LEGE nr. 210 din 2 iulie 2007pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 19 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei şi a altor produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 15 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 207/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţia prevăzută la art. 12 se constată şi sancţiunea se aplică de personalul Poliţiei Române şi de cel al Jandarmeriei Române."2. Articolul 15^1 se abrogă.  +  Articolul IILegea nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) De asemenea, contravenţiile prevăzute la art. 1-5, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. e), f), i), m), u) şi v), la art. 2 lit. f), g), i) şi j) şi la art. 3 lit. a), c), d), e), g), h), i), j) şik), se constată şi de către primari sau, după caz, de împuterniciţii acestora şi de ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, de către poliţiştii de frontieră, precum şi de personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, iar cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. k) şi l), la art. 2 lit. a) şi la art. 5 lit. a), şi de personalul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi al inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă."2. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Contravenţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c), d), g), h), j), p), r), s), ş), t), u) şi v), la art. 2 lit. a), c) şi k), la art. 3 lit. b) şi j), la art. 4 şi 5 se constată şi de către personalul Jandarmeriei Române."  +  Articolul IIILegea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 20 iunie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Constituie contravenţii faptele prevăzute la art. 1 lit. a)-k) şi se sancţionează după cum urmează: a) faptele prevăzute la lit. d) şi h), cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii sau cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; b) faptele prevăzute la lit. c) şi f), cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii sau cu amendă de la 700 lei la 1.250 lei; c) faptele prevăzute la lit. a), b) e), g), i), j) şi k), cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii sau cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei; d) faptele prevăzute la lit. d) şi h), în cazul în care au fost săvârşite de persoane juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei; e) faptele prevăzute la lit. c) şi f), în cazul în care au fost săvârşite de persoane juridice, cu amendă de la 3.000 lei la 18.000 lei; f) faptele prevăzute la lit. a), b), e), g), i), j) şi k), în cazul în care au fost săvârşite de persoane juridice, cu amendă de la 6.000 lei la 20.000 lei."2. La articolul 2, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către funcţionarii din aparatul propriu de specialitate al consiliilor locale, organele Gărzii Financiare, organele controlului financiar şi de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră."3. La articolul 2, după alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6, cu următorul cuprins:"Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. 1, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."4. Articolul 4 se abrogă.  +  Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000*) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 4 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 41 alineatul (1), litera p) se abrogă.2. La articolul 48, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) de la 50 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice şi de la 2.000 lei la 7.500 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 7, ale art. 14 alin. (2), ale art. 26 lit. a) - f), ale art. 32 lit. f) şi h), ale art. 35 lit. a), b) şi d) şi ale art. 37 alin. (2)."3. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului sau de membrii Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române, de personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, de personalul inspectoratelor teritoriale de protecţie a mediului, al inspectoratelor silvice teritoriale, al oficiilor teritoriale cinegetice, de personalul administraţiilor sau de administratorii şi custozii ariilor naturale protejate, de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi de către poliţiştii de frontieră, potrivit competenţei teritoriale a acestora, precum şi de către persoanele împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale. (2) Constatarea contravenţiilor, cu excepţia celor constând în încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) şi ale art. 43, precum şi a celor prevăzute la art. 48^1, şi aplicarea sancţiunilor se fac şi de către personalul Jandarmeriei Române."  +  Articolul VOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000*) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 4 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.---- Notă *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 a fost abrogată în mod expres prin art. 57 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 2 iulie 2007.Nr. 210.------