecventa produse de emitatori pentru comunicatii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenti de înaltă frecventa, statii de bruiaj. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat. (3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autorităţile abilitate în acest sens.  +  Articolul 15 (1) Spor pentru condiţii periculoase, în cuantum de până la 50% din salariul de baza, se acordă personalului contractual din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care participa efectiv în campaniile de prevenire şi combatere a zoonozelor deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al ministrului, numai pe perioada cat participa la aceste campanii.-------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 16 (1) Personalul contractual din cadrul Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, care participa la selecţia şi recrutarea forţei de muncă pentru lucrul în strainatate, poate beneficia de un spor de până la 5% din salariul de baza. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 17Personalul contractual beneficiaza şi de celelalte drepturi de natura salariala care se acordă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 18 (1) Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru de către personalul contractual incadrat în functii de execuţie sau de conducere este considerata munca suplimentara şi se compenseaza cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibila în urmatoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plati, în luna urmatoare, cu un spor aplicat la salariul de baza, după cum urmeaza: a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus saptamanal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, nu se lucreaza. (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) La locurile de muncă la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa potrivit legii sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.  +  Capitolul III Dispozitii finale  +  Articolul 19 (1) Indemnizatiile personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publică, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 şi 5 din anexa nr. 1.A.b) la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2003, majorate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2006, vor avea valorile prevăzute pentru functiile de demnitate publică cu care sunt asimilate, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2a, pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2007, la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2b, pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2007, şi, respectiv, pentru perioada de 1 octombrie - 31 decembrie 2007, la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2c la prezenta ordonanţă. (2) Salariile de baza ale personalului clerical, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2003, din anexele nr. 1.B.b) şi 2.b), stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2006, se majoreaza cu 5% pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2007, cu 2% pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2007 şi cu 11% pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2007.  +  Articolul 20Salariul de baza individual al administratorului public se stabileste de către primar, preşedintele consiliului judetean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în functie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fisa postului, între limite, astfel: limita minima este nivelul salariului de baza al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maxima este indemnizatia primarului, a presedintelui consiliului judetean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 21Salariile de baza ale personalului contractual incadrat în functii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta ordonanţă, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de baza prevăzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitatii de Sanse şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.  +  Articolul 22 (1) Pentru acordarea sporului de vechime în munca, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decat cele bugetare. (2) Pensionarii pentru limita de vârsta care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca dobandite în întreaga activitate.  +  Articolul 23 (1) Personalul contractual din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, în condiţiile legii. (2) Durata minima a concediului de odihnă este de 21 de zile lucratoare pe an. (3) La determinarea indemnizatiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de baza, şi sporurile de care beneficiaza, potrivit legii. (4) Concediul de odihnă se efectueaza în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul contractual din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul până la sfârşitul anului următor. (5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisa numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă. (6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitatile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare. (7) Indemnizatia de concediu de odihnă se plateste de către angajator cu cel puţin 5 zile lucratoare înainte de plecarea în concediu.  +  Articolul 24 (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, până la data de 1 septembrie, în limita numarului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 şi la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, cu incadrarea la nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, transformarea posturilor vacante pe raspunderea ordonatorilor principali de credite. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor principali de credite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administratia publică locala. (3) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) vor comunică, trimestrial, Ministerului Finanţelor Publice, situaţia centralizata a transformarilor de posturi efectuate în condiţiile legii.  +  Articolul 25 (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare, potrivit legii, pot acorda stimulente personalului contractual, în limitele prevăzute de dispozitiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursa şi condiţiile de utilizare a fondului de stimulare se stabilesc cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului. (2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) rămân aplicabile reglementarile existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.  +  Articolul 26Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice şi numarului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în continuare, corespunzător functiilor deţinute anterior, în acelasi cuantum şi în cazul în care structura organizatorica sau raporturile de subordonare şi numărul maxim de posturi se modifica, potrivit legii, în cursul anului.  +  Articolul 27 (1) Preşedintele, vicepresedintele şi membrii comisiilor pentru protectia copilului, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizatie de sedinta, al carei cuantum se stabileste prin hotărâre a consiliului judetean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 5% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului de sector. (2) Secretarul comisiei pentru protectia copilului beneficiaza de o indemnizatie de sedinta al carei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al comisiei.-------------Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.  +  Articolul 28Prevederile prezentei ordonante nu se aplică personalului contractual din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi nici personalului din instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar finantate din venituri proprii şi subventii de la bugetul de stat, la care salarizarea şi celelalte drepturi se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar.  +  Articolul 29 (1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigura de către fiecare ordonator principal de credite, cu incadrarea în numărul maxim de posturi şi în bugetele aprobate potrivit legii. (2) Salariile de baza şi indemnizatiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se incadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.  +  Articolul 30 (1) Solutionarea contestatiilor în legătură cu stabilirea salariilor de baza, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonante este de competenţa ordonatorilor de credite. (2) Contestaţia poate fi depusa în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. (3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestaţiile în termen de 10 zile, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. (4) Împotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumita se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătorești competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestaţiei.  +  Articolul 31 (1) Salariile de baza şi indemnizatiile lunare sunt brute şi impozabile, potrivit legii. (2) Salariile de baza individuale şi indemnizatiile lunare, calculate pentru cele trei etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonante, se rotunjesc din 1 leu în 1 leu, în favoarea salariatilor. (3) Anexele nr. Ia - VIIIa, Ib - VIIIb şi Ic - VIIIc fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 32Prevederile prezentei ordonante se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul muncii, solidaritatiisociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 10.  +  Anexa Ia (la 01.01.2007)ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordineaGuvernului ori a ministerelor, serviciile AdministraţieiPrezidentiale*1), aparatul de lucru al Guvernuluişi aparatul Parlamentului României)I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)---------*) Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la cap. I lit. B se utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II, precum şi functiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţa de judet şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizandu-se salariul de baza al gradului/treptei IA al functiei corespunzătoare nivelului studiilor.A. Functii de conducere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Secretar general S 2.808 2 Secretar general adjunct S 2.528──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Se utilizeaza în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.B. Functii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Consilier, expert, inspector de specialitate,    revizor contabil, auditor; gradul IA S 611 1.392 2 Consilier, expert, inspector de specialitate,    revizor contabil, auditor; gradul I S 556 1.218 3 Consilier, expert, inspector de specialitate,    revizor contabil, auditor; gradul II S 512 1.104 4 Referent de specialitate, inspector de    specialitate, revizor contabil; gradul III S 495 990 5 Referent de specialitate, inspector de    specialitate, revizor contabil; gradul IV S 486 888 6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 461 - 7 Tehnician-economist, secretar superior, referent,    interpret relatii, interpret profesional,    subinginer; gradul IA SSD 503 1.218 8 Tehnician-economist, secretar superior, referent,    interpret relatii, interpret profesional,    subinginer; gradul I SSD 495 990 9 Tehnician-economist, secretar superior, referent,    interpret relatii, interpret profesional,    subinginer; gradul II SSD 486 88810 Tehnician-economist, secretar superior, referent,    interpret relatii, interpret profesional,    subinginer; gradul III SSD 476 80411 Tehnician-economist, secretar superior, referent,    interpret relatii, interpret profesional,    subinginer; debutant SSD 437 -    b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios12 Consilier juridic gradul I A S 611 1.39213 Consilier juridic gradul I S 556 1.21814 Consilier juridic gradul II S 512 1.10415 Consilier juridic gradul III S 495 99016 Consilier juridic gradul IV S 486 88817 Consilier juridic debutant S 461 -    c) Functii de execuţie pe trepte profesionale18 Referent IA M 503 71019 Referent I M 495 61820 Referent II M 486 57421 Referent III M 476 50322 Referent IV M 468 47823 Referent debutant M 435 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Salarii de baza pentru functii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale*1), Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional al AudiovizualuluiA. Functii de conducere specifice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef departament, director general S 2.424──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Functii de execuţie de specialitate specifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia*) Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Sef birou senatorial, sef cabinet S 556 1.218 3 Sef birou senatorial, stenodactilograf,    sef cabinet, referent SSD 468 1.018 4 Sef birou senatorial, stenodactilograf,    sef cabinet, referent M 458 888 5 Sef birou senatorial, stenodactilograf,    sef cabinet, referent PL 458 1.018 6 Director de cabinet S 943 2.217 7 Consilier S 943 2.217 8 Expert S 915 2.019 9 Consultant S 625 1.36110 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 458 746────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------*) Se utilizeaza şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul presedintelui consiliului judetean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.*1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.III. Functii specifice unor ministere1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE a) Functii specifice din aparatul propriu şi din unitatile teritorialeGarda financiară - personal militarizat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Comisar general S 2.555──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Functii de execuţie    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Comisar principal IA S 611 1.392 2 Comisar principal I S 556 1.218 3 Comisar principal II S 512 1.104 4 Comisar principal III S 495 990 5 Comisar principal IV S 486 961 6 Comisar debutant S 461 - 7 Comisar principal I SSD 495 1.104 8 Comisar principal II SSD 486 990 9 Comisar principal III SSD 476 88810 Comisar debutant SSD 437 -    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale11 Comisar IA M 503 74612 Comisar I M 486 66113 Comisar II M 476 60314 Comisar III M 468 54615 Comisar debutant M 435 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Audit intern────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Auditor - ofiter S 1.416 1.997 2 Auditor - expert S 987 1.567 3 Auditor - inspector S 700 1.280 4 Auditor - asistent S 556 1.139──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Functii specifice din serviciile publice deconcentrate.Functii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Casier trezorier I M 476 575 2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol,    numarator bani; I M;G 468 504 3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol,    numarator bani; debutant M;G 435 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERTULUI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Ministru consilier S 611 2.235*) 2. Consilier economic S 574 1.220 3. Secretar economic I S 522 1.105 4. Secretar economic II S 486 990 5. Secretar economic III S 476 888    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 1 Referent transmitere I M 486 619 2 Referent transmitere II M 476 561 3 Referent transmitere III M 468 504 4 Referent debutant M 435 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------*) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.3. AGENTIA NAŢIONALA PENTRU SPORTFunctii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 495 990 2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 486 888 3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 476 804 4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 437 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELORFunctii specifice Arhivelor Naţionale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Arhivist gradul IA S 611 1.392 2. Arhivist gradul I S 556 1.218 3. Arhivist gradul II S 512 1.104 4. Arhivist gradul III S 495 990 5. Arhivist gradul IV S 486 888 6. Arhivist debutant S 461 - 7. Arhivist gradul IA SSD 503 1.218 8. Arhivist gradul I SSD 495 990 9. Arhivist gradul II SSD 486 88810. Arhivist gradul III SSD 476 80411. Arhivist debutant SSD 437 -         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale12. Arhivar IA M 503 71013. Arhivar I M 495 61814. Arhivar II M 486 57415. Arhivar III M 476 50316. Arhivar debutant M 435 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICEFunctii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Asistent-sef S 611 1.392 2. Asistent-sef SSD 542 1.167        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 3. Asistent-sef PL 507 1.023 4. Asistent-sef M 495 939────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998  +  Anexa IIa (la 01.01.2007)ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALAConsilii, primarii şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitateFunctii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Consilier, inspector de specialitate, revizor    contabil, arhitect, auditor; gradul IA S 512 1.058 2 Consilier, inspector de specialitate, revizor    contabil, arhitect, auditor; gradul I S 503 935 3 Referent de specialitate, inspector de    specialitate, revizor contabil, arhitect;    gradul II S 495 812 4 Referent de specialitate, inspector de    specialitate, revizor contabil, arhitect;    gradul III S 486 737 5 Referent, inspector, revizor contabil,    arhitect; debutant S 461 - 6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector    IA, subinginer IA SSD 495 752 7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I,    subinginer I SSD 486 649 8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II,    subinginer II SSD 476 585 9 Conductor arhitect, referent, subinginer,    inspector; debutant SSD 437 -    b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios10 Consilier juridic gradul IA S 611 1.18011 Consilier juridic gradul I S 556 1.05812 Consilier juridic gradul II S 503 93513 Consilier juridic gradul III S 495 81214 Consilier juridic gradul IV S 486 70715 Consilier juridic debutant S 461 -        c) Functii de execuţie pe trepte profesionale16 Referent, inspector; IA M 495 69117 Referent, inspector; I M 486 64518 Referent, inspector; II M 476 58319 Referent, inspector; III M 468 53720 Referent, inspector; debutant M 435 -21 Agent agricol I M 476 57222 Agent agricol II M;G 468 53723 Agent agricol III M;G 458 49524 Agent agricol debutant M;G 435 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la prezenta anexa se utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de la cabinetul primarului comunei, orasului şi municipiului, utilizandu-se salariul de baza al gradului/treptei IA al functiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de baza pentru functii din aparatul consiliilor1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti─────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Salariul de baza -lei -crt.───────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Secretar 2.808─────────────────────────────────────────────────────────────────2. Consilii judetene───────────────────────────────────────────────────────────────────                                          Salariul de bazaNr. Functia - lei -crt. ─────────────────────────────────                                  Categoria I Categoria II─────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Secretar 2.674 2.493───────────────────────────────────────────────────────────────────3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                           Salariul de baza - lei -Nr. Functia ──────────────────────────────────────────────────────────crt. Cu peste 320.000 Categoria                        locuitori*) ───────────────────────────────────                                               I II III──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Municipii     - secretar 2.223 2.013 1.833 1.653────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Oraşe    - secretar - 1.480 1.414 1.380────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                             Salariul de baza - lei -                     ───────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Categoriacrt. Cu peste 15.000 ────────────────────────────────────────                        locuitori I II III                                           între între până la                                        7.001-15.000 3.001-7.000 3.000                                         locuitori locuitori locuitori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5 Comune    - secretar 1.375 1.103 1.036 1.002────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminueaza cu 10%.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IIIa (la 01.01.2007)CONSILIUL CONCURENTEISalarii de baza pentru functiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Inspector de concurenta gradul I S 923 2.092 2 Inspector de concurenta gradul II S 834 1.892 3 Inspector de concurenta gradul III S 745 1.693 4 Inspector de concurenta asistent S 538 1.216────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/1a (la 01.01.2007)CERCETAREUNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI PROIECTARESalarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Cercetator ştiinţific principal gradul I S 666 2.025 2 Cercetator ştiinţific principal gradul II S 534 1.895 3 Cercetator ştiinţific principal gradul III S 475 1.478 4 Cercetator ştiinţific S 467 1.143        b) Functii de execuţie de specialitate neatestate 5 Asistent de cercetare stiintifica S 458 900 6 Asistent de cercetare stiintifica stagiar S 436 -        c) Functii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare             stiintifica, pe trepte profesionale 7 Asistent I M 458 719 8 Asistent II M 451 613 9 Asistent III M 440 56710 Asistent stagiar M 412 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Functiile prevăzute la pozitiile nr. 1 - 4, utilizate în unitatile de cercetare stiintifica ale Academiei Române, sunt echivalate cu functiile didactice din învăţământul superior, după cum urmeaza: cercetator ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator ştiinţific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetator ştiinţific principal gradul III cu sef de lucrari (lector universitar) şi cercetator ştiinţific cu asistent universitar.