LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, denumit în continuare Institut, for naţional ştiinţific, cu personalitate juridică, de drept public, sub control parlamentar. (2) Institutul este continuatorul tradiţiei ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative înfiinţat în anul 1925, tradiţie reluată şi promovată prin Asociaţia Institutul de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu". (3) Institutul reuneşte personalităţi reprezentative din domeniul dreptului şi al ştiinţelor administrative, de înaltă competenţă profesională, cu titlul ştiinţific de doctor şi doctoranzi, cu experienţă în activitatea de cercetare ştiinţifică ori în învăţământul juridic superior sau care ocupă funcţii în administraţia publică sau în autoritatea judecătorească. (4) Sediul Institutului este în municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32, judeţul Sibiu. (5) Institutul editează Revista de drept public. Redacţia revistei are sediul în Bucureşti, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 64, sectorul 5.  +  Articolul 2 (1) Institutul are ca scop fundamentarea ştiinţifică a soluţiilor de perfecţionare a organizării şi funcţionării autorităţilor publice centrale şi locale, prezentând rapoarte ştiinţifice anuale Parlamentului şi, după caz, Guvernului şi Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Rapoartele ştiinţifice anuale ale Institutului vor cuprinde şi propunerile de perfecţionare a legislaţiei şi de armonizare a dreptului public intern cu dreptul public comunitar.  +  Articolul 3 (1) Pentru desfăşurarea de cursuri postuniversitare, Institutul se poate asocia cu instituţii de învăţământ superior sau cu instituţii de profil din ţară, acreditate în acest scop, precum şi cu instituţii similare din străinătate, în condiţiile legii, şi poate organiza cursuri de specializare şi de perfecţionare. (2) Institutul realizează studii, proiecte şi publicaţii în domeniul dreptului public şi al ştiinţelor administrative şi dezvoltă relaţii de colaborare cu autorităţi, instituţii şi organizaţii neguvernamentale de profil din ţară sau din străinătate.  +  Articolul 4 (1) Finanţarea Institutului se realizează de la bugetul de stat şi din alte surse, în condiţiile legii. (2) Institutul poate dobândi bunuri prin sponsorizări, legate, donaţii sau alte mijloace legale, pe baza aprobării consiliului ştiinţific.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Institutului  +  Articolul 5Institutul se organizează şi funcţionează potrivit prezentei legi şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 6Conducerea Institutului se asigură de: a) adunarea generală; b) consiliul ştiinţific; c) preşedinte.  +  Articolul 7 (1) Adunarea generală este forul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor Institutului. (2) Adunarea generală alege consiliul ştiinţific, preşedintele şi vicepreşedintele Institutului, în condiţiile prevăzute de regulament.  +  Articolul 8 (1) Consiliul ştiinţific este organul care asigură conducerea curentă a Institutului între şedinţele adunării generale şi se compune din membri de onoare şi membri activi, persoane fizice române sau străine. Numărul de membri în consiliul ştiinţific se stabileşte prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Institutului. (2) Alegerea consiliului ştiinţific, a preşedintelui şi a vicepreşedintelui este validată de Senat, iar rapoartele anuale de activitate a Institutului se analizează de către comisiile parlamentare de specialitate, care informează plenul fiecărei Camere a Parlamentului.  +  Articolul 9 (1) Preşedintele Institutului este ales pentru un mandat de 3 ani şi poate fi reales. Preşedintele asigură conducerea operativă a Institutului şi are calitatea de ordonator principal de credite. (2) Preşedintele Institutului este preşedintele consiliului ştiinţific şi conduce lucrările adunării generale la care participă. (3) Preşedintele reprezintă Institutul în raporturile cu terţe persoane fizice sau juridice din ţară ori din străinătate. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine. (5) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, el va fi înlocuit de vicepreşedinte, delegat, după caz, de consiliul ştiinţific sau de preşedinte.  +  Articolul 10 (1) Vicepreşedintele Institutului este ales pentru un mandat de 3 ani, poate fi reales şi îndeplineşte atribuţiile specifice coordonării direcţiilor pe domenii, precum şi atribuţiile stabilite de consiliul ştiinţific sau de preşedinte. (2) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit de consiliul ştiinţific. (3) Secretarul general asigură, prin aparatul de lucru al Institutului, realizarea legăturilor funcţionale între direcţiile pe domenii şi celelalte structuri ale Institutului, precum şi cu terţe persoane, îndeplinind atribuţiile încredinţate de preşedinte, consiliul ştiinţific şi adunarea generală.  +  Articolul 11Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedintelui încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleşi sau prin hotărârea consiliului ştiinţific, dacă aceştia sunt în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile sau îşi depun demisia.  +  Articolul 12Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul general şi directorii de departamente nu pot face parte din partide politice.  +  Articolul 13 (1) Desfăşurarea activităţii Institutului este asigurată prin aparatul propriu de lucru, constituit din funcţionari publici şi personal contractual. (2) Are calitatea de funcţionar public, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, numai personalul aparatului de lucru care nu îndeplineşte atribuţii de cercetare în cadrul departamentelor. (3) Salarizarea personalului aparatului de lucru al Institutului, care are calitatea de funcţionar public, se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Personalul contractual din cadrul Institutului este salarizat potrivit anexei nr. Ib (cap. II/B) şi anexei nr. VI/2b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare. (5) Statul de personal, structura posturilor pe compartimente şi fişa postului se aprobă prin decizie a consiliului ştiinţific. (6) Numirea, modificarea, suspendarea şi/sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din aparatul de lucru al Institutului se aprobă prin ordin al preşedintelui. (7) Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi din aparatul de lucru al Institutului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea consiliului ştiinţific al Institutului.  +  Articolul 14 (1) În vederea realizării scopului şi atribuţiilor stabilite prin prezenta lege, imobilul proprietate publică a statului, situat în municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32, judeţul Sibiu, identificat ca Pavilionul A din cazarma 562 Sibiu, se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Institutului. (2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării şi Institut, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (3) La data încheierii protocolului prevăzut la alin. (2), Institutul se subrogă Ministerului Apărării în contractele încheiate referitoare la acest imobil.  +  Articolul 15 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data publicării prezentei legi, Asociaţia Institutul de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu" se dizolvă după procedura prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. (3) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Institutul va prezenta Guvernului, spre aprobare, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 iulie 2007.Nr. 246.------