HOTĂRÂRE nr. 719 din 4 iulie 2007privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport - Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 19 iulie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil situat în municipiul Bucureşti, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport - Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping.  +  Articolul 2Predarea-preluarea părţii din imobil prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport,Octavian Ioan Atanase BelluMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 iulie 2007.Nr. 719.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public alstatului, care se transmite din administrarea Agenţiei Naţionalepentru Sport - Institutul Naţional de Cercetarepentru Sport în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping
    Nr. MFP Cod de clasifi- care Adresa imobi- lului care se transmite Persoana juri- dică de la care se trans- mite imobilul Persoana ju- ridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
    34.205 8.29.06 Municipiul Bucureşti, Bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2 Statul român, Agenţia Naţio- nală pentru Sport, Insti- tutul Naţional de Cercetare pentru Sport Statul Român, Agenţia Na- ţională Anti-Doping Suprafaţa totală = 178,41 mý Depozit: 3,41 mý Birou: 11,66 mý Birou: 15,90 mý Birou: 12,74 mý Birou: 8,65 mý Birou: 20,27 mý Birou: 33,45 mý Birou: 9,70 mý Birou: 7,90 mý Hol: 7,44 mý Grup sanitar: 7,48 mý Hol: 3,85 mý Birou: 35,96 mý
    ----