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/2a (la 01.01.2007)CULTURAUNITATI DE CULTURAI. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatile teatrale, muzicale şi de cinematografie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet,    concertist, instrumentist), actor, pictor    scenograf, consultant artistic, coregraf,    concert-maestru*), artist instrumentist I; S     gradul IA 715 1.456     gradul I 501 1.283     gradul II 494 957     gradul III 484 858     gradul IV 476 758     gradul V 467 701     debutant 445 - 2 Dirijor cor, artist liric, artist liric opera; S     gradul IA 695 1.415     gradul I 487 1.247     gradul II 480 930     gradul III 471 834     gradul IV 462 737     gradul V 454 682     debutant 432 - 3 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),    producător delegat, impresar artistic, regizor    scena (culise); S     gradul I 467 1.037     gradul II 458 869     gradul III 451 744 4 Sef orchestra, artist instrumentist II,    maestru de studii (balet, canto), secretar    literar (muzical, public relations), operator    imagine (sunet), sufleor opera,    artist circ, balerin opera; S     gradul I 485 939     gradul II 475 842     gradul III 467 744     gradul IV 458 688     debutant 436 - 5 Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor,    actor manuitor papusi, sculptor papusi, sufleor    teatru, artist plastic, machior, peruchier,    montor imagine, editor imagine; S     gradul I 475 801     gradul II 467 730     gradul III 458 688     debutant 436 -            b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 6 Dirijor, sef orchestra, maestru (balet-dans,    corepetitor), concert-maestru, maestru de    studii balet, maestru lumini-sunet,    impresar artistic;        I 458 688        II 451 590        III 440 521        debutant 412 - 7 Solist (vocal, balet, concertist instrumentist),    actor, instrumentist, sufleor opera, corist opera;        I 458 688        II 451 590        III 440 521        debutant 412 - 8 Maestru artist circ, artist circ, maestru    (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orga,    instrumente de suflat);        I 475 842        II 467 744        III 458 688        IV 451 590        V 440 534        debutant 412 - 9 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor    manuitor papusi, sculptor papusi, sufleor    teatru, artist plastic, machior, peruchier,    montor imagine, operator imagine, editor    imagine, regizor scena (culise),    secretar platou;        I 458 603        II 451 562        III 440 506        debutant 412 -10 Regizor scena (culise), secretar platou; M        I 458 603        II 451 562        III 440 506        debutant 412 -11 Supraveghetor sala, controlor bilete,    garderobier, plasator M;G 425 478    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale12 Muncitor calificat I 475 600                        II 467 569                        III 458 530                        IV 451 498                        V 440 459                        VI 433 451────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----*) La salarizarea functiei de concert-maestru se utilizeaza gradele profesionale IA, I, II şi III.II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Redactor de rubrica, redactor, lector, publicist    comentator, corespondent în strainatate; S       gradul IA 485 1.121       gradul I 475 842       gradul II 467 744       gradul III 458 688       debutant 436 - 2. Sef agentie publicitate, administrator    (publicatii, editura), reporter (fotoreporter,    corespondent local); S       gradul I*) 475 813       gradul II 467 730       gradul III 458 674       debutant 436 - 3. Secretar (tehnic) de redactie,    documentarist, traducator, caricaturist,    desenator artistic, corector, tehnoredactor; S       gradul I 475 801       gradul II 467 730       gradul III 458 688       debutant 436 - 4. Redactor, secretar de redactie; SSD       gradul I 467 744       gradul II 458 688       gradul III 451 590       debutant 413 -           b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5. Redactor, secretar (tehnic) de redactie,    documentarist, traducator, caricaturist,    desenator artistic, corector, tehnoredactor; M       treapta IA 458 688       treapta I 451 603       treapta II 440 562       debutant 412 - 6. Laborant foto, retusor foto, fotograf; M;G       treapta I 458 590       treapta II 451 521       treapta III 440 478       debutant 412 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----*) Nivelul de salarizare nu se aplică functiilor de administrator (publicatii, editura).III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din muzee şi biblioteciFunctii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,    bibliotecar, arheolog, arhitect; S       gradul IA 475 1.121       gradul I 467 771       gradul II 458 701       debutant 436 - 2. Biolog, fizician, chimist; principal S 622 1.102    Biolog, fizician, chimist; specialist 541 870    Biolog, fizician, chimist 474 726    Biolog, fizician, chimist; debutant 451 - 3. Sociolog, psiholog; principal S 487 863    Sociolog, psiholog 477 790    Sociolog, psiholog; debutant 455 - 4. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,    bibliotecar-arhivist, bibliotecar; SSD      gradul I 467 842      gradul II 458 688      gradul III 451 590      debutant 413 -          b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5. Bibliotecar P.L.      treapta I 458 761      treapta II 451 644      treapta III 440 574      debutant 412 - 6. Restaurator*), conservator, trezorier,    gestionar custode sala; M      treapta I 458 688      treapta II 451 603      treapta III 440 562      debutant 412 - 7. Bibliotecar M      treapta IA 458 688      treapta I 451 603      treapta II 440 562      debutant 412 - 8. Supraveghetor muzeu, manuitor carte M;G 433 478────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi incadrati şi absolventi ai învăţământului gimnazial şi profesional.IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din case de cultura, camine culturale şi alte institutii de cultura────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Referent; S     gradul I 475 801     gradul II 467 730     gradul III 458 688     debutant 436 - 2. Referent; SSD     gradul I 467 744     gradul II 458 688     gradul III 451 590     debutant 413 -         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 3. Referent;     treapta IA 458 688     treapta I 451 603     treapta II 440 562     debutant 412 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Persoanele incadrate în unitatile de cultura, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominala a ministrului culturii şi cultelor, functii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minoritati naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţa naţionala stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"- Bucureşti, pentru activitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste institutii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiaza în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.3. Pe functiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele incadrate în instituţiile publice respective, care indeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile functii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/3a (la 01.01.2007)CULTESalarii de baza pentru personalul clerical *)------*) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat în unitatile bugetare.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.Functii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Preot     gradul I S 475 1.010     gradul II S 467 842     definitiv S 458 758     debutant S 436 - 2 Preot     gradul I M 451 730     definitiv M 440 701     debutant M 412 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/4a (la 01.01.2007)SPORTUNITATI SPORTIVEI. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor*) ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Secretar federatie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul IA 475 1.045 2 Secretar federatie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul I 467 895 3 Secretar federatie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**), expert sportiv;    gradul II 458 800 4 Secretar federatie, antrenor federal,    antrenor lot naţional**); gradul III,    instructor sportiv gradul I 451 730 5 Secretar federatie, antrenor federal;    gradul IV, instructor sportiv gradul II 440 675 6 Instructor sportiv debutant 412 -        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 7 Instructor sportiv I, referent I 458 675 8 Instructor sportiv II, referent II 451 605 9 Instructor sportiv III, referent III 440 56510 Instructor sportiv debutant 412 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.II. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din alte unităţi sportive────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor*) ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Functii de execuţie pe categorii de clasificare**) 1 Expert sportiv gradul IA 555 1.073 2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 500 996 3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 454 852 4 Antrenor categoria III, referent sportiv    gradul III 454 819 5 Antrenor categoria IV, referent sportiv    gradul IV 454 758 6 Antrenor categoria V 454 676 7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 454 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/5a (la 01.01.2007)AUTORITATEA VAMALADIRECTIA GENERALĂ A VAMILORSalarii de baza pentru functiile de specialitate  +  Capitolul I Aparatul central────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 787 1.840 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 670 1.566 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 623 1.457 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 577 1.347 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 530 1.236 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IV S 523 1.127 7 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 514 - 8 Referent gradul I S.S.D. 542 1.266 9 Referent gradul II S.S.D. 495 1.15510 Referent gradul III S.S.D. 486 1.04511 Referent debutant S.S.D. 477 -          b) Functii de execuţie pe trepte profesionale12 Referent IA M 507 1.18213 Referent I M 467 1.07114 Referent II M 458 96215 Referent III M 451 85316 Referent IV M 440 74417 Referent debutant M 412 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul II Directia Generală a VamilorDirectia de supraveghere şi control vamal, Directia de supraveghere pentru zonele vamale specialeSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 939 2.060 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 800 1.867 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 752 1.758 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 693 1.621 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 636 1.483 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IV S 624 1.347 7 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 617 - 8 Referent gradul I S.S.D. 659 1.538 9 Referent gradul II S.S.D. 600 1.40110 Referent gradul III S.S.D. 585 1.26611 Referent debutant S.S.D. 578 -         b) Functii de execuţie pe trepte profesionale12 Referent IA M 623 1.45713 Referent I M 565 1.32014 Referent II M 518 1.21015 Referent III M 467 1.10016 Referent IV M 440 99117 Referent debutant M 412 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul III Directia regionala vamalaSalarii de baza pentru activitatea de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S 693 1.621 2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 624 1.347 3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 530 1.236 4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 467 1.100 5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 458 991 6 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 436 - 7 Referent gradul I S.S.D. 467 1.071 8 Referent gradul II S.S.D. 458 962 9 Referent gradul III S.S.D. 451 88010 Referent debutant S.S.D. 413 -          b) Functii de execuţie pe trepte profesionale11 Referent IA M 467 96212 Referent I M 458 88013 Referent II M 451 80014 Referent III M 440 68915 Referent debutant M 412 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IV Birouri vamaleSalarii de baza pentru activitatea de specialitateA. Functii de execuţie de categoria A────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert vamal S sau 623 1.457                                                 şcoala vamala 2 Inspector vamal principal S sau 507 1.182                                                 şcoala vamala 3 Inspector vamal gradul I S sau 475 1.071                                                 şcoala vamala 4 Inspector vamal gradul II S sau 467 962                                                 şcoala vamala 5 Inspector vamal gradul III S sau 458 853                                                 şcoala vamala 6 Inspector vamal debutant S sau 436 -                                                 şcoala vamala 7 Inspector vamal Şcoala vamala 467 976                                                   sau SSD 8 Controlor vamal gradul I Şcoala vamala 458 853                                                   sau SSD 9 Controlor vamal gradul II Şcoala vamala 451 744                                                   sau SSD10 Agent vamal debutant Şcoala vamala 413 -                                                   sau SSD            b) Functii de execuţie pe trepte profesionale11 Controlor vamal I M 458 88012 Controlor vamal II M 451 80013 Controlor vamal III M 440 68914 Controlor vamal debutant M 412 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Functii de execuţie de categoria B────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                                minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Inspector pentru datoria    vamala principal S 507 1.182 2 Inspector pentru datoria    vamala gradul I S 475 1.071 3 Inspector pentru datoria    vamala gradul II S 467 962 4 Inspector pentru datoria    vamala gradul III S 458 853 5 Inspector pentru datoria    vamala debutant S 436 - 6 Inspector pentru datoria vamala Şcoala vamala 467 976                                                 sau SSD 7 Controlor pentru datoria Şcoala vamala 458 853    vamala gradul I sau SSD 8 Controlor pentru datoria Şcoala vamala 451 744    vamala gradul II sau SSD 9 Controlor pentru datoria Şcoala vamala 413 -    vamala debutant sau SSD        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale10 Controlor pentru datoria vamala I M 458 88011 Controlor pentru datoria vamala II M 451 80012 Controlor pentru datoria vamala III M 440 68913 Controlor pentru datoria M 412 -    vamala debutant────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/6a (la 01.01.2007)NAVIGATIEUNITATI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURISalarii de baza pentru functiile de specialitate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei                                          studiilor ───────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Comandant instructor S 475 1.100  2. Sef mecanic instructor S 467 800               a) Functii de execuţie pe nave maritime  3. Comandant S 475 1.004  4. Sef mecanic S 467 812  5. Capitan secund, sef mecanic secund,      sef electrician S 458 689  6. Ofiter punte, ofiter mecanic,      ofiter electrician S 458 647  7. Ofiter aspirant S 436 -               b) Functii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale  8. Capitan dragor M 451 675  9. Capitan M 451 620 10. Sef mecanic M 451 605 11. Dragor-sef M 451 593 12. Ofiter punte M 440 565 13. Ofiter mecanic, ofiter electrician M 440 552 14. Dragor M 433 511 15. Ofiter punte, ofiter mecanic,      ofiter electrician, dragor; aspirant M 412 -                          c) Functii de execuţie comune pe nave 16. Sef statie RTG M 451 593 17. Ofiter RTG I M 440 537 18. Ofiter RTG II M 433 497 19. Sef echipaj 433 579 20. Conducator şalupă, sef timonier,      ajutor ofiter mecanic 425 537 21. Electrician, motorist, motopompist,      timonier, marinar 425 511 22. Electrician, motorist, motopompist,      timonier, marinar; debutant 412 - 23. Scafandru autonom 440 647 24. Scafandru greu 433 593 25. Scafandru debutant 412 -  d) Functii de execuţie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi                 - Functii de execuţie pe grade profesionale - 26. Capitan de port specialist S 467 812 27. Capitan de port gradul I S 458 684                 - Functii de execuţie pe trepte profesionale - 28. Capitan de port gradul II M 440 620 29. Ofiter de port gradul I M 451 593 30. Ofiter de port gradul II M 440 537 31. Ofiter de port debutant M 412 - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi functiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexa, în functie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea functiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se utilizeaza de către toate unitatile, indiferent de subordonare.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/7a (la 01.01.2007)AGRICULTURALABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR,PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLULALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC ALPRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRUCARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITATI CU ŞI FARA PERSONALITATEJURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞIALIMENTATIESalarii de baza pentru functiile de specialitate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei                                          studiilor ───────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Inginer*), meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog, pedolog); expert S 485 1.100  2. Inginer*), meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog, pedolog); gradul I S 475 770  3. Inginer*), meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog, pedolog); gradul II S 467 675  4. Inginer*), meteorolog (hidrolog,      hidrogeolog, pedolog); gradul III S 458 647  5. Inginer*), meteorolog      (hidrolog, hidrogeolog, pedolog);      debutant S 436 -  6. Medic primar veterinar**) S 485 1.236  7. Medic veterinar gradul I S 475 880  8. Medic veterinar gradul II S 467 770  9. Medic veterinar gradul III S 458 647 10. Medic veterinar debutant S 436 - 11. Subinginer, asistent veterinar,      conductor tehnic; I SSD 467 770 12. Subinginer, asistent veterinar,      conductor tehnic; II SSD 458 620 13. Subinginer,asistent veterinar,      conductor tehnic ; III SSD 451 579 14. Subinginer, asistent veterinar,      conductor tehnic; debutant SSD 413 -                    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 15. Tehnician***), observator meteorolog      (hidrolog, hidrogeolog); IA M 458 662 16. Tehnician***), observator meteorolog     (hidrolog, hidrogeolog); I M 451 565 17. Tehnician***), observator meteorolog      (hidrolog, hidrogeolog); II M 440 511 18. Tehnician***), observator meteorolog      (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 412 - 19. Asistent veterinar I,      tehnician veterinar IA M 458 662 20. Asistent veterinar II,      tehnician veterinar I M 451 593 21. Asistent veterinar III,      tehnician veterinar II M 440 537 22. Asistent veterinar,      tehnician veterinar; debutant M 412 - 23. Agent veterinar I Şcoala 440 511                                         profesionala 24. Agent veterinar II Şcoala 433 455                                         profesionala 25. Agent veterinar debutant Şcoala 413 -                                         profesionala ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate şi functiile de biolog (chimist), dacă persoanele incadrate pe aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.**) În functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.***) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/8a (la 01.01.2007)OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUISalarii de baza pentru functiile de specialitate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei                                          studiilor ───────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Inginer cadastru gradul IA S 485 1.100  2. Inginer cadastru gradul I S 475 770  3. Inginer cadastru gradul II S 467 702  4. Inginer cadastru gradul III S 458 647  5. Inginer cadastru debutant S 436 -  6. Subinginer cadastru I SSD 467 770  7. Subinginer cadastru II SSD 458 662  8. Subinginer cadastru III SSD 451 579  9. Subinginer cadastru debutant SSD 413 -                     b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10. Tehnician cadastru IA M 458 662 11. Tehnician cadastru I M 451 565 12. Tehnician cadastru II M 440 511 13. Tehnician cadastru debutant M 412 - 14. Operator cadastru I M;G 451 511 15. Operator cadastru II M;G 440 455 16. Operator cadastru debutant M;G 412 - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/9a (la 01.01.2007)PROTECTIA MEDIULUIAGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEIBIOSFEREI "DELTA DUNARII"Salarii de baza pentru functiile de specialitate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei                                          studiilor ───────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Inspector de specialitate expert,      inginer expert *) S 485 1.100  2. Inspector de specialitate, inginer *);      gradul I S 475 770  3. Inspector de specialitate, inginer *);      gradul II S 467 675  4. Inspector de specialitate, inginer *);      gradul III S 458 647  5. Inspector, inginer *); debutant S 436 -  6. Subinginer I SSD 467 770  7. Subinginer II SSD 458 620  8. Subinginer III SSD 451 579  9. Subinginer debutant SSD 413 -                       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10. Tehnician, observator condiţii      mediu; IA **) M 458 662 11. Tehnician, observator condiţii      mediu; I **) M 451 565 12. Tehnician, observator condiţii      mediu; II **) M 440 511 13. Tehnician, observator condiţii      mediu; debutant **) M 412 - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii. Cu acelasi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi functiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele incadrate pe aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.**) Specialitatea functiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/10a (la 01.01.2007)AVIATIA SPORTIVAAEROCLUBUL ROMÂNIEISalarii de baza pentru functiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist                       Functii de execuţie ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei                                          studiilor*)──────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Personal navigant şi tehnic      navigant profesionist           clasa I 475 1.100           clasa a II-a 467 790           clasa a III-a 458 689           clasa a IV-a 451 647           clasa a V-a 440 - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.2. Personal tehnic aeronautic ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei                                          studiilor ──────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe clase profesionale  1. Inginer de aviatie S           clasa I 485 1.100           clasa a II-a 475 785           clasa a III-a 467 689           clasa a IV-a 458 647           debutant 436 -  2. Tehnician de aviatie M           clasa I 467 662           clasa a II-a 458 605           clasa a III-a 451 552           clasa a IV-a 440 511           debutant 412 -  3. Mecanic de aviatie Şcoala tehnica           clasa I de aviatie sau 475 702           clasa a II-a echivalenta 467 605           clasa a III-a 458 537           clasa a IV-a 440 511           debutant 412 -  4. Mecanic pentru întreţinerea      aparatelor de lansare la zbor M;      (turn de parasutism, automosor, Şcoala      plior parasute, deltaplanism, etc) profesionala           clasa I 467 662           clasa a I-a 458 579           clasa a III-a 451 537           clasa a IV-a 440 511           debutant 412 -  5. Maistru de aviatie Şcoala de           clasa I maistri 458 716           clasa a II-a aviatie 451 662           clasa a III-a 440 565 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Personal operativ aeronautic                    Functii de execuţie ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei                                          studiilor ──────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Meteorolog aeronautic specialist S          gradul I 485 1.100          gradul II 475 785          gradul III 467 689          gradul IV 458 647          debutant 436 -                    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  2. Meteorolog aeronautic M+curs            I de calificare 451 593            II 440 537            debutant 412 -  3. Controlor trafic dirijare M+curs            I de calificare 451 662            II 440 593            III 433 537  4. Controlor trafic operaţiuni M+curs      auxiliare de calificare            I 458 605            II 451 552            III 440 511            debutant 412 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.2. În cazul pierderii licentei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine incadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr, 154/1998.  +  Anexa IV/11a (la 01.01.2007)ASISTENŢA SOCIALAUNITATI DE ASISTENŢA SOCIALA ŞI UNITATIDE ASISTENŢA MEDICO SOCIALAA. Salarii de baza pentru functii de specialitate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei                                          studiilor ──────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Asistent social, psiholog,      psihopedagog, logoped,      kinetoterapeut, sociolog, educator      specializat; principal S 487 863  2. Asistent social, psiholog,      psihopedagog, logoped,      kinetoterapeut, sociolog,      educator specializat S 477 790  3. Asistent social, psiholog,      psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,      sociolog, educator specializat;      debutant S 455 -  4. Medic primar S 702 1.428  5. Medic specialist S 601 1.023  6. Medic S 458 897  7. Medic stagiar S 439 -  8. Fiziokinetoterapeut,      bioinginer medical; principal S 475 1.065  9. Fiziokinetoterapeut,      bioinginer medical; specialist S 467 842 10. Fiziokinetoterapeut,      bioinginer medical S 458 701 11. Fiziokinetoterapeut,      bioinginer medical; debutant S 436 - 12. Profesor C.F.M principal S 487 863 13. Profesor C.F.M S 477 790 14. Profesor C.F.M debutant S 455 - 15. Asistent social, asistent medical ***),      educator puericultor,      educator specializat; principal SSD 477 831 16. Asistent social, asistent medical ***),      educator puericultor,      educator specializat SSD 469 744 17. Asistent social, asistent medical ***),      educator puericultor,      educator specializat; debutant SSD 431 - 18. Profesor C.F.M principal SSD 477 819 19. Profesor C.F.M SSD 469 724 20. Profesor C.F.M, debutant SSD 431 - 21. Asistent social, asistent medical,      educator puericultor,      educator specializat,      pedagog de recuperare; principal PL 469 819 22. Asistent social, asistent medical,      educator puericultor,      educator specializat,      pedagog de recuperare PL 459 732 23. Asistent social, asistent medical,      educator puericultor, educator      specializat, pedagog de recuperare;      debutant PL 430 - 24. Asistent social, asistent medical*),      educator puericultor; principal M 469 761 25. Asistent social, asistent medical*),      educator puericultor M 459 644 26. Asistent social, asistent medical*),      educator puericultor; debutant M 430 - 27. Sora medicală principala**) M 457 685 28. Sora medicală**) M 450 572 29. Sora medicală debutanta**) M 418 - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------*) Se aplica şi functiilor de educator specializat, lucrator social, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, masor.**) Se aplica şi functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.***) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.B. Salarii de baza pentru functii auxiliare ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei                                          studiilor ──────────────────────────                                                        minim maxim ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Infirmiera, agent D.D.D. G 436 454  2. Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 415 -  3. Brancardier, baies, namolar,      spalatoreasa, ingrijitoare G 429 454 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizeaza potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unitatile clinice, institutele şi centrele medicale, preluand după caz şi alte functii din domeniul unităţilor sanitare, altele decat cele clinice.  +  Anexa V/1a (la 01.01.2007)FUNCTII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARECENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE,FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII DIN ACTIVITĂŢILECUPRINSE IN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI DIN UNITATILEDE INVATAMANTI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Consilier, expert, inspector de specialitate,    auditor; gradul I, inginer, economist;    specialist IA S 512 1.010 2 Referent de specialitate, inspector de    specialitate, auditor; gradul II, economist,    referent, inginer; gradul I S 503 807 3 Referent de specialitate, inspector de    specialitate; gradul III, economist, referent,    inginer; gradul II S 495 751 4 Referent de specialitate, inspector de    specialitate; gradul IV, economist, referent,    inginer; gradul III S 486 695 5 Referent, inspector, inginer, economist,    debutant S 461 - 6 Referent, subinginer, conductor arhitect,    arhivist, tehnician-economist; I SSD 475 728 7 Referent, subinginer, conductor arhitect,    arhivist, tehnician-economist; II SSD 466 672 8 Referent, subinginer, conductor arhitect,    arhivist, tehnician-economist; III SSD 457 600 9 Referent, subinginer, conductor arhitect,    arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 419 -    b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios10 Consilier juridic gradul IA S 512 1.01011 Consilier juridic gradul I S 503 80712 Consilier juridic gradul II S 495 75113 Consilier juridic gradul III S 486 69514 Consilier juridic debutant S 461 -             c) Functii de execuţie pe trepte profesionale15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 495 63316 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 486 58117 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 476 52518 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 468 48019 Tehnician, merceolog, contabil, referent;    debutant M 435 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire superioaraSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert-consultant IA S 503 1.010 2 Expert-consultant I S 495 882 3 Expert-consultant II S 486 783────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. Unităţi de perfectionare a personaluluicu pregatire medie şi centre de calificare şi recalificareSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert gradul I S 503 882 2 Expert gradul II S 495 756 3 Expert gradul III S 486 695 4 Expert debutant S 461 -             b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5 Instructor I M 461 662 6 Instructor II M 454 566 7 Instructor III M 445 518 8 Instructor debutant M 415 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică şi functiilor de specialitate din şcoala populara de arta.IV. ProiectareSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Proiectant gradul I S 512 982 2. Proiectant gradul II S 503 858 3. Proiectant gradul III S 495 745 4. Proiectant gradul IV S 486 682 5. Proiectant debutant S 461 - 6. Subinginer cartograf I S.S.D. 475 728 7. Subinginer cartograf II S.S.D. 466 666 8. Subinginer cartograf III S.S.D. 457 582 9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 419 -                    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale10. Tehnician proiectant I M 461 66211. Tehnician proiectant II*) M 454 56612. Tehnician proiectant III*) M 445 51813. Tehnician proiectant debutant*) M 415 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------    *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta functie se utilizeaza şi la       functia de desenator tehnic cartograf.V. Unităţi de informaticaSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 522 1.010 2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 512 958 3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 503 858 4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 495 745 5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 486 682 6 Analist, programator, inginer de sistem;     debutant S 461 - 7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 475 728 8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 466 666 9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 457 58210 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 419 -            b) Functii de execuţie pe trepte profesionale11 Analist (programator) ajutor IA M 471 66212 Analist (programator) ajutor I M 461 61313 Analist (programator) ajutor II M 454 55314 Analist (programator) ajutor III M 445 50715 Analist (programator) debutant M 415 -16 Operator, controlor date; I M 471 61317 Operator, controlor date; II M 461 55318 Operator, controlor date; III M 454 50719 Operator, controlor date; IV M 445 46120 Operator, controlor date ; debutant M 415 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI. Administratia publică localaServicii publice de salvamont din subordineaconsiliilor judetene şi localeSalarii de baza pentru functiile specificedin serviciile publice de salvamont────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor*) ────────────────                                                               minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Salvator montan gradul I 485 952 2 Salvator montan gradul II 467 714 3 Salvator montan gradul III 467 591────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc       prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi       turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor.NOTĂ:1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de incordare psihică foarte ridicata, personalul incadrat pe functia de salvator montan beneficiaza de un spor de până la 25% din salariul de baza.2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi marimea concreta a sporului pentru incordare psihică, în limita prevăzută la pct.1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VIII/1 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa V/2a (la 01.01.2007)ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETARSalarii de baza pentru personalul din activitateade secretariat-administrativ, gospodarireîntreţinere-reparatii şi de deservire*1)Functii de execuţie pe trepte profesionale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Stenodactilograf IA*) M 458 625 2 Stenodactilograf I M 451 530 3 Stenodactilograf II M 440 486 4 Stenodactilograf debutant M 412 - 5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 451 587 6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M;G 440 518 7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M;G 433 473 8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M;G 412 - 9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M;G 440 49810 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M;G 433 45411 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M;G 412 -12 Administrator I M 451 63013 Administrator II M 440 57414 Administrator III M 433 51815 Sef depozit I M 440 56916 Sef depozit II M 433 51817 Casier, magaziner; I M 440 55518 Casier, magaziner; II M;G 433 49819 Casier, magaziner; debutant M;G 412 -20 Functionar, arhivar; I M 451 54321 Functionar, arhivar; II M 440 49822 Functionar, arhivar; III M 433 45423 Functionar, arhivar; debutant M 412 -24 Sef formatie paza, pompieri 425 49825 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,     bufetier, manipulant bunuri, curier; I 433 45126 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,     bufetier, manipulant bunuri, curier; II 425 44027 Maistru I 440 61328 Maistru II 433 56929 Sofer ***) 433 72630 Muncitor calificat I 475 60031 Muncitor calificat II 467 56932 Muncitor calificat III 458 53033 Muncitor calificat IV 451 49834 Muncitor calificat V 440 45935 Muncitor calificat VI 433 45136 Muncitor necalificat 425 440────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------    *1) Se utilizeaza în administratia publică şi în unitatile subordonate        acesteia, finantate parţial sau integral de la bugetul de stat.    *) Se utilizeaza în ministere şi celelalte institutii centrale ale       administraţiei publice.    **) Se utilizeaza în activitatea de secretariat-administrativ din unitatile        bugetare.    ***) Se utilizeaza în Parlament, în ministere, în celelalte institutii         centrale ale administraţiei publice, în institutia prefectului         servicii deconcentrate, administratia publică locala şi în unitatile         bugetare.NOTĂ:În unitatile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte institutii ale administraţiei publice, incadrarea soferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc.---------------Nota din anexa V/2a a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VI/1a (la 01.01.2007)INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Indemnizatia de                                                                 conducere înNr. procente dincrt. Functia salariul de baza                                                                    - % -                                                               ─────────────────                                                                limita maxima────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Director general, inspector de stat sef 552 Director general adjunct, inspector de stat sef adjunct 503 Director, inspector sef 504 Director adjunct, inspector sef adjunct 405 Contabil sef 406 Inginer sef 407 Sef serviciu, sef secţie, sef serviciu contencios 308 Sef birou, sef atelier sef laborator, sef oficiu 259 Sef formatie muncitori 15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VI/2a (01.01.2007)INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizatia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Functia │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei │ ││ │Prezidentiale, Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi │ ││ │Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de │ ││ │Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului│ ││ │Legislativ, Consiliului Concurentei, │ ││ │ Avocatului Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului │ ││ │Naţional al Audiovizualului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef departament, director general │ 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director, sef sector, sef compartiment │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment │ ││ │adjunct │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Sef serviciu, sef secţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5 │Sef birou, sef oficiu, sef atelier │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi │ ││ │unitatile teritoriale de specialitate din subordinea │ ││ │acestora │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ a) aparatul propriu │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Finanţelor Publice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Garda Financiară - aparatul central │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comisar general adjunct │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comisar sef divizie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizatia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Functia*) │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │minim maxim│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector general │ 45 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Inspector principal de specialitate │ 45 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din ││ │Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului ││ │didactic, cu modificările şi completările ulterioare. │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ b) servicii publice deconcentrate │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Finanţelor Publice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comisar sef secţie │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comisar sef secţie adjunct │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Comisar sef secţie divizie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administratia finanţelor publice a municipiului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director administratie financiară │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct administratie financiară │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administratia finanţelor publice a orasului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Sef administratie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administratia finanţelor publice a comunei │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Sef administratie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizatia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Functia │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │minim maxim│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii │ ││ │ 2.1. Inspectoratul scolar*) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector scolar general │ 45 55 ││ 2 │Inspector scolar general adjunct │ 35 45 ││ 3 │Inspector scolar de specialitate │ 30 40 ││ 4 │Inspector scolar │ 25 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │*) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din │ ││ │Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului │ ││ │didactic, cu modificările şi completările ulterioare. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizatia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Functia │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi│ ││ │ serviciile publice din subordinea acesteia │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului │ ││ │Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti│ ││ │şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucureşti şi la │ ││ │sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de │ ││ │ categoria I │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef departament*), arhitect sef**) │ 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Arhitect - sef adjunct***) │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Sef filiala, sef corp control comercial I │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Sef corp control comercial II │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de │ ││ │ categoria I şi la oras │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef corp control comercial I, arhitect - sef****) │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef corp control comercial II │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.3. La nivel de comuna │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef perceptie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef birou │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.4. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, │ ││ │activităţi şi responsabilităţii suplimentare functiei de │ ││ │baza, care fac parte din salariul de baza │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi│ 15 ││ │amenajarii teritoriului şi al autorizarii executarii │ ││ │lucrărilor de constructii*****) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se utilizeaza numai la Consiliul General al ││ │Municipiului Bucureşti. ││ │**) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria ││ │Municipiului Bucureşti, la sectoarele Municipiului ││ │Bucureşti, şi la municipiile de toate categoriile. ││ │***) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucureşti. ││ │****) Se utilizeaza la oraşe. ││ │*****) Se utilizeaza la comune. │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe │ ││ │ de specialitate │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizatia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ Functia │ procente din ││crt.│ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Culturii şi Cultelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Redactor - sef │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Redactor - sef adjunct │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Sef redactie, secretar general de redactie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau │ ││ │activităţi suplimentare functiei de baza, care fac parte│ ││ │din salariul de baza │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera, │ 10 ││ │coristii, balerinii, artistii instrumentisti, │ ││ │instrumentistii, dansatorii, care desfăşoară activitate │ ││ │solistica. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Artistii instrumentisti şi instrumentistii care │ 10 ││ │desfăşoară activitate de sef de partida. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist │ 15 ││ │instrumentist, dirijor cor academic │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Agentia Naţionala pentru Sport │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.1. Functii de conducere din federatii sportive │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Presedinte federatie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Secretar general federatie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2. Functii de conducere din alte unităţi sportive │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2.1. Cluburi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Presedinte club │ 20 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Vicepresedinte club │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2.2. Complex sportiv │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef complex sportiv │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizatia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ Functia │ procente din ││crt.│ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi │ ││ │Turismului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.1. Unităţi navale şi capitanii de porturi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │Functiile de conducere din unitatile navale şi │ ││ │capitaniile de porturi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Capitan sef port │ 20 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef grup scafandri │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată │ ││ │potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din │ ││ │Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, se acordă o │ ││ │indemnizatie de 6 lei/ora de scufundare. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3. Aviatie sportiva │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.1. Functiile de conducere specifice activităţii de │ ││ │zbor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comandant detasament zbor │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comandant aeroclub teritorial │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Comandant adjunct aeroclub teritorial │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Sef sector zbor aeroclub teritorial │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.2. Functiile de conducere specifice activităţii │ ││ │tehnic aeronautice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef grupa lucrari - reparatii (LR) │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef sector tehnic │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.3. Functiile de conducere specifice activităţii │ ││ │operativ-aeronautice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director zbor │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director tehnic │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Sef serviciu informare zbor - meteo - navigatie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant │ ││ │şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizatia │ ││ │de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din │ ││ │Aeroclubul României │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ Activitatea pentru care se acordă: │ Indemnizatia ││ │ │-limita maxima- │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │ 53 lei/ora/zbor│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │ 42 lei /start ││ │ │sau tur de pista│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Salturi cu parasuta │105 lei /salt │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizari │5 lei/lansare ││ │ │sau aterizare │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘NOTĂ:1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltă acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal1 ora zbor înaltă acrobatie = 4 ore zbor normalZborul în formatie este echivalent cu zborul de înaltă acrobatie.2. Indemnizatia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe functii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubul României. Valoarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe functii şi misiuni va fi stabilita prin criterii, astfel încât sa nu depăşească alocatia bugetară pe anul în curs.┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizatia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Functia │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării │ ││ │Rurale │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │4.1. Functii de conducere din activitatea specifică │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef oficiu*), inspector sef*) │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │*) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu │ ││ │personalitate juridica, după caz. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │4.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, │ ││ │activităţi şi responsabilităţii suplimentare functiei de │ ││ │baza, care fac parte din salariul de baza │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │- Medicii veterinari incadrati în activităţile prevăzute│10% din salariul││ │în Anexa nr. IV/7a la prezenta ordonanţă, autorizati sa │ de baza al ││ │exercite atribuţii de inspector al politiei sanitar- │ functiei de ││ │veterinare. │ execuţie ││ │ │ indeplinite │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │Marimea concreta a sporului se stabileste de organul │ ││ │care îl autorizeaza. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizatia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Functia │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 5. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │5.1. Functii de conducere din activitatea specifică │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector sef*) │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a ││ │protectiei mediului │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ 6. Academia Română │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │6.1. Functii de conducere specifice din activitatea de │ ││ │cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica şi │ ││ │proiectare. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director institut │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Secretar ştiinţific, director centru │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 7. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │7.1. Functii de conducere specifice în unitatile de │ ││ │perfectionare a personalului cu pregatire medie şi │ ││ │centre de calificare şi recalificare │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director centru de perfectionare │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct centru de perfectionare │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Director centru de calificare şi recalificare │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Sef centru de calificare │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizatia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Functia │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ C. Autoritatea vamala │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef birou vamal │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef adjunct birou vamal │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Sef tura, sef sector │ 20 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa VII/1a (la 01.01.2007)FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESEIndemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţiipublice, alese în functie potrivit prevederilorConstituţiei României────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Indemnizatiacrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    Presedintia României 1 Preşedintele României 7,653                                    Parlamentul României 2 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputatilor 7.062 3 Vicepresedintii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 6.505 4 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 6.122 5 Presedintii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei      Deputatilor 6.122 6 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei      Deputatilor 6.122 7 Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei      Deputatilor 5.741 8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei      Deputatilor 5.670 9 Senatori, deputati 5.601────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VII/2a (la 01.01.2007)FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITEIndemnizatiile persoanelor din cadrul organelorautorităţii publice, numite în functii potrivit legii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Indemnizatiacrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Guvernul României  1 Prim-ministru 7.062  2 Ministru de stat 6.505  3 Ministru 6.122  4 Ministru delegat 6.122  5 Secretar de stat membra al Guvernului 5.601  6 Secretar de stat 5.358  7 Subsecretar de stat 4.523                           Consiliul Legislativ  8 Presedinte consiliu 6.122  9 Presedinte de secţie 5.741                            Avocatul Poporului 10 Avocatul poporului 6.122                            Curtea de Conturi 11 Presedinte 7.062 12 Vicepresedinte 6.227 13 Presedinte de secţie 5.741 14 Consilier conturi 5.601                    Secretariatul general al Guvernului 15 Secretar general al Guvernului 5.601 16 Secretar general adjunct al Guvernului 5.358 17 Consilier de stat 5.358                       Administratia Prezidentiala 18 Consilier prezidential 6.122 19 Consilier de stat 5.358                         Parlamentul României 20 Secretar general la Camera Deputatilor şi la Senat 5.601 21 Secretar general adjunct la Camera Deputatilor şi la Senat 5.358────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            Consiliul Concurentei 22 Presedinte 7.062 23 Vicepresedinte 6.227 24 Consilier de concurenta 5.741                    Consiliul Naţional al Audiovizualului 25 Presedinte 6.122 26 Membri 5.358                      Cancelaria Primului - Ministru 27 Seful Cancelariei Primului-Ministru 6.122 28 Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 5.358            Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii 29 Presedinte 6.122 30 Vicepresedinte 5.601 31 Secretar al Consiliului 5.601 32 Membri 5.358────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VII/3a (la 01.01.2007)FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESEDIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALEIndemnizatii pentru persoanele alese în functiepotrivit prevederilor Constituţiei României┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ Functia │Indemnizatia││crt.│ │ - lei - │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ PRIMARII ŞI CONSILII │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1 │Primar general al Capitalei │ 6.122 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2 │Viceprimar al Capitalei │ 5.109 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 3 │Presedinte al consiliului judetean (categoria I) │ 5.296 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 4 │Presedinte al consiliului judetean (categoria II) │ 5.268 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 5 │Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I) │ 4.758 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 6 │Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II) │ 4.699 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 7 │Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 4.992 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 8 │Primar de municipiu (categoria I) │ 4.568 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 9 │Primar de municipiu (categoria II) │ 4.157 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 10 │Primar de municipiu (categoria III) │ 3.838 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 11 │Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 4.384 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 12 │Viceprimar de municipiu (categoria I) │ 3.963 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 13 │Viceprimar de municipiu (categoria II) │ 3.595 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 14 │Viceprimar de municipiu (categoria III) │ 3.273 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 15 │Primar de oras (categoria I) │ 3.531 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 16 │Primar de oras (categoria II) │ 3.408 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 17 │Primar de oras (categoria III) │ 3.316 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 18 │Viceprimar de oras (categoria I) │ 2.923 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 19 │Viceprimar de oras (categoria II) │ 2.806 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 20 │Viceprimar de oras (categoria III) │ 2.748 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 21 │Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.651 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 22 │Primar de comuna (categoria I) │ 2.338 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 23 │Primar de comuna (categoria II) │ 2.221 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 24 │Primar de comuna (categoria III) │ 2.105 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 25 │Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.163 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 26 │Viceprimar de comuna (categoria I) │ 1.988 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 27 │Viceprimar de comuna (categoria II) │ 1.929 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 28 │Viceprimar de comuna (categoria III) │ 1.871 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘** *Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, din administratia publică locala, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 331/2005.  +  Anexa VIIIa (la 01.01.2007)FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICAIndemnizatii pentru personalul din institutiipublice din subordinea Guvernului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Indemnizatiacrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 Institutii publice din subordinea Guvernului*) 1 Conducatorul institutiei 3.898      (presedinte, director general, sef oficiu, etc.) 2 Adjunctul conducătorului institutiei 3.307      (vicepresedinte, director general adjunct, etc.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------*) Instituţiile publice şi denumirile functiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.** *Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa Ib (la 01.04.2007)ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidentiale^1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)A. Functii de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Secretar general S 2.865 2 Secretar general adjunct S 2.579────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ: Se utilizeaza în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.                            B. Functii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                          -----------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Functii de execuţie pe       grade profesionale1 Consilier, expert, inspector    de specialitate, revizor contabil,    auditor; gradul IA S 624 1.4202 Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil,    auditor; gradul I S 568 1.2433 Consilier, expert, inspector de    specialitate, revizor contabil    auditor; gradul II S 523 1.1274 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil;    gradul III S 505 1.0105 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil;    gradul IV S 496 9066 Referent, inspector, revizor    contabil; debutant S 471 -7 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relatii, interpret profesional,    subinginer; gradul IA SSD 514 1.2438 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relatii, interpret profesional,    subinginer; gradul I SSD 505 1.0109 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relatii, interpret profesional,    subinginer; gradul II SSD 496 90610 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relatii, interpret profesional,    subinginer; gradul III SSD 486 82111 Tehnician-economist, secretar    superior, referent, interpret    relatii, interpret profesional,    subinginer; debutant SSD 446 -     b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios12 Consilier juridic gradul IA S 624 1.42013 Consilier juridic gradul I S 568 1.24314 Consilier juridic gradul II S 523 1.12715 Consilier juridic gradul III S 505 1.01016 Consilier juridic gradul IV S 496 90617 Consilier juridic debutant S 471 -     c) Functii de execuţie pe trepte profesionale18 Referent IA M 514 72519 Referent I M 505 63120 Referent II M 496 58621 Referent III M 486 51422 Referent IV M 478 48823 Referent debutant M 444 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----*) Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II, precum şi functiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţa de judet şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizandu-se salariul de baza al gradului/treptei IA al functiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de baza pentru functii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale*1), Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului.-------------Titlul punctului II din anexa Ib a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.                        A. Functii de conducere specifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Sef departament, director general S 2.473────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                B. Functii de execuţie de specialitate specifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia*) Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                          -----------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2 Sef birou senatorial, sef cabinet S 568 1.2433 Sef birou senatorial, stenodacti-    lograf, sef cabinet, referent SSD 478 1.0394 Sef birou senatorial, stenodacti-    lograf, sef cabinet, referent M 468 9065 Sef birou senatorial, stenodacti-    lograf, sef cabinet, referent PL 468 1.0396 Director de cabinet S 962 2.2627 Consilier S 962 2.2628 Expert S 934 2.0609 Consultant S 638 1.38910 Secretar cabinet, secretar    dactilograf M 468 761────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) Se utilizeaza şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul presedintelui consiliului judetean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.^1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.III Functii specifice unor ministere1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE a) Functii specifice din aparatul propriu şi din unitatile teritorialeGarda financiară - personal militarizat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Comisar general S 2.607────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                          -----------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Functii de execuţie      a) Functii de execuţie pe grade profesionale1 Comisar principal IA S 624 1.4202 Comisar principal I S 568 1.2433 Comisar principal II S 523 1.1274 Comisar principal III S 505 1.0105 Comisar principal IV S 496 9816 Comisar debutant S 471 -7 Comisar principal I S.S.D. 505 1.1278 Comisar principal II S.S.D. 496 1.0109 Comisar principal III S.S.D. 486 90610 Comisar debutant S.S.D. 446 -     b) Functii de execuţie pe trepte profesionale11 Comisar IA M 514 76112 Comisar I M 496 67513 Comisar II M 486 61614 Comisar III M 478 55715 Comisar debutant M 444 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                 Audit intern────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                          -----------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Auditor - ofiter S 1.445 2.0372 Auditor - expert S 1.007 1.5993 Auditor - inspector S 714 1.3064 Auditor - asistent S 568 1.162────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            b) Functii specifice din serviciile publice deconcentrate.               Functii de execuţie pe trepte profesionale specifice              unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                          -----------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Casier trezorier I M 486 5872. Casier trezorier II; agent fiscal,    operator rol, numarator bani; I M;G 478 5153. Casier trezorier, agent fiscal,    operator rol, numarator bani;    debutant M; G 444 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERTULUI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                          -----------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  a) Functii de execuţie pe grade profesionale1. Ministru consilier S 624 2280*)2. Consilier economic S 586 1.2453. Secretar economic I S 533 1.1284. Secretar economic II S 496 1.0105. Secretar economic III S 486 906────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----    *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.               b) Functii de execuţie pe trepte profesionale1 Referent transmitere I M 496 6322 Referent transmitere II M 486 5733 Referent transmitere III M 478 5154 Referent debutant M 444 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      3. AGENTIA NAŢIONALA PENTRU SPORT                             Functii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                          -----------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    Functii de execuţie pe grade profesionale1. Instructor sportiv, referent    sportiv; gradul I SSD 505 10102. Instructor sportiv, referent sportiv;    gradul II SSD 496 9063. Instructor sportiv, referent sportiv;    gradul III SSD 486 8214. Instructor sportiv, referent sportiv;    debutant SSD 446 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  4. MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR                     Functii specifice Arhivelor Naţionale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                          -----------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          a) Functii de execuţie pe grade profesionale1. Arhivist gradul IA S 624 1.4202. Arhivist gradul I S 568 1.2433. Arhivist gradul II S 523 1.1274. Arhivist gradul III S 505 1.0105. Arhivist gradul IV S 496 9066. Arhivist debutant S 471 -7. Arhivist gradul IA SSD 514 1.2438. Arhivist gradul I SSD 505 1.0109. Arhivist gradul II SSD 496 90610. Arhivist gradul III SSD 486 82111. Arhivist debutant SSD 446 -               b) Functii de execuţie pe trepte profesionale12. Arhivar IA M 514 72513. Arhivar I M 505 63114. Arhivar II M 496 58615. Arhivar III M 486 51416. Arhivar debutant M 444 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE                Functii specifice din aparatul propriu şi din                          serviciile deconcentrate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                          -----------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                a) Functii de execuţie pe grade profesionale1. Asistent-sef S 624 1.4202. Asistent-sef SSD 553 1.191                b) Functii de execuţie pe trepte profesionale3. Asistent-sef PL 518 1.0444. Asistent-sef M 505 958────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.V la Legea nr. 154/1998  +  Anexa IIb (la 01.04.2007)ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALAConsilii, primarii şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitateFunctii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                          -----------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale1 Consilier, inspector de specialitate,    revizor contabil, arhitect, auditor;    gradul IA S 523 10802 Consilier, inspector de specialitate,    revizor contabil, arhitect, auditor;    gradul I S 514 9543 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil,    arhitect; gradul II S 505 8294 Referent de specialitate, inspector    de specialitate, revizor contabil,    arhitect; gradul III S 496 7525 Referent, inspector, revizor    contabil, arhitect; debutant S 471 -6 Conductor arhitect IA, referent IA,    inspector IA, subinginer IA SSD 505 7687 Conductor arhitect I, referent I,    inspector I, subinginer I SSD 496 6628 Conductor arhitect II, referent II,    inspector II, subinginer II SSD 486 5979 Conductor arhitect, referent,    subinginer, inspector ; debutant SSD 446 -   b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios10 Consilier juridic gradul IA S 624 1.20411 Consilier juridic gradul I S 568 1.08012 Consilier juridic gradul II S 514 95413 Consilier juridic gradul III S 505 82914 Consilier juridic gradul IV S 496 72215 Consilier juridic debutant S 471 -       c) Functii de execuţie pe trepte profesionale16 Referent, inspector; IA M 505 70517 Referent, inspector; I M 496 65818 Referent, inspector; II M 486 59519 Referent, inspector; III M 478 54820 Referent, inspector; debutant M 444 -21 Agent agricol I M 486 58422 Agent agricol II M;G 478 54823 Agent agricol III M;G 468 50524 Agent agricol debutant M;G 444 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la prezenta anexa se utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de la cabinetul primarului comunei, orasului şi municipiului, utilizandu-se salariul de baza al gradului/treptei IA al functiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de baza pentru functii din aparatul consiliilor1. Consiliul General al Municipiului BucureştiNOTĂ:1 Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.2 În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminueaza cu 10%.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VI la Legea nr. 154/1998.-------------*) Nr. crt. 3 de la pct. II din anexa IIb a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 10 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 19 februarie 2007.  +  Anexa IIIb (la 01.04.2007)CONSILIUL CONCURENTEISalarii de baza pentru functiile de execuţie despecialitate specifice ale Consiliului Concurentei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                          -----------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Inspector de concurenta gradul I S 942 2.1342 Inspector de concurenta gradul II S 851 1.9303 Inspector de concurenta gradul III S 760 1.7274 Inspector de concurenta asistent S 549 1.241────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/1b (la 01.04.2007)CERCETAREUNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI PROIECTARESalarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea decercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                          -----------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale1 Cercetator ştiinţific principal    gradul I S 680 2.0662 Cercetator ştiinţific principal    gradul II S 545 1.9333 Cercetator ştiinţific principal    gradul III S 485 1.5084 Cercetator ştiinţific S 477 1.166      b) Functii de execuţie de specialitate neatestate5 Asistent de cercetare stiintifica S 468 9186 Asistent de cercetare stiintifica    stagiar S 445 -      c) Functii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare      stiintifica, pe trepte profesionale7 Asistent I M 468 7348 Asistent II M 461 6269 Asistent III M 449 57910 Asistent stagiar M 421 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Functiile prevăzute la pozitiile nr. 1-4, utilizate în unitatile de cercetare stiintifica ale Academiei Române, sunt echivalate cu functiile didactice din învăţământul superior, după cum urmeaza : cercetator ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator ştiinţific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetator ştiinţific principal gradul III cu sef de lucrari (lector universitar) şi cercetator ştiinţific cu asistent universitar.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/2b (la 01.04.2007)CULTURAUNITATI DE CULTURAI. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatileteatrale, muzicale şi de cinematografie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                          -----------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               a) Functii de execuţie pe grade profesionale1 Regizor artistic, dirijor solist   (vocal, balet, concertist,   instrumentist), actor, pictor sceno-   graf, consultant artistic, coregraf,   concert-maestru*), artist   instrumentist I; S     gradul IA 730 1.486     gradul I 512 1.309     gradul II 504 977     gradul III 494 876     gradul IV 486 774     gradul V 477 716     debutant 454 -2 Dirijor cor, artist liric, artist   liric opera; S     gradul IA 709 1.444     gradul I 497 1.272     gradul II 490 949     gradul III 481 851     gradul IV 472 752     gradul V 464 696     debutant 441 -3 Maestru (balet-dans, cor,   corepetitor), producător delegat,   impresar artistic, regizor scena   (culise); S     gradul I 477 1.058     gradul II 468 887     gradul III 461 7594 Sef orchestra, artist instrumen-   tist II, maestru de studii (balet,   canto), secretar literar (muzical,   public relations), operator   imagine (sunet), sufleor opera,   artist circ, balerin opera; S     gradul I 495 958     gradul II 485 859     gradul III 477 759     gradul IV 468 702     debutant 445 -5 Balerin, dansator, acompaniator,   corepetitor actor manuitor papusi,   sculptor papusi, sufleor teatru,   artist plastic, machior, peruchier,   montor imagine, editor imagine; S     gradul I 485 818     gradul II 477 745     gradul III 468 702     debutant 445 -             b) Functii de execuţie pe trepte profesionale6 Dirijor, sef orchestra, maestru   (balet-dans, corepetitor),   concert-maestru, maestru de studii   balet, maestru lumini-sunet,   impresar artistic ;      I 468 702      II 461 602      III 449 532      debutant 421 -7 Solist (vocal, balet, concertist,   instrumentist), actor, instrumentist,   sufleor opera, corist opera;      I 468 702      II 461 602      III 449 532      debutant 421 -8 Maestru artist circ, artist circ,   maestru (acordor pian-clavecin,   lutier), specialist (orga,   instrumente de suflat);      I 485 859      II 477 759      III 468 702      IV 461 602      V 449 545     debutant 421 -9 Corist, balerin, dansator,   corepetitor, actor manuitor papusi,   sculptor papusi, sufleor teatru,   artist plastic, machior peruchier,   montor imagine, operator imagine,   editor imagine, regizor scena   (culise), secretar platou;      I 468 616      II 461 574      III 449 517      debutant 421 -10 Regizor scena (culise), secretar   platou; M      I 468 616      II 461 574      III 449 517      debutant 421 -11 Supraveghetor sala, controlor    bilete, garderobier plasator M;G 434 488   c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale12 Muncitor calificat I 485 612                      II 477 581                      III 468 541                      IV 461 508                      V 449 469                      VI 442 461────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) La salarizarea functiei de concert-maestru se utilizeaza gradele       profesionale IA, I, II şi III.         II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa,                        edituri, informare documentara────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                          -----------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Functii de execuţie pe grade profesionale1. Redactor de rubrica, redactor,    lector, publicist, comentator,    corespondent în strainatate; S      gradul IA 495 1.144      gradul I 485 859      gradul II 477 759      gradul III 468 702      debutant 445 -2. Sef agentie publicitate,    administrator (publicatii,    editura), reporter    (fotoreporter, corespondent local); S      gradul I*) 485 830      gradul II 477 745      gradul III 468 688      debutant 445 -3. Secretar (tehnic) de redactie,    documentarist, traducator,    caricaturist, desenator    artistic, corector, tehnoredactor; S      gradul I 485 818      gradul II 477 745      gradul III 468 702      debutant 445 -4. Redactor, secretar de redactie ; S.S.D.      gradul I 477 759      gradul II 468 702      gradul III 461 602      debutant 422 -           b) Functii de execuţie pe trepte profesionale5. Redactor, secretar (tehnic)    de redactie, documentarist,    traducator, caricaturist,    desenator artistic, corector,    tehnoredactor ; M      treapta IA 468 702      treapta I 461 616      treapta II 449 574      debutant 421 -6. Laborant foto, retusor foto,    fotograf; M;G      treapta I 468 602      treapta II 461 532      treapta III 449 488      debutant 421 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) Nivelul de salarizare nu se aplică functiilor de administrator (publicatii, editura).III. Salarii de baza pentru functiile de specialitatedin muzee şi biblioteci                            Functii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                          -----------------                                                          minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Functii de execuţie pe grade profesionale1 Muzeograf, restaurator, conservator,   bibliograf, bibliotecar, arheolog,   arhitect; S     gradul IA 485 1.144     gradul I 477 787     gradul II 468 716     debutant 445 -2 Biolog, fizician, chimist; principal S 635 1.125   Biolog, fizician, chimist; specialist 552 888   Biolog, fizician, chimist 484 741   Biolog, fizician, chimist; debutant 461 -3 Sociolog, psiholog; principal S 497 881   Sociolog, psiholog 487 806   Sociolog, psiholog ; debutant 465 -4 Muzeograf, restaurator, conservator,   bibliograf, bibliotecar-arhivist,   bibliotecar; S.S.D.     gradul I 477 859     gradul II 468 702     gradul III 461 602     debutant 422 -          b) Functii de execuţie pe trepte profesionale5 Bibliotecar P.L.     treapta I 468 777     treapta II 461 657     treapta III 449 586     debutant 421 -6 Restaurator*), conservator,   trezorier, gestionar   custode sala; M     treapta I 468 702     treapta II 461 616     treapta III 449 574     debutant 421 -7 Bibliotecar M     treapta IA 468 702     treapta I 461 616     treapta II 449 574     debutant 421 -8 Supraveghetor muzeu, manuitor carte M;G 442 488────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi incadrati şi absolventi ai învăţământului gimnazial şi profesional.IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate dincase de cultura, camine culturale şi alte institutii de cultura────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Functii de execuţie pe grade profesionale1 Referent; S     gradul I 485 818     gradul II 477 745     gradul III 468 702     debutant 445 -2 Referent; S.S.D.     gradul I 477 759     gradul II 468 702     gradul III 461 602     debutant 422 -       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale3 Referent;     treapta IA 468 702     treapta I 461 616     treapta II 449 574     debutant 421 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA1. Persoanele incadrate în unitatile de cultura, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominala a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minoritati naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţa naţionala stabilite potrivit legii, bliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"- Bucureşti, pentru activitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste institutii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, "excepţia personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiaza în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.3. Pe functiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele incadrate în instituţiile publice respective, care indeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile functii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/3b (la 01.04.2007)CULTESalarii de baza pentru personalul clerical*)                  Functii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Preot     gradul I S 485 1.031     gradul II S 477 859     definitiv S 468 774     debutant S 445 -2 Preot     gradul I M 461 745     definitiv M 449 716     debutant M 421 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat în unitatile bugetare. Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/4b (la 01.04.2007)SPORTUNITATI SPORTIVEI. Salariul de baza pentru functiile despecialitate din federatii sportive────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor*) ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Functii de execuţie pe grade profesionale1 Secretar federatie, antrenor federal,   antrenor lot naţional**), expert   sportiv ; gradul IA 485 1.0662 Secretar federatie, antrenor federal,   antrenor lot naţional**), expert   sportiv ; gradul I 477 9133 Secretar federatie, antrenor federal,   antrenor lot naţional**), expert   sportiv ; gradul II 468 8164 Secretar federatie, antrenor federal,   antrenor lot naţional**); gradul III,   instructor sportiv gradul I 461 7455 Secretar federatie, antrenor federal;   gradul IV, instructor sportiv gradul II 449 6896 Instructor sportiv debutant 421 -       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale7 Instructor sportiv I, referent I 468 6898 Instructor sportiv II, referent II 461 6189 Instructor sportiv III, referent III 449 57710 Instructor sportiv debutant 421 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*)Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.II. Salariul de baza pentru functiile de specialitatedin alte unităţi sportive────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor*) ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Functii de execuţie pe categorii de clasificare**)1 Expert sportiv gradul IA 567 1.0952 Antrenor categoria I, expert sportiv   gradul I 510 1.0163 Antrenor categoria II, expert sportiv   gradul II 464 8704 Antrenor categoria III, referent   sportiv gradul III 464 8365 Antrenor categoria IV, referent sportiv   gradul IV 464 7746 Antrenor categoria V 464 6907 Antrenor debutant, referent sportiv   debutant 464 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/5b (la 01.04.2007)AUTORITATEA VAMALADIRECTIA GENERALĂ A VAMILORSalarii de baza pentru functiile de specialitate  +  Capitolul I Aparatul central────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              a) Functii de execuţie pe grade profesionale1 Expert vamal S 803 1.8772 Inspector vamal, referent de   specialitate; gradul IA S 684 1.5983 Inspector vamal, referent de   specialitate; gradul I S 636 1.4874 Inspector vamal, referent de   specialitate; gradul II S 589 1.3745 Inspector vamal, referent de   specialitate; gradul III S 541 1.2616 Inspector vamal, referent de   specialitate; gradul IV S 534 1.1507 Inspector vamal, referent de   specialitate; debutant S 525 -8 Referent gradul I S.S.D. 553 1.2929 Referent gradul II S.S.D. 505 1.17910 Referent gradul III S.S.D. 496 1.06611 Referent debutant S.S.D. 487 -       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale12 Referent IA M 518 1.20613 Referent I M 477 1.09314 Referent II M 468 98215 Referent III M 461 87116 Referent IV M 449 75917 Referent debutant M 421 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul II Directia Generală a VamilorDirectia de supraveghere şi control vamal,Directia de supraveghere pentruzonele vamale specialeSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Functii de execuţie pe grade profesionale1 Expert vamal S 958 2.1022 Inspector vamal, referent de   specialitate; gradul IA S 816 1.9053 Inspector vamal, referent de   specialitate; gradul I S 768 1.7944 Inspector vamal, referent de   specialitate; gradul II S 707 1.6545 Inspector vamal, referent de   specialitate; gradul III S 649 1.5136 Inspector vamal, referent de   specialitate; gradul IV S 637 1.3747 Inspector vamal, referent de   specialitate; debutant S 630 -8 Referent gradul I S.S.D. 673 1.5699 Referent gradul II S.S.D. 612 1.43010 Referent gradul III S.S.D. 597 1.29211 Referent debutant S.S.D. 590 -       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale12 Referent IA M 636 1.48713 Referent I M 577 1.34714 Referent II M 529 1.23515 Referent III M 477 1.12216 Referent IV M 449 1.01117 Referent debutant M 421 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul III Directia regionala vamalaSalarii de baza pentru activitatea de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Functii de execuţie pe grade profesionale1 Expert vamal S 707 1.6542 Inspector vamal, referent de   specialitate; gradul IA S 637 1.3743 Inspector vamal, referent de   specialitate; gradul I S 541 1.2614 Inspector vamal, referent de   specialitate; gradul II S 477 1.1225 Inspector vamal, referent de   specialitate; gradul III S 468 1.0116 Inspector vamal referent de   specialitate; debutant S 445 -7 Referent gradul I S.S.D. 477 1.0938 Referent gradul II S.S.D. 468 9829 Referent gradul III S.S.D. 461 89810 Referent debutant S.S.D. 422 -       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale11 Referent IA M 477 98212 Referent I M 468 89813 Referent II M 461 81614 Referent III M 449 70315 Referent debutant M 421 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IV Birouri vamaleSalarii de baza pentru activitatea de specialitate                     A. Functii de execuţie de categoria A────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Functii de execuţie pe grade profesionale1 Expert vamal S sau 636 1.487                                       şcoala vamala2 Inspector vamal principal S sau 518 1.206                                       şcoala vamala3 Inspector vamal gradul I S sau 485 1.093                                       şcoala vamala4 Inspector vamal gradul II S sau 477 982                                       şcoala vamala5 Inspector vamal gradul III S sau 468 871                                       şcoala vamala6 Inspector vamal debutant S sau 445 -                                       şcoala vamala7 Inspector vamal Şcoala vamala 477 996                                          sau SSD8 Controlor vamal gradul I Şcoala vamala 468 871                                          sau SSD9 Controlor vamal gradul II Şcoala vamala 461 759                                          sau SSD10 Agent vamal debutant Şcoala vamala 422 -                                          sau SSD       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale11 Controlor vamal I M 468 89812 Controlor vamal II M 461 81613 Controlor vamal III M 449 70314 Controlor vamal debutant M 421 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        B. Functii de execuţie de categoria B────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) Functii de execuţie pe grade profesionale1 Inspector pentru datoria vamala   principal S 518 1.2062 Inspector pentru datoria vamala   gradul I S 485 1.0933 Inspector pentru datoria vamala   gradul II S 477 9824 Inspector pentru datoria vamala   gradul III S 468 8715 Inspector pentru datoria vamala   debutant S 445 -6 Inspector pentru datoria vamala Şcoala vamala 477 996                                          sau SSD7 Controlor pentru datoria vamala Şcoala vamala 468 871   gradul I sau SSD8 Controlor pentru datoria vamala Şcoala vamala 461 759   gradul II sau SSD9 Controlor pentru datoria vamala Şcoala vamala 422 -   debutant sau SSD       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale10 Controlor pentru datoria vamala I M 468 89811 Controlor pentru datoria vamala II M 461 81612 Controlor pentru datoria vamala III M 449 70313 Controlor pentru datoria vamala debutant M 421 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────XX XSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/6b (la 01.04.2007)NAVIGATIEUNITATI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI                Salarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Comandant instructor S 485 1.1222 Sef mecanic instructor S 477 816        a) Functii de execuţie pe nave maritime3 Comandant S 485 1.0254 Sef mecanic S 477 8295 Capitan secund, sef mecanic secund, sef   electrician S 468 7036 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter   electrician S 468 6607 Ofiter aspirant S 445 -        b) Functii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale8 Capitan dragor M 461 6899 Capitan M 461 63310 Sef mecanic M 461 61811 Dragor-sef M 461 60512 Ofiter punte M 449 57713 Ofiter mecanic, ofiter electrician M 449 56414 Dragor M 442 52215 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter   electrician, dragor; aspirant M 421 -       c) Functii de execuţie comune pe nave16 Sef statie RTG M 461 60517 Ofiter RTG I M 449 54818 Ofiter RTG II M 442 50719 Sef echipaj 442 59120 Conducator şalupă, sef timonier,   ajutor ofiter mecanic 434 54821 Electrician motorist, motopompist,   timonier marinar 434 52222 Electrician, motorist, motopompist,   timonier, marinar; debutant 421 -23 Scafandru autonom 449 66024 Scafandru greu 442 60525 Scafandru debutant 421 - d) Functii de execuţie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi               - Functii de execuţie pe grade profesionale -26 Capitan de port specialist S 477 82927 Capitan de port gradul I S 468 698               - Functii de execuţie pe trepte profesionale -28 Capitan de port gradul II M 449 63329 Ofiter de port gradul I M 461 60530 Ofiter de port gradul II M 449 54831 Ofiter de port debutant M 421 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi functiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexa, în functie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea functiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se utilizeaza de către toate unitatile, indiferent de subordonare.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/7b (la 01.04.2007)AGRICULTURALABORATOARE CENTRALE : PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR,PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLULALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC ALPRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRUCARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITATI CU ŞI FARA PERSONALITATEJURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞIALIMENTATIE                Salarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           a) Functii de execuţie pe grade profesionale1. Inginer*), meteorolog (hidrologa    hidrogeolog, pedolog); expert S 495 1.1222. Inginer*), meteorolog (hidrolog,    hidrogeolog, pedolog); gradul I S 485 7863. Inginer*), meteorolog (hidrolog,    hidrogeolog, pedolog); gradul II S 477 6894. Inginer*), meteorolog (hidrolog,    hidrogeolog, pedolog); gradul III S 468 6605. Inginer*), meteorolog (hidrolog,    hidrogeolog, pedolog); debutant S 445 -6. Medic primar veterinar**) S 495 1.2617. Medic veterinar gradul I S 485 8988. Medic veterinar gradul II S 477 7869. Medic veterinar gradul III S 468 66010. Medic veterinar debutant S 445 -11. Subinginer, asistent veterinar,    conductor tehnic ; I S.S.D. 477 78612. Subinginer, asistent veterinar,    conductor tehnic; II S.S.D. 468 63313. Subinginer, asistent veterinar,    conductor tehnic; III S.S.D. 461 59114. Subinginer, asistent veterinar,    conductor tehnic; debutant S.S.D. 422 -        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale15. Tehnician**), observator meteorolog   (hidrolog, hidrogeolog); IA M 468 67616. Tehnician***), observator meteorolog    (hidrolog, hidrogeolog); I M 461 57717. Tehnician***)5 observator meteorolog    (hidrolog, hidrogeolog); II M 449 52218. Tehnician***), observator meteorolog   (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 421 -19. Asistent veterinar, tehnician    veterinar IA M 468 67620. Asistent veterinar II, tehnician    veterinar I M 461 60521. Asistent veterinar III, tehnician    veterinar II M 449 54822. Asistent veterinar tehnician    veterinar; debutant M 421 -23. Agent veterinar I Şcoala 449 522                                       profesionala24. Agent veterinar II Şcoala 442 465                                       profesionala25. Agent veterinar debutant Şcoala 422 -                                       profesionala────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate şi functiile de biolog (chimist), dacă persoanele incadrate pe aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.**) În functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.***) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/9 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/8b la 01.04.2007)OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI       Salarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Functii de execuţie pe grade profesionale1 Inginer cadastru gradul IA S 495 1.1222 Inginer cadastru gradul I S 485 7863 Inginer cadastru gradul II S 477 7174 Inginer cadastru gradul III S 468 6605 Inginer cadastru debutant S 445 -6 Subinginer cadastru I S.S.D. 477 7867 Subinginer cadastru II S.S.D. 468 6768 Subinginer cadastru III S.S.D. 461 5919 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 422 -       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale10 Tehnician cadastru IA M 468 67611 Tehnician cadastru I M 461 57712 Tehnician cadastru II M 449 52213 Tehnician cadastru debutant M 421 -14 Operator cadastru I M;G 461 52215 Operator cadastru II M;G 449 46516 Operator cadastru debutant M;G 421 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr 154/1998.  +  Anexa IV/9b (la 01.04.2007)PROTECTIA MEDIULUIAGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEIBIOSFEREI "DELTA DUNARII"             Salarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Functii de execuţie pe grade profesionale1 Inspector de specialitate expert,  inginer expert *) S 495 1.1222 Inspector de specialitate, inginer*);   gradul I S 485 7863 Inspector de specialitate, inginer*);  gradul II S 477 6894 Inspector de specialitate, inginer*);  gradul III S 468 6605 Inspector, inginer*); debutant S 445 -6 Subinginer I S.S.D. 477 7867 Subinginer II S.S.D. 468 6338 Subinginer III S.S.D. 461 5919 Subinginer debutant S.S.D. 422 -       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale10 Tehnician, observator condiţii mediu;   IA**) M 468 67611 Tehnician, observator condiţii mediu;   I**) M 461 57712 Tehnician, observator condiţii mediu;   II**) M 449 52213 Tehnician, observator condiţii mediu ;   debutant**) M 421 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii. Cu acelasi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi functiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele incadrate pe aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.**) Specialitatea functiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/10b (la 01.04.2007)AVIATIA SPORTIVAAEROCLUBUL ROMÂNIEISalarii de baza pentru functiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist                      Functii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor*) ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Personal navigant şi tehnic navigant  profesionist    clasa I 485 1.122    clasa a II-a 477 806    clasa a III-a 468 703    clasa a IV-a 461 660    clasa a V-a 449 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.            2. Personal tehnic aeronautic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Functii de execuţie pe clase profesionale1 Inginer de aviatie S    clasa I 495 1.122    clasa a II-a 485 801    clasa a III-a 477 703    clasa a IV-a 468 660    debutant 445 -2 Tehnician de aviatie M    clasa I 477 676    clasa a II-a 468 618    clasa a III-a 461 564    clasa a IV-a 449 522    debutant 421 -3 Mecanic de aviatie Şcoala tehnica    clasa I de aviatie sau 485 717    clasa a II-a echivalenta 477 618    clasa a III-a 468 548    clasa a IV-a 449 522    debutant 421 -4 Mecanic pentru întreţinerea  aparatelor de lansare la M  zbor (turn de parasutism,  automosor, Şcoala  plior parasute, deltaplanism, profesionala  etc.)    clasa I 477 676    clasa a II-a 468 591    clasa a III-a 461 548    clasa a IV-a 449 522    debutant 421 -5 Maistru de aviatie Şcoala de maistri    clasa I aviatie 468 731    clasa a II-a 461 676    clasa a III-a 449 577────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        3.Personal operativ aeronautic                        Functii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Functii de execuţie pe grade profesionale1 Meteorolog aeronautic specialist S    gradul I 495 1.122    gradul II 485 801    gradul III 477 703    gradul IV 468 660    debutant 445 -       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale2 Meteorolog aeronautic M+curs    I de calificare 461 605    II 449 548    debutant 421 -3 Controlor trafic dirijare M+curs    I de calificare 461 676    II 449 605    III 442 5484 Controlor trafic operaţiuni  auxiliare M+curs    I de calificare 468 618    II 461 564    III 449 522    debutant 421 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA1 Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.2 În cazul pierderii licentei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine incadrarea în clasa deţinută ca instructor la sol.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/11b (la 01.04.2007)ASISTENŢA SOCIALAUNITATI DE ASISTENŢA SOCIALA ŞI UNITATI DE ASISTENŢA MEDICO-SOCIALA       A. Salarii de baza pentru functii de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Asistent social, psiholog,   psihopedagog, logoped,   kinetoterapeut, sociolog, educator   specializat; principal S 497 8812 Asistent social, psiholog,   psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,   sociolog, educator specializat S 487 8063 Asistent social, psiholog,   psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,   sociolog, educator specializat; debutant S 465 -4 Medic primar S 717 1.4575 Medic specialist S 614 1.0446 Medic S 468 9157 Medic stagiar S 448 -8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer   medical; principal S 485 1.0879 Fiziokinetoterapeut, bioinginer   medical; specialist S 477 85910 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 468 71611 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;   debutant S 445 -12 Profesor C.F.M principal S 497 88113 Profesor C.F.M, S 487 80614 Profesor C.F.M debutant S 465 -15 Asistent social, asistent medical***),   educator puericultor, educator   specializat; principal S.S.D. 487 84816 Asistent social, asistent   medical***), educator puericultor,   educator specializat S.S.D. 479 75917 Asistent social, asistent medical***),   educator puericultor,   educator specializat; debutant S.S.D. 440 -18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 487 83619 Profesor C.F.M. S.S.D. 479 73920 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 440 -21 Asistent social, asistent medical,   educator puericultor, educator   specializat, pedagog de recuperare;   principal PL 479 83622 Asistent social, asistent medical,   educator puericultor,   educator specializat, pedagog de   recuperare PL 469 74723 Asistent social, asistent medical,   educator puericultor,   educator specializat, pedagog de   recuperare; debutant PL 439 -24 Asistent social, asistent medical*),   educator puericultor; principal M 479 77725 Asistent social, asistent medical*),   educator puericultor M 469 65726 Asistent social, asistent medical*),   educator puericultor; debutant M 439 -27 Sora medicală principala**) M 467 69928 Sora medicală**) M 459 58429 Sora medicală debutanta**) M 427 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*)Se aplica şi functiilor de educator specializat, lucrator social instructor de educatie, instructor de ergoterapie, masor.**) Se aplica şi functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.***) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.         B. Salarii de baza pentru functii auxiliare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Infirmiera, agent D.D.D. G 445 4642 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 424 -3 Brancardier, baies, namolar,  spalatoreasa, ingrijitoare G 438 464────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTAPersonalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizeaza potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unitatile clinice, institutele şi centrele medicale, preluand după caz şi alte functii din domeniul unităţilor sanitare, altele decat cele clinice.ASISTENŢA SOCIALAUNITATI DE ASISTENŢA SOCIALA ŞI UNITATI DE ASISTENŢA MEDICO-SOCIALA       A. Salarii de baza pentru functii de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Asistent social, psiholog,   psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,   sociolog, educator specializat;   principal S 497 8812 Asistent social, psiholog, psihope-   dagog, logoped, kinetoterapeut,   sociolog, educator specializat S 487 8063 Asistent social, psiholog, psihope-   dagog,logoped, kinetoterapeut,   sociolog, educator specializat;   debutant S 465 -4 Medic primar S 717 1.4575 Medic specialist S 614 1.0446 Medic S 468 9157 Medic stagiar S 448 -8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;   principal S 485 1.0879 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;   specialist S 477 85910 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 468 71611 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;   debutant S 445 -12 Profesor C.F.M principal S 497 88113 Profesor C.F.M S 487 80614 Profesor C.F.M debutant S 465 -15 Asistent social, asistent medical***),   educator puericultor, educator   specializat; principal S.S.D. 487 84816 Asistent social, asistent medical***),   educator puericultor, educator   specializat S.S.D. 479 75917 Asistent social, asistent medical***),   educator puericultor, educator   specializat; debutant S.S.D. 440 -18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 487 83619 Profesor C.F.M. S.S.D. 479 73920 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 440 -21 Asistent social, asistent medical,   educator puericultor, educator   specializat, pedagog de recuperare;   principal PL 479 83622 Asistent social, asistent medical,   educator puericultor, educator   specializat, pedagog de recuperare PL 469 74723 Asistent social, asistent medical,   educator puericultor, educator   specializat, pedagog de recuperare;   debutant PL 439 -24 Asistent social, asistent medical*),   educator puericultor; principal M 479 77725 Asistent social, asistent medical*),   educator puericultor M 469 65726 Asistent social, asistent medical*),   educator puericultor; debutant M 439 -27 Sora medicală principala**) M 467 69928 Sora medicală**) M 459 58429 Sora medicală debutanta**) M 427 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----*)Se aplica şi functiilor de educator specializat, lucrator social, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, masor.**) Se aplica şi functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.***) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.       B. Salarii de baza pentru functii auxiliare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor ------------------------                                                         minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Infirmiera, agent D.D.D. G 445 4642 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 424 -3 Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa,  ingrijitoare G 438 464────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTAPersonalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizeaza potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unitatile clinice, institutele şi centrele medicale, preluand după caz şi alte functii din domeniul unităţilor sanitare, altele decat cele clinice.  +  Anexa V/1b (la 01.04.2007)    FUNCTII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA,   PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE,     INVESTITII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE IN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI                  DIN UNITATILE DE INVATAMANT    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Consilier, expert, inspector de specialitate,     auditor; gradul I, inginer, economist;     specialist IA S 523 1.031 2 Referent de specialitate, inspector de     specialitate, auditor; gradul II, economist,     referent, inginer; gradul I S 514 824 3 Referent de specialitate, inspector de     specialitate; gradul III, economist,     referent, inginer; gradul II S 505 767 4 Referent de specialitate, inspector de     specialitate; gradul IV, economist,     referent, inginer; gradul III S 496 709 5 Referent, inspector, inginer, economist;     debutant S 471 - 6 Referent, subinginer, conductor arhitect,     arhivist, tehnician-economist; I SSD 485 743 7 Referent, subinginer, conductor arhitect,     arhivist 5 tehnician-economist; II SSD 476 686 8 Referent, subinginer, conductor arhitect,     arhivist, tehnician-economist; III SSD 467 612 9 Referent, subinginer, conductor arhitect,     arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 428 -      b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios10 Consilier juridic gradul IA S 523 1.03111 Consilier juridic gradul I S 514 82412 Consilier juridic gradul II S 505 76713 Consilier juridic gradul III S 496 70914 Consilier juridic debutant S 471 -     c) Functii de execuţie pe trepte profesionale15 Tehnician, merceolog, contabil referent; IA M 505 64616 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 496 59317 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 486 53618 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 478 49019 Tehnician, merceolog, contabil, referent;     debutant M 444 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire superioaraSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert-consultant IA S 514 1.031 2 Expert-consultant I S 505 900 3 Expert-consultant II S 496 799────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. Unităţi de perfectionare a personalului cupregatire medie şi centre de calificare şi recalificareSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Expert gradul I S 514 900 2 Expert gradul II S 505 772 3 Expert gradul III S 496 709 4 Expert debutant S 471 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5 Instructor I M 471 676 6 Instructor II M 464 578 7 Instructor III M 454 529 8 Instructor debutant M 424 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTASalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică şi functiilor de specialitate din şcoala populara de arta.IV. ProiectareSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Proiectant gradul I S 523 1.002 2. Proiectant gradul II S 514 876 3. Proiectant gradul III S 505 760 4. Proiectant gradul IV S 496 696 5. Proiectant debutant S 471 - 6. Subinginer cartograf I S.S.D. 485 743 7. Subinginer cartograf II S.S.D. 476 680 8. Subinginer cartograf III S.S.D. 467 594 9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 428 -       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale10. Tehnician proiectant I M 471 67611. Tehnician proiectant II*) M 464 57812. Tehnician proiectant III*) M 454 52913. Tehnician proiectant debutant*) M 424 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta functie se utilizeaza şi la      functia de desenator tehnic cartografV. Unităţi de informaticaSalarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 533 1.031 2 Analist programator, inginer de sistem; I S 523 978 3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 514 876 4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 505 760 5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 496 696 6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 471 - 7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 485 743 8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 476 680 9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 467 59410 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 428 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale11 Analist (programator) ajutor IA M 481 67612 Analist (programator) ajutor I M 471 62613 Analist (programator) ajutor II M 464 56514 Analist (programator) ajutor III M 454 51815 Analist (programator) debutant M 424 -16 Operator, controlor date; I M 481 62617 Operator, controlor date; II M 471 56518 Operator, controlor date; III M 464 51819 Operator, controlor date; IV M 454 47120 Operator, controlor date; debutant M 424 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI. Administratia publică localaServicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judetene şi localeSalarii de baza pentru functiile specifice din serviciile publice de salvamont────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor*) ────────────────                                                               minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Salvator montan gradul I 495 972 2 Salvator montan gradul II 477 729 3 Salvator montan gradul III 477 603────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc    prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi    turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor.NOTA1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de incordare psihică foarte ridicata, personalul incadrat pe functia de salvator montan beneficiaza de un spor de până la 25% din salariul de baza.2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi marimea concreta a sporului pentru incordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa V/2b (la 01.04.2007)ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETARSalarii de baza pentru personalul din activitatea desecretariat-administrativ, gospodarire,întreţinere-reparatii şi de deservire*1)Functii de execuţie pe trepte profesionale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Salariul de bazaNr. Functia Nivelul - lei -crt. studiilor ────────────────                                                               minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Stenodactilograf IA*) M 468 638 2 Stenodactilograf I M 461 541 3 Stenodactilograf II M 449 496 4 Stenodactilograf debutant M 421 - 5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 461 599 6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 449 529 7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 442 483 8 Secretar-dactilograf dactilograf; debutant M; G 421 - 9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 449 50810 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 442 46411 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 421 -12 Administrator I M 461 64313 Administrator II M 449 58614 Administrator III M 442 52915 Sef depozit I M 449 58116 Sef depozit II M 442 52917 Casier, magaziner; I M 449 56718 Casier, magaziner; II M;G 442 50819 Casier, magaziner; debutant M; G 421 -20 Functionar, arhivar; I M 461 55421 Functionar, arhivar; II M 449 50822 Functionar, arhivar; III M 442 46423 Functionar, arhivar; debutant M 421 -24 Sef formatie paza, pompieri 434 50825 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,    bufetier, manipulant bunuri, curier; I 442 46126 Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,    bufetier, manipulant bunuri, curier; II 434 44927 Maistru I 449 62628 Maistru II 442 58129 Sofer ***) 442 74130 Muncitor calificat I 485 61231 Muncitor calificat II 477 58132 Muncitor calificat III 468 54133 Muncitor calificat IV 461 50834 Muncitor calificat V 449 46935 Muncitor calificat VI 442 46136 Muncitor necalificat 434 449────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Se utilizeaza în administratia publică şi în unitatile subordonate    acesteia, finantate parţial sau integral de la bugetul de stat.    *) Se utilizeaza în ministere şi celelalte institutii centrale ale    administraţiei publice.    **) Se utilizeaza în activitatea de secretariat-administrativ din unitatile    bugetare.    ***) Se utilizeaza în Parlament, în ministere, în celelalte institutii   centrale ale administraţiei publice, în institutia prefectului, servicii   deconcentrate, administratia publică locala şi în unitatile bugetare.NOTĂ:În unitatile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte institutii ale administraţiei publice, incadrarea soferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc.-------------Nota de la anexa V/2b a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VI/1b (la 01.04.2007)INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizatia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Functia │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director general, inspector de stat sef │ 55 ││ 2 │Director general adjunct, inspector de stat sef adjunct │ 50 ││ 3 │Director, inspector sef │ 50 ││ 4 │Director adjunct, inspector sef adjunct │ 40 ││ 5 │Contabil sef │ 40 ││ 6 │Inginer sef │ 40 ││ 7 │Sef serviciu, sef secţie, sef serviciu contencios │ 30 ││ 8 │Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu │ 25 ││ 9 │Sef formatie muncitori │ 15 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa VI/2b (la 01.04.2007)INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizatia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Functia │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei │ ││ │Prezidentiale, Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şi │ ││ │ Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de │ ││ │Casatie şi Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului│ ││ │ Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului │ ││ │ Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional │ ││ │ al Audiovizualului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef departament, director general │ 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director, sef sector, sef compartiment │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment │ 40 ││ │ adjunct │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Sef serviciu, sef secţie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5 │Sef birou, sef oficiu, sef atelier │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi │ ││ │ unitatile teritoriale de specialitate din subordinea │ ││ │ acestora │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ a) aparatul propriu │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Finanţelor Publice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Garda Financiară - aparatul central │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comisar general adjunct │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comisar sef divizie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizatia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Functia*) │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │minim maxim│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector general │ 45 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Inspector principal de specialitate │ 45 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997. ││ │privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi ││ │ completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ │Indemnizatia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ │ procente din ││crt.│ Functia │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ b) servicii publice descentralizate │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Finanţelor Publice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comisar sef secţie │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comisar sef secţie adjunct │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Comisar sef secţie divizie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administratia finanţelor publice a municipiului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director administratie financiară │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct administratie financiară │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administratia finanţelor publice a orasului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Sef administratie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ - Administratia finanţelor publice a comunei │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Sef administratie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizatia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Functia │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │minim maxim│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.1. Inspectoratul scolar*) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector scolar general │ 45 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Inspector scolar general adjunct │ 35 45 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Inspector scolar de specialitate │ 30 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Inspector scolar │ 25 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997│ │privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi ││ │ completările ulterioare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ │Indemnizatia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Functia │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi│ ││ │ serviciile publice din subordinea acesteia │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului │ ││ │Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti│ ││ │ şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucureşti şi la │ ││ │sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de │ ││ │categoria I │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef departament*), arhitect sef**) │ 55 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Arhitect - sef adjunct***) │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Sef filiala, sef corp control comercial I │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Sef corp control comercial II │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de │ ││ │ categoria I şi la oras │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef corp control comercial I, arhitect - sef****) │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef corp control comercial II │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.3. La nivel de comuna │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef perceptie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef birou │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │1.4. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi şi ││ │responsabilităţii suplimentare functiei de baza, care fac parte din ││ │salariul de baza │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ 1 │Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi│ 15 ││ │amenajarii teritoriului şi al autorizarii executarii │ ││ │lucrărilor de constructii*****) │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│ │*) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. ││ │**) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria Municipiului Bucureşti, ││ │la sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate ││ │categoriile. ││ │***) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucureşti ││ │****) Se utilizeaza la oraşe. ││ │*****) Se utilizeaza la comune. │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│ │ d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe│ ││ │ de specialitate │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizatia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ Functia │ procente din ││crt.│ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 1. Ministerul Culturii şi Cultelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Redactor - sef │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Redactor - sef adjunct │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Sef redactie, secretar general de redactie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau │ ││ │activităţi suplimentare functiei de baza, care fac parte│ ││ │din salariul de baza │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera, │ 10 ││ │ coristii, balerinii, artistii instrumentisti, │ ││ │instrumentistii, dansatorii, care desfăşoară activitate │ ││ │solistica. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Artistii instrumentisti şi instrumentistii care │ 10 ││ │desfăşoară activitate de sef de partida. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist │ 15 ││ │instrumentist, dirijor cor academic │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 2. Agentia Naţionala pentru Sport │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.1. Functii de conducere din federatii sportive │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Presedinte federatie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Secretar general federatie │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2. Functii de conducere din alte unităţi sportive │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2.1. Cluburi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Presedinte club │ 20 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Vicepresedinte club │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │2.2.2. Complex sportiv │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef complex sportiv │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizatia de ││ │ │ conducere în ││Nr. │ Functia │ procente din ││crt.│ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor │ ││ │ şi Turismului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.1. Unităţi navale şi capitanii de porturi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ Functiile de conducere din unitatile navale şi │ ││ │ capitaniile de porturi │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Capitan sef port │ 20 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef grup scafandri │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată │ ││ │potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea │ ││ │Guvernului nr. 281/1993, cu modificările şi completările│ ││ │ ulterioare, se acordă o indemnizatie de 7 lei/ora de │ ││ │scufundare │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3. Aviatie sportiva │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.1. Functiile de conducere specifice activităţii │ ││ │ de zbor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Comandant detasament zbor │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Comandant aeroclub teritorial │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Comandant adjunct aeroclub teritorial │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Sef sector zbor aeroclub teritorial │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.2. Functiile de conducere specifice activităţii │ ││ │ tehnic aeronautice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef grupa lucrari - reparatii (LR) │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef sector tehnic │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.3. Functiile de conducere specifice activităţii │ ││ │operativ-aeronautice │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director zbor │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director tehnic │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Sef serviciu informare zbor - meteo - navigatie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │3.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant │ ││ │şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizatia │ ││ │de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din │ ││ │ Aeroclubul României │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ Activitatea pentru care se acordă: │ Indemnizatia ││ │ │ -limita maxima-│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │ 55 lei/ora de ││ │ │ zbor │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │ 43 lei /start ││ │ │sau tur de pista│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Salturi cu parasuta │108 lei /salt │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizari │6 lei/lansare ││ │ │ sau aterizare │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘NOTĂ:1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltă acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal1 ora zbor înaltă acrobatie = 4 ore zbor normalZborul în formatie este echivalent cu zborul de înaltă acrobatie.2. Indemnizatia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe functii şi misiuni, în limitele prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizatiei de zbor şi de exploatare pe functii şi misiuni va fi stabilita prin criterii, astfel încât sa nu depăşească alocatia bugetară pe anul în curs.┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Indemnizatia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Functia │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor │ ││ │ şi Dezvoltării Rurale │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │4.1. Functii de conducere din activitatea specifică │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef oficiu*), inspector sef*) │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │*) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu │ ││ │personalitate juridica, după caz. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │4.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, │ ││ │activităţi şi responsabilităţii suplimentare functiei │ ││ │de baza, care fac parte din salariul de baza │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │- Medicii veterinari incadrati în activităţile prevăzute│10% din salariul││ │în Anexa nr. IV/7b la prezenta ordonanţă, autorizati │ de baza al ││ │sa exercite atribuţii de inspector al politiei sanitar- │ functiei de ││ │veterinare. │ execuţie ││ │ │ indeplinite │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │Marimea concreta a sporului se stabileste de organul │ ││ │care îl autorizeaza. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizatia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Functia │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 5. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │5.1. Functii de conducere din activitatea specifică │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Inspector sef*) │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │*) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a │ ││ │ protectiei mediului │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 6. Academia Română │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │6.1. Functii de conducere specifice din activitatea de │ ││ │cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica şi │ ││ │ proiectare. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director institut │ 50 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut │ 40 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Secretar ştiinţific, director centru │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ 7. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │7.1. Functii de conducere specifice în unitatile de │ ││ │perfectionare a personalului cu pregatire medie şi │ ││ │centre de calificare şi recalificare │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Director centru de perfectionare │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Director adjunct centru de perfectionare │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Director centru de calificare şi recalificare │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Sef centru de calificare │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │Indemnizatia de ││Nr. │ │ conducere în ││crt.│ Functia │ procente din ││ │ │salariul de baza││ │ │ - % - ││ │ ├────────────────┤│ │ │ limita maxima │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ C. Autoritatea vamala │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Sef birou vamal │ 30 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Sef adjunct birou vamal │ 25 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Sef tura, sef sector │ 20 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa VII/1b (la 01.04.2007)FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESEIndemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţiipublice, alese în functie potrivit prevederilor Constituţiei României────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Indemnizatiacrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    Presedintia României 1 Preşedintele României 7.807                                    Parlamentul României 2 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputatilor 7.204 3 Vicepresedintii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 6.636 4 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 6.245 5 Presedintii comisiilor permanente ale Senatului şi     Camerei Deputatilor 6.245 6 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputatilor 6.245 7 Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului şi     Camerei Deputatilor 5.856 8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputatilor 5.784 9 Senatori, deputati 4.714────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VII/2b (la 01.04.2007)FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITEIndemnizatiile persoanelor din cadrul organelorautorităţii publice, numite în functii potrivit legii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Indemnizatiacrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Guvernul României  1 Prim-ministru 7.204  2 Ministru de stat 6.636  3 Ministru 6.245  4 Ministru delegat 6.245  5 Secretar de stat membru al Guvernului 5.714  6 Secretar de stat 5.466  7 Subsecretar de stat 4.614                              Consiliul Legislativ  8 Presedinte consiliu 6.245  9 Presedinte de secţie 5.856                               Avocatul Poporului 10 Avocatul poporului 6.245                               Curtea de Conturi 11 Presedinte 7.204 12 Vicepresedinte 6.352 13 Presedinte de secţie 5.856 14 Consilier conturi 5.714                      Secretariatul general al Guvernului 15 Secretar general al Guvernului 5.714 16 Secretar general adjunct al Guvernului 5.466 17 Consilier de stat 5.466                          Administratia Prezidentiala 18 Consilier prezidential 6.245 19 Consilier de stat 5.466                              Parlamentul României 20 Secretar general la Camera Deputatilor şi la Senat 5.714 21 Secretar general adjunct la Camera Deputatilor şi la Senat 5.466                             Consiliul Concurentei 22 Presedinte 7.204 23 Vicepresedinte 6.352 24 Consilier de concurenta 5.856                     Consiliul Naţional al Audiovizualului 25 Presedinte 6.245 26 Membri 5.466                          Cancelaria Primului-Ministru 27 Seful Cancelariei Primului-Ministru 6.245 28 Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 5.466           Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii 29 Presedinte 6.245 30 Vicepresedinte 5.714 31 Secretar al Consiliului 5.714 32 Membri 5.466────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VII/3b (la 01.04.2007)FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE DIN CADRUL ORGANELORAUTORITĂŢII PUBLICE LOCALEIndemnizatii pentru persoanele alese înfunctie potrivit prevederilor Constituţiei României┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ Functia │Indemnizatia││crt.│ │ - lei - │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ PRIMARII ŞI CONSILII │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 1 │Primar general al Capitalei │ 6.245 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 2 │Viceprimar al Capitalei │ 5.212 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 3 │Presedinte al consiliului judetean (categoria I) │ 5.402 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 4 │Presedinte al consiliului judetean (categoria II) │ 5.374 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 5 │Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I) │ 4.854 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 6 │Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II) │ 4.793 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 7 │Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 5.092 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 8 │Primar de municipiu (categoria I) │ 4.660 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 9 │Primar de municipiu (categoria II) │ 4.241 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 10 │Primar de municipiu (categoria III) │ 3.915 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 11 │Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 4.472 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 12 │Viceprimar de municipiu (categoria I) │ 4.043 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 13 │Viceprimar de municipiu (categoria II) │ 3.667 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 14 │Viceprimar de municipiu (categoria III) │ 3.339 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 15 │Primar de oras (categoria I) │ 3.602 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 16 │Primar de oras (categoria II) │ 3.477 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 17 │Primar de oras (categoria III) │ 3.383 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 18 │Viceprimar de oras (categoria I) │ 2.982 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 19 │Viceprimar de oras (categoria II) │ 2.863 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 20 │Viceprimar de oras (categoria III) │ 2.803 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 21 │Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.705 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 22 │Primar de comuna (categoria I) │ 2.385 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 23 │Primar de comuna (categoria II) │ 2.266 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 24 │Primar de comuna (categoria III) │ 2.148 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 25 │Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.207 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 26 │Viceprimar de comuna (categoria I) │ 2.028 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 27 │Viceprimar de comuna (categoria II) │ 1.968 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ 28 │Viceprimar de comuna (categoria III) │ 1.909 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘** *Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publică, alese şi numite, din administratia publică locala, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 331/2005.  +  Anexa VIIIb (la 01.04.2007)FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICAIndemnizatii pentru personalul din institutii publicedin subordinea Guvernului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Indemnizatiacrt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 Institutii publice din subordinea Guvernului*) 1 Conducatorul institutiei 3.976      (presedinte, director general, sef oficiu etc.) 2 Adjunctul conducătorului institutiei 3.374      (vicepresedinte, director general adjunct etc.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Instituţiile publice şi denumirile functiilor de conducere utilizate se    stabilesc prin hotărâre a Guvernului.** *Indemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa Ic (la 01.10.2007)ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernuluiori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidentiale *1)),aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)--------*1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)A. Functii de conducere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Secretar general S 3.181  2 Secretar general adjunct S 2.863──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    Se utilizeaza în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.                         B. Functii de execuţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                           ────────────────────                                                             minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Consilier, expert, inspector de specialitate,     revizor contabil, auditor; gradul IA S 693 1.577  2 Consilier, expert, inspector de specialitate,     revizor contabil, auditor; gradul I S 631 1.380  3 Consilier, expert, inspector de specialitate,     revizor contabil, auditor; gradul II S 581 1.251  4 Referent de specialitate, inspector de     specialitate, revizor contabil; gradul III S 561 1.122  5 Referent de specialitate, inspector de     specialitate, revizor contabil; gradul IV S 551 1.006  6 Referent, inspector, revizor contabil;     debutant S 523 -  7 Tehnician-economist, secretar superior,     referent, interpret relatii, interpret     profesional, subinginer; gradul IA SSD 571 1.380  8 Tehnician-economist, secretar superior,     referent, interpret relatii, interpret     profesional, subinginer; gradul I SSD 561 1.122  9 Tehnician-economist, secretar superior,     referent, interpret relatii, interpret     profesional, subinginer; gradul II SSD 551 1.006 10 Tehnician-economist, secretar superior,     referent, interpret relatii, interpret     profesional, subinginer; gradul III SSD 540 912 11 Tehnician-economist, secretar superior,     referent, interpret relatii, interpret     profesional, subinginer; debutant SSD 496 -     b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios 12 Consilier juridic gradul IA S 693 1.577 13 Consilier juridic gradul I S 631 1.380 14 Consilier juridic gradul II S 581 1.251 15 Consilier juridic gradul III S 561 1.122 16 Consilier juridic gradul IV S 551 1.006 17 Consilier juridic debutant S 523 -     c) Functii de execuţie pe trepte profesionale 18 Referent IA M 571 805 19 Referent I M 561 701 20 Referent II M 551 651 21 Referent III M 540 571 22 Referent IV M 531 542 23 Referent debutant M 493 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------*) Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. 11, precum şi functiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţa de judet şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizandu-se salariul de baza al gradului/treptei IA al functiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de baza pentru functii de conducere şi deexecuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului,Administraţiei Prezidentiale*1), Guvernului, Inaltei Curti de Casatie şiJustiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie,Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei,Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a PrelucrariiDatelor cu Caracter Personal, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţionalal Audiovizualului.-------------Titlul punctului II din anexa Ic a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 231 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.-------------*1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.A. Functii de conducere specifice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                           ───────────────────                                                             minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Sef departament, director general S 2.746──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              B. Functii de execuţie de specialitate specifice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia *) Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                           ───────────────────                                                             minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2 Sef birou senatorial, sef cabinet S 631 1.380  3 Sef birou senatorial, stenodactilograf,     sef cabinet, referent SSD 531 1.154  4 Sef birou senatorial, stenodactilograf,     sef cabinet, referent M 520 1.006  5 Sef birou senatorial, stenodactilograf,     sef cabinet, referent PL 520 1.154  6 Director de cabinet S 1.068 2.511  7 Consilier S 1.068 2.511  8 Expert S 1.037 2.287  9 Consultant S 709 1.542 10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 520 845──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------*) Se utilizeaza şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul presedintelui consiliului judetean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.III. Functii specifice unor ministere1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE a) Functii specifice din aparatul propriu şi dinunitatile teritoriale Garda financiară - personal militarizat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Comisar general S 2.894────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                           ───────────────────                                                             minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          Functii de execuţie    a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Comisar principal IA S 693 1.577  2 Comisar principal I S 631 1.380  3 Comisar principal II S 581 1.251  4 Comisar principal III S 561 1.122  5 Comisar principal IV S 551 1.089  6 Comisar debutant S 523 -  7 Comisar principal I SSD 561 1.251  8 Comisar principal II SSD 551 1.122  9 Comisar principal III SSD 540 1.006 10 Comisar debutant SSD 496 -    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 11 Comisar IA M 571 845 12 Comisar I M 551 750 13 Comisar II M 540 684 14 Comisar III M 531 619 15 Comisar debutant M 493 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                Audit intern──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                           ───────────────────                                                             minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Auditor - ofiter S 1.604 2.262  2 Auditor - expert S 1.118 1.775  3 Auditor - inspector S 793 1.450  4 Auditor - asistent S 631 1.290──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            b) Functii specifice din serviciile publice deconcentrate               Functii de execuţie pe trepte profesionale specifice              unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                           ───────────────────                                                             minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Casier trezorier I M 540 652  2 Casier trezorier II; agent fiscal,     operator rol, numarator bani; I M;G 531 572  3 Casier trezorier, agent fiscal, operator     rol, numarator bani; debutant M;G 493 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERTULUI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                           ───────────────────                                                             minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Ministru consilier S 693 2.531*)  2 Consilier economic S 651 1.382  3 Secretar economic I S 592 1.253  4 Secretar economic II S 551 1.122  5 Secretar economic III S 540 1.006-------    *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere,     b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  1 Referent transmitere I M 551 702  2 Referent transmitere II M 540 637  3 Referent transmitere III M 531 572  4 Referent debutant M 493 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      3. AGENTIA NAŢIONALA PENTRU SPORT                               Functii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                           ───────────────────                                                             minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Instructor sportiv, referent sportiv;     gradul I SSD 561 1.122  2 Instructor sportiv, referent sportiv;     gradul II SSD 551 1.006  3 Instructor sportiv, referent sportiv;     gradul III SSD 540 912  4 Instructor sportiv, referent sportiv;     debutant SSD 496 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             4. MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR                 Functii specifice Arhivelor Naţionale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                           ───────────────────                                                             minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Arhivist gradul IA S 693 1.577  2 Arhivist gradul I S 631 1.380  3 Arhivist gradul II S 581 1.251  4 Arhivist gradul III S 561 1.122  5 Arhivist gradul IV S 551 1.006  6 Arhivist debutant S 523 -  7 Arhivist gradul IA SSD 571 1.380  8 Arhivist gradul I SSD 561 1.122  9 Arhivist gradul II SSD 551 1.006 10 Arhivist gradul III SSD 540 912 11 Arhivist debutant SSD 496 -     b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 12 Arhivar IA M 571 805 13 Arhivar I M 561 701 14 Arhivar II M 551 651 15 Arhivar III M 540 571 16 Arhivar debutant M 493 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE    Functii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                           ───────────────────                                                             minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Asistent-sef S 693 1.577  2 Asistent-sef SSD 614 1.323     b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  3 Asistent-sef PL 575 1.159  4 Asistent-sef M 561 1.064──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998  +  Anexa IIc (la 01.10.2007)ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALAConsilii, primarii şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitateFunctii de execuţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                           ───────────────────                                                             minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Consilier, inspector de specialitate, revizor     contabil, arhitect, auditor; gradul IA S 581 1.199  2 Consilier, inspector de specialitate, revizor     contabil, arhitect, auditor; gradul I S 571 1.059  3 Referent de specialitate, inspector de     specialitate, revizor contabil, arhitect;     gradul II S 561 921  4 Referent de specialitate, inspector de     specialitate, revizor contabil, arhitect;     gradul III S 551 835  5 Referent, inspector, revizor contabil,     arhitect; debutant S 523 -  6 Conductor arhitect IA, referent IA,     inspector IA, subinginer IA SSD 561 853  7 Conductor arhitect I, referent I,     inspector I, subinginer I SSD 551 735  8 Conductor arhitect II, referent II,     inspector II, subinginer II SSD 540 663  9 Conductor arhitect, referent, subinginer,     inspector; debutant SSD 496 -     b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios 10 Consilier juridic gradul IA S 693 1.337 11 Consilier juridic gradul I S 631 1.199 12 Consilier juridic gradul II S 571 1.059 13 Consilier juridic gradul III S 561 921 14 Consilier juridic gradul IV S 551 802 15 Consilier juridic debutant S 523 -     c) Functii de execuţie pe trepte profesionale 16 Referent, inspector; IA M 561 783 17 Referent, inspector; I M 551 731 18 Referent, inspector; II M 540 661 19 Referent, inspector; III M 531 609 20 Referent, inspector; debutant M 493 - 21 Agent agricol I M 540 649 22 Agent agricol II M;G 531 609 23 Agent agricol III M;G 520 561 24 Agent agricol debutant M;G 493 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la prezenta anexa se utilizeaza şi pentru salarizarea functiilor de la cabinetul primarului comunei, orasului şi municipiului, utilizandu-se salariul de baza al gradului/treptei IA al functiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de baza pentru functii din aparatul consiliilor1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Salariul de bazacrt. - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Secretar 3.181──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           2. Consilii judeţene──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Salariul de baza - lei -crt. ───────────────────────────                                                  Categoria I Categoria II──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2 Secretar 3.029 2.823──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Salariul de baza - lei -crt. ────────────────────────────────────────────────                               Cu peste Categoria                                320.000 ───────────────────────────────────                              locuitori*) I II III──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3 Municipii      - secretar 2.518 2.280 2.076 1.873──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------    *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4 Oraşe      - secretar - 1.677 1.602 1.563────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Salariul de baza - lei -crt. ────────────────────────────────────────────────                               Cu peste Categoria                                15.000 ───────────────────────────────────                               locuitori I II III                                             între între până la                                         7.001-15.000 3.001-7.000 3.000                                           locuitori locuitori locuitori──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5 Comune      - secretar 1.558 1.250 1.174 1.136──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminueaza cu 10%.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IIIc (la 01.10.2007)CONSILIUL CONCURENTEISalarii de baza pentru functiile de execuţie despecialitate specifice ale Consiliului Concurentei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                           ───────────────────                                                             minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Inspector de concurenta gradul I S 1.046 2.369  2 Inspector de concurenta gradul II S 945 2.143  3 Inspector de concurenta gradul III S 844 1.917  4 Inspector de concurenta asistent S 610 1.378──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/1c (la 01.10.2007)CERCETAREUNITATI BE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI PROIECTARESalarii de baza pentru functiile de specialitate din activitateade cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                           ───────────────────                                                             minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Cercetator ştiinţific principal gradul I S 755 2.294  2 Cercetator ştiinţific principal gradul II S 605 2.146  3 Cercetator ştiinţific principal gradul III S 539 1.674  4 Cercetator ştiinţific S 530 1.295     b) Functii de execuţie de specialitate neatestate  5 Asistent de cercetare stiintifica S 520 1.019  6 Asistent de cercetare stiintifica stagiar S 494 -     c) Functii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare        stiintifica, pe trepte profesionale  7 Asistent I M 520 815  8 Asistent II M 512 695  9 Asistent III M 499 643 10 Asistent stagiar M 468 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Functiile prevăzute la pozitiile nr. 1 - 4, utilizate în unitatile de cercetare stiintifica ale Academiei Române, sunt echivalate cu functiile didactice din învăţământul superior, după cum urmeaza: cercetator ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator ştiinţific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetator ştiinţific principal gradul III cu sef de lucrari (lector universitar) şi cercetator ştiinţific cu asistent universitar.** *Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/2c (la 01.10.2007)CULTURAUNITATI DE CULTURA1. Salarii de baza pentru functiile de specialitatedin unitatile teatrale, muzicale şi de cinematografie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                           ───────────────────                                                             minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal,     balet, concertist, instrumentist), actor,     pictor scenograf, consultant artistic,     coregraf, concert-maestru*), artist     instrumentist I; S       gradul IA 811 1.650       gradul I 569 1.453       gradul II 560 1.085       gradul III 549 973       gradul IV 540 860       gradul V 530 795       debutant 504 --------    *) La salarizarea functiei de concert-maestru se utilizeaza gradeleprofesionale IA, I, II şi III.  2 Dirijor cor, artist liric, artist liric     opera; S       gradul IA 787 1.603       gradul I 552 1.412       gradul II 544 1.054       gradul III 534 945       gradul IV 524 835       gradul V 516 773       debutant 490 -  3 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),     producător delegat, impresar artistic,     regizor scena (culise); S       gradul I 530 1.175       gradul II 520 985       gradul III 512 843  4 Sef orchestra, artist instrumentist II,     maestru de studii (balet, canto), secretar     literar (muzical, public relations),     operator imagine (sunet), sufleor opera,     artist circ, balerin opera; S       gradul I 550 1.064       gradul II 539 954       gradul III 530 843       gradul IV 520 780       debutant 494 -  5 Balerin, dansator, acompaniator,     corepetitor, actor manuitor papusi,     sculptor papusi, sufleor teatru,     artist plastic, machior, peruchier,     montor imagine, editor imagine; S       gradul I 539 908       gradul II 530 827       gradul III 520 780       debutant 494 -     b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  6 Dirijor, sef orchestra, maestru (balet-dans,     corepetitor), concert-maestru, maestru de     studii balet, maestru lumini-sunet,     impresar artistic;       I 520 780       II 512 669       III 499 591       debutant 468 -  7 Solist (vocal, balet, concertist,     instrumentist), actor, instrumentist,     sufleor opera, corist opera;       I 520 780       II 512 669       III 499 591       debutant 468 -  8 Maestru artist circ, artist circ, maestru     (acordor pian-clavecin, lutier), specialist     (orga, instrumente de suflat);       I 539 954       II 530 843       III 520 780       IV 512 669       V 499 605       debutant 468 -  9 Corist, balerin, dansator, corepetitor,     actor manuitor papusi, sculptor papusi,     sufleor teatru, artist plastic, machior,     peruchier, montor imagine, operator     imagine, editor imagine, regizor scena     (culise), secretar platou;       I 520 684       II 512 638       III 499 574       debutant 468 - 10 Regizor scena (culise), secretar platou; M       I 520 684       II 512 638       III 499 574       debutant 468 - 11 Supraveghetor sala, controlor bilete,     garderobier, plasator M;G 482 542     c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor        teatrale şi muzicale 12 Muncitor calificat I 539 680                        II 530 645                        III 520 601                        IV 512 564                        V 499 521                        VI 491 512──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate                    din presa, edituri, informare documentara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de bazacrt. studiilor - lei -                                                           ───────────────────                                                             minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Redactor de rubrica, redactor, lector,     publicist comentator, corespondent în     strainatate; S       gradul IA 550 1.270       gradul I 539 954       gradul II 530 843       gradul III 520 780       debutant 494 -  2 Sef agentie publicitate, administrator     (publicatii, editura), reporter     (fotoreporter, corespondent local); S       gradul I*) 539 922       gradul II 530 827       gradul III 520 764       debutant 494 -------    *) Nivelul de salarizare nu se aplică functiilor de administrator(publicatii, editura).  3 Secretar (tehnic) de redactie,     documentarist, traducator, caricaturist,     desenator artistic, corector,     tehnoredactor; S       gradul I 539 908       gradul II 530 827       gradul III 520 780       debutant 494 -  4 Redactor, secretar de redactie; SSD       gradul I 530 843       gradul II 520 780       gradul III 512 669       debutant 469 -     b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  5 Redactor, secretar (tehnic) de redactie,     documentarist, traducator, caricaturist,     desenator artistic, corector, tehnoredactor; M       treapta IA 520 780       treapta I 512 